Xem mẫu

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI BA CÖØU HAÄN hi Dieäp Khai tôùi nôi chæ coøn moät nöõ nhaân naèm beân bôø suoái, moät thanh K ñao ngaén caém nôi löng. Chaøng chaïy tôùi , naâng nöõ nhaân leân, baát giaùc keâu thaát thanh: - Traàm Tam Nöông! Traàm Tam Nöông mæm cöôøi. Nuï cöôøi bi ai, theâ thaûm , aãn öôùc nieàm an uûi! Trong tình huoáng naøy, baø ñaâu coù muoán gaëp Dieäp Khai. Song gaëp chaøng roài, baø nghe loøng aám laïi. Baø vaãn reân. Chôïit baø ngöøng reân, roài nhoû gioïng ngaâm: - Trôøi meânh mang, ñaát meânh mang, ngöôøi nhö ngoïc, ngoïc Sanh höông, Vaïn Maõ Ñöôøng, Traàm Tam Nöông… Roài baø hoûi: - Coâng töû coøn nhôù nhöõng lôøi ca ñoù chaêng? Dieäp Khai gaät ñaàu. Chaøng nghe baø ca luùc gaëp baø taïi ñoàng coû bao la traûi taän chaân trôøi… Khoâng ngôø Traàm Tam Nöông baây giôø vaãn coøn nhôù! Traàm Tam Nöông tieáp vôùi gioïng thaûm: - Chaéc coâng töû khoâng töôûng laø toâi coøn nhôù. Ñeâm ñoù, coâng töû… Dieäp Khai cöôøi, nuï cöôøi theâ löông quaù. Chaøng thoát: - Taïi haï coøn nhôù, ñeâm ñoù, ngöôøi ñoái aåm vôùi taïi haï khoâng phaûi laø baø! Traàm Tam Nöông tieáp lieàn: - Toâi cuõng nhôù laø ñeâm ñoù ngöôøi ñeán ngoâi nhaø coû khoâng phaûi laø coâng töû! Dieäp Khai ñi ngay vaøo vuï: - Vaïn Maõ Ñöôøng haï ñoäc thuû? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng phaûi laõo. Dieäp Khai cau maøy: - Theá thì ai? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Moät gaõ thanh nieân, toâi khoâng troâng thaáy maët. -739- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai höø moät tieáng: - Khoâng troâng thaáy maët maø baø bieát laø moät thanh nieân! Traàm Tam Nöông giaûi thích: - Toâi ñoaùn qua aâm thanh cuûa gaõ. Vöøa roài gaõ coøn böùc baùch hoûi cung toâi, baûo toâi chæ choã Vaïn Maõ Ñöôøng choân daáu taøi saûn. Nghe tieáng cöôøi cuûa coâng töû, gaõ boû chaïy ñi lieàn. Dieäp Khai hoûi: - Coøn Maõ Khoâng Quaàn? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Laõo cuõng boû ñi. Möôøng töôïng laõo thaáy quyû. Laõo chaïy bay xuoáng nuùi . Dieäp Khai laïi cau maøy: - Taïi sao laõo boû chaïy? Laõo thaáy gì? Traàm Tam Nöông nghieán raêng rít leân: - Laõo boû toâi laïi ñaây! Nhaát ñònh laõo thaáy caùc vò ñuoåi ñeán nôi, neân laõo… Dieäp Khai saùng maét keâu lôùn: - Nhaát ñònh laõo thaáy thanh ñao ôû löng baø! o0o Ñao daøi ba taác baûy phaân! Loaïi phi ñao! Dieäp Khai caét moät cheùo aùo, laáy thuoác kim sang, boâi leân veát thöông cuûa Traàm Tam Nöông. Sau ñoù, chaøng môùi ruùt muõi ñao ra. Aùnh ñao baén vaøo maét Phoù Hoàng Tuyeát, haén bieán saéc maët. Dieäp Khai boãng quay ñaàu nhìn haén thoát: - Ñöông nhieân caùc haï coù thaáy loaïi ñao naøy! Phoù Hoàng Tuyeát caøng bieán saéc maët hôn. Laâu laém , haén môùi gaät ñaàu. Laøm sao haén phuû nhaän ñöôïc. Laàn thöù nhaát haén thaáy thanh ñao loaïi ñoù caém treân löng baøn tay cuûa Lyù Maõ Hoå. Laàn thöù hai, nôi yeáu haàu cuûa ñöùa chaùu noäi cuûa Quaùch Oai. Laàn thöù ba, nôi yeát haàu cuûa Vöông Ñaïi Hoàng. Baây giôø, thanh ñao loaïi ñoù, caém nôi löng Traàm Tam Nöông. Vaø Dieäp Khai hoaøn toaøn voâ can! Theá thì haén coù suy töôûng sai laàm chaêng? -740- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai chaäm raõi tieáp: - Caùc haï thaáy ñoù, naøo chæ moãi moät mình taïi haï xöû duïng loaïi ñao naøy? Phoù Hoàng Tuyeát chæ bieát nín laëng maø thoâi. Dieäp Khai thôû daøi: - Thöïc ra, neáu taïi haï muoán aùm toaùn ngöôøi naøo, thì chaéc laø taïi haï khoâng ñeán ñoãi quaù ngu xuaån xöû duïng moät phöông tieän ñoäc thieän. Maø duø coù baét buoäc phaûi duøng ñeán thöù ñoäc thieän ñoù, taïi haï cuõng khoâng ñeå cho ngoaïi nhaân phaùt hieän! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Loaïi ñao naøy raát ñaëc bieät? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôøi ta khoâng thaáy noù, laøm sao phoûng theo hình thöùc maø cheá taïo ñuùng y? Dieäp Khai cöôøi khoå: - Caùi ñoù thì hieän taïi , taïi haï khoâng hieåu noåi. Cheá taïo moät thanh ñao gioáng loaïi naøy chaúng phaûi laø vieäc deã. Bôûi laø moät vaät khoâng ai troâng thaáy. Taïi haï bieát, chæ muoán haõm haïi moät ngöôøi, taát phaûi duïng taâm khaéc khoå laém! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: - Theá laø ngöôi cho raèng coù ngöôøi coá yù haõm haïi ngöôi? Dieäp Khai cau maøy: - Chaúng leõ caùc haï khoâng troâng thaáy? Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu nhìn thanh ñao nôi tay: Khi haén khoâng muoán ñaùp lôøi laø haén cuùi ñaàu. Dieäp Khai tieáp: - Ngöôøi ñoù laøm cho taïi haï tin raèng chính taïi haï chaâm ngoøi cuoäc chieán giöõa caùc haï vaø Quaùch Oai, ngöôøi ñoù cuõng laøm cho caùc haï tin luoân chính taïi haï laø keû chuû möu hung haïi Thuùy Bình, ngay trong luùc Ñinh Vaân Laâm bò nhò ca naøng baét ñi. Maø naøng thì laø chöùng nhaän duy nhaát cuûa taïi haï! Thaønh thöû, taïi haï khoâng laøm sao chöùng minh ñöôïc söï voâ toäi cuûa mình. Chaøng thôû daøi, tieáp luoân: - Sôû dó y laøm nhö theá laø muoán taïo thaønh giöõa chuùng ta moät moái cöøu haän nan hoùa giaûi, chuùng ta seõ ñöa nhau ñeán choã moät soáng moät cheát . Baøn tay cuûa Phoù Hoàng Tuyeát noåi gaân xanh. Dieäp Khai laïi tieáp: -741- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Xem ra y hao phí moät phen duïng taâm khoå sôû! Caùi keá hoaïch cuûa y quaû laø kín ñaùo, ñeán taïi haï cuõng khoù coù cô hoäi bieän baïch. Neáu hoâm nay khoâng coù tröôøng hôïp naøy thì voâ luaän taïi haï giaûi thích caùch naøo, haún caùc haï cuõng khoâng tin! Phoù Hoàng Tuyeát phaûi thöøa nhaän laø chaøng noùi ñuùng. Dieäp Khai tieáp: - Laàn naøy, cuõng may laø chuùng ta cuøng hieäp chung moät choã, neáu khoâng thì chaéc caùc haï tin luoân chính taïi haï saùt haïi Traàm Tam Nöông. Vaø Maõ Khoâng Quaàn haún cuõng tin nhö vaäy. Ñinh Vaân Laâm ñöùng moät beân loä saéc giaän, khoâng ai bieát naøng giaän vì leõ gì. Baây giôø naøng hoûi: - Ngöôi coù töôûng ra con ngöôøi ñoù chaêng? Taïi sao y haän ngöôi? Taïi sao y quyeát haõm haïi ngöôi? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng töôûng noåi. Cho neân taïi haï quyeát hoûi cho roõ raøng. Chaøng nhìn xuoáng phaùt hieän Traàm Tam Nöông ngoùc ñaàu leân, nhìn choøng choïc Ñinh Vaân Laâm vôùi aùnh maét cöïc lyø kyø quaùi. Ñinh Vaân Laâm cuõng duøng aùnh maét ñoù nhìn traû laïi baø. Dieäp Khai thoát: - Ñaây laø Traàm Tam Nöông, coâ nöông chöa heà gaëp maët … Ñinh Vaân Laâm laïnh luøng chaën laïi: - Ta bieát baø aáy laø ai. Baát quaù ta khoâng hieåu taïi sao baø thaân maät vôùi ngöôi nhö vaäy. Möôøng töôïng ngöôi laïi raát toát vôùi baø… Dieäp Khai chôït hieåu taïi sao naøng giaän. Nhöng coøn Traàm Tam Nöông, taïi sao baø laïi nhìn naøng vôùi aùnh maét ñoù! Dieäp Khai muoán ñieân caùi ñaàu. Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh tieáp: - AØ! Ta coù chuyeän muoán noùi vôùi ngöôi, sao ngöôi khoâng chaêm chuù nghe? Dieäp Khai voán khoâng löu yù ñeán naøng, khi naøng noåi côn ghen leân roài, thì hay nhaát laø chaøng neân lô laø! Bôûi khoâng coøn caùch naøo hôn. Chaøng lô laø, naøng caøng giaân döõ. Naøng mæa: - Ta thaáy, caùc ngöôi coù nhöõng söï vieäc gì vôùi nhau, ñaùng giaù trò laøm moät vieäc hoài öùc laïi. Neáu muoán ta traùnh ra xa xa, thì ngöôøi cöù baûo! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Coâ nöông traùnh ra moät chuùt ñi! -742- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm maét ñoû ngaàu nhìn chaøng tröøng tröøng, daäm chaân thình thòch roài quay mình chaïy ñi. Dieäp Khai khoâng níu naøng laïi. Traàm Tam Nöông thôû daøi thoát: - Xem ra vò tieåu coâ nöông ñoù yeâu coâng töû quaù chöøng. Coâng töû khoâng neân choïc giaän naøng. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï coù nhieàu vieäc caàn noùi vôùi baø! Traàm Tam Nöông hoûi: - Coù phaûi coâng töû muoán hoûi khaåu aâm cuûa ngöôøi ñoù nhö theá naøo? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Noùi chuyeän vôùi baø, taïi haï nghe khoan khoaùi voâ cuøng. Baø hieåu roõ taâm yù keû ñoái thoaïi. Traàm Tam Nöông cöôøi maø loøng raát xoùt xa! Coù moät con ngöôøi maø baø khoâng hieåu taâm yù. Oaùi oaêm thay, baø laïi hieán daâng cuoäc ñôøi cho ngöôøi ñoù. Baø hieåu taâm yù ngöôøi khaùc phoûng coù ích gì? Traàm ngaâm moät luùc laâu, baø thoát: - Ngöôøi ñoù coù gioïng noùi Baéc Phöông. Con ngöôøi coù thinh aâm nhö y khoâng theå vöôït quaù ba möôi tuoåi. Aâm thinh cuûa y raát oân nhu, möôøng töôïng nhö y thoát qua nuï cöôøi… Dieäp Khai thôû daøi: - Treân ñôøi thieáu gì ngöôøi tieáu lyù taøng ñao, ñieåm ñoù khoâng ñaëc bieät. Traàm Tam Nöông tieáp: - Coù moät ñieåm ñaëc bieät . Khi y noùi tieáng “nhaân” thì y uoán cong ñaàu löôõi , nghe möôøng töôïng tieáng “naêng”, gioáng nhö vò coâ nöông phaùt aâm vaäy! Dieäp Khai hieåu, taïi sao baø nhìn Ñinh Vaân Laâm vôùi aùnh maét ñoù. Boãng, ñoâi maét chaøng böøng saùng, nhöng maët chaøng laïi traéng nhôït, nhôït nhaït ñaùng sôï hôn maët Phoù Hoàng Tuyeát. Traàm Tam Nöông laáy laøm laï hoûi: - Coâng töû bieát y laø ai? Dieäp Khai söõng sôø qua moät luùc, sau cuøng chang laéc ñaàu. Traàm Tam Nöông hoûi: - Coâng töû ñang nghó gì? -743- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai khoâng coøn nghe baø noùi gì nöõa. Beân tai chaøng vaêng vaúng maáy tieáng: “Nhaân soá ñaõ hoäi ñuû roài”. Caâu ñoù khôûi ñaàu baèng chöõ nhaân! Chaøng nhaûy döïng leân, maët raïng rôõ! Phoù Hoàng Tuyeát giaät mình, ngaång ñaàu leân nhìn chaøng. Ñinh Vaân Laâm luùc ñoù ñaõ trôû laïi cuõng giaät mình luoân. Choã naøng ñöùng coøn caùch xa xa, song naøng troâng thaáy roõ chaøng, bôûi luoân luoân naøng chaêm chuù nhìn chaøng. Khoâng bao giôø naøng thaáy Dieäp Khai coù cöû ñoäng vaø thaàn thaùi ñoù. Chaøng voán laø con ngöôøi traàm tònh, ñieàu naøy khoâng ai khoâng coâng nhaän. Baát giaùc naøng chaïy tôùi naém tay chaøng. Baøn tay cuûa chaøng laïnh giaù. Naøng ñöa tay chaøng leân, aùp vaøo maët naøng hoûi: - Ngöôi laøm sao theá? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï … giaän! Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Giaän ai? Dieäp Khai buoâng goïn: - Coâ nöông. Ñinh Vaân Laâm cuùi ñaàu cöôøi kín. Dieäp Khai hoûi: - Taïi haï giaän coâ nöông, coâ nöông cöôøi ñöôïc aø? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ñöôïc ngöôi giaän thì laø sung söôùng neân ta cöôøi. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao laïi sung söôùng? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Coù thích nhau môùi giaän nhau chöù! Ngöôøi thích ta, ta sung söôùng chöù sao! Dieäp Khai cöôøi. Trong gioïng cöôøi coù aån chöùa neùt öu tö. Nhöng Ñinh Vaân Laâm khoâng phaùt hieän ra ñieàu ñoù, naøng ñang neùp ñaàu vaøo ngöïc chaøng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng chòu noãi caûnh aâu yeám ñoù, quay mình chaïy xuoáng nuùi. Haén khoâng thaáy ngoïn suoái chaén ngang tröôùc maët, ñaâm mình luoân vaøo gioøng nöôùc. Dieäp Khai chaïy theo goïi: - Chôø taïi haï vôùi! Chuùng ta cuøng ñi tìm Maõ Khoâng Quaàn! -744- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nghe. Haén böôùc ñi raát chaäm, khoâng chaïy nhö tröôùc nhöng khoâng quay ñaàu laïi. Nhìn theo boùng haén, Dieäp Khai thôû daøi thoát: - Haén bieán ñoåi thöïc söï! Haén caøng luùc caøng coâ ñoäc, caøng tieâu traàm. Neáu cöù theo caùi ñaø ñoù, ta chæ sôï cho haén… Chaøng khoâng nôõ noùi tieáp. Traàm Tam Nöông hoûi: - Taïi sao haén bieán ñoåi? Dieäp Khai thôû ra: - Chính haén chöùng kieán caùi cheát cuûa nöõ nhaân haén yeâu thaønh thaät. Haén khoâng kòp cöùu naøng! Traàm Tam Nöông keâu kheõ: - Thuùy Bình? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Phaûi! Thuùy Bình! Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng töôûng noåi! Haén maø laïi ñi yeâu naøng aáy! Dieäp Khai hoûi: - Baø cho raèng naøng khoâng xöùng ñaùng? Traàm Tam Nöông khoâng ñaùp. Dieäp Khai thoát: - Taïi haï chæ sôï Phoù Hoàng Tuyeát caøng luùc caøng tieâu traàm! Chæ coù moät ngöôøi cöùu vôùt haén ñöôïc thoâi! Traàm Tam Nöông hoûi: - Ai? Dieäp Khai ñaùp: - Baø! Suy nghó moät luùc laâu, Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Cho neân, toâi khoâng theå cheát! Ñích xaùc laø toâi coøn raát nhieàu vieäc phaûi laøm! o0o Maõ Khoâng Quaàn ñoùng cöûa phoøng, caøi then caån thaän. Sau ñoù, laõo ngaõ mình treân giöôøng, giöôøng goã cöùng quaù, thoâi quaù, möôøng töôïng ñaùy quan taøi. -745- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Gian phoøng aãm öôùt, toái taêm nhö loøng moä. Nhöng, chaúng sao! Laõo chöa cheát! Chæ caàn coøn soáng laø ñöôïc! Thanh ñoaûn ñao daøi ba taác baûy phaân. Ñao cuûa Tieåu Lyù Phi Ñao! Ngaøy tröôùc Tieåu Lyù Phi Ñao coù taëng cho Baïch Thieân Vuõ moät thanh ñao, Baïch Thieân Vuõ coù cho moïi ngöôøi thaáy. Baïch Thieân Vuõ coøn noùi, Tieåu Lyù Phi Ñao daën doø, khi naøo y sanh ñöùa con thöù hai thì y gôûi noù ñeán cho laõo ta nuoâi döôõng vaø truyeàn ngheà. Neáu sau naøy, coù ai hoïc ñöôïc phi ñao thì ngöôøi ñoù nhaát ñònh laø con cuûa y. Vaïn Maõ Ñöôøng coøn nhôù roõ vieäc xa xöa… Ñeâm daàn daàn xuoáng. Maõ Khoâng Quaàn hy voïng nguû ñöôïc moät giaác. Laõo tin raèng nôi ñaây an toaøn laém! Töø treân nuùi chaïy xuoáng, laõo khoâng reõ vaøo xoùm noâng daân maø chaïy thaúng ñeán ñaây. Taïi ñaây, coù moät khaùch saïn quaù cuõ kyõ, haàu nhö ñieâu taøn. Nhöng, laõo khoâng choïn löïa ñöôïc trong luùc naøy. Khaùch saïn vaéng veû, khoâng coù moät khaùch troï naøo khaùc ngoaøi laõo. Ñeán caû nhaân coâng cuõng khoâng, chæ coù laõo chuû nöûa ñieác, nöûa muø. Muøi môõ haønh töø beân ngoaøi theo gioù ñöa vaøo phoøng phaát qua muõi Maõ Khoâng Quaàn. Laõo run ngöôøi leân. Luùc naøy laõo môùi nhôù ñeán caùi ñoùi. Caùi ñoùi, queân noù thì thoâi, nhôù ñeán noù roài laø noù caøo caáu khoâng chòu noåi. Laõo ñöùng leân, caûm thaáy mình suy nhöôïc quaù. Suy nhöôïc ñeán ñoä khoâng ñeø neùn noåi côn ñoùi. Laõo xoâ cöûa tìm nhaø beáp. Laõo chuû nhaân khaùch saïn ñang ñaët moät toâ myø reû tieàn leân maët baøn. Toâ myø luùc ñoù ñoái vôùi Maõ Khoâng Quaàn coù giaù trò ngang minh chaâu. Laõo böôùc ñeán, cao gioïng thoát: - Ñeå toâ myø ñoù cho ta! Ngöôi ñi laøm toâ khaùc cho ngöôi. Chuû nhaân laéc ñaàu. Maõ Khoâng Quaàn heùt: - Ngöôi coù nghe ta noùi khoâng? Chuû nhaân nhe raêng vaøng kheø, cöôøi hì hì: - Toâi chöa ñieác, taïi sao khoâng nghe? Baát quaù, toâi aên xong seõ laøm moät toâ khaùc cho oâng! Nhöng oâng phaûi ñöa tröôùc tieàn cho toâi ñi mua maáy vaét myø. -746- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn traàm göông maët: - Thaùi ñoä gì theá? Sinh yù cuûa ngöôi nhö vaäy aø? Chuû nhaân laéc ñaàu: - Toâi ñaâu coù baùn buoân gì maø oâng noùi ñeán sinh yù? Maõ Khoâng Quaàn höø moät tieáng: - Vaäy ngöôi môû quaùn vaø khaùch ñeå laøm gì? Chuû nhaân thaûn nhieân: - Ñeå chôø cheát! Phaøm ai khoâng töôûng cheát gaáp thì khoâng bao giôø ñeán ñòa phöông naøy! Laõo nhìn Maõ Khoâng Quaàn, cuùi maët xuoáng nhoå vaøi baõi nöôùc boït vaøo toâ myø, roài tieáp: - Toâi bieát oâng khoâng tieàn, oâng khoâng thanh toaùn noåi tieàn troï ñaâu. Tuy nhieân, oâng löu laïi ñaây vaøi hoâm cuõng chaúng quan heä gì. Coù ñieàu, toâ myø naøy cuûa toâi, toâi muoán aên noù. Neáu oâng aên ñöôïc nöôùc boït cuûa toâi thì cöù giaønh laáy maø aên! Maõ Khoâng Quaàn giaät mình. Laõo naém hai tay, trong phuùt giaây muoán giaùng cho chuû khaùch saïn moät quyeàn. Song laõo daèn loøng. Roài laõo nghe loøng chua xoùt cöïc ñoä! Ñöôøng chuû Vaïn Maõ Ñöôøng laïi coù ngaøy nhö hoâm nay ñöôïc sao? Laõo quay mình, trôû veà phoøng xoâ cöûa. Aùnh traêng thöôïng huyeàn chieáu xuyeân qua cöûa, môø môø! Viiettkiiem..com V e k em com -747- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn