Xem mẫu

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI CHÍN NHAÂN AÙI HÔN CÖØU HAÄN inh Baïch Vaân tieáp: § - Ta haän göông maët ta! Taïi caùi göông maët naøy, laõo môùi chuù yù ñeán ta, neáu khoâng coù göông maët naøy, neáu laõo khoâng chuù yù ñeán ta thì laøm gì ta phaûi thoáng khoå suoát bao nhieâu thaùng roäng naêm daøi? Aùi tình laøm cho con ngöôøi ñieân daïi ñeán toät ñoäï hay sao? Treân ñôøi coù ai haän mình vì caùi ñeïp, bôûi ñeïp neân ñau khoå, roài töï huûy dieät caùi ñeïp cuûa mình? Duø sao thì baø cuõng laø moät keû khoå, khoå vì tình, Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoå vì tình. Neân haén ñoàng tình vôùi baø trong ñòa haït thoáng khoå! Baø tieáp: - Ta khoâng muoán ai troâng thaáy göông maët cuûa ta nöõa, ta chæ sôï ngöôøi ñôøi cöôøi cheâ, ñeïp theá aáy maø cuõng vaãn bò phuï phaøng nhö thöôøng! Baây giôø, ta mang moät göông maët nhö theá naøy, ta tin raèng ngöôi khoâng cheâ cöôøi ta laø ñieân daïi, bôûi maãu thaân cuûa ngöôi, xeùt cho cuøng coù hôn gì ta bao nhieâu ñaâu! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng theå phuû nhaän. Möôøi chín naêm nay, maãu thaân haén soáng trong u toái , ñeå maëc cho ñaâu khoå vaøy voø. Baø coù höôûng ñöôïc gì hôn Ñinh Baïch Vaân? Ñinh Baïch Vaân tieáp: - Ngöôi coù bieát taïi sao thinh aâm ta bieán ñoåi chaêng? Trong ñeâm ñoù, beân ngoaøi Mai Hoa Am, ta noùi leân moät caâu ñaùng leõ ta khoâng neân noùi. Cuõng vì noùi lôõ roài, ta phaûi huûy dieät moät ñöôøng gaân löôõi cuûa ta ñeå caûi bieán aâm thinh hoaøn toaøn. Ñeán luùc naøy, Phoù Hoàng Tuyeát môùi tin laø Dieäp Khai noùi ñuùng. Con ngöôøi trong vuøng tuyeát laïnh, khi phaùt aâm coù nhieàu tieáng traïi ra, khoâng ñuùng nguyeân gioïng noùi bình thöôøng. Cho neân baèng vaøo tieáng nhaân maø tìm ngöôøi coù taät löôõi ñeå baùo thuø thì quaû thaät laø sai. Sôû dó Baïch Vaân ñoåi gioïng laø vì sôï ngöôøi ta nhaän ra thinh aâm cuûa toaøn caâu chöù chaúng phaûi vì tieáng nhaân suoâng. Baø tieáp: - Ñinh Linh Trung haønh ñoäng cho ta, vì haén ngoan ngoaõn nghe lôøi ta chöù haén chaúng bieát maûy may gì ñeán söï vieäc. Haén cuõng chaúng bieát ta chính laø maãu thaân cuûa haén. Baây giôø, ta ñöôïc bieát haén chöa cheát, vaø khoâng khi naøo ngöôi coù yù ñònh saùt haïi haén nöõa neân ta cam taâm cheát. Vaø ñaùng leõ ta neân cheát tröôùc töø laâu ñeå khoûi phaûi keùo daøi thoáng khoå maõi ñeán hoâm nay. -806- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Thöøa Phong raén gioïng: - Ngöôi khoâng theå cheát! Chæ caàn ta coøn soáng laø khoâng moät ai ñöôïc gieát ngöôi tröôùc maët ta! Ñinh Baïch Vaân laéc ñaàu: - Sai! Ít nhaát coù moät ngöôøi gieát ñöôïc toâi! Ñinh Thöøa Phong höø moät tieáng: - Ai? Ñinh Baïch Vaân ñaùp: - Toâi! Toâi töï gieát toâi! Toâi laøm caùi vieäc ñoù, treân ñôøi naøy khoâng ai ngaên trôû ñöôïc. Baø trôû neân bình tónh, tieáp: - Toâi ñeân ñaây laø vì toâi khoâng coøn töôûng soáng nöõa. Caùc ngöôøi neân hieåu nhö vaäy vaø ñöøng ai mong ngaên trôû toâi! Ñinh Thöøa Phong keâu leân: - Hieàn muoäi… chaúng leõ hieàn muoäi ñaõ uoáng ñoäc döôïc roài? Ñinh Baïch Vaân gaät ñaàu: - Ñaïi ca phaûi bieát, loaïi ñoäc ñoù do toâi cheá ra, khoâng coù thuoác giaûi. Ñinh Thöøa Phong rôi leä. Ñinh Baïch Vaân tieáp: - Ñaïi ca khoâng neân thöông taâm vì toâi. Töø caùi hoâm toâi caét chieác ñaàu Baïch Thieân Vuõ thì toâi ñaõ töï höùa vôùi caùi cheát roài. Huoáng chi, toâi cheát laø toâi theo veà vôùi laõo. Ñaïi ca neân möøng cho toâi môùi phaûi. Dieäp Khai baây giôø môùi roõ, chieác ñaàu cuûa Baïch Thieân Vuõ ôû trong tay Ñinh Baïch Vaân. Ñinh Baïch Vaân tieáp: - Phoù Hoàng Tuyeát, ngöôi coù theå trôû veà cho maãu thaân ngöôi bieát, keû gieát Baïch Thieân Vuõ ñaõ cheát roài! Maãu thaân ngöôi giaønh ñöôïc Baïch Thieân Vuõ soáng, ta chaúng laøm chi ñöôïc thì ta chæ coù caùch laø giaønh Baïch Thieân Vuõ cheát. Soáng ôû coõi traàn, Baïch Thieân Vuõ thuoäc veà maãu thaân ngöôi. Nôi coõi aâm, Baïch Thieân Vuõ hoaøn toaøn thuoäc veà ta! Baø döøng laïi moät chuùt: - Hieän taïi, ta chæ töôûng cho ngöôi thaáy moät ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi gaáp: - Ai? Ñinh Baïch Vaân ñaùp: - Maõ Khoâng Quaàn! -807- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baø quay mình veà phía cöûa thang laàu kheõ vaãy tay. Moät ngöôøi böôùc leân, ñieåm nheï moät nuï cöôøi. Möôøng töôïng ngöôøi ñoù khoan khoaùi laém. Ngöôøi ñoù, ñöông nhieân laø Maõ Khoâng Quaàn. Phoù Hoàng Tuyeát ñoû ngaàu ñoâi maét , naém chaéc chuoâi ñao. Ñinh Baïch Vaân cao gioïng: - Maõ Khoâng Quaàn! Haén coøn töôûng gieát ngöôi ñoù, sao ngöôi khoâng chaïy ñi? Maõ Khoâng Quaàn vaãn cöôøi, ñöùng nguyeân taïi choã. Ñinh Baïch Vaân cuõng cöôøi , roài baø tieáp: - Ngöôi khoâng chaïy troán, laø ngöôi khoâng sôï cheát. Hieän taïi ngöôi chaúng sôï caùi gì nöõa. Ngöôi queân heát haän cöøu, ngöôi khoâng coøn lo nghó chi vaø ngöôi cuõng ñaõ chuaån bò chôø cheát nhö ta! Day qua Phoù Hoàng Tuyeát , baø tieáp luoân: - Laõo aáy ñaõ uoáng loaïi ñoäc döôïc do ta cheá luyeän. Laõo uoáng Vong Öu Thaûo cuûa ta ñaáy! Laõo khoâng coøn nhôù gì nöõa, laõo ñeán ñaây chôø cheát, chôø ngöôi haï thuû! o0o Maõ Khoâng Quaàn ñaõ ngoài xuoáng ñaát, baát ñoäng, mieäng ñieåm nheï moät nuï cöôøi, maét nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Gaân xanh voàng leân löng baøn tay caàm chuoâi ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Haén khoâng noùi gì. Maõ Khoâng Quaàn cuõng chaúng noùi gì, laõo ñaõ queân heát söï ñôøi thì coøn gì maø phaûi noùi? Phoù Hoàng Tuyeát chöa baït ñao, song baøn tay run run, chöùng toû haén saép söûa baït ñao. Boãng, moät tieáng keng vang leân, thanh ñao cuûa haén gaõy laøm hai ñoaïn. Thanh ñao gaõy do moät ngoïn phi ñao phoùng tôùi . Phoù Hoàng Tuyeát tröøng maét: - Ngöôi? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Taïi sao? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Taïi vì caùc haï khoâng coù lyù do gieát laõo. Caùc haï baát taát gieát laõo. -808- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát heùt leân: - Khoâng coù lyù do? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng. Phoù Hoàng Tuyeát heùt vang: - Caû gia ñình ta ngaõ guïc döôùi baøn tay laõo, theá maø ngöôi cho raèng ta khoâng coù lyù do gieát laõo? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Caùc haï laàm! Caùc haï laàm! Caùc haï khoâng neân gieát laõo. Bôûi , ngöôøi cheát nôi tay laõo chaúng phaûi laø phuï maãu, thaân nhaân cuûa caùc haï. Giöõa laõo vaø caùc haï chaúng coù cöøu haän gì. Ai ai cuõng giaät mình, Phoù Hoàng Tuyeát thì cheát söõng. Dieäp Khai tieáp: - Caùc haï haän laõo vì coù ngöôøi muoán cho caùc haï haän laõo, baûo caùc haï haän laõo. Phoù Hoàng Tuyeát ruøng mình. Dieäp Khai tieáp: - Cöøu haän nhö haït gioáng, ngöôøi ta gieo haït gioáng nôi taâm caùc haï, haït gioáng moïc maàm, sanh goác, sanh reã. Chöù naøo phaûi caùc haï sanh ra vôùi nieàm cöøu haän saün coù trong taâm? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Ta khoâng hieåu. Dieäp Khai thoát: - Bôûi khoâng hieåu, neân haän laàm! Boãng, Ñinh Baïch Vaân thoát: - Chính ta cuõng chaúng hieåu chi caû. Dieäp Khai thoát: - Ñaùng leõ baø phaûi hieåu hôn ai heát vì chæ coù moät mình baø bieát, Ñinh Linh Trung khoâng phaûi laø con cuûa laõo trang chuû! Sao baø khoâng suy tröôøng hôïp cuûa baø, töôûng ra tröôøng hôïp cuûa ngöôøi? Ñinh Baïch Vaân bieán saéc, keâu leân: - Phoù Hoàng Tuyeát khoâng phaûi laø gioøng maùu cuûa hoï Baïch? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi! Hai tieáng ñoù nhö hai tieáng saám noå ngang ñaàu moïi ngöôøi. Ñinh Baïch Vaân keâu leân: -809- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngöôi noùi hoang! Dieäp Khai mæm cöôøi, nuï cöôøi theâ thaûm voâ cuøng. Chaøng khoâng phuû nhaän, bôûi chaøng caàn gì phaûi phuû nhaän! Tuy nhieân, nhìn thaàn saéc cuûa chaøng, ai ai cuõng bieát laø chaøng khoâng noùi hoang. Ñinh Baïch Vaân hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc ñieàu ñoù? Moät bí maät cuûa gia ñình ngöôøi ta maø? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi laø moät bí maät, maø chính laø moät ñoaïn coá söï bi thaûm, baø aï! Neáu baø laø ngöôøi cuûa ñoaïn coá söï, thì laøm sao baø chaúng bieát ñoaïn coá söï ñoù nhö theá naøo? Ñoái vôùi ngöôøi trong ñoaïn coá söï thì coøn gì laø bí maät nöõa ñaâu! Ñinh Baïch Vaân giöông to ñoâi maét: - Ngöôi laø ngöôi trong hoï Baïch? Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï laø… Phoù Hoàng Tuyeát choàm mình tôùi , chuïp aùo Dieäp Khai, quaùt: - Ngöôi noùi hoang! Dieäp Khai laïi cöôøi, nuï cöôøi theâ thaûm. Ñinh Baïch Vaân hoûi: - Chaúng leõ Aâm Baïch Phuïng laø maãu thaân cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, cuõng chaúng hieåu nöõa sao? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Quaû thaät, baø aáy chaúng bieát gì heát . Ñinh Baïch Vaân troá maét: - Laï chöa! Coù meï naøo laïi chaúng bieát con mình? Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc raát laâu. Sau cuøng, chaøng baét ñaàu thuaät laïi ñoaïn coá söï trong gia ñình hoï Baïch… o0o Luùc Aâm Baïch Phuïng thoï thai vôùi Baïch Thieân Vuõ, Baïch phu nhaân coù hay bieát. Baø voán coù taâm tröôøng aâm thaàm , duø bieát choàng ngoaïi tình, baø vaãn tænh nhö thöôøng. Tænh, nhöng trong thaâm taâm, baø coù chuû tröông caét ñöùt aùi aân giöõa choàng vaø Aâm Baïch Phuïng. Caét ñöùt aùi aân vuïng troäm cuûa choàng, nhöng baø nghó con cuûa Aâm Baïch Phuïng duø sao cuõng laø gioït maùu cuûa hoï Baïch. Baø khoâng muoán con cuûa choàng phaûi -810- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n soáng nhôø nôi ngöôøi ngoaøi, duø ngöôøi ngoaøi gia ñình laø tình nhaân cuûa choàng, laø meï cuûa ñöùa beù. Baø mua chuoäc muï baø, traùo con, ñem ñöùa beù do Aâm Baïch Phuïng sanh, göûi cho ngöôøi em gaùi cuûa baø laø vôï cuûa Dieäp Bình moät vò tieâu sö. Vôï choàng Dieäp Bình khoâng coù con neân vui veû tieáp nhaän ñöùa beù, nuoâi döôõng. Vì hoân meâ trong côn sanh saûn, Baïch Phuïng chaúng bieát gì. Khi tænh laïi, thaáy ñöùa beù cöù töôûng laø con mình sanh, chöù khoâng nghi ngôø con bò traùo. Tuy aâm traàm, Baïch phu nhaân khoâng hieåm ñoäc. Baø muoán cho taát caû nhöõng ngöôøi trong hoï Baïch phaûi sieâu vieät hôn ñôøi neân ñem ñöùa beù kyù thaùc nôi Tieåu Lyù Thaùm Hoa, nhôø daïy doã. Tieåu Lyù Thaùm Hoa voán coù lôøi höùa vôùi Baïch Thieân Vuõ neân khaúng khaùi nhaän ñöùa beù, truyeàn thuï ñao phaùp cho ñöùa beù. Bieát laïi lòch cuûa ñöùa beù, Tieåu Lyù Thaùm Hoa coá huaán luyeän noù trôû thaønh moät ngöôøi ñaày ñuû nhaân aùi , ñöøng bao giôø nuoâi döôõng haän cöøu maø chæ vun boài caùi taâm dung thöù. Caû nhaø hoï Baïch cheát, söï bí maät ñoù ñöôïc Tieåu Lyù Thaùm Hoa vaø vôï choàng hoï Dieäp baûo trì. Maõi cho ñeán khi Dieäp phu nhaân bieát mình khoâng soáng ñöôïc trong côn baïo bònh, baø môùi ñem thuaät laïi cho ñöùa beù nghe. o0o Phoù Hoàng Tuyeát nghe roài, töø töø buoâng aùo Dieäp Khai, töø töø luøi laïi, cuoái cuøng, haén quay mình ñi thaúng ñeán cöûa thang laàu, xuoáng thang ñi luoân. Haén soáng vì cöøu haän. Baây giôø khoâng coøn lyù do nuoâi döôõng cöøu haän thì caùi soáng cuûa haén ñaâu coøn yù nghóa gì? Haén cuõng chaúng bieát mình laø con caùi nhaø ai! Chung quanh haén, troáng traûi quaù, söï troáng traûi ñoù lôùn hôn caû moät baàu trôøi. Haén soáng giöõa bieån ngöôøi, nhöng haén hoaøn toaøn coâ ñôn. Dieäp Khai khoâng ngaên chaën haén, bôûi chaúng phaûi luùc ngaên chaën haén. Chaøng cöù ñeå haén ñi, khi taâm tö laéng dòu roài, chaøng seõ phaûi tìm haén, chuaån bò cho haén moät höôùng ñi, chaúng muoän gì. Chaøng töï nguyeän laø baèng höõu cuûa haén, saün saøng naâng ñôõ haén treân vaïn neûo ñöôøng ñôøi . Vôùi nieàm dung thöù nhieãm hoaù nôi Tieåu Lyù Thaùm Hoa, Dieäp Khai keát thuùc moái cöøu haän caáu keát töø möôøi chín naêm tröôùc, moái cöøu haän ñaõ laøm cheát quaù nhieàu ngöôøi. Chaøng khoâng muoán ai cheát nöõa. -811- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Baïch Vaân khoâng cheát , bôûi bình röôïu ñoäc cuûa baø ñaõ ñöôïc Ñinh Thöøa Phong traùo ñoåi töø tröôùc. Giaû nhö baø uoáng troïn bình, baát quaù chæ say khöôùt maø thoâi. Maõ Khoâng Quaàn cuõng coøn giöõ saùng suoát nhö ngaøy naøo, bôûi laõo khoâng khoâng heà uoáng Vong Öu Thaûo thöù thaät. Baát quaù Ñinh Baïch Vaân chæ löøa laõo, xem laõo phaûn öùng chi khoâng vaäy thoâi. Vöøa luùc ñoù, Ñinh Vaân Laâm chaïy leân laàu, cho hay laø Ñinh Linh Trung ñaõ rôøi Ñinh gia trang, boû ñi vónh vieãn. Vaø Loä Tieåu Giai maø ai cuõng töôûng ñaõ cheát laïi ñöôïc Kinh Voâ Maïng cöùu soáng ñem ñi. o0o Dieäp Khai ñöùng laëng, höùng gioù. Ñinh Vaân Laâm ñöùng caïnh chaøng. Ñinh Thöøa Phong böôùc theo ra, ñöùng nhìn maët hoà moät luùc, roài hoûi: - Dieäp Bình coù ngöôøi con naøo chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng! Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Cho neân, coâng töû ñònh giöõ luoân hoï Dieäp? Dieäp Khai gaät ñaàu. Traàm ngaâm moät luùc, Ñinh Thöøa Phong tieáp: - Laõo phu hoûi , bôûi laõo phu muoán bieát, con reå töông lai cuûa laõo phu mang hoï gì thoâi. Dieäp Khai nhìn Ñinh Vaân Laâm . Ñinh Vaân Laâm nhìn chaøng. Hai ñoaù hoa loøng nôû, hoa höông boác theo hôi thôû, saéc hoa ngôøi leân aùnh maét. Heát -812- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn