Xem mẫu

  1. Phụ lục số 01 BD PHỤ LỤC CÁC BÊN THAM GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Phụ lục này là một phần gắn liền với Đơn yêu cầu số B D  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../..............  Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Mã số KHTX (nếu có) ........................................................................................................................................... Địa chỉ .................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... CMND Hộ chiếu QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư GCN khác (ghi cụ thể): .................................................................................................................................... Số ................................................. do ............................................................... cấp ngày ....../........../.............. CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KÊ KHAI ơ Trang……../………(tổng số trang phụ lục)
nguon tai.lieu . vn