Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MYÕ NHAÂN THAÀN BÍ D ieäp Khai thoát: -Khoâng bieát ! Vaân Taïi Thieân hoûi nhanh: -Theá ngöôi khoâng thaáy naøng ? Dieäp Khai ñaùp: -Luùc ta ñi ra, thì naøng coøn taïi phoøng. Vaân Taïi Thieân bieán saéc: -Nhöng luùc ta ñeán, naøng bieán ñaâu maát daïng! Dieäp Khai cau maøy: -Coù leõ naøng ñi tìm nam nhaân! … Vaân Taïi Thieân chaän lôøi: -Naøng khoâng heà ñi tìm nam nhaân. Soá nam nhaân ñeán tìm naøng quaù dö thöøa. Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ngöôi khoâng hieåu chi caû! Nam nhaân ñeán tìm naøng khaùc xa vôùi nam nhaân naøng ñi tìm. Vaân Taïi Thieân traàm ngaâm moät chuùt: -Ngöôi nghó, naøng ñònh tìm ai? Dieäp Khai hoûi laïi: -ÔÛ ñaây coù bao nhieâu nam nhaân ñaùng cho naøng phaûi caát coâng ñi tìm? Vaân Taïi Thieân bieán saéc. Boãng, gaõ quay mình bay voït qua khung cöûa soå. Dieäp Khai khoâng ngaên caûn. Chaøng ñaõ phaùt hieän ra nhöõng gì chaøng muoán bieát , chaøng bieát ñuû roài , coøn ñoøi hoûi chi hôn. Chaøng phaùt hieän ra caùi chi? Thuùy Bình laø moät nöõ nhaân thaàn bí, nhaát ñònh laø naøng chaát chöùa trong taâm raát nhieàu bí maät. -215- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Con ngöôøi nhö naøng, haønh ngheà naøy, coù theå ñeán nhöõng ñòa phöông khaùc, taïo söï nghieäp lôùn lao. Haø taát phaûi choân vuøi taøi saéc taïi choán bieân thuøy hoang vaéng, giöõa trôøi xanh vaø caùt vaøng. Naøng löu taïi ñaây, haún phaûi coù moät muïc ñích ñaëc bieät. Vaø Vaân Taïi Thieân ñeán tìm naøng, cuõng coù moät muïc ñích hoaøn toaøn baát ñoàng vôùi muïc ñích cuûa caùc nam nhaân khaùc. Giöõa hai ngöôøi haún coù moät bí maät chi ñoù, cöïc quan troïng, khoâng theå tieát loä vôùi keû thöù ba. Chaøng caûm thaáy con ngöôøi ôû taïi ñòa phöông naøy bí maät quaù, ai ai cuõng hoaøi baõo moät vaøi bí maät, thuoäc loaïi quan troïng! Maø chaøng, ñöông nhieân cuõng coù bí maät nhö moïi ngöôøi. Thì ra, ñaát Bieân Thaønh laø nôi taäp trung nhöõng bí maät! Vaø hieän taïi , taát caû nhöõng bí maät haàu nhö saép söûa heù maøn. Dieäp Khai thôû daøi: -Ngaøy mai, haún chaøng phaûi coù nhieàu vieäc phaûi laøm. Vaäy thì ñeâm nay chaøng caàn phaûi nguû, nguû laáy laïi söùc löïc. Chaøng côûi giaøy, leân giöôøng naèm . Trong chaên coøn boä y phuïc loùt mình cuûa Thuùy Bình, chính chaøng côûi hoä naøng boä y phuïc ñoù. Naøng ñaõ rôøi phoøng sao khoâng vaän y phuïc loùt? Hay laø naøng quaù voäi vaøng, khoâng kòp maëc? Hay laø naøng bò ai ñoù böùc baùch phaûi ñi ngay? Dieäp Khai quyeát ñònh löu laïi ñaây, chôø naøng trôû veà. Nhöng, naøng khoâng trôû veà! Khoâng bao laâu nöõa, ñeâm taøn, ngaøy seõ ñeán. Phoù Hoàng Tuyeát traèn troïc maõi, khoâng nguû ñöôïc. Maõ Phöông Linh cuõng theá. Tieâu Bieät Ly vaø Ñinh Caàu Caûnh thì cöù cheùn môøi, cheùn ñaùp, kheà khaø treân caên gaùc nhoû. Taïi Bieân Thaønh, trong ñeâm nay, ít nhaát cuõng coù ngaàn aáy ngöôøi thöùc traéng. Ai ai cuõng chôø ñôïi! Chôø moät bí maät naøo ñoù. Coøn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû? Hoa Maõn Thieân? Laïc Laïc Sôn? Traàn Tam Nöông! Hoï ôû ñaâu? Hoï coù chôø ñôïi chaêng? Ñeâm nay, quaû laø moät ñeâm daøi! Vaø trong ñeâm nay, taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, coù taùm maïng ngöôøi hy sinh! -216- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaøo thôøi gian chuyeån tieáp töø ñeâm sang ngaøy, taïi vuøng Bieân Thaønh naøy, caùi laïnh taêng gia gheâ gôùm! Laïnh theo gioù cuoán veà, quaát vaøo ngöôøi nhö nhöõng ngoïn roi raùt buoát rôïn ruøng! Trong gioù, coù tieáng voù ngöïa. Baûy taùm ngöôøi ngoài treân löng ngöïa, laéc lö, ngöôøi naøo cuõng say tuùy luùy. Hoï queân ñöôøng, song ngöïa nhôù ñöôøng veà. Boïn naøy, laø nhöõng tay huaán luyeän ngöïa, nhöõng maõ sö quanh naêm suoát thaùng ngoài treân löng ngöïa baát kham, bieán chuùng thaønh thuaàn, chaân hoï chai lì haàu nhö teâ daïi. Tröø nhöõng luùc thænh thoaûng coù dòp vaøo thò traán, ñaùnh cheùn no say, coøn thì troïn ñôøi laïi khoâng coù moät laïc thuù naøo khaùc! -Ngaøy mai ta khoâng coù phieân tröïc, ñeâm nay nhaát ñònh laø ta phaûi tìm moät coâ nöông höôûng thuù, buø nhöõng ngaøy qua! Moät keû khaùc tieáp noái: -Ai baûo ngöôi voâ duïng, khoâng tranh ñaáu? Coù tranh ñaáu môùi coù thaéng lôïi chöù! Thaéng lôïi khi naøo töï ñoäng ñeán vôùi ngöôi ñaâu! Keû thöù ba chen vaøo: -Coøn ngöôi nöõa! Coù bao nhieâu tieàn laø ñem nöôùng heát vaøo cuoäc ñoû ñen! Moãi ngöôøi moät caâu, hoï cheâ traùch nhau, hoï cuøng phaùt nguyeän laø töø nay seõ xaøi tieàn löông kyõ, höôûng laïc thuù kyõ! Hoï cuøng phaù leân cöôøi. Ai tinh yù thaáy roõ trong tieáng cöôøi cuûa hoï coù caùi gì chua chaùt quaù! Hoï cöôøi ñeå queân ñi kieáp ñôøi noâ leä, vónh vieãn khoâng caát ñaàu noåi! Ñôøi coù ba thöù an uûi , hoï ñeàu thieáu caû ba: tieàn, gaùi, vaø nhaø! Thì baûo sao hoï khoâng buoâng lung kieáp soáng phoù maëc cho gioù cuoán ñi? Hoï khoâng coøn soáng caùi kieáp con ngöôøi nöõa. Hoï gaàn vôùi ngöïa quaù roài! Moät ngöôøi ñoät nhieân keïp chaân saùt vaøo hoâng ngöïa, duïng löïc ñaùnh ngöïa, ngöïa voït tôùi nhö bay. Ñoàng baïn phaù leân cöôøi: -Tieåu haéc töû ñieân roài! Ít nhaát cuõng baûy taùm thaùng qua haén khoâng tieáp caän nöõ nhaân! Laàn sau cuøng, haén vôù phaûi moät muï suyùt soaùt saùu möôi! Giaû nhö cho ta nguû moät ñeâm vôùi Thuùy Bình thoâi, saùng ra ai chaët ta moät traêm caùi ñaàu, ta cuõng daâng noát! -217- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ta laïi khaùc, ta thích caùi muï Traàm Tam Nöông hôn! Muï aáy tuy coù tuoåi moät chuùt, song vaãn coøn haáp daãn laï luøng! Boãng, moät tieáng ruù thaûm vang leân. Tieåu haéc töû chaïy phía tröôùc ruù leân, roài ngaõ nhaøo xuoáng löng ngöïa. Haén ngaõ caïnh chaân moät ngöôøi. Ngöôøi ñoù nhö boùng ma, töø choã toái luø luø xuaát hieän, tay caàm moät thanh ñao daøi, loaïi cheùm ngöïa. Bao nhieâu röôïu trong mình bonï maõ sö vuït bieán thaønh moà hoâi laïnh. Hai keû ñi ñaàu run gioïng hoûi: -Ngöôøi laø ai? Ngöôøi hay quyû? Ngöôøi ñoù cöôøi hoûi laïi: -Ta laø ai, caùc ngöôi cuõng khoâng nhaän ra sao? Hai keû ñi ñaàu kòp nhaän ra roài, thôû phaøo, cöôøi vuoát: -Thì ra laø … Traûm maõ ñöôøng ñao chôùp leân tröôùc maët chuùng ngaên chaän caâu noùi . Vónh vieãn chuùng khoâng noùi ñöôïc nöõa. Bôûi, maùu ñaõ phuùn leân nhö voøi . Thaây ngöôøi ngaõ, song maét vaãn coøn tröøng tröøng nhìn keû saùt nhaân, haõi huøng, kinh dò, caêm hôøn. Keû cheát vónh vieãn khoâng hieåu taïi sao mình phaûi cheát. Roài ngöïa hí kinh hoaøng. Roài ngöôøi ruù kinh hoaøng! Coù keû nhanh tay, nhanh trí quaát ngöïa chaïy ñi mong thoaùt naïn, nhöng ngöôøi ñoù nhanh hôn ngöïa, neân ñaõ laø ñoàng baïn, taát caû phaûi ñoàng chung soá phaän, khoâng theå soáng thöøa! Maõ sö sau cuøng töùc uaát heùt leân: -Taïi sao? Taïi sao ngöôi taøn nhaãn? Ngöôøi ñoù cöôøi rôïn: -Khoâng neân traùch ta! Töï traùch laø phaûi hôn! Ai baûo caùc ngöôi daán thaân vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng! Ngoïn thieân ñaêng xa xa baét ñaàu môø daàn. Ñoáng löûa chaùy baäp buøng. -218- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Treân löûa coù moät caùi noài. Quanh ñoáng löûa coù hai ngöôøi ngoài. Nöôùc trong noài soâi suïc, hôi boác leân böøng böøng. Moät ngöôøi laáy hai cuïc thòt ngöïa boû vaøo noài, vöøa laøm coâng vieäc ñoù vöøa cöôøi. Tieáng cöôøi nghe ken keùt, nhö theùp chaïm treân ñaù maøi! Chính ngöôøi ñoù caát tieáng: -Ta sanh ra taïi ñaát Giang Nam, lôùn leân taïi ñoù luùc nhoû, töøng mô öôùc coù thòt ngöïa maø aên, xem caùi tö vò thöù thòt ñoù nhö theá naøo! Hieän taïi thì coù dòp thöôûng thöùc thöù thòt ñoù roài ! Y nghieán raêng tieáp: -Con meï noù! Laàn sau, neáu baét buoäc phaûi aên thöù thòt naøy, ta thaø chui xuoáng möôøi taùm taàng ñòa nguïc coøn hôn! Ngöôøi kia khoâng löu yù ñeán y. Baøn tay cuûa haén ñang moø moø trong ñuõng quaàn. Khi haén ruùt tay ra, thì baøn tay ñoù vaáy ñaày maùu. Ngöôøi thöù nhaát cau maøy: -Sao ñoù! Laïi raùch teùt nöõa roài phaûi khoâng? Ai baûo ngöôi coù thöù da thòt quaù meàm maïi nhö vaäy ? Ngaøy ñaàu maø chòu khoâng thaáu, thì ngaøy mai, ngaøy kia, ngöôi seõ phaûi khoå nhö theá naøo nöõa! Thöïc ra, coù ai chòu noåi ngoài treân ngöïa phi ñöôøng daøi maõi maõi, suoát moät ngaøy trôøi, khoâng döøng voù? Luùc khôûi haønh, kî só caûm thaáy yeân ngöïa raát eâm, song daàn daàn veà sau, yeân ngöïa nhö moïc kim, kim caøng luùc caøng nhoâ cao, caùi baøn toïa ñau ñôùn khoâng töôûng noåi! Nhìn baøn tay vaáy maùu, haén caøu nhaøu: Caùi laõo Laïc Laïc Sôn thaät laø ñoà choù cheát! Con meï noù, laõo aån naáp moät nôi cho söôùng thaân, baét boïn ta phaûi chòu gian nan khoán khoå nhö theá naøy! Ngöôøi thöù nhaát tieáp noái: -Nghe noùi laõo ta laø moät con quyû röôïu! Bieát ñaâu laõo ta chaúng quaù say, ngaõ ngöïa gaõy coå maø cheát roài ! Caïnh ñoù coù moät chieác leàu. Trong leàu, coù baûy taùm ngöôøi, hieän taïi nhöõng ngöôøi ñoù ngaùy oà oà! Noài nöôùc vaãn reo soâi. Thòt ngöïa ñaõ naùt nhöø chöa? -219- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Moät ngöôøi cao tuoåi tìm moät caønh caây khoâ, ñònh quaäy vaøo noài, xem qua maáy cuïc thòt. Vöøa luùc ñoù, töø trong boùng toái , moät ngöôøi phi ngöïa voït ra. Hai ngöôøi kia ñoàng thôøi chuïp chuoâi ñao, vuït ñöùng leân cao gioïng hoûi: -Ngöôøi ñeán ñoù, laø ai? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Ta! Thinh aâm nghe quen quen. Ngöôøi treû tuoåi, coù baøn tay vaáy maùu, vôù moät que cuûi chaùy, ñöa leân cao. AÙnh löûa soi roõ maët ngöôøi ngoài treân ngöïa. Caû hai gaõ quanh ñoáng löûa cuøng cöôøi vuoát, thoát: -Ñeâm khuya laém roài, sao laõo nhaân gia khoâng ngôi nghæ moät luùc? Ngöôøi treân ngöïa ñaùp: -Vì coù vieäc, ta phaûi ñeán gaëp caùc ngöôi! Moät ngöôøi hoûi: -Vieäc gì? Khoâng coù tieáng ñaùp. Thanh ñao cuûa ngöôøi treân ngöïa boãng chôùp leân, moät trong hai gaõ rôi ñaàu. Gaõ treû tuoåi troá maët, sôï quaù ñeán ngheïn cuoáng hoïng, khoâng keâu leân ñöôïc. Taïi sao ngöôøi treân ngöïa gieát chuùng? Ngöôøi treân ngöïa laø ai? Trong tuùp leàu, tieáng ngaùy vaãn vang ñeàu. Moät ngaøy daøi vaát vaû, neáu coù dòp naèm xuoáng, laø hoï nguû nhö cheát, moät vaøi tieáng ñoäng thöôøng ñaâu coù theå laøm cho hoï tænh daäy? Tuy nhieân, cuõng coù keû thính tai, nhaïy caûm giaùc, chôït böøng tænh. Haén thaáy gì? Maùu! Maùu baén leân, rôi xuoáng laám taám, nhö möa! Song, haén khoâng kòp keâu hoaûng. Thanh ñao nhaùng leân, ñaàu haén ñöùt, maùu phuùn töø coå, tieáp noái vôùi voøi maùu tröôùc, cuûa ñoàng baïn... o0o Coøn ñoä nöûa giôø nöõa, laø trôøi saùng roõ. Dieäp Khai nhaém maét, naèm treân giöôøng, tôï hoà nguû. -220- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát ôû trong nhaø beáp, ñang muùc nöôùc vaøo chaäu, röûa maët. Coâng Toân Ñoaïn uoáng nhieàu röôïu, say meøm , loaïng choaïng böôùc ra cöûa, nhaûy leân löng ngöïa. Ñeøn treân caên gaùc nhoû ñaõ taét. Boán nôi khaùc bieät, coù hoaït caûnh nhö vaäy ñoù. Coøn ôû nhöõng nôi khaùc? Maõ Phöông Linh coøn môû maét trao traùo, ñôïi chôø. Coøn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû? Vaân Taïi Thieân? Hoa Maõn Thieân? Laïc Laïc Sôn? Traàm Tam Nöông ? Nhöõng ngöôøi naøy ñang laøm gì ? Maùu ñaõ ñoå loang treân ñoàng coû, hoï ôû ñaâu, khoâng thaáy ngöôøi naøo ra maët caû! Laïi coøn Thuùy Bình nöõa! Naøng ñang ôû ñaâu! Laøm gì? Maõ Phöông Linh naém chaët chieác chaên, moà hoâi laïnh xuaát ra, öôùt caû y phuïc naøng. Möôøng töôïng naøng vöøa nghe tieáng keâu gaøo thaûm thieát töø xa xa ñaâu ñoù voïng ñeán. Neáu laø nhö thöôøng, naøng ñaõ chaïy bay ñi xem roài . Hieän taïi naøng caûm thaáy coù nhieàu vieäc ñaùng sôï quaù chöøng. Naøng khoâng daùm nhìn vaøo moät caûnh töôïng naøo caû. Bôûi caûnh naøo hieän ra, cuõng ñeàu ruøng rôïn caû. Trong gian phoøng, khoâng khí traàm ñoïng, gaây böïc boäi voâ cuøng. Theá maø naøng cuõng khoâng daùm böôùc xuoáng giöôøng môû tung cöûa soå, tìm caùi thoaùng. Ngoâi nhaø cuûa naøng ñöôïc kieán truùc bieät laäp haún vôùi caùc ngoâi nhaø khaùc, raát kieân coá, raát roäng lôùn. Ngoaøi hai laõo baø phuïc thò naøng, chæ coù phuï thaân naøng, naøng, Coâng Toân Ñoaïn, vaø Traàm Tam Nöông ôû trong nhaø maø thoâi. Sôû dó nhöõng ngöôøi naøy ôû chung moät choã, laø vì Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tín nhieäm nôi hoï. Ñöông nhieân, coøn coù caäu beù Tieåu Hoå Töû. Nhöng, haén nhoû tuoåi quaù, coù bieát gì! Haén cöù nguû kyõ nhö luùc naøo. Hai laõo baø thì nöûa ñieác, nöûa muø, luùc tænh cuõng nhö luùc nguû, löø ñöø chaäm chaïp. Coù hoï caøng vöôùng baän hôn laø troâng ngoùng ôû hoï moät trôï giuùp naøo. Baây giôø thì nhöõng ngöôøi linh hoaït vaéng maët caû roài, chæ coøn moãi moät mình naøng vôùi moät ñöùa beù, hai laõo baø voâ tích söï. Naøng coâ ñoäc quaù! -221- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haø huoáng trong caûnh tòch mòch bao quanh naøng, bieát ñaâu chaúng coù keû möu toan phuïc thuø ñang rình raäp, chôø cô hoäi? Maõ Phöông Linh caén moâi, baät ngoài daäy. Gioù thoåi, vôøn qua lôùp giaáy boài nôi cöûa soå, keâu raøo raøo. Chôït, moät boùng ngöôøi in roõ nôi khung giaáy. Boùng ñoù oám daøi , khoâng theå laø phuï thaân naøng. Maø cuõng khoâng phaûi laø thaân hình hoä phaùp cuûa Coâng Toân Ñoaïn. Maõ Phöông Linh co ruùm ngöôøi laïi, toaøn thaân laïnh cöùng. Nôi chieác gheá ôû ñaàu giöôøng, coù maéc moät thanh kieám . Boùng beân ngoaøi cöûa soå hieän ra roài baát ñoäng, tôï hoà nghe ngoùng ñoäng tònh trong phoøng, chöïc chôø cô hoäi tieán vaøo. Maõ Phöông Linh laïi caén moâi , töø töø vöôn tay ra, ruùt thanh kieám maéc nôi thaønh gheá, caàm chaët. Baây giôø, boùng beân ngoaøi baét ñaàu ñoäng ñaäy, möôøng töôïng toan môû cöûa soå. Maõ Phöông Linh ñoå moà hoâi laïnh öôùt loøng baøn tay, moà hoâi chaûy ra, ñaãm öôùt luoân tua kieám. Naøng coá gaéng traán ñònh taâm thaàn, giöõ cho tay khoâng run, ñoaïn töø töø vaän khí doàn ra baøn tay. Naøng chuaån bò nhaûy voït tôùi, ñaâm moät nhaùt kieám thaät baát ngôø. Nhöng naøng chöa laøm moät cöû ñoäng nhoû, boùng beân ngoaøi vuït bieán maát. Sau ñoù, naøng nghe coù tieáng voù ngöïa. Ngöôøi beân ngoaøi cöûa soå coù leõ thaáy ngöôøi nhaø trôû veà neân aån traùnh. Maõ Phöông Linh thôû phaøo, nghó: Duø sao thì cuõng coù ngöôøi trôû veà! Ta ñôõ tòch mòch roài! Cho ñeán baây giôø, naøng môùi bieát theá naøo laø sôï haõi! Coøn ngöôøi beân ngoaøi cöûa soå! Khi naøng laáy ñuû can ñaûm, ñònh môû cöûa soå ra xem, thì voù ngöïa vang leân raát gaàn. Keá ñoù naøng nghe gioïng oai nghieâm cuûa phuï thaân naøng. OÂng ra leänh: -Khoâng ñöôïc keâu la, hay noùi tieáng gì. Haõy theo ta leân gaùc. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng veà ñaây moät mình! OÂng ta mang ai veà theo? -222- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöïa, chæ coù moät con, theá ra Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cho ngöôøi naøo ñoù ngoài chung ngöïa sao? Söï kieän ñoù laøm cho Maõ Phöông Linh heát söùc kinh ngaïc, bôûi noù nghòch thöôøng quaù! Khoâng laâu laém, naøng nghe tieáng reân! AÂm thanh moät nöõ nhaân! Laï chöa? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mang nöõ nhaân veà ñaây! Naøng bieát roõ, nöõ nhaân naøy tuyeät nhieân khoâng phaûi dì ba, tieáng reân chöùng toû con ngöôøi ñoù coøn treû laém maø! Naøng ñang ngoài chôït naèm xuoáng. Naøng saün saøng thoâng caûm cho phuï thaân naøng, neáu oâng aáy caàn tieáp caän moät nöõ nhaân khaùc ngoaøi dì ba. Ai khoâng thích caùi môùi? Mieãn sao ñöøng phuï phaøng caùi cuõ laø ñöôïc! Moät yù nieäm khaùc chôït hieän! Dì ba giaø roài! Hay saép söûa giaø cuõng theá! Baø coù giaø, phuï thaân naøng môùi chaùn! Naøng ñaâm ra thöông haïi baø. Roài naøng laïi cho laø baát coâng! Nam nhaân theøm cuûa laï nöûa ñeâm coù theå xuaát ngoaïi, tìm gaùi mang veà. Coøn ngöôøi ñaøn baø thì phaûi ru ruù trong phoøng, chôø nam nhaân ban tình yeâu theo caùch boá thí! Khung giaáy boài nôi cuûa soå traéng daàn, traéng daàn. Ngaøy leân roài, coøn ngöôøi beân cöûa soå ñaâu? Dó nhieân, ngöôøi ñoù ñaâu coù theå bieán hoùa nhö ma quyû maø ñoät nhieân maát daïng? Nhaát ñònh laø y troán ôû ñaâu ñoù! Troán nhö con meøo rình chuoät, chôø chuoät laáp loù laøvoà! Naøng nghó: Ta laø ñoái töôïng thöù nhaát cuûa y! Nieàm sôï haõi vuït xaâm chieám naøng trôû laïi. Nhöng baây giôø naøng khoâng quaù sôï nhö vöøa roài bôûi leõ phuï thaân naøng coù maët trong nhaø vaø ngaøy cuõng baét ñaàu leân. Do döï moät chuùt, naøng caàm kieám ñi chaân khoâng böôùc ra ngoaøi. Phaûi tìm cho ñöôïc ngöôøi ñoù, neáu khoâng, naøng khoù an taâm! Ñeøn nôi haønh lang ñaõ taét. Boùng toái coøn nhen nhuùm môø môø. -223- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Phöông Linh deø daët böôùc töøng böôùc moät, sôï ngöôøi ñoù xuaát hieän ñoät ngoät. Chôït, naøng nghe tieáng nöôùc chaûy roùc raùch vaêng laùch taùch, töø trong phoøng dì ba voïng ra. Dì ba trôû veà roài sao? Hay ngöôøi ñoù aån naáp trong phoøng cuûa dì ba? Maõ Phöông Linh nghe tim ñaäp maïnh. Caén moâi laáy can ñaûm, töø töø tieán ñeán beân cöûa phoøng. Chôït caùnh cöûa môû ra. Maõ Phöông Linh giaät mình, nhaûy luøi laïi, nhöng roài naøng thôû phaøo, keâu kheõ: -Taï ôn trôøi phaät! Dì ñaõ veà! Trôøi coøn toái, trong phoøng khoâng ñeøn. Traàm Tam Nöông maëc chieác aùo roäng, ñang röûa maët. Maët baø traéng nhôït maát veû töï nhieân haøng ngaøy. Chieác khaên bao maët cuûa baø coù vaáy maùu. Maõ Phöông Linh hoûi: -Dì … Dì thoï thöông? Traàm Tam Nöông khoâng ñaùp, hoûi laïi: -Ngöôi bieát ta coù xuaát ngoaïi phaûi khoâng? Maõ Phöông Linh chôùp maét, cöôøi: -Dì yeân trí, toâi seõ giaû vôø khoâng hay bieát gì caû! Traàm Tam Nöông khoâng noùi gì, thong thaû laáy vuoâng khaên vaáy maùu, nhuùng vaøo chaäu nöôùc voø voø cho beät maùu tan bieán. Mieäng baø coøn maën maùu, baø nhaãn naïi ñeán luùc veà nhaø roài môùi chòu nhaû ra. Coâng Toân Ñoaïn ñaùnh moät quyeàn khoâng nheï laém. Maõ Phöông Linh nhaûy phoùc leân giöôøng ngoài, xeáp baèng troøn. Moïi hoâm, vaøo ñaây, naøng luoân luoân thuû leã, nhöng hoâm nay thì naøng tuøy tieän haønh ñoäng, bôûi naøng thaáy mình lôùn leân moät chuùt, mình naém giöõ moät bí maät cuûa ngöôøi . Khi coù keû kieâng neå naøng thì naøng coù phaàn naøo töï toân chöù. Naøng hoûi: -ÔÛ ñaây, dì coù röôïu khoâng? Toâi muoán uoáng moät cheùn! -224- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Traàm Tam Nöông cau maøy: -Ngöôi taäp uoáng röôïu töø luùc naøo ñoù? Maõ Phöông Linh hoûi laïi: -Luùc ôû löùa tuoåi cuûa toâi, dì coù taäp uoáng röôïu khoâng? Traàm Tam Nöông thôû daøi: -Röôïu ôû beân döôùi caùi keä ñoù! Maõ Phöông Linh cöôøi nheï: -Toâi bieát ôû ñaây coù röôïu maø! Röôïu cuûa gia gia tröõ saün maø! Neáu toâi laø dì, thì ñeâm naøo khoâng nguû ñöôïc laø boø daäy laøm maáy cheùn! Traàm Tam Nöông laïi thôû daøi: -Hai hoâm nay, ñích xaùc laø ngöôi coù tröôûng thaønh hôn tröôùc nhieàu. Maõ Phöông Linh ñaõ tìm ñöôïc röôïu, môû nuùt bình, keâ mieäng bình vaøo mieäng naøng, noác moät nguïm lôùn, roài cöôøi hoûi: -Toâi voán ñaõ thaønh ngöôøi lôùn roài, cho neân dì nhaát ñònh caùo toá bí maät vôùi toâi phaûi khoâng ? Dì xuaát ngoaïi trong ñeâm, ñeå ñi tìm ai theá? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Ngöôi yeân trí. Khoâng phaûi Dieäp Khai ñaâu! Maõ Phöông Linh chôùp maét: -Theá thì ai? Phoù Hoàng Tuyeát? Traàm Tam Nöông ñang voø vuoâng khaên, chôït döøng tay laïi, moät luùc laâu, töø töø quay mình, nhìn naøng. Maõ Phöông Linh hoûi: -Nhìn chi maø kyõ theá dì? Coù phaûi toâi ñoaùn truùng khoâng? Traàm Tam Nöông vöôn tay ñoaït bình röôïu, laïnh luøng thoát: -Ngöôi say roài! Haõy veà phoøng nguû ñi. Luùc naøo tænh trôû laïi ñaây noùi chuyeän vôùi ta. Maõ Phöông Linh ngheânh maët, cöôøi laïnh, thoát: -Baát quaù, toâi muoán bieát dì duøng phöông phaùp gì caáu daãn haén vaäy thoâi. Phöông phaùp ñoù nhaát ñònh laø hay laém chöù, neáu khoâng thì laøm sao haén meâ moät gaùi giaø nhö dì? Traàm Tam Nöông nhìn söõng naøng, gaèn töøng tieáng: -Chaúng leõ ngöôi yeâu haén? Theá coøn Dieäp Khai? -225- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Phöông Linh coù caûm töôûng laø bò taùt tay vaøo maët. Maët naøng töø saéc traéng, bieán ñoû lieàn. Naøng muoán nhaûy xoå tôùi , taùt vaøo maët Traàm Tam Nöông. Nhöng, ñuùng luùc ñoù, tieáng chaân ngöôøi vang leân ngoaøi haønh lang. Tieáng chaân naëng neà, töø xa xa tieán tôùi, roài döøng laïi nôi cöûa phoøng. Ai ñoù hoûi voïng vaøo: -Tam Nöông! Thöùc daäy chöa? Thanh aâm cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Maõ Phöông Linh cuøng Traàm Tam Nöông ñoàng bieán saéc maët. Traàm Tam Nöông nhaùy nhoù moâi, ñaïi yù baûo naøng chui xuoáng gaàm giöôøng. Maõ Phöông Linh chui lieàn. Naøng vaø Traàm Tam Nöông ñeàu coù tòch, song caùi tòch cuûa naøng khoâng theå tieát loä ñöôïc. Cuõng may, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng vaøo. Laõo chæ ñöùng beân ngoaøi hoûi voïng vaøo: -Môùi thöùc ñoù haû? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Phaûi! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Nguû ngon khoâng? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Ngon! Maõ Phöông Linh heát söùc kyø quaùi, töï hoûi gia gia naøng ñaõ mang moät nöõ nhaân veà ñaây roài, sao coøn ñeán tìm dì ba nöõa! Vaø nöõ nhaân ñoù laø ai? Moät mình Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chieám ba gian phoøng roäng ôû taàng laàu treân. Moät gian, duøng laøm thô phoøng, moät gian, ñeå nguû, vaø moät gian laø maät thaát. Traàm Tam Nöông töø luùc veà Vaïn Maõ Ñöôøng, chöa laàn naøo ñaët chaân trong maät thaát cuûa laõo. Leân laàu roài, laõo luoân luoân ñi ñöùng thaúng löng, ngoài cuõng thaúng löng, ñeå chöùng toû laõo chöa giaø. -226- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Traàm Tam Nöông ñi theo sau laõo. Moãi khi laõo baûo baø leân laàu, khoâng khi naøo baø cöï tuyeät. Ñoái vôùi laõo, baø khoâng noùng laém maø cuõng khoâng laïnh laém. Baø saün saøng daâng hieán cho Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, saün saøng laøm cho laõo maõn nguyeän. Maãu ngöôøi cuûa baø thích hôïp vôùi nhu caàu cuûa laõo. Cöûa phoøng treân laàu ñoùng kín. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû döøng chaân nôi cöûa, quay mình laïi, nhìn baø moät chuùt, ñoaïn hoûi: -Ngöôi bieát ta goïi ngöôi leân ñaây ñeå laøm gì khoâng? Traàm Tam Nöông cuùi ñaàu, ñaùp: -Tuøy tieän oâng muoán laøm gì thì laøm, toâi khoâng heà coù phaûn öùng chi caû. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Neáu ta gieát ngöôi? Gioïng laõo cöïc nghieâm, cöïc laïnh. Maët laõo khoâng coù neùt cöôøi. Traàm Tam Nöông boãng nghe laïnh khaép ngöôøi. Baø vöøa nhaän thaáy mình ñi chaân khoâng. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû vuït cöôøi khan, tieáp: -Noùi theá chöù ta ñaâu coù gieát ngöôi! Trong phoøng, coù ngöôøi ñang chôø ngöôi! Traàm Tam Nöông hoûi: -Coù ai chôø toâi? Ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi quaùi dò: -Vónh vieãn, ngöôi khoâng ñoaùn ra laø ai ñaâu! Cöûa phoøng môû. Traàm Tam Nöông caûm thaáy khoâng coù duõng khí tieán vaøo. Viiettkiiem..com V e k em com -227- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn