Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI BAÛY COÁT NHUÏC SUYÙT TÖÔNG TAØN oaø trang vieän cuõ kyõ naèm trong khu röøng raäm, vaøo ñeâm, ruû boùng u aùm, T aâm traàm. Moät vaøi ngoïn ñeøn ñaâu coù coøn le loùi yeáu ôùt. Nôi ñaây laø gia cö cuûa moät trong ba ñaïi theá gia vuõ laâm. Maõ Khoâng Quaàn naèm treân ñaàu töôïng, quan saùt ñoäng tónh. Troáng ñaàu canh ñieåm leân ba tieáng. Chôø moät luùc, laõo nhaûy xuoáng töôøng, beân trong khu trang , xuyeân qua maáy daõy nhaø ñeán moät khoaûng ñaát troáng. Nôi ñaây khaùch daï haønh khoâng bao giôø daùm beùn maûng ñeán neân söï canh phoøng coù phaàn lôi loûng. Gia dó moät ngöôøi côõ Maõ Khoâng Quaàn, muoán vaøo ñaâu laïi chaúng loït , boïn tuaàn canh khoâng laøm sao phaùt hieän ñöôïc, tröø ra laõo ñaïp nhaèm cô quan baùo ñoäng thì laïi khaùc! Khoaûng ñaát troáng traûi ñaày caùt, troàng raët moät thöù tieâu nhaân chöôûng phoâ gai tua tuûa. Giöõa khoaûng ñaát coù moät ngoâi nhaø veû ñaëc bieät. Trong nhaø coøn aùnh ñeøn. Maõ Khoâng Quaàn thôû phaøo, tin chaéc mình tìm ñuùng choã. Laõo ñi daàn tôùi. Boãng, ñeøn trong nhaø taét , caùnh cöûa môû ra, moät gioïng giaø voïng ra. - Nhaân vaät naøo ñoù? Tieáng nhaân phaùt ra hôi cöùng. Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Coá nhaân Mai Hoa Am! Khaùch vaøo, cöûa am ñoùng laïi, song ñeøn khoâng ñoát. Moät luùc laâu, Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Ngöôi cho raèng ta khoâng neân ñeán? Chuû nhaân ñaùp: - Ñöông nhieân laø ngöôi khoâng neân ñeán. Chuùng ta ñaõ coù giao öôùc vôùi nhau, vieäc xong roài laø khoâng ai lai vaõng vôùi ai. Ta khoâng nhìn nhaän ngöôi nöõa, ngöôïc laïi ngöôi cuõng theá. Maõ Khoâng Quaàn gaät ñaàu: - Ta coøn nhôù. -777- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chuû nhaân tieáp: - Ngöôøi ñaõ ñaùp öùng ta, laø töø ñoù, ngöôøi khoâng laøm gì lieân luî ñeán ta voâ luaän phaùt sanh vieäc gì. Ngöôi cuõng khoâng loâi cuoán ta vaøo voøng nhieät naùo. Maõ Khoâng Quaàn cöôøi thaûm: - Vong öôùc, boäi tín chaúng phaûi laø ta! Chuû nhaân höø moät tieáng: - Vaäy ra laø ta sao? Maõ Khoâng Quaàn thoát: - Ngöôi khoâng neân sai ngöôøi ñi gieát ta. Chuû nhaân höø moät tieáng: - Ta sai ai ñi gieát ngöôi? Maõ Khoâng Quaàn thôû daøi: - Vieäc do ngöôi xöôùng xuaát, ngöôi khoâng hieåu sao, coøn phaûi hoûi ta? Chuû nhaân traàm ngaâm moät luùc roài hoûi: - Ngöôi ñaõ gaëp laõo tam? Maõ Khoâng Quaàn cöôøi laïnh: - Quaû nhieân laø laõo tam! Ta ñaõ nghe töø laâu, trong caùc huynh ñeä hoï Ñinh, laõo tam laø ngöôøi cöïc kyø tinh minh, naêng caùn. Ta cuõng khoâng ngôø luoân tröø vuõ coâng do ngöôi truyeàn thoï toaøn boä, haén laïi coøn luyeän ñöôïc moân phoùng phi ñao! Chuû nhaân hoûi: - Phi ñao? Phi ñao gì? Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Hoâm ñoù, beân ngoaøi Mai Hoa Am, ngöôi coù nhaët hai vaät cuûa Baïch Thieân Vuõ. Trong soá ñoù coù thanh phi ñao cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa, ngöôi ñöøng töôûng laø ta khoâng hieåu. Chuû nhaân caén raêng. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Phi ñao cuûa Tieåu Lyù Thaùm Hoa tuy lôïi haïi, song chaân chaùnh thaáy ñöôïc loaïi ñao ñoù, treân giang hoà phoûng chaúng coù maáy ngöôøi. Tröø ngöôi ra, khoâng coøn ai cheá taïo loaïi ñao ñoù, bôûi leõ raát giaûn dò laø ngöôi coù maãu, coøn keû khaùc khoâng coù maãu. Chuû nhaân thoát: - Baát quaù, chính ta cuõng chaúng hieåu laø haén ñaõ luyeän thaønh moân aùm khí voâ thöôïng ñoù. Maõ Khoâng Quaàn cöôøi laïnh: -778- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Luyeän thì coù, nhöng thaønh thì chöa ñaâu. Cuõng may laø thuû phaùp cuûa haén chöa ñöôïc cao minh laém, nhôø theá maø ta coøn soáng ñeå ñeán ñaây tìm ngöôi. Chuû nhaân traàm ngaâm moät luùc, chôït buoâng gioïng caêm hôøn: - Ta bieát , Vaïn Maõ Ñöôøng cuûa ngöôi ñaõ bò ngöôøi phaù huyû, nghe noùi ngöôøi ñoù laø moät thanh nieân teân Phoù Hoàng Tuyeát. Chaúng leõ con tieän nhaân ñoù sanh con cho Baïch Thieân Vuõ? Maõ Khoâng Quaàn thôû daøi. Ñoù laø söï thaät. Chuû nhaân tieáp: - Haén ñôn thaân, ñoäc löïc, laïi laøm noåi caùi vieäc phaù huyû Vaïn Maõ Ñöôøng cuûa ngöôi aø? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Haén xuaát thuû khoâng keùm Baïch Thieân Vuõ luùc laõo aáy coøn trong thôøi nieân thieáu. Chuû nhaân höø moät tieáng: - Laøm sao haén luyeän ñöôïc ñao phaùp ñoù? Chaúng leõ Baïch Thieân Vuõ ñaõ truyeàn taâm phaùp thaàn ñao cho tieän nhaân? Maõ Khoâng Quaàn thoát: - Ñoái vôùi Baïch Phuïng coâng chuùa, Baïch Thieân Vuõ raát chaân taâm thaønh yù. Coù tieáng nghieán raêng ken keùt, nhö tieáng ñao maøi vaøo ñaù, ai nghe cuõng phaûi ruøng mình. Xem ra, ngöôøi nghieán raêng coù moái thuø cöïc thaâm haäu ñoái vôùi Baïch Thieân Vuõ. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Tuy nhieân, neáu chaúng coù Dieäp Khai aâm thaàm trong boùng toái giuùp haén thì laøm chi haén ñaéc thuû noåi! Chuû nhaân keâu leân: - Dieäp Khai? Y coù lieân quan gì ñeán hoï Baïch? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Khoâng ai bieát roõ lai lòch cuûa y theá naøo. Haønh tung cuûa y laïi cöïc kyø bí aûo. Thoaït tieân chính ta cuõng bò y löøa, cöù töôûng laø ngöôøi gaëp nhau treân moät ñoaïn ñöôøng vaäy thoâi . Chuû nhaân cöôøi laïnh: - Ñeán ngöôi maø cuõng bò y löøa thì quaû thaät y coù thöøa baûn laõnh! Maõ Khoâng Quaàn tieáp: -779- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Tuoåi thì chöa cao laém, song taâm tö cuûa y thì saâu roäng chaúng bieát ñaâu maø löôøng. Vuõ coâng cuûa y cuõng cao tuyeät. Xem ra y coøn lôïi haïi hôn Phoù Hoàng Tuyeát gaáp maáy laàn. Chuû nhaân hoûi: - Saùnh vôùi laõo tam cuûa ta? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Laõo tam ñaønh laø tay cöïc kyø thoâng minh, song raát tieác… Chuû nhaân hoûi: - Tieác laøm sao? Maõ Khoâng Quaàn thôû daøi: - Ngöôøi thoâng minh cöïc ñoä thì maïng soá cöïc vaén. Chuû nhaân keâu leân: - Ngöôi ñaõ gieát haén? Maõ Khoâng Quaàn laïnh luøng: - Ta chæ caàu mong haén ñöøng gieát ta, ñöôïc nhö vaäy laø ta maõn yù roài. Chöù laøm gì ta gieát haén ñöôïc? Chuû nhaân hoûi: - Theá ai gieát haén? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Phoù Hoàng Tuyeát! Chuû nhaân hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát? Chaúng leõ ngöôi troâng thaáy taän maét sao? Maõ Khoâng Quaàn do döï moät chuùt roài gaät ñaàu. Chuû nhaân cao gioïng: - Ngöôi thaáy maø khoâng cöùu? Maõ Khoâng Quaàn thôû daøi: - Ñaùng leõ ta phaûi cöùu haén, song chính ta cuõng thoï thöông, töï mình lo lieäu cho mình chöa xong thay… Chuû nhaân hoûi: - Ai gaây thöông tích cho ngöôi? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Haén! Phi ñao cuûa haén! Chuû nhaân ngheïn lôøi. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: -780- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Baát chaáp söï tình nhö theá naøo, ta ñaõ ñeán ñaây roài thì ngöôi khoâng coøn ñöùng ngoaøi voøng ñöôïc nöõa! Chuû nhaân hoûi: - Ngöôi chuaån bò laøm sao? Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Möôøi chín naêm tröôùc, ta vôùi ngöôi laø hai keû chuû möu trong vuï aùn beân ngoaøi Mai Hoa Am. Treân giang hoà khoâng moät ai töôûng ñeán ñieàu ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát duø coù taøi naêng voâ thöôïng cuõng khoâng ñeán ñaây ñöôïc! Chuû nhaân hoûi: - Cho neân ngöôi chuaån bò ñeán ñaây aån naùu? Maõ Khoâng Quaàn ñaùp: - Taïm thôøi laø vaäy, trong töông lai, neáu coù cô hoäi, ta seõ tính ñeán vieäc traûm thaûo tröø caên, tröø dieät Phoù Hoàng Tuyeát. Chuû nhaân laïnh luøng: - Ta vôùi ngöôi voán chaúng coù giao tình, song vieäc ñaõ nhö theá roài, ta khoâng theå ñuoåi ngöôi! Maõ Khoâng Quaàn baät cöôøi khan: - Ñöông nhieân, ngöôi khoâng theå gieát ta ñeå dieät khaåu. Ngöôi laø baäc thoâng minh, haún phaûi hieåu laø ta coù chuaån bò tröôùc roài môùi ñeán ñaây tìm ngöôi! Chuû nhaân cöôøi laïnh: - Ngöôi cöù yeân ñuû moät traêm hai möôi caùi taâm. Baát quaù, trong maáy naêm gaàn ñaây, ta hoaøn toaøn caùch bieät hoàng traàn. Duø taïi ñaây, ta coù gieát ngöôøi, ngoaøi ñôøi cuõng chaúng ai hay bieát ñaâu! Maõ Khoâng Quaàn cöôøi nhaït: - Vaäy laø ta yeân taâm ôû laïi ñaây! Chuû nhaân chôït hoûi: - Ngöôi vöøa noùi ñeán Dieäp Khai, chöøng nhö ta coù nghe caùi teân ñoù. Maõ Khoâng Quaàn chôùp maét: - AÏ? Chuû nhaân tieáp: - Duø cho Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñeán ñaây, Dieäp Khai sôùm muoän gì cuõng phaûi ñeán. Maõ Khoâng Quaàn kinh ngaïc: - Taïi sao? Chuû nhaân giaûi thích: -781- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi vì, hieän taïi y ñöôïc keå nhö con reå trong gia ñình hoï Ñinh ta! Maõ Khoâng Quaàn keâu lôùn: - Ngaøn vaïn laàn khoâng neân! Chuû nhaân laïnh luøng: - Taïi sao khoâng neân? Neáu y laøm con reå cuûa hoï Ñinh, thì cao goái maø nguû khì! Con gaùi nhaø hoï Ñinh voán khoâng theå laáy moät ngöôøi choàng nhö vaäy, ta voán khoâng chaáp nhaän cuoäc hoân nhaân ñoù, song baây giôø thì ta laïi muoán thaønh toaøn cho chuùng! Maõ Khoâng Quaàn boãng cöôøi laïnh: - Ngöôi muoán thaønh toaøn cho chuùng? Luùc naøo thì ngöôøi ta thaønh toaøn cho ngöôi? Chuû nhaân traàm laëng. Sau ñoù, coù tieáng chaân ngöôøi. Neân bieát, caû hai taét ñeøn, ñoái thoaïi, khoâng ai troâng thaáy ai. Roài moät tieáng bình vang leân, ngöôøi naøo ñoù trong hai xoâ cöûa böôùc ra ngoaøi. Ngöôøi ñoù haún laø chuû nhaân. Maõ Khoâng Quaàn cöôøi nheï, laåm baåm: - Dieäp Khai! Dieäp Khai. Toát hôn heát, ngöôi khoâng neân ñeán ñaây. Neáu ngöôi ñeán, ta baûo chöùng laø ngöôi seõ hoái haän! Treân baøn, coù bình röôïu, aùnh traêng vaøng soi qua cöûa, ñoïng laïi nôi chieác bình. Maõ Khoâng Quaàn vôùi tay caàm bình röôïu, ñöa leân mieäng, hôùp moät nguïm, laåm nhaåm: - Quaû laø röôïu ngon! Moät ngöôøi tòch mòch… ñích xaùc laø neân… Laõo khoâng döùt caâu noùi, thaân mình cöùng, roài ngaõ xuoáng. o0o Ngoài boù goái nôi theàm ñaù laïnh. Dieäp Khai ñeám laù rôi chao chao giöõa aùnh traêng vaøng. Chaøng chôït nhôù ñeán Tieâu Bieät Ly, töôûng ñeán caùc vieäc xaûy ra taïi Bieân Thaønh, sang qua laõo ni taïi Mai Hoa Am, ñeán phaàn moä nôi trieàn nuùi… Moïi vieäc, chaøng caàm nhö thoâng suoát, chæ coù moät laø chaøng coøn thaéc maéc. Chaøng khoù giaûi quyeát vieäc ñoù. Khoâng phaûi laø khoâng giaûi quyeát ñöôïc, chæ vì chaøng khoâng muoán laø thöông haïi ai, cuõng khoâng theå laøm thöông haïi mình. Boãng, chaøng quay ñaàu laïi thoát: -782- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Coâ nöông ñeán ñuùng luùc laém! Taïi haï ñònh tìm coâ nöông ñaây. Chaøng ñaõ nghe tieáng chaân ngöôøi vaø tieáng luïc laïc leng keng vang phía sau neân bieát laø ai ñeán. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Sao khoâng tìm ta ngay, maø laïi ngoài ñaây ñôïi? Dieäp Khai ñaùp: - Vì taïi haï do döï, töï hoûi coù neân noùi vôùi coâ nöông chaêng? Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Vieäc gì theá? Dieäp Khai thoát: - Taïi haï voán khoâng muoán noùi, song khoâng noùi laø löøa doái coâ nöông. Coâ nöông ñoái raát toát vôùi taïi haï. Chaøng coù veû vöøa nghieâm troïng vöøa laïnh luøng. Ñinh Vaân Laâm khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Naøng linh caûm vieäc chaøng saép noùi ra ñaây khoâng vui veû chuùt naøo. Naøng göôïng caát tieáng: - Baát cöù ngöôi noùi gì, ta cuõng chaúng muoán nghe. Dieäp Khai tieáp: - Coâ nöông khoâng theå khoâng nghe. Bôûi taïi haï phaûi ñi tröôùc luùc ñeâm taøn. Ñinh Vaân Laâm keâu leân thaát thanh: - Ngöôi saép ñi? Tòa sao vöøa roài ngöôi khoâng noùi cho ta bieát? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi vì laàn naøy coâ nöông khoâng theå ñi theo taïi haï! Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Ngöôi ñi moät mình? Ñi ñaâu? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng ñi moät mình. Ñinh Vaân Laâm laïi keâu leân: - Chaúng leõ ngöôi ñi vôùi Traàm Tam Nöông? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï ñi vôùi baø aáy! Ñinh Vaân Laâm giaät mình: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: -783- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi vì taïi haï meán thích baø aáy, töø laâu taïi haï chæ meán thích baø aáy, coøn coâ nöông baát quaù laø moät coâ beù con. Baø aáy trong con maét taïi haï laø nöõ nhaân ñaùng yeâu nhaát treân ñôøi. Vì baø aáy, taïi haï coù theå töø boû taát caû. Ñinh Vaân Laâm kinh haõi, nhìn söõng chaøng. Laâu laém naøng run gioïng hoûi: - Baø aáy chòu ñi theo ngöôi? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ñöông nhieân laø baø chòu. Coâ nöông töøng noùi, taïi haï laø moät nam nhaân ñaùng yeâu laém maø! Ñinh Vaân Laâm ñoû maét, xanh maët, möôøng töôïng bò ai taùt maïnh vaøo maù. Naøng luøi laïi töøng böôùc, töøng böôùc, ñoå leä nhö möa, ñoät nhieân quay mình chaïy vaøo, duïng löïc ñaåy cöûa phoøng cuûa Traàm Tam Nöông. Dieäp Khai khoâng ngaên trôû, bôûi chaøng bieát Traàm Tam Nöông cuõng seõ noùi nhö chaøng. Bôûi, Traàm Tam Nöông ñaõ ñaùp öùng vôùi chaøng roài. Boãng, coù tieáng keâu kinh haõi töø phoøng Traàm Tam Nöông voïng ra. Aâm thinh cuûa Ñinh Vaân Laâm. Ñeøn trong phoøng coøn chaùy, aùnh saùng chieáu roõ göông maët cuûa Traàm Tam Nöông, göông maët bình tònh. Baø ñaõ cheát. Moät thanh ñao caém taïi ngöïc baø, maùu ñoå nhuoäm öôùt ñoû y phuïc. Nôi chaân ñeøn, coù moät maûnh giaáy nhoû, ghi maáy chöõ: - Ñinh coâ nöông laø moät coâ beù raât toát. Toâi xem naøng raát meán coâng töû, duø toâi coù ñaùp öùng coâng töû, song toâi laø nöõ nhaân, ñaâu nôõ giuùp coâng töû löøa doái naøng? Toâi khoâng theå chôø xem caùc vò gieát Vaïn Maõ Ñöôøng chuû! Tuy nhieân, Ñinh Vaân Laâm vaãn chöa hieåu. Naøng quay mình. Luùc ño Dieäp Khai ñaõ vaøo phoøng roài. Naøng tröøng maét hoûi: - Thì ra, ngöôi löøa ta! Taïi sao ngöôi löøa ta? Taïi sao ngöôi muoán ta phaûi thöông taâm? Dieäp Khai thoáng khoå heát söùc, buoâng tieáng thôû daøi ñaùp: - Taïi vì sôùm muoän gì roài ñaây coâ nöông cuõng phaûi thöông taâm! Ñinh Vaân Laâm heùt leân: - Taïi sao? … taïi sao? Dieäp Khai khoâng ñaùp, chuaån bò böôùc ra. -784- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm níu aùo chaøng tieáp: - Roõ raøng laø ngöôi ñaõ ñaùp öùng cuøng ñi vôùi ta veà nhaø ta, hieän taïi cuõng saép ñeán nôi roài, sao ngöôi caûi bieán chuû yù? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi vì boãng nhieân taïi haï caûm thaáy chaùn gheùt coâ nöông laï luøng. Chaøng duïng löïc haát tay naøng ra, ñaàu khoâng quay laïi, chaân böôùc luoân. Chaøng khoâng daùm quay ñaàu laïi, sôï Ñinh Vaân Laâm baét gaëp ñoâi maét ñaãm leä cuûa chaøng. Chaøng troán chaïy Ñinh Vaân Laâm , baát ngôø laïi ñuïng ñaàu Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ ñeán ñaây töø laâu, nghe heát caâu chuyeän. Möôøng töôïng haén ñoàng tình vôùi Dieäp Khai, tuy göông maët vaãn laïnh luøng nhö luùc naøo. Dieäp Khai keâu leân: - Caùc haï? Caùc haï ñeán ñaây nöõa sao? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta ñeán laø phaûi hôn ngöôi! Ngöôi khoâng neân ñeán! Dieäp Khai vuït cöôøi, nuï cöôøi theâ löông quaù. Chaøng hoûi: - Ngöôøi khoâng neân ñeán laø taïi haï aø? Thaät vaäy sao? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Chaúng nhöõng khoâng neân ñeán maø ngöôi cuõng khoâng neân coù thaùi ñoä ñoù vôùi naøng. Dieäp Khai chôùp maét: - AÏ? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Bôûi, söï tình khoâng lieân quan vôùi ngöôi maûy may, ngöôøi trong hoï Ñinh khoâng coù cöøu oaùn chi vôùi ngöôi, ta ñeán ñaây tìm ngöôi, baát quaù ñeå baûo ngöôi ñöa naøng ñi xa, vaø vónh vieãn ngöôi ñöøng chaïm vaøo vuï naøy nöõa. Dieäp Khai cöôøi khoå: - Chöøng nhö trong hai hoâm nay, caùc haï bieát nhieàu vieäc quaù! Nhieàu hôn tröôùc. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Ta bieát heát roài . Dieäp Khai hoûi: - Coù caùi gì chöùng minh chöù? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu luoân: - Ta ñaõ gaëp Ñinh Linh Trung! -785- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai khoâng hoûi nöõa! Caâu noùi cuûa Phoù Hoàng Tuyeát quaù ñuû, chaøng khoâng caàn hoûi theâm. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coù phaûi laø ngöôi cuõng bieát khaù nhieàu vieäc? Dieäp Khai gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Laøm sao ngöôi bieát! Dieäp Khai khoâng ñaùp, chæ thôû daøi thoát: - Taïi haï chæ kyø quaùi, khoâng hieåu taïi sao Ñinh Linh Trung daùm maïo hieåm tìm caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta laïi kyø quaùi hôn ngöôi, töï hoûi taïi sao ngöôi cöù maõi maõi chen vaøo vuï naøy! Boãng, coù ngöôøi caát tieáng: - Taïi vì trôøi sanh haén vôùi caùi sôû thích gaùnh vaùc vieäc ngöôøi, vaø hieän taïi thì phieàn phöùc baét ñaàu ñeán vôùi haén. Moät tieáng cöôøi laïnh tieáp noái theo caâu noùi. Caâu noùi vaø tieáng cöôøi phaùt xuaát töø phía haäu, song ngöôøi khoâng xuaát hieän. Töø treân noùc nhaø, moät haït ñaäu phoäng bay leân, roài rôi xuoáng. Dieäp Khai keâu leân: - Loä Tieåu Giai! Tieáng cöôøi ñaùp laïi lôøi chaøng. Roài ngöôøi ñaùp: - Taïi haï! Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï cuõng ñeán? Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Taïi haï voán khoâng töôûng ñeán, song raât tieác khoâng theå khoâng ñeán! Dieäp Khai hoûi: - Ñeán ñeå laøm gì? Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Tröø vieäc gieát ngöôøi ra, taïi haï ñaâu coøn vieäc gì khaùc ñeå laøm! Caùi ngheà cuûa taïi haï laø gieát ngöôøi maø! Dieäp Khai hoûi: - Gieát ai? Loä Tieåu Giai ñaùp: -786- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Tröø caùc haï ra, coøn ai nöõa? Dieäp Khai mæm cöôøi. Loä Tieåu Giai hoûi: - Ngöôi khoâng töôûng ñeán? Dieäp Khai thoát: - Sau laàn gaëp gôõ caùc haï ñaàu tieân, taïi haï bieát sôùm muoän gì caùc haï cuõng tìm taïi haï maø haï thuû. Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Khoâng ngôø caùc haï cuõng bieát boùi toaùn! Dieäp Khai cöôøi nheï, tieáp: - Ñoàng thôøi, taïi haï cuõng toaùn queû laø caùc haï tuyeät ñoái khoâng gieát ñöôïc taïi haï. Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Taïi haï chæ sôï queû ñoù sai! Dieäp Khai ñaùp: - Sai hay khoâng, taïi haï chöa bieát, coù ñieàu caùc haï muoán thöû thì thöû! Loä Tieåu Giai hoûi: - Caùc haï muoán ñoäng thuû baây giôø, hay ñôïi sau khi xem xong song kieám cuûa hoï Ñinh phaù thaàn ñao? Dieäp Khai chôùp maét: - Song kieám phaù thaàn ñao? Loä Tieåu Giai tieáp: - Song kieám hôïp bích, bieåu dieãn taùm möôi moát thöùc tieáp noái lieàn laïc, trieàn mieân, moät gioït nöôùc cuõng khoâng qua loït . Huynh ñeä hoï Ñinh töøng luyeän taäp kieám phaùp ñoù ñeå ñoái phoù vôùi ngöôøi trong hoï Baïch chuyeân duïng ñao. Taïi haï chaéc caùc haï chöa heà troâng thaáy. Dieäp Khai laéc ñaàu: - Ñích xaùc chöa heà thaáy. Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ngöôøi treân giang hoà cuõng chaúng coù maáy ai troâng thaáy. Ñaây laø moät cô hoäi hi höõu ñeå xem taän maét, caùc haï neáu boû qua thì thaät laø ñang tieác. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng laø ñaùng tieác. Chaøng quay ñaàu laïi, nhaän ra göông maët cuûa Phoù Hoàng Tuyeát traéng nhôït. Cöù moãi laàn saéc dieän thay ñoåi nhö theá laø moãi laàn haén bò khích ñoäng maõnh lieät. -787- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vöøa luùc ñoù, hai ñaïo kieám quang chôùp leân nôi maùi nhaø ñoái dieän, hai ñaïo kieám quang xeït xuoáng cuïc tröôøng. Moät trong hai tay kieám laø Ñinh Linh Trung, vò coâng töû thöù ba cuûa nhaø hoï Ñinh. Ngöôøi thöù hai laø moät vò ñaïo nhaân ñoäi maõo cao, thaàn saéc laïnh luøng, bình sanh khoâng thích chen vaøo söï vieäc treân giang hoà. Chính ñaïi coâng töû Ñinh Vaân Haïc. Caû hai vöøa chaân chaám ñaát laø xuaát thuû ñöa ra ba chieâu lieàn, lieàn laïc, chaët cheõ, kín ñaùo nhö maûng da trôøi, khoâng chuùt raïn nöùt. Ñinh Vaân Laâm ñaõ ñöùng taïi theàm nhaø töø laâu, nghe vaø thaáy heát, song voâ cuøng hoang mang, chaúng roõ söï tình nhö theá naøo. Trong thoaùng maét, hai thanh kieám nhö bieán thaønh traêm, thaønh ngaøn, vaø taát caû soá kieám aûnh ñoù bao quanh Phoù Hoàng Tuyeát, che khuaát haén trong vuøng kieám aûnh. Dieäp Khai thôû daøi thoát: - Xem ra, caùi choã lôïi haïi cuûa taùm möôi moát theá kieám naøy laø khoâng cho ñoái phöông coù dòp baït ñao! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Nhaõn löïc cuûa caùc haï khaù ñoù. Dieäp Khai tieáp: - Ñuùng laø moät thöù kieám phaùp chuyeân moân ñoái phoù thaàn ñao cuûa hoï Baïch. Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Caùch ñoái phoù thaàn ñao cuûa hoï Baïch, höõu hieäu nhaát laø khoâng cho ñoái phöông coù dòp xuaát thuû. Dieäp Khai tieáp: - Saùng cheá ra thöù kieám phaùp naøy phaûi laø ngöôøi coù thieân taøi maø cuõng hao phí laém taâm tö… Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Bôûi vì ngöôøi ñoù bieát, hoï Baïch cöøu haän y gheâ gôùm, ngöôïc laïi, y cuõng haän hoï Baïch ngang ñoä. Dieäp Khai thôû daøi: - Ñieàu gaây thaéc maéc cho taïi haï laø nguyeân nhaân cuûa moái cöøu haän giöõa hai hoï. Nguyeân nhaân ñoù nhö theá naøo? Loä Tieåu Giai thoát: - Sôùm muoän gì caùc haï cuõng ñöôïc bieát. Dieäp Khai chôït cöôøi moät tieáng, thoát: - Sôùm muoän gì, taùm möôi moát chieâu kieám cuõng duïng troïn chöù? Bôûi coù moân kieám naøo maø ñaùnh maõi vaãn coøn maõi? -788- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Loä Tieåu Giai ñaùp: - Kieám phaùp ñoù coøn coù choã dieäu duïng khaùc, laø duïng troïn roài, taùi duïng vaãn ñöôïc nhö thöôøng. Luùc ñoù, anh em hoï Ñinh ñaõ ñaùnh xong taùm möôi moát chieâu, vaø hoï ñang xöû duïng chieâu thöù nhaát cho voøng nhì. Ñeán baây giôø, Phoù Hoàng Tuyeát môùi coù dòp thi trieån boä phaùp cöïc kyø aûo dieäu. Hai thanh kieám duø linh hoaït ñeán ñaâu cuõng khoâng chaïm ñeán haén noåi. Coù ñieàu, haén khoâng laøm sao baït ñao ñöôïc, thanh ñao cuûa haén hoaøn toaøn bò phong toaû giöõa vuøng kieám aûnh. Boâng, Dieäp Khai thoát: - Saùng xuaát ra kieám phaùp ñoù chaúng phaûi laø huynh ñeä hoï Ñinh. Loä Tieåu Giai chôùp maét: - AÏ? Dieäp Khai tieáp: - Ngöôøi saùng xuaát ra kieám phaùp ñoù haún tröôùc kia coù thaáy Baïch ñaïi hieäp xuaát thuû. Coù thaáy môùi nghó ra caùch ngaên tröôùc chaën sau, doàn thanh ñao vaøo caûnh cheát cöùng. Loä Tieåu Giai gaät guø: - Coù lyù. Dieäp Khai tieáp: - Hôn theá, ngöôøi ñoù chaúng phaûi laø moät baøng quan suoâng, ñöùng beân ngoaøi nhìn Baïch ñaïi hieäp xuaát thuû. Maø laø ngöôøi ñoù phaûi ñích thaân giao ñaáu vôùi Baïch ñaïi hieäp. Loä Tieåu Giai gaät guø: - Coù theå nhö vaäy laém! Dieäp Khai laïnh luøng: - Cuõng coù theå luoân ngöôøi ñoù laø moät trong soá thích khaùch ôû beân ngoaøi Mai Hoa Am ngaøy tröôùc. Moät trong soá caùc hung thuû haõm haïi Baïch ñaïi hieäp möôøi chín naêm tröôùc. Loä Tieåu Giai chôùp maét: - AÏ? Dieäp Khai ngöng aùnh maét nhìn y, töø töø tieáp: - Coù theå ngöôøi ñoù laø Ñinh Thöøa Phong! Bôûi anh em hoï Ñinh naøy thuoäc lôùp haäu sanh, laøm gì bieát ñöôïc Baïch ñaïi hieäp? Ñinh Thöøa Phong laø phuï thaân cuûa anh em Ñinh Vaân Laâm. -789- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm nghe theá, bieán ngay saéc maët lieàn. Chöøng nhö naøng thöùc ngoä ngay söï tình. Naøng chæ muoán vónh vieãn chaúng hieåu gì caû! Nhöng laøm sao ñöôïc, khi naøng coù thaáy nhöõng caùi laï kyø, coù nghe nhöõng ñieàu laï kyø? Anh em hoï Ñinh ñaõ phaùt xuaát chieâu thöù möôøi baûy cho voøng nhì. Phoù Hoàng Tuyeát baét ñaàu thôû maïnh, hôi thôû vang ñeán beân ngoaøi. Hieån nhieân, haén khoâng coøn söùc löïc duy trì laâu hôn nöõa. Trong khi ñoù, song kieám vaãn tôùi taáp taán coâng nhö vuõ baõo. Dieäp Khai khoâng daèn ñöôïc buoâng tieáng thôû daøi. Loä Tieåu Giai nhìn chaøng, hoûi: - Coù phaûi caùc haï muoán xuaát thuû tieáp trôï haén? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng töôûng laøm vieäc ñoù. Loä Tieåu Giai cöôøi laïnh: - Thaäy vaäy? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Sao laïi khoâng thaät? Bôûi vì haén voán khoâng caàn ñeán söï tieáp trôï cuûa taïi haï. Loä Tieåu Giai cau maøy, nhìn vaøo cuoäc chieán xem thöû, baát giaùc y bieán saéc. Voøng nhì cuûa kieám phaùp ñoù ñaõ chaám döùt. Anh em hoï Ñinh chöa kòp tieáp noái voøng thöù ba, moät tieáng keâu kinh khuûng vang leân, hoaø laãn vôùi tieáng heùt. Lieàn theo ñoù, aùnh ñao chôùp ngôøi. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ xuaát thuû. o0o Ñao vöøa chôùp, Ñinh Vaân Haïc tung bay ñi, loän ngöôøi treân khoâng moät voøng roài moät tieáng bình vang leân, y rôi xuoáng maùi nhaø. Maët y khoâng coøn maùu, nhöng nôi ngöïc, coù veát thöông, maùu töø choã ñoù uøn uøn traøo ra. Ñinh Vaân Laâm laïi keâu leân kinh khuûng, voït tôùi lieàn. Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Khoâng töôûng taùm möôi moát chieâu kieám cuûa hoï Ñinh saùnh khoâng baèng moät nhaùt ñao cuûa hoï Baïch! -790- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Linh Trung coøn laïi moät mình, vung kieám coá gaéng chi trì, song nieàm khieáp haõi hieän loä roõ reät nôi aùnh maét. Roài aùnh ñao laïi chôùp leân. Moät tieáng keo vang theo, thanh kieám cuûa Ñinh Linh Trung rôi xuoáng, ñao chôùp theâm moät laàn nöõa, muõi ñao ñaõ ñaâm vaøo yeát haàu y! Loä Tieåu Giai voäi heùt leân moät tieáng lôùn, tung mình löôùt tôùi. Moät tieáng keng vang leân, thanh kieám cuûa y chaën kòp thôøi thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Ñao vaø kieám ñoàng thanh nhö nhau! Phoù Hoàng Tuyeát quaéc maét ñoû ngaàu. Loä Tieåu Giai cao gioïng: - Voâ luaän laøm sao, caùc haï cuõng khoâng neân gieát haén! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: - Taïi sao? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Chæ vì… Neáu caùc haï gieát haén, laø sau naøy caùc haï seõ hoái haän nhieàu. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: - Khoâng gieát haén, ta hoái haän thì coù! Loä Tieåu Giai trì nghi moät chuùt , ñoaïn quyeát taâm hoûi: - Chaéc caùc haï khoâng bieát haén laø ai? Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Chaúng leõ haén coù lieân heä vôùi ta? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ñöông nhieân laø coù. Haén laø con trai cuûa Baïch Thieân Vuõ, huynh ñeä ñoàng cha khaùc meï cuûa caùc haï ñoù. Ai ai cuõng giaät mình. Caû Ñinh Linh Trung cuõng chaúng ngoaïi leä. Viiettkiiem..com V e k em com -791- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn