Xem mẫu

 1. Photo Shoot Session ây là tip liên quan n cách i u khi n ch trong nh ng i u ki n ánh sáng, môi trư ng ch p khác nhau. C th là Portrait và Wedding Session. 1. Cách i u khi n (run) m t Portrait Photo Shoot Session: Ph n này bao g m Consultation Meeting, quan sát ánh sáng, posing ch , góc ch p, k thu t framing, và communication (quan tr ng nh t). 1a. Consultation Meeting: (t m d ch là trao i trư c khi ch p) N u có th ư c b n nên b ra kho ng 20 phút t i 1 ti ng tìm hi u và quan sát ch trư c khi ch p. Trong bu i meeting này i u c n nh t là gây s tin tư ng cho ch , nên b n v i tư cách là Photographer c n ph i t tin trư c thì ch m i t tin ư c. Cách hay nh t là show cho ch Porfolio (nh ng nh mình ã ch p) c a mình. N u ch thích nh c a b n thì s tin tư ng b n. ây c ng là d p th o lu n v a i m, th i gian, và trang ph c ch p. + a i m và th i gian ch p liên quan nhi u n ch t lư ng ánh sáng. a i m ch p c n nh t là nơi ít ngư i qua l i ch t p trung và tho i mái hơn. + Th i gian ch p là khoãng 2 ti ng trư c khi m t tr i l n là lý tư ng nh t. Ho c khi mà ch có th nhìn th ng vào m t tr i mà không b nhíu m t (squint). + Trang ph c ch p: Vì ây là ch p chân dung nên trang ph c ch ph c v cho s th hi n c a ch (expression). Qu n áo c n nh t là màu trơn (1 hay 2 màu "solid"), nên tránh có s c, có ch , hình nh tr u tư ng...d gây s phân tâm cho ngư i nhìn nh.
 2. * Kinh nghi m c a tác gi : Khi ch h i tôi ph i m c gì Photo Shoot, tôi hay tr l i là "M c cái gì mà b n c m th y tho i mái và t nhiên nh t NHƯNG ch nên m c màu trơn, không ch , không hình nh tr u tư ng" (ch NHƯNG ng m hi u là s yêu c u hơn là s ngh ). ("Wear whatever you feel comfortable with, being yourself BUT make sure the clothes have solid color, no text, no abstract images") Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) 1b. Quan sát ánh sáng: Trư c khi b m máy, b n ph i xác nh cho ư c ngu n sáng chính t âu. Khi t i a i m ch p, n u là ngày mây, thì c b u tr i s t o nên lo i ánh sáng t n (diffusing light), ây là ánh sáng thích h p và lý tư ng nh t cho chân dung. Ví d v ánh sáng t n (diffusing light), tr i mây ( nh dư i) Lo i ánh sáng lý tư ng k ti p là ánh sáng nh khi m t tr i s p m c hay g n l n. V i lo i ánh sáng d u này, n u b n khéo t ch thì thì khuôn m t s t o nên t l highlight và shadow không quá tương ph n, nh nhìn s k ch tính hơn. nh sau ch p lúc m t tr i g n tà, ph n highlight không b cháy (blown-out) và ph n shadow v n gi ư c chi ti t.
 3. Nên tránh ch p lúc n ng g t (gi a trưa), nhưng n u ph i ch p thì tìm hàng hiên hay trong bóng râm. Trong trư ng h p này, ánh sáng t ngoài vào trong hàng hiên/bóng râm s tr thành ngu n sáng chính. nh sau ư c ch p trong hàng hiên trong m t ngày n ng g t (harsh). Ánh sáng H T vào t bên ph i nh.
 4. 1c. Posing ch : Ph n này liên quan m t thi t n góc ch p và k thu t framing. Cơ b n nh t và d nh t pose là vai ch t o thành m t góc khoãng 45 v i hư ng máy ch p Kinh i n nhi p nh òi h i ch pose k lư ng t u, tay, ngón tay, chân, ng, ng i, n m....t i m c hoàn ch nh. Làm như v y thư ng làm cho ch căng th ng (ý ki n riêng c a hafoto). làm cho posing tr nên d dàng, ngoài vai và góc máy nêu trên b n ch c n nh thêm: M t tư th pose p là m t tư th mà ch c m th y tho i mái, gi ng như m t tư th th t, b n ch i u ch nh ch sao cho b c c th a m n. Chi tay và chân nên n m trên cùng vùng m t ph ng v i u (plane) và hơi g p khúc t o nh ng ư ng chéo d n t i m t ch . Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) 1d. Góc ch p: Ch n góc ch p p khôn nh ng giúp ta hi u ch nh nh ng chi ti t trên khuôn m t ch và vóc dáng (xin xem tip "perspective" ã vi t) mà còn
 5. làm tăng tính a d ng c a ch . S th hi n c a khuôn m t (facial expressions) thay i t ng giây m t và t ng góc m t nên c n thi t ph i ch p nhi u góc c nh khác nhau. L i i m th 2 là góc ch p còn giúp ta lo i b nh ng chi ti t l n x n background và gi i quy t nh ng trư ng h p ánh sáng khó ch p. Lưu ý khi ch p góc th p, yêu c u ch nghiêng v phía trư c tránh bi n d ng (thân hình to và u b nh l i) Trư ng h p góc cao giúp ta tránh ư c ánh sáng tr c ti p t m t tr i, và n n t tr thành background. Tương t v y, yêu c u ch ng ra phía sau tránh bi n d ng.
 6. 1e. K thu t Framing: K thu t này c ng nh hư ng n background. V i k thu t này ta i t i (1) s ch n l a và quy t nh background nhi u hay ít, và (2) khi nào nên áp d ng k thu t này (xin c ph n dư i). N u b n ch p bán chân dung (head and shoulder) thì khi ch p wide angle lens b n ph i ng g n ch hơn và b n s ư c nhi u background hơn. Tương t v y, v i tele lens b n c ng ch p ư c bán chân dung nhưng ph i ng xa hơn và background s ít hơn Lưu ý quan tr ng: Khi ch n Focal Length ch p, c n ph i c n th n n " l n" c a ch . C ng là bán chân dung nhưng qua 2 nh trên, nh ch p wide angle lens ch "bé" và không gian tr i r ng ra, nh ch p tele thì ch "l n" hơn và khoãng không gian như g n l i (compressed). Nh ng k thu t trên nh m m c ích t o nên nh ng thành ph n cơ b n nh t c a nhi p nh (visual art nói chung) là: ư ng (line), d ng (shape), hình kh i (form), ch t lư ng c a b m t (texture), pattern (cái này khó d ch nh ????), và màu s c (color). Sau ây là m t s khái ni m cơ b n nh t khi design m t t m chân dung. Posing p là s k t h p gi a ch và ngư i ch p (photographer). Trong ó
 7. ngư i ch p óng ph n quan tr ng hơn. Quan tr ng hơn là vì ngư i ch p ch n l a, s p t, dàn d ng (nói chung là design) nh ng thành ph n cơ b n c a nhi p nh (photographic elements) như line, shape, form,...và quy t nh thành ph n nào s óng ph n ch o trong tác ph m c a mình. Trư c khi i vào ph n "Communication" là ph n c bi t quan tr ng trong nhi p nh chân dung, ta nên n m vài nét cơ b n nh t trong vi c design m t t m nh (v n không ơn thu n ch là posing) 1. Line ( ư ng): ây là thành ph n cơ b n nh t c a nhi p nh. Khi b n nhìn vào viewfinder v n quan tr ng là b n ph i nhìn ra ư ng (xin xem các tips trư c v ư ng th c và ư ng o). 2. Shape (hình d ng): S liên k t c a "line" t o thành "shape" 3. Form (hình kh i): N u Shape là ph n m t ph ng 2 chi u thì Form nói v không gian 3 chi u. Nhi p nh là ngh thu t thu không gian 3 chi u lên nên m t ph ng 2 chi u, nên ngư i ch p c n ph i t o cho ngư i xem nh có "c m giác" không gian 3 chi u. gây n tư ng này thì ngu n sáng chính luôn ư c t ch ch v m t bên (sidelight) cho ch "n i khôi". Và m t k thu t n a dùng trong photoshop ã ư c trình bày trong ph n Retouch là "K thu t Dodge và Burn". 4. Texture: M t th pháp thư ng dùng trong nhi p nh chân dung là nh n m nh và làm n i b t b m t c a da (skintone)... Cái này òi h i nh có nét cao (do l y nét t t, ch t lư ng ng kính, và k thu t sharpen) gây n tư ng cho ngư i xem nh. Tùy theo yêu c u mà ôi khi k thu t "l ght diffusing" ư c kèm theo gây c m giác "pleasant" cho ngư i nhìn (trư ng h p glamourous photography).
 8. 5. Pattern: (hình d ng l p i l p l i) M t cách d nh t gây s chú ý và t p trung vào ch là cho ch phá i cái pattern. 6. Color: M t phương pháp r t thư ng dùng trong nhi p nh là "over- saturate" gây s chú ý. 7. Communication ( i u khi n ch ): Communication là m t k thu t r t quan tr ng nh m làm n i b t lên nh ng cá tính, c m xúc, s c di n c m c a ch . Photo Shoot là m t quá trình th t và liên t c t cách x d ng lens, ch n khoãng cách ch p, m t ch p, hư ng d n ch pose, và dĩ nhiên k thu t làm cho ch t tin và tho i mái. Sau khi ch n a i m ch p và xác nh ư c ngu n sáng chính, 2 i u c n nh u tiên là ch n khoãng cách ch p và hư ng d n ch pose. Luôn luôn b t u v i cái g i là "Working Distance". ây là t chuyên môn trong nhi p nh chân dung t m d ch là "khoãng cách lý tư ng". N u b n nhìn vào trong viewfinder tiêu c 100 mm VÀ frame ư c ch ph n ng c và u (head and shoulder shot) thì b n ã t ư c "Working Distance". G i là "khoãng cách lý tư ng", vì t i khoãng cách này ch c m th y tho i mái nh t (ph n l n ch r t nh y c m khi ng kính dí quá sát) và t i khoãng cách này không quá xa và không quá g n giúp b n i u khi n ch mà không ph i la to lên (không ai thích b nghe hét).
 9. nh trên ch p tiêu c 100 mm (nhưng nhìn g n hơn là vì ch p v i digital Canon nhân v i factor 1.6, C'mon i khái thôi mà âu c n ph i chính xác v y). Lưu ý thêm là v i k thu t framing ch b tách ra hoàn toàn v i background h n n. i m th 2 quan tr ng là luôn luôn b t u v i tư th d a ( ng hay ng i). V i tư th này cho dù model chuyên hay không thì tư th d a luôn làm cho ch c m th y tho i mái và t tin nh t. i u khi n ch b ng l i nói (Directing model verbally): Cùng v i khoãng cách ch p lý tư ng b n ph i luôn luôn khuy n khích, khen ng i, n u c n ngư ng m ch t o c m giác t tin và ph n kh i cho ch . N u ch có nh ng tư th pose và cách di n c m l lùng hơi quá áng thì b n c ng ng có chê và ti p t c b m máy thêm vài t m r i d ng l i gi v nghĩ gi i lao (take a break) phá tan dòng c m xúc l lùng ó. Khi yêu c u ch pose tay hay u b n ch c n nói ch không c n ch m n ngư i ch . Ví d như: - Cu i u xu ng tí và nhìn lên ( ng có l y tay ch m vào u ngư i ta)
 10. - ưa tay lên ngang t m m t và v n vào b tư ng. - Nghiêng ngư i ra phía sau và ch u tr ng l c lên chân sau. Cùng v i vi c dùng l i nói yêu c u ch , b n ph i di chuy n t góc ch p lý tư ng ( ng mong mõi ch cho b n tư th ch p lý tư ng). ng quên, sau khi yêu c u ch b n ph i t ra mình tán thư ng. Nh ng l i tán thư ng gi ng như m t d u ch m mà ch c n ph i ng ng l i và t p trung vì ó s là th i i m b n b m máy. Ví d : - úng r i (b m máy), p l m (b m máy), r t tình (b m máy) v.v..... - Wowww (click), excellent (click), man you look awnsome (click), i like that (click)....... Không bao gi m (ví d 1....2...3... ch p nha). K thu t này r t t h i vì ho c là ch s cho b n c m xúc gi (fake expression) ho c b n s tăng áp l c lên ch (building up tension). Ví d sau có th s là ý nghĩ c a ch (trong ngo c) khi b n dùng k thu t m. - M t (aaaa anh ta s p ch p r i)....Hai (G n ch p r i c g ng lên c n ph i chú ý cao và nho n mi ng cư i) ....và Ba ch p nè (nhe răng). K t qu là b n s có n cư i gi t o (fake smile). Ngư i ta nói khi cư i ôi m t c ng cư i.... Thay vì yêu c u ch th hi n m t c m xúc nào ó mà b n tìm ki m, b n hãy gi v như ch ã có c m xúc ó r i.
 11. Ví d : Wowww, b n nhìn r t t tin (t nhiên ch s chuy n qua thái t tin. Ví d 2: I like this look, it is very serious (model will act accordingly). Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) M t ch p: Là khoãng th i gian gi a 2 l n b m máy. K thu t này c ng ư c dùng tác ng lên tr ng thái tâm lý và c m xúc c a ch . N um t ch p cao (khoãng t 2 giây -> 5 giây) thì s gây cho ch c m giác hưng ph n. H có c m giác là m i c ch , ng tác us ư cn mb t (captured) và i u này nh hư ng n: 1. S t p trung và chú ý cao c a ch vào ng kính, 2. S t tin c a ch , ph i làm sao cho h c m giác r ng h nhìn p nh t, thu hút nh t. Ph i làm cho h tin r ng "Woww! I am attractive, beautiful, handsome,....and look best, that is why he (the photographer) shoots non-stop" Hơn n a khi b n b m máy v i m t cao, sát xu t nh p s cao hơn và vì.....memory r mà (kakakakka) Ch p m t cao thích h p v i "Active Posing". Nghĩa là ch chuy n ng và t m d ng (pause) cho b n b m máy và nhanh chóng chuy n qua tư th khác. Vì v y, gi dòng c m h ng cho ch khi h t m d ng b n ph i b m máy ngay (cho dù là b n c m th y pose chưa hoàn ch nh, b c c chưa t t) cho h ti p t c chuy n qua ng tác khác. Nh ng nh sau tôi compose và ch p ch trong vòng 2 giây cho m i shot (B n ý t m 2 và 4 cho dù ch chưa hoàn toàn chu n b tôi c ng b m máy model ti p t c chuy n ng).
 12. Nói chung, khi b n ưa máy lên nhìn vào ng ng m là trong vòng 2 t i 5 giây (cho dù b n bi t t m nh ó s compose sai, ng lo chút n a delete) thì v n b m máy, n u b n ng m nghía quá lâu, thì ch s nghi ng v kh năng di n c m c ng như b ngoài c a h . N u b n c m th y c n thêm th i gi compose m t t m nh thì b n ph i gi i nghĩa t i sao b n làm v y ch bi t r ng h ph i làm gì c ng tác v i b n và i u ó không liên quan gì n kh năng di n c m hay b ngoài c a h . Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo) Khi b n c m th y có s liên l c tin tư ng c a ch i v i mình, thì bư c k ti p là làm cho bu i ch p (photo shoot) thêm ph n h ng thú. Trư c khi bư c vào ph n này thư ng thì b n nên cho model gi i lao (take a break) và cho h xem qua nh ng hình ư c ch p trên view finder (ưu i m c a digital). Nh ng cách sau tôi thư ng áp d ng làm cho bu i ch p thêm phong phú: 1. Thay i khoãng cách ch p: T i giai o n này b n có th phá v khoãng cách kinh i n (working distance) áp sát hay ch p c li xa (t i ây ph n nào ch c ng hi u style ch p c a b n r i). 2. Thay i góc ch p: B n có th th nghi m v i nh ng góc ch p "extreme" gây hi u ng c bi t. 3. Th nghi m v i hi u qu c bi t: N u b n có wide angle lense, thì ây là lúc nên t n d ng ch c năng c a nó. Tip 6: The mind game: Nh ng i u c n bi t trong m t Photo Shoot Session (ti p theo)
 13. M t s tips làm cho ch luôn luôn t p trung và active: 1. Th nh tho ng yêu c u ch ch p ch p mi m t m t linh ng hơn. Thư ng thì sau 5 hay 10 phút t p trung ôi m t tr nên m t và nhìn thi u linh ng. 2. Th nh tho ng yêu c u ch "exercise" ôi môi tránh tình tr ng môi dư i bì th ra do m t. 3. Take a break và nói ôi chuy n ngoài l thư gi n ch . Vài kinh nghi m cá nhân t ng k t ph n i u khi n ch : 1. i v i tôi m t photo shoot gi ng như là m t trò chơi tâm lý t lúc b t u t i lúc k t thúc. Lúc b t u bu i shoot m i quan h c a tôi v i model như là quan h m t chi u vì tôi luôn ph i i u khi n và ch ng. D n d n, model tr nên h ng thú và cu i cùng chính h là ngư i sáng t o ra ki u pose mà tôi ch g i ý. B n thân tôi ánh giá s thành công c a bu i shoot d a trên m c c ng tác và thái tho i mái CUÔI BU I SHOOT. 2. i v i tôi, m t t m nh pose p là k t qu c a s c ng tác 2 chi u gi a photographer và model. Vì v y, trong tip này tôi hoàn toàn không c p nhi u n k thu t pose tay, bàn tay, u, chân .v.v.... vì n u ngư i photographer cho model c m giác là model ph i pose úng thì h s có c m giác áp l c và i u ó nh hư ng r t l n n tr ng thái tâm lý c a model. Hơn n a v i k thu t framing và v i s nh y c m v b c c nh thì h u như ngư i photographer luôn luôn t gi i phóng mình b i nh ng l lu t v k thu t posing kinh i n. 3. Và cu i cùng ng quên ôi m t và ôi môi. i v i tôi, cái th n c a c m xúc là ôi m t (cùng v i mi ng là 2 chi duy nh t trên khuôn m t là có s c di n c m). Vì v y trong quá trình ch p luôn luôn t p trung nhìn th ng vào m t ch
 14. vì: 1. T o m i liên l c v i ch (eye contact) 2. make sure ánh sáng không t o nên nh ng vùng shadow dư i h c m t.
nguon tai.lieu . vn