Xem mẫu

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI LAÊM MOÄT NHAÂN VAÄT MÔÙI öø khi khôûi söï ñeán khi thaønh coâng coù ai laø khoâng vaáp ngaõ ít nhaát moät laàn? T Coù nhöõng ngöôøi vaáp ngaõ roài boû cuoäc luoân, nhaän baïi. Coù nhöõng ngöôøi ñöùng leân ñeå roài vaáp ngaõ, roài laïi ñöùng, ngaõ nhö theá nhieàu löôït, cuoái cuøng cuõng ñi ñeán choã thaønh coâng. Thaønh coâng vôùi giaù ñaét, giaù caøng ñaét thì thaønh coâng caøng cao, caøng lôùn. Ngaõ roài, ñöùng leân ñöôïc, quyeát tieáp tuïc tieán thuû laø nhôø nghò löïc. Phoù Hoàng Tuyeát thuoäc haïng ngöôøi ñaày nghò löïc. Vaø haén ñaõ ñöùng leân. Thanh ñoaûn ñao coøn caém ôû ngöïc, maùu coøn ròn chaûy. Töø ñau khoå, haén trôû neân bình laëng, roài töø bình laëng, haén caûm thaáy nhoïc meät trôû veà, vôùi nhoïc meät , caùi ñoùi baét ñaàu caøo caáu. Ngöôøi aùo ñen ñaõ khuaát daïng trong vuøng hoang sôn töø laâu roài, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñuoåi theo. Haén hieåu, hieän taïi haén khoâng coøn theå löïc ñeå laøm moät cuoäc truy ñuoåi. Bao nhieâu khí löïc taøn, haén ñaõ duïng taän. o0o Taïi chaân ñoài , coù aùnh chôùp vaøng vaøng. Aùnh chôùp cuûa moät chieác kim nhö yù. Chính ngöôøi aùo ñen luùc hoaønh tay phoùng ñao, vaät ñoù töø trong mình y rôi xuoáng. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø böôùc tôùi, nhaët leân. Hôn ba thaùng nay, haén hoïc hoûi nôi nhaân theá nhieàu caùi hay, haén ñaõ bieán ñoåi nhieàu, raát nhieàu. Haén bieát theá naøo laø thieát thöïc, theá naøo laø aûo töôûng vaø muoán soáng thì coøn phaûi caàn thieát thöïc. Haén bieát phaân bieät nhu caàu vaø baét ñaàu nhaän ñònh giaù trò cuûa söï vaät. Haên thaáy, tieàn laø treân heát! Vaø vaøng seõ ñem laïi cho haén tieàn. Muoán soáng, phaûi coù tieàn. Maø haén thì caàn phaûi soáng, coù nhieàu lyù do baét buoäc haén phaûi soáng. -761- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n o0o Khaùch saïn coøn ñeøn. Nhöng khoâng ngöôøi, khoâng thinh aâm . Moät khaùch saïn hoang vaéng. Voïng cöûa lôùn môû toang. Chuû nhaân khoâng ñoùng môû noåi moät voïng cöûa neân boû ngoû khaùch saïn suoát ñeâm? Hay ôû ñaây khoâng caàn ñoùng cöûa luùc ban ñeâm? Cöûa môû nhöng taïi quaày quaûn lyù khoâng coù ngöôøi. Ñeøn coøn, song phía haäu vieän chieáu saùng môø môø. Coù khoùi boác leân phía haäu vieän, nôi naøo coù khoùi, nôi ñoù ñöông nhieân laø nhaø beáp. Ngöôøi ñang ñoùi thì taâm tö höôùng veà nhaø beáp. Nhaát laø beáp cuûa khaùch saïn, cuûa tieåu quaùn. Phoù Hoàng Tuyeát ñi ngay vaøo beáp. Nhöng haén chaúng luïc ñöôïc moùn gì. Chæ coù moät xaùc cheát, moät xaùc ngöôøi giaø, thaân hình caèn coãi, tieàu tuïy, naèm ngöûa, maùu öù nôi yeát haàu, tay caàm ñoâi ñuõa. Xaùc ñaõ laïnh cöùng. Caùch xaùc khoâng xa, caû moät caùi tuùi nhoû, loaïi tuùi ñöïng tieàn cuûa haïng ngheøo. Chieác tuùi ñaõ bò xeù teùt, tieàn trong tuùi bieán maát . Treân baøn coù moät toâ mì, toâ thì caïn, chæ coøn moät vaøi sôïi mì dính meùp toâ. Xaùc cheát caàm ñuõa, chöùng toû ñang aên, roài baát thình lình coù ngöôøi ñaám moùc vaøo yeát haàu, ngaõ ngöûa ra cheát lieàn. Xaùc ñang aên, theá coøn toâ mì. Vaäy ai aên heát , trong luùc xaùc ngaõ? Roài ai laáy tieàn cuûa xaùc cheát? Ngoaøi saùt nhaân ra thì coøn ai nöõa? Nhöng saùt nhaân naøo laïi coù theå gaây aùn maïng vì moät toâ mì vaø môù baïc vuïn? Saùt nhaân phaûi laø keû laâm vaøo tuyeät loä! Hieän taïi, Maõ Khoâng Quaàn laø keû laâm vaøo tuyeät loä! Vaäy ra, laõo laø hung thuû trong vuï aùn döôùi möùc taàm thöôøng naøy? Suy dieãn ñeán keát luaän ñoù, Phoù Hoàng Tuyeát lôïm gioïng ngay. Nhöng, haén phaûi nhaän laø moät söï cöïc bi ai, cöïc theâ löông. Moät con ngöôøi töøng oai chaán Quan Ñoâng, thinh danh hieån haùch, con ngöôøi ñoù cuõng coù ngaøy theøm khaùt moät toâ mì, moät soá baïc vuïn ñeán noãi gieát moät ñoàng loaïi thuoäc haïng bình daân. -762- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Neáu Phoù Hoàng Tuyeát bieát ñöôïc toâ mì vöøa hoâi, vöøa tanh vöøa coù maáy baõi nöôùc boït maø Maõ Khoâng Quaàn aên ñöôïc thì haén nghó sao veà caùi ñoùi? o0o Sôû dó Maõ Khoâng Quaàn aên ñöôïc laø vì laõo sôï cheát ñoùi! Ñoùi coù theå laøm laõo cheát, neân coù caùi gì aên ñöôïc ñeå khoûi phaûi cheát vì ñoùi, laõo cöù aên, duø bieát laø dô, laø hoâi tanh. Mieãn caùi ñoù laø thöïc vaät naáu chín chöù khoâng phaûi laø thöïc vaät soáng. Laõo chöa ñeán ñoãi phaûi aên thòt soáng. Laõo sôï cheát, khoâng phaûi chaân chaùnh laõo sôï Phoù Hoàng Tuyeát , sôï caù nhaân haén. Laõo sôï Phoù Hoàng Tuyeát duøng thanh ñao ñoù ñöa laõo ñi gaëp moät ngöôøi döôùi cöûu tuyeàn. Laõo khoâng muoán gaëp ngöôøi ñoù thoâi. Duø sao thì laõo cuõng laø nhaân vaät höõu danh, moät khaùc giang hoà côõ lôùn, laõo ñaâu coù theå quaù heøn, sôï cheát! Chæ vì laõo nghe löông taâm caén röùt moãi khi nhôù ñeán Baïch Thieân Vuõ neân laõo coá baùm víu vaøo caùi soáng thöøa ñeå khoâng thaáy gaáp con ngöôøi ñang chôø laõo döôùi aâm phuû. Hieän taïi, khoâng ai tìm laõo ñeå haï saùt maø laõo sôï. Baát cöù ai laõo cuõng thöøa taøi ñaùnh ngaõ, duy nhaát coù moãi moät Phoù Hoàng Tuyeát thoâi! Baèng moïi giaù, laõo phaûi traùnh xa Phoù Hoàng Tuyeát. Muoán soáng laõo phaûi coù tieàn. Ñoàng tieàn cuûa chuû nhaân khaùch saïn coù laø bao nhieâu ñaâu! Huoáng chi nhu caàu cuûa laõo phaûi daøi hôn, nhieàu hôn! Caàn tieàn, laõo coù theå laøm keû cöôùp hoaëc ñaùnh phaù phuù gia hoaëc cöôùp xe baûo tieâu. Tröôùc kia, laõo khoâng laøm caùi ngheà khoâng voán ñoù. Hieän taïi, laõo khoâng theå löïa choïn bôûi laõo caàn soáng! o0o Phía sau quaày coù nöûa bao mì nhoû soáng vaø moät chieác röông ræ seùt. Trong chieác röông coù moät chieác khaên theâu. Chieác khaên goùi gheùm caån thaän moät taám ngaân phieáu. Taám ngaân phieáu trò giaù möôøi löôïng baïc. Trong röông coøn coù moät thanh chuûy thuû baèng theùp cöùng, moät vaät ñaùnh löûa raát tinh xaûo. -763- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngoaøi ba moùn ñoù ra coøn moät soá vaät duïng linh tinh, nhöõng vaät do khaùch haøng troï ra ñi boû laïi. Chuû nhaân coøn giöõ chôø ngöôøi ñeán laáy. Ñieåm ñoù chöùng toû chuû nhaân laø ngöôøi thaønh thaät, chaát phaùc. Laõo cöù giöõ duø bieát raèng chaúng bao giôø khaùch laïi trôû laïi hoûi bôûi caùi giaù trò khoâng ñaùng cho moät cuoäc haønh trình. Taám ngaân phieáu vaø chieác khaên tay do thieáu phuï chöa cao nieân laém löu laïi. Vaøo moät chieàu, naøng ngoài treân moät coã xe hö phaù ñeán daây ñeå hoäi dieän vôùi moät thanh nieân ñaõ troï taïi khaùch saïn töø ba hoâm tröôùc chôø naøng. Roài ñeán nöûa ñeâm, naøng aâm thaàm ra ñi. Khi gaõ thanh nieân thöùc daäy, khoâng phaùt hieän ra vaät naøng löu laïi. Gaõ khoùc nöûa ngaøy roài öôõn ngöïc ra ñi luoân. Thieáu phuï coù phaûi laø ngöôøi bò böùc duyeân phaûi laáy keû coù tieàn neân ñeán ñaây khoùc bieät ngöôøi yeâu ñeå caû hai cuøng vónh quyeát? Roài gaõ thanh nieân kia coù theå queân moái tình dang dôû, quyeát vöôn mình laøm laïi cuoäc ñôøi sau caùi öôõn ngöïc vuøng leân? Laõo chuû nhaân khoâng bieát ñöôïc haäu lai cuûa khaùch troï vaø haún laõo cuõng chaúng baän loøng nghó ñeán nhöõng khaùch vieãn phöông chæ döøng chaân laïi ñoù luùc lôõ ñoä ñöôøng! Coøn thanh chuûy thuû vaø vaät ñaùnh löûa thì do moät ñaïi haùn daï haønh löu laïi. Y ñeán troï giöõa ñeâm khuya, mang ñaày thöông tích. Khi bình minh vöøa leân, coù tieáng vuõ khí chaïm nhau chan chaùt treân noùc nhaø hoøa laãn tieáng quaùt thaùo aàm ó. Nhöng laõo chuû nhaân vaãn truøm chaên nguû khì. Moät luùc laâu sau, laõo thöùc daäy, ra ngoaøi thaáy daáu maùu, vaøo phoøng thaáy chuûy thuû vaø vaät ñaùnh löûa. Ñaïi haùn daï haønh maát daïng. Töø ñoù ñeán nay, y khoâng heà trôû laïi. Nhöõng vaät trong röông khoâng coù moät ích lôïi naøo cho laõo. Laõo giöõ baát quaù ñeå löu nieäm cuoäc sinh yù luùc thònh vöôïng maø thoâi. Phoù Hoàng Tuyeát chæ laáy bao mì ñem luoäc sô aên cho ñôõ ñoùi . Sau ñoù, haén röûa maët, roài vaøo chính gian phoøng cuûa Maõ Khoâng Quaàn thueâ, chuaån bò moät giaác nguû. Haén naèm treân giöôøng, muoán nguû song khoâng chôïp maét ñöôïc. Haén suy töôûng ñeán nhieàu vieäc, taâm tö hoãn loaïn. Haén nghó ñeán Maõ Khoâng Quaàn, ñeán ngöôøi aùo ñen vöøa roài. Haén nhôù ñeán nhöõng lôøi ngöôøi aùo ñen vöøa noùi. Thuùy Bình laø con gaùi cuûa Maõ Khoâng Quaàn! Naøng laø con ngöôøi maø haén khoâng theå tìm ñöôïc moät keû thay theá! -764- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vöøa luùc ñoù, moät boùng ngöôøi tieán vaøo phoøng, aâm thaàm nhö boùng u linh. Ngöôøi ñoù hoûi: - Coâng töû ñoù phaûi khoâng? Ngöôøi ñoù laø moät nöõ nhaân, haén ñaõ gaëp taïi Bieân Thaønh vaø chính laø nöõ nhaân ñaõ cung caáp khoaùi laïc laàn ñaàu tieân cho haén trong ñôøi nam nhaân. Ngöôøi ñoù laø Traàm Tam Nöông! Aùnh löûa loùe leân do Traàm Tam Nöông baät leân. Phoù Hoàng Tuyeát keâu leân: - Baø? … Baø mæm cöôøi hoûi: - Coâng töû töôûng toâi laø Thuùy Bình? Coâng töû khoâng ngôø laïi chính laø toâi? Toâi bieát, naøng cheát roài vaø caùi cheát ñoù laøm chaán ñoäng taâm tö coâng töû cöïc kyø maõnh lieät . Toâi ñeán ñaây, vôùi nieàm hy voïng laø laøm moät caùi gì ñoù cho coâng töû nguoâi ngoai, ñöøng quaù bi thöông vì caùi cheát cuûa naøng. Baø do döï moät chuùt , nhö caàm laáy theâm moät phaàn nghò löïc roài tieáp: - Chæ vì, coâng töû ñaùng lyù ra laø yeâu toâi, chöù khoâng phaûi laø yeâu naøng. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ xuoáng giöôøng töø laâu, haén ñöùng thaúng mình, cöùng laëng. Traàm Tam Nöông thôû daøi, tieáp: - Toâi bieát , coâng töû laàm naøng laø toâi, khoâng töû khoâng ngôø treân ñôøi coøn coù toâi! Laøm theá naøo ñöôïc? Coù moät ñeâm, chính laø ñeâm ñaàu tieân, baø maïo nhaän Thuùy Bình, vaøo nguû vôùi haén. Roài töø ñoù, Thuùy Bình thöïc söï tieáp noái aùi aân. Nhöng, moät nam nhaân ñaâu ñeán noãi quaù ngu xuaån khoâng nhaän ra söï khaùc bieät cuûa hai ngöôøi qua caùc cuoäc tieáp caän yeâu ñöông, duø laø trong boùng toái, khoâng thaáy maët naøng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng laàm! Taïi haï coù söï maïo nhaän, song ngöôøi duy nhaát, taïi haï yeâu laø Thuùy Bình chöù khoâng phaûi baø! Traàm Tam Nöông kinh haõi! Phoù Hoàng Tuyeát thoåi taét moài löûa, boùng toái phuû khaép gian phoøng. Traàm Tam Nöông nghe tieáng chaân haén böôùc veà phía cöûa. o0o Traàm Tam Nöông ñem söï tình qua cuoäc tieáp xuùc ñoù thuaät laïi vôùi Dieäp Khai: -765- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Haén noùi, haén khoâng yeâu laàm! Haén chæ yeâu moãi moät Thuùy Bình, duy nhaát Thuùy Bình! Dieäp Khai thôû daøi . Ñinh Vaân Laâm thoát: - Haén noùi nhö laø ta ñaõ noùi. Dieäp Khai chôùp maét: - AÏ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ta noùi, ngöôøi ta yeâu, laø ngöôi, duy nhaát moät mình ngöôi. Duø cho ngöôi laø caùi quaùi gì, ta cuõng yeâu ngöôi nhö thöôøng. Dieäp Khai loä veû thoáng khoå khoù hieåu, trong veû thoáng khoå aån öôùc coù nieàm öu tö. Moät luùc laâu, chaøng ngaång maët nhìn naøng, töø töø hoûi: - Coâ nöông seõ khoâng hoái haän? Ñinh Vaân Laâm ñaùp nhanh: - Khoâng bao giôø! Dieäp Khai mæm cöôøi. Nuï cöôøi göôïng gaïo quaù chöøng! Chaøng tieáp: - Giaû nhö taïi haï laøm ñieàu chi saùi quaáy vôùi coâ nöông, coâ nöông cuõng khoâng hoái haän? Ñinh Vaân Laâm kieân quyeát: - Khoâng bao giôø! Khoâng moät söï vieäc gì, moät maõnh löïc naøo taùch rôøi ta xa ngöôi ñöôïc! Naøng cöôøi vôùi nieàm hy voïng traøn ñaày! Traàm Tam Nöông nhìn naøng, nhìn Dieäp Khai, thôû daøi thoát: - Ñaùng leõ toâi khoâng neân tìm gaëp laïi haén! Dieäp Khai ñaùp: - Nhöng baø laøm theá laø phaûi? Traàm Tam Nöông cau maøy: - AÏ? Dieäp Khai tieáp: - Cuoäc tieáp xuùc vöøa qua giöõa baø vaø haén giuùp boïn taïi haï minh baïch ñöôïc moät ñieàu. Traàm Tam Nöông hoûi: - Ñieàu chi? -766- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai tieáp: - Haén yeâu Thuùy Bình laø yeâu ñuùng choã! Haén yeâu chaân chaùnh! Chaân chaùnh yeâu laø khoâng laàm! Yeâu, vì tình, chöù khoâng vì khaùt voïng, tìm thoûa maõn! Nhöng beân caïnh caùi yeâu, coøn caùi haän, song song! Haän coù laàm laïc khoâng? o0o Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng beân veä ñöôøng, nhìn vaøo ngoâi töûu quaùn, nhìn ngöôøi ra vaøo. Haén caûm thaáy mình thua keùm baát cöù ai, vaø haén cuõng xoùt xa laø mình laïc loõng quaù, tôùi khoâng nôi, veà khoâng choã. Tröôùc khi rôøi khaùch saïn, haén coù laáy taám ngaân phieáu möôøi löôïng baïc. Haén ñaõ tieâu phaù heát soá baïc ñoù roài. Roài ñeâm nay, haén nguû nôi ñaâu? Ñeâm mai, nhöõng ñeâm saép tôùi? Haén laáy gì aên? Coøn chieác kim nhö yù! Haén tìm hieåu chuû nhaân, song kim nhö yù khoâng coù moät tieâu kyù naøo chöùng minh sôû höõu chuû. Cuõng chaúng sao, haén cöù ñem noù ñi maø ñoåi baïc chi duïng, sau naøy haüng hay! Haén vaøo quaùn. Neáu khoâng coù chieác kim nhö yù, chaúng roõ Phoù Hoàng Tuyeát laøm sao soáng taïm qua maáy ngaøy naøy! Trong luùc Phoù Hoàng Tuyeát muoán uoáng vaøi cheùn röôïu, chôït moät ngöôøi töø beân ngoaøi böôùc vaøo quaùn. Ngöôøi ñoù vaän y phuïc hoa leä, thaàn tình bieåu hieän moät nieàm tin cöïc maïnh. Tuoåi y suyùt soaùt vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coù haûo caûm noåi vôùi maãu ngöôøi aáy. Thieáu nieân ñaûo maét nhìn quanh, roài ñi thaúng ñeán baøn cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, keùo chieác gheá ngoài ñoái dieän vôùi haén, ngoài xuoáng. Khoâng ñôïi Phoù Hoàng Tuyeát hoûi, haén töï giôùi thieäu: - Taïi haï laø Nam Cung Thanh. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng chuaån bò tieáp chuyeän vôùi y neân khoâng buoàn nghe y noùi. Nam Cung, duø laø moät theá gia, caùi ñoù coù nghóa gì ñoái vôùi haén? Nam Cung Thanh laáy laøm laï tröôùc thaùi ñoä laïnh nhaït cuûa Phoù Hoàng Tuyeát . -767- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Treân giang hoà, coøn ai khoâng thuû phuïng ngöôøi mang hoï Nam Cung? Y laáy chieác kim nhö yù ra hoûi: - Coù phaûi laø vaät do caùc haï trao cho tieåu nhò, baûo ñi ñoåi laáy baïc chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân gaät ñaàu. Nam Cung Thanh cöôøi laïnh: - Quaùi söï! Moät quaùi söï! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Quaùi söï? Nam Cung Thanh cöôøi laïnh: - Bôûi, taïi haï bieát, chuû nhaân vaät naøy chaúng phaûi laø caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát tröøng maét: - Caùc haï bieát? Taïi sao bieát? Viiettkiiem..com V e k em com -768- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn