Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI KIEÁM NHANH TAY ÑÖÙT aõ Phöông Linh hoûi: M - Ngöôi khoâng vöøa loøng vôùi nhöõng lôøi ta noùi? Phoù Hoàng Tuyeát goàng tay caàm, gaân xanh noåi voøng, gaèn töøng tieáng: - Ngöôi noùi theâm tieáng ta gieát ngay! Maõ Phöông Linh mæm cöôøi. Luùc naøng baét ñaàu heù moâi cöôøi, moät ngöôøi xuaát hieän beân caïnh naøng. Ngöôøi ñoù coù thaân voùc cao lôùn, trong löùa thieáu nieân, vaän aùo gaám, maët ñaày ngaïo khí. Y coù lyù do ñeå maø cao ngaïo. Thaân voùc khoâi vó, töôùng maïo anh tuaán, ñoâi maøy löôõi kieám bieåu loä oai nghi, maét saùng nhö sao, vaän y phuïc sang quyù. Voâ luaän laø ai, nhìn thoaùng qua cuõng bieát y thuoäc haïng ngöôøi ñoäc ñoaùn, ñoäc haønh, muoán laøm gì thì laøm ngay, ñöøng mong ai ngaên trôû. Hieän taïi y nhìn ñaêm ñaêm Phoù Hoàng Tuyeát roài laïnh luøng hoûi: - Vöøa roài ngöôi noùi gì: Phoù Hoàng Tuyeát hieåu ngay taïi sao Maõ Phöông Linh caûi bieán taâm tính. Thieáu nieân aùo gaám laäp laïi caâu hoûi: - Coù phaûi ngöôi noùi muoán gieát naøng? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. Thieáu nieân hoûi: - Ngöôi bieát naøng laø chi cuûa ta khoâng? - Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu. Thieáu nieân noùi luoân: - Vôï ta ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát boãng cöôøi laïnh: - Neáu vaäy, naøng maø noùi theâm moät tieáng nöõa, thì ngöôi neân tìm moät myõ nhaân khaùc laáy laøm vôï, naøng khoâng soáng soùt ñeå aên ôû ñôøi ñôøi vôùi ngöôi nöõa ñaâu. Thieáu nieân traàm göông maët: - Ngöôi bieát ta laø ai chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu. Thieáu nieân tieáp: -696- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ta hoï Ñinh. Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân: - AÏ? Thieâu nieân tieáp: - Ñinh Linh Giaùp! Phoù Hoàng Tuyeát vaãn thaûn nhieân: - AÏ? Ñinh Linh Giaùp tieáp: - Tuy ngöôi voâ leã, ta vaãn coù theå tha thöù vì hieän taïi ngöôi khoâng coù veû coù khaû naêng gieát ngöôøi. Ñích xaùc, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coù veû ñoù. Haén thöøa nhaän söï nhaän xeùt cuûa Ñinh Linh Giaùp. Ñinh Linh Giaùp loä veû ñaéc yù, bieát raèng caùi teân cuûa y thöøa doaï khieáp moät soá ngöôi treân giang hoà, cho neân luùc naøo khoâng caàn thieát, y khoâng bao giôø xuaát thuû. Y maõn nguyeän laém, vaø chính vì maõn nguyeän maø duø töï cao, y vaãn traùnh ñöôïc trôû thaønh con ngöôøi baïo taùo. Y khoâng theå khoâng toû loä cho ngöôøi vôï môùi cöôùi cuûa y bieát, laø y coù ñuû löïc löôïng baûo veä naøng. Baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Y ñieåm nheï moät nuï cöôøi , quay ñaàu sang Maõ Phöông Linh baûo: - Voâ luaän hieàn theâ muoán noùi gì, cöù noùi ra ñi, chaúng sao ñaâu! Maõ Phöông Linh caén moâi hoûi: - Voâ luaän toâi muoán noùi chi, cuõng khoâng quan heä? Ñinh Linh Giaùp mæm cöôøi: - Coù ngu huynh ôû beân caïnh, khoâng vieäc gì hieàn theâ phaûi sôï! Maõ Phöông Linh cao gioïng: - Toâi noùi gaõ thoït chaân ñoù, yeâu moät con ñieám, say meâ moät con ñieám khoâng ñaùng giaù moät ñoàng tieàn! Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc maët, baøn tay taû chuïp baøn tay höõu ñang naém cöùng chuoâi ñao. Chöøng nhö tay naøy giöõ cho tay kia ñöøng vung leân ñoät ngoät Ñinh Linh Giaùp hoûi: - Ngöôi daùm ñoäng thuû? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. -697- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thaàn thaùi cuûa haén quaù roõ reät, caàn gì phaûi ñaùp. Baát cöù ai cuõng troâng thaáy, khoâng moät löïc löôïng naøo ngaên trôû haén xuaát thuû! Töï nhieân Ñinh Linh Trung phaûi thaáy. Y heùt leân moät tieáng lôùn, ruùt kieám ra khoûi voû, vung tay luoân. Kieám bieán thaønh moät caùi moáng daøi , baén qua yeáu haàu cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Kieám phaùp cuûa hoï Ñinh khoâng phaûi taàm thöôøng. Tröôùc theá coâng cuûa Ñinh Linh Giaùp, treân giang hoà chæ coù moät soá ít coù ñuû löïc löôïng hoaøn thuû maø thoâi . Vaø, Phoù Hoàng Tuyeát ôû trong soá ít ñoù. Haén khoâng neù traùnh, khoâng ñoùn ñôõ, khoâng laøm moät cöû ñoâng. Baát thình lình, aùnh ñao chôùp leân. Chæ chôùp moät laàn thoâi . Theo aùnh ñao chôùp, maùu chôùp theo maùu baén tung toeù, maùu phun daøi daøi, theo ñaø bay cuûa vaät gì ñoù. Vaät ñoù laø moät thanh kieám, kieám cuûa Ñinh Linh Giaùp, kieám caém phaäp vaøo moät thaân caây, xa xa, chuoâi kieám coøn rung rung. Chính y cuõng khoâng bieát taïi sao caùnh tay mình bò chaët ñöùt, bôûi theá ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát nhanh voâ töôûng. Y ngaõ xuoáng baát tænh. Maõ Phöông Linh cuõng muoán xæu luoân, khoâng phaûi vì choàng thoï thöông, maø laø vì sôï, vì giaän, töùc, vì thaát voïng. Naøng nhìn xuoáng Ñinh Linh Giaùp, chôït quay mình, phoùng chaân chaïy cuoàng loaïn. Beân ñöôøng, coù coã xe, naøng chaïy veà phía ñoù, keùo maïnh cöûa xe. Trong xe, coù moät ngöôøi. Ngöôøi ñoù laø, Ñinh Vaân Laâm. Phoù Hoàng Tuyeát thaáy naøng, töï hoûi taïi sao naøng cuõng coù maët ôû ñoaïn ñöôøng naøy, vaø taïi sao Dieäp Khai khoâng keøm moät beân naøng! Maõ Phöông Linh heùt: - Haén saùt haïi nhò ca, sao coâ baát ñoäng? Ñinh Vaân Laâm nhìn naøng, laâu laém, môùi hoûi: - Coâ nöông muoán toâi baùo cöøu? Maõ Phöông Linh ñaùp: - Töï nhieân! Y laø nhò ca cuûa coâ nöông! Laø choàng cuûa toâi! Ñinh Vaân Laâm cöôøi nöõa: - Coâ nöông nhaän nhò ca cuûa toâi laø choàng? -698- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Phöông Linh bieán saéc: - Coâ nöông … noùi theá laø yù töù laøm sao? Ñinh Vaâên Laâm laïnh luøng: - Caùi yù töù cuûa toâi, coâ nöông neân minh baïch, nhi ca cuûa toâi duø thöïc söï coù cheát ñi nöõa, coâ nöông cuõng khoâng heà vì ngöôøi maø rôi gioït leä thöông taâm . Nhò ca toâi soáng hay cheát, caùi ñoù khoâng thaønh vaãn ñeà ñoái vôùi coâ nöông! Baây giôø thì nhöõng lôøi noùi cuûa Ñinh Vaân Laâm laø nhöõng ngoïn roi, nhöõng muõi chaâm quaát vaøo tim, ñaâm vaøo oùc Maõ Phöông Linh. Cuõng nhö tröôùc ñoù, naøng ñaõ noùi nhöõng lôøi cay ñoäc vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Naøng bieán saéc maët. Ñinh Vaân Laâm boài luoân: - Coâ nöông muoán cho toâi ñi gieát moät ngöôøi ñeå baùo cöøu baát quaù chæ vì coâ nöông haän ngöôøi ñoù, haän nhö ñoái vôùi Dieäp Khai. Coâ nöông haän vì coâ nöông, chöù khoâng phaûi vì nhò ca toâi! Naøng caén moâi, ñoaïn tieáp: - Ñoái vôùi nam nhaân, coâ nöông haän ñeán maát maïng, bôûi coâ nöông cho raèng taát caû nam nhaân ñeàu khoâng xöùng ñaùng vôùi coâ nöông, ñeán phuï thaân cuûa coâ nöông maø coâ nöông cuõng coøn khinh thöôøng thay, huoáng hoà ngöôøi khaùc! Sôû dó coâ laáy nhò ca toâi , laø vì coâ ñinh möôïn tay nhò ca toâi baùo haän cho coâ nöông. Maõ Phöông Linh muoán ñieân leân ñöôïc. Naøng heùt lôùn: - Ta bieát, ngöôi haän ta, chæ vì ta muoán nhò ca ngöôi tìm baét ngöôøi ñöa veà nhaø. Coøn ngöôi thì laïi thích lang thang ñoù ñaây vôùi con choù hoang Dieäp Khai! Ñinh Vaân Laâm höø laïnh! - Phaûi! Ta thích löu laõng khaép soâng hoà vôùi haén, bôûi ta yeâu haén! Laïnh luøng nhìn Maõ Phöông Linh, naøng tieáp: - Ñöông nhieân ngöôi bieát ta yeâu haén, neân ngöôi taät ñoá, ngöôi baûo nhò ca ta laøm aùp löïc, ly khai boïn ta, bôûi vì ngöôi cuõng yeâu haén, yeâu cheát soáng! Maõ Phöông Linh baät cöôøi cuoàng daïi: - Ta yeâu haén? … Ta chæ caàu nguyeän cho haén cheát sôùm thì coù! Ñinh Vaâên Laâm laéc ñaàu: - Hieän taïi, ngöôøi giaän haén, bôûi ngöôøi bieát haén khoâng bao giôø yeâu ngöôi! Tình yeâu khoâng ñöôïc ñaùp laïi, ngöôi quyeát huyû dieät con ngöôøi maø ngöôi yeâu. Ta coøn laï gì maãu ngöôøi aùc ñoäc cuûa ngöôi, aên khoâng ñöôïc caùi gì thì phaù cho hoâi caùi ñoù! Ngöôi neân cheát ñi laø phaûi hôn, soáng laøm gì cho baån maét thieân haï! -699- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Phöông Linh vaãn coøn cöôøi cuoàng daïi, nhöng gioïng cöôøi bieán daàn theâ thaûm nhö tieáng khoùc. Hieän taïi, khoâng roõ naøng gaøo khoùc hay cöôøi ñieân. Boãng, naøng quay ñaàu veà phía Phoù Hoàng Tuyeát khaøn gioïng: - Ngöôi muoán gieát ta, sao khoâng böôùc tôùi maø gieát? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà nhìn naøng. Nhöng haén böôùc tôùi , haén muoán ñoái dieän vôùi Ñinh Vaân Laâm. Maõ Phöông Linh vuït chaïy ñeán, oâm chaàm laáy haén, quaùt: - Neáu ngöôi khoâng gieát ta thì haõy ñöa ta ñi, voâ luaän ñeán ñòa phöông naøo, ta cuõng theo ngöôi! Voâ luaän ngöôi baûo ta laøm gì, ta cuõng tuaân hanh! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh ngöôøi, khoâng töôûng naøng trô treõn ñeán côõ ñoù. Maõ Phöông Linh laïi oaø leân khoùc. Naøng thoát qua nöùc nôû: - Chæ caàn ngöôi mang ta theo, thaäm chí ngöôi baûo ta ñöa ñi tìm gia gia ta, ta cuõng saün saøng ñöa ngöôi ñi. Phoù Hoàng Tuyeát chôït co caùnh choû, thuùc vaøo buïng naøng. Maõ Phöông Linh khuîu löng lieàn. Phoù Hoàng Tuyeát quaùt: -Cuùt! Maõ Phöông Linh göôïng ñöùng leân, maát heát nieàm tin, söï töï tin duï hoaëc ñöôïc nam nhaân baèng nuõng nòu, hôøn doãi. Naøng tröøng maét nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, gaèn töøng tieáng: - Ñöôïc! Ta cuùt! Ngöôi khoâng caàn ta thì ta cuùt, song ta hoûi, chaúng leõ ngöôi queân ñi ñeâm aáy, ngöôi voà leân mình ta nhö con daõ thuù voà moài? Chaúng leõ chæ khi naøo vaéng boùng ngöôøi, ngöôi môùi daùm cöôõng hieáp ta? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp, khoâng quay laïi nhìn naøng. Ñinh Vaân Laâm mæa mai: - Coù phaûi baây giôø ngöôi hoái haän luùc ñoù khoâng ñaùp öùng söï ñoøi hoûi cuûa haén? Maõ Phöông Linh cöôøi laïnh: - Ngöôi ñöøng ñaéc yù! Ngöôi cho raèng Dieäp Khai thöïc söï thích ngöôi aø? Neáu haén yeâu ngöôi thaät tình, thì khi naøo haén ñeå cho boïn ta taùch rôøi ngöôi vôùi haén, baét ngöôi ñöa veà nhaø? Hieän taïi, bieát ñaâu haén chaúng ñang oâm aáp moät nöõa nhaân naøo ñoù? Bieát ñaâu nöõ nhaân ñoù chaúng phaûi laø Thuyù Bình? Naøng laïi cöôøi vang, cuoàng daïi, vöøa cöôøi vöøa luøi, luøi maõi ñeán raëng caây phía sau löng. -700- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Roài naøng ngöng cöôøi. Khoâng coøn ai thaáy naøng nöõa. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi thoát: - Naøng voán laø moät thieáu nöõ ñaùng thöông, raát tieác laøm vieäc gì cuõng sai laàm heát, caùi sai laàm lôùn cuûa naøng laø choïn sai nam nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coøn ngöôi? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Ta khoâng laàm. Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi. - Dieäp Khai… Ñinh Vaân Laâm chaën lôøi: - Ta sôùm bieát Tieåu Dieäp laø con ngöôøi theá naøo. Duø cho haén khoâng öa thích ta, caùi ñoù cuõng chaúng sao. Chæ caàn ta öa thích haén laø ñuû. Phoù Hoàng Tuyeát buoâng nhanh: - Nhöng ngöôi ly khai haén! Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Chæ vì ta khoâng coøn laøm sao hôn. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Ñinh Vaân Laâm caêm haän: - Bôûi vì Ñinh laõo nhò cuûa ta thöøa luùc ta sô yù, ñieåm vaøo huyeät teâ nôi chaân ta! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Dieäp Khai khoâng can thieäp. Ñinh Vaân Laâm cöôøi khoå: - Tö caùch gì maø haén can thieäp? Ñinh laõo nhò laø nhò ca cuûa ta maø! Naøng chôùp maét, aùnh maét ngôøi leân, tieâp: - Nhöng ta bieát, sôùm muoän gì, haén cuõng ñeán ñaây tìm ta. Tuy coù veû döûng döng vôùi moïi söï, haén xem ra cuõng laø moät tay ña tình, ta thaáy roõ haén ñau khoå khi ta bò nhò ca baét ñi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Baây giôø ngöôi coù muoán ñi tìm haén khoâng? Ñinh Vaân Laâm ñieåm moät nuï cöôøi: - Treân ñôøi, coù moät haïng ngöôøi. Vónh vieãn khoâng ai tìm ra, chæ coøn coù caùch laø chôø ngöôøi ñoù ñeán, Dieäp Khai thuoäc loaïi ngöôøi ñoù. -701- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát nhìn naøng thaàn saéc bieán ñoåi kyø quaùi. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Tuy ngöôõi gaây thöông theá cho nhò ca ta, ta vaãn khoâng traùch ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát baâng quô: - AÏ? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Tuy nhieân, ngöôi phaûi hieåu, chaúng phaûi ta noùi theá laø vì ta haän nhò ca ta baét ta veà nhaø ñaâu nheù! Phoù Hoàng Tuyeát laïi aï leân moät tieáng. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Nhôø ngöôi chaët ñöùt caùnh tay y, neân y thöùc ngoä thöïc chaát cuûa maãu ngöôøi Maõ Phöông Linh. Neáu khoâng maát moät caùnh tay ngaøy nay, thì y seõ coøn bò Maõ Phöông Linh lung laïc ñeán ñoä maát caû saùng suoát, vaø haäu quaû taïi haïi ñeán gioøng hoï Ñinh cuûa ta cuõng neân. Moät nam nhaân keát hôïp vôùi moät nöõ nhaân ñieâu ngoa, giaûo hoaït , thieáu thaønh taâm, thöïc yù, thì chaéc chaén laø khoâng höôûng haïnh phuùc roài, vaø chæ ñeán ngaøy maø chôø moät keát cuoäc theâ thaûm thoâi! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Cho neân töø giaây phuùt naøy, ngöôi coù theå ñi, ngöôi caøng ñi gaáp caøng hay, ñöøng ñeå nhò ca ta coøn thaáy ngöôi khi tænh laïi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñi. Ñinh Vaân Laâm chôø maõi, chaúng thaáy haén nhích ñoäng, beøn hoûi: - Taïi sao ngöôi khoâng ñi! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Vì ta ñang suy nghó veà moät vieäc. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Vieäc gì? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta khoâng bieát coù neân giaûi huyeät cho ngöôi hay khoâng, ñeå ngöôi ñi theo ta. Hay laø ta phaûi beá ngöôi! Ñinh Vaân Laâm bieán saéc! Naøng keâu leân thaát thanh: - Ngöôi coù yù töù gì? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - YÙ töù cuûa ngöôi laø, mang ngöôi ñi theo ta! Ñinh Vaân Laâm heùt leân: -702- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngöôi ñieân! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta khoâng ñieân! Ta bieát ngöôi khoâng bao giôø chòu theo ta! Ñinh Vaân Laâm kinh haõi, boãng khoaùt tay maáy chieác luïc laïc vaøng khua vang leng keng. Luïc laïc bay ra, ñaùnh vaøo caùc huyeät Nghinh Höông, Thieáu Thöïc, Huyeàn Cô cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Khoaûng caùch giöõa nhau raát gaàn, naøng laïi xuaát thuû cöïc nhanh. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng traùnh neù, nhöng aùnh ñao chôùp leân. Ba chieác luïc laïc bieán thaønh saùu maûnh. Roài aùnh ñao taét, thanh ñao chui vaøo voû, coøn baøn tay Phoù Hoàng Tuyeát thì chuïp ñuùng coå tay naøng. Haén xaùch naøng leân, quaøng nhanh tay, oâm ngang hoâng naøng. Ñinh Vaân Laâm gaøo theùt vang aàm leân: - Teân thoït chaân voâ lieâm sæ! Buoâng ta xuoáng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nghe gì. Treân xe, coù xa phu, treân ñöôøng coù khaùch boä haønh qua laïi, ai ai cuõng kinh hoaøng. Phoù Hoàng Tuyeát chaúng thaáy gì caû. Haén oâm Ñinh Vaân Laâm chaïy veà höôùng Ñoâng vuøng nuùi cao choùt voùt. o0o Ñinh Vaân Laâm khoâng gaøo theùt nöõa. Bôûi naøng coù laøm gì, Phoù Hoàng Tuyeát cuõng vaãn lôø ñi, cöù chaïy thoâi. Naøng vöøa sôï vöøa giaän, töï hoûi Phoù Hoàng Tuyeát mang naøng ñi ñaâu vaø ñeå laøm gì. Naøng nhaän thaáy haén maát bình thöôøng, coù theå ñang ñieân loaïn cuõng neân. Naøng nhôù, Maõ Phöông Linh noùi caâu naøy: - Chæ taïi nhöõng nôi vaéng ngöôøi, ngöôi môùi daùm gian daâm ta! Caâu noùi ñoù thaät ñaùng sôï trong luùc naøy. Caøng leân cao, khoâng khí caøng laïnh. Ñinh Vaân Laâm baét ñaàu run. Phoù Hoàng Tuyeát ñaët naøng xuoáng, laïnh luøng nhìn naøng hoûi: - Ngöôi sôï? Ñinh Vaân Laâm vuït cöôøi khan: -703- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ta sôï caùi gì? Taïi sao ta sôï? Dó nhieân, naøng cöôøi raát mieãn cöôõng, song cuõng coøn duyeân daùng, khoâng ñeán noãi khoù troâng cho laém. Naøng tieáp: - Chaúng leõ ta sôï ngöôi? Ngöôi laø baèng höõu cuûa Tieåu Dieäp, baèng höõu cuûa Tieåu Dieäp laø baèng höõu cuûa ta, ta ñi sôï baèng höõu sao? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coøn cöøu nhaân cuûa haén? Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Möôøng töôïng haén khoâng coù cöøu nhaân! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng thoát: - Neáu haén coù cöøu nhaân, ñöông nhieân laø cöøu nhaân cuûa ngöôi! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Coù theå laøm nhö vaäy! Chæ vì… Phoù Hoàng Tuyeát chaën lôøi: - Chæ vì treân ñôøi naøy, ngöôøi thaân caän nhaát cuûa ngöôi laø haén! Ñinh Vaân Laâm mæm cöôøi. Laàn naøy naøng cöôøi thaät söï, moät nuï cöôøi chaân chaùnh, oân nhu vaø ngoït ngaøo. Nhôù ñeán Dieäp Khai laø naøng bieán thaønh dòu hieàn ngay. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Neáu bieát coù ngöôøi naøo ñoù coù theå gieát haén thì ngöôi phaûi laøm sao? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng ai coù theå gieát haén. Khoâng ai gieát noåi haén! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Giaû nhö coù? Ñinh Vaân Laâm caén moâi: - Ta seõ khoâng bao giôø dung tha keû ñoù, ta khoâng heà tuyeån choïn thuû ñoaïn. Baèng moïi caùch, baèng moïi giaù ta quyeát ñoái phoù vôùi keû ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp laïi: - Khoâng choïn thuû ñoaïn? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Nhaát ñònh khoâng! Roài naøng tieáp: - Tuy ta khoâng aùc ñoäc, song ta cuõng daùm aùc ñoäc vôùi keû naøo haõm haïi Tieåu Dieäp. Ta coù theå caén keû ñoù ñöùt töøng maûnh thòt maø nhai töôi nuoát soáng! -704- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Naøng chôït rung ngöôøi, möôøng töôïng linh caûm moät söï baát töôøng. Phoù Hoàng Tuyeát quay mình, ñöa löng veà phía naøng, höôùng maët veà moät goø nhoû. Coû chöa moïc treân goø, hieån nhieân laø moät goø môùi ñöôïc ñaép leân. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Goø gì theá? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Moät naám moä. Ñinh Vaân Laâm bieán saéc: - Moä? Sao ngöôi bieát ñaây laø moät naám moä? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta bieát, vì chính tay ta ñaép leân. Aâm thinh cuûa haén boác laïnh, hôn caùi laïnh cuûa gioù, tuyeát nôi löng chöøng nuùi cao vôøi. YÙ laïnh cuûa aâm thinh ñoù chuyeàn nhanh khaép ngöôøi Ñinh Vaân Laâm, laøm cho naøng run leân duø naøng khoâng nhaùt gan laém. Moät laùt sau naøng hoûi: - Ngöôøi naèm döôùi moä laø ai? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ngöôøi thaân caän cuûa ta! Ñinh Vaân Laâm keâu leân: - Ngöôi…ngöôi yeâu naøng ñeán theá sao? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Tình caûm cuûa ta daønh cho naøng thaâm haäu hôn tình caûm cuûa ngöôi vaø Dieäp Khai! Ñinh Vaân Laâm göôïng cöôøi: - Ta hy voïng naøng cheát khoâng phaûi vì bò ngöôøi khaùc gieát. Chöù neáu naøng bò ai ñoù gieát, thì chaéc laø ngöôi caén keû ñoù töøng maûnh thòt, töøng maûnh maø nhai soáng nuoát töôi roài! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Naøng bò ngöôøi khaùc gieát! Ñinh Vaân Laâm giaät mình laåm nhaåm: - Nôi ñaây gioù laïnh quaù! Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Ngöôi ñöøng lo cho naøng. Baây giôø naøng khoâng coøn sôï laïnh nöõa! -705- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Nhöng ta sôï! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sôï ta? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Sôï laïnh! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta seõ choân ngöôi, ngöôi heát sôï laïnh. Gioù khoâng queùt saâu xuoáng döôùi loøng ñaát. Ñinh Vaân Laâm cöôøi göôïng gaïo hôn: - Caùi ñoù thì ngöôi khoûi nhoïc coâng lo nghó, bôûi vì ta chöa cheát maø. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Nhöng naøng ñaõ cheát roài! Ngöôøi chöa cheát taïi sao naøng laïi phaûi cheát? Taïi sao? Gioïng haén bieåu loä moät yù nieàm oaùn ñoäc voâ cuøng. Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Moãi coù nhaân ñeàu phaûi cheát, baát quaù cheát sôùm hay cheát muoän vaäy thoâi! Caùi soá cuûa naøng raát vaén nhö vaäy, thoâi thì ngöôi cuõng ñaønh ñi! Thöông taâm maø laøm gì? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Dieäp Khai cheát , ngöôi coù thöông taâm hay khoâng? Ñinh Vaân Laâm aáp uùng: - Ta …ta… Phoù Hoàng Tuyeát chaën luoân: - Ngöôi khoâng thöông taâm, chæ vì Dieäp Khai chöa cheát. Dieäp Khai khoâng thöông taâm chæ vì ngöôøi chöa cheát. Nhöng naøng thì… naøng cheát roài! … Ñoät nhieân haén quay mình, tröøng maét nhìn Ñinh Vaân Laâm , aùnh maét chôùp löûa saùng ngôøi, löûa phaãn noä, löûa cöøu haän. Haén cao gioïng tieáp: - Taïi sao ngöôi khoâng hoûi ai gieát naøng? Con tim traàm xuoáng. Khí uaát boác leân, naøng khoâng thoát thaønh lôøi! Naøng uaát öùc vì cuoäc ñoái dieän baát ñaéc dó naøy! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ngöôi khoâng hoûi ta, laø vì ngöôi bieát ai gieát naøng, phaûi khoâng? Ñinh Vaân Laâm vuït heùt to: - Ta khoâng bieát! Laøm sao ta bieát ñöôïc? -706- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: Ñaùng leõ ngöôi phaûi bieát! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát gaèn maïnh: - Vì, ngöôøi gieát naøng laø Dieäp Khai. Ñinh Vaân Laâm heùt: - Voâ lyù! Khoâng theå coù vieäc ñoù! Ta luoân luoân beân caïnh haén, ta baûo chöùng haén khoâng bao giôø gieát ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ñeâm qua, ngöôi coù cuøng ñi chung vôùi haén khoâng? Ñinh Vaân Laâm im laëng. Saùng sôùm hoâm qua, naøng ñaõ bò Ñinh Linh Trung baét ñi theo y roài. Töø ñoù, naøng khoâng coøn gaëp Dieäp Khai nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ngöôi bieát ñeâm qua, haén ôû ñaâu chaêng? Haén laøm gì chaêng? Ñinh Vaân Laâm cuùi ñaàu. Naøng laøm sao bieát ñöôïc? Phoù Hoàng Tuyeát laáy ra moät thanh ñoaûn ñao, moûng vaø beùn. Haén quaêng tröôùc maët naøng vaø hoûi: - Ngöôi nhaän ra vaät cuûa ai chöù? Ñinh Vaân Laâm cuùi ñaàu thaáp hôn. Naøng nhaän ñöôïc thanh ñao. Möôøng töôïng ñao caét nôi con tim naøng. Moät luùc sau, naøng ngaång ñaàu leân, cao gioïng thoát: - Dieäp Khai laø ta, ta laø Dieäp Khai, neáu ngöôi nhaän laø Dieäp Khai gieát naøng thì cöù gieát ta! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi baèng loøng cheát cho haén? Ñoâi maét saùng leân, Ñinh Vaân Laâm khoâng do döï : - Phaûi! Phoù Hoàng Tuyeát naém cöùng ñoâi tay. Haén nhôù ñeán nuï cöôøi oân nhu cuûa Thuyù Bình, nuï cöôøi cuoái cuøng. Trong giaây phuùt, haén muoán quaät moà nhìn laïi maët naøng, nhìn laïi nuï cöôøi ñoù. Ñinh Vaân Laâm giuïc: -707- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngöôi muoán gieát ta, cöù laïi ñaây maø gieát? Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät luùc laâu môùi töø töø ñaùp: - Ta khoâng töôûng gieát ngöôi! Ñinh Vaân Laâm traàm gioïng: - Vaäy ngöôi töôûng caùi gì? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng töôûng gì caû. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Vaäy ngöôi mang ta ñeán ñaây ñeå laøm gì? Naøng loä veû sôï haõi roõ reät. Cheát, naøng khoâng sôï cheát, naøng chæ sôï haén ta haønh haï vuõ nhuïc naøng. Phoù Hoàng Tuyeát laïi suy nghó giaây laâu, roài laïnh luøng thoát: - Ngöôi coù noùi, sôùm muoän gì thì haén cuõng tìm ñeán ngöôi! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu caát cao gioïng: - Ñöông nhieân laø haén ñeán tìm ta, haén tuyeät ñoái chaúng phaûi laø keû voâ tình! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn ra phöông trôøi xa roài töø töø tieáp: - Nôi ñaây an tònh laém. Neáu haén cheát an oån taïi choán naøy, thì ñuùng laø haén coù dieãm phuùc hôn ngöôøi, nhö theá cao xanh öu ñaõi haén gheâ! Ñinh Vaân Laâm giaät mình. - Ngöôi ñôïi haén ñeán? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp, nhìn xuoáng thanh ñao. Thanh ñao ñaõ nhieãm quaù nhieàu maùu. Maùu cuûa ngöôøi lôùp tröôùc, maùu cuûa ngöôøi lôùp sau. Maùu do caû baøn tay cuûa hai theá heä khôi doøng. Ñinh Vaân Laâm run run gioïng thoát: - Nhöng haén ñaâu coù bieát ta ôû ñaây! Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân: - Haén coù theå bieát. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát giaûi thích: - Nhieàu ngöôi troâng thaáy ta mang ngöôi ñi veà phía naøy. Ñinh Vaân Laâm laïi hoûi: - Duø haén coù ñeán ñaây ñi nöõa, thì sao? Chaúng leõ thöïc söï ngöôi muoán gieát haén? Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng, nhö thanh ñao im laëng. Ñao khoâng bao giôø leân tieáng. Nhöng ñao gieát ngöôøi nhö thöôøng. -708- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñinh Vaân Laâm lôùn tieáng tieáp: - Thöïc söï ngöôi coù theå haï ñoäc thuû? Chaúng leõ ngöôi queân nhöõng gì haén ñaõ laøm cho ngöôi ngaøy tröôùc? Neáu khoâng coù haén, lieäu ngöôi coøn soáng ñeán hoâm nay chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát thoáng khoå quaù! Haén gaèn töøng tieáng. - Haén ñeå cho ta soáng, laø muoán cho ta chòu vaøy voø cuøng cöïc trong nieàm thoáng khoå voâ bieân. Ñinh Vaân Laâm hieåu, soáng vôùi nieàm thoáng khoå vaøy voø, day döùt trieàn mieân laøkeùo daøi moät cöïc hình, thaø cheát ñi coøn söôùng hôn! Vôùi yù töôûng ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát haän Dieäp Khai, haän traøn loøng, töï nhieân haén khoâng ngaàn ngaïi gieát chaøng. Bôûi haén khoâng cho raèng chaøng thi aân maø cöù nghó laø chaøng coù thaâm yù. Naøng ñaâm lo sôï hôn tröôùc. Nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, naøng run gioïng thoát: - Haén töøng noùi vôùi ta laø, ngöôi haønh söï tuy ñaùng sôï, song caùi taâm ngöôi raát löông thieän. Theá ngöôi… ngöôi bieán thaønh taøn ñoäc töï bao giôø? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn thanh ñao nôi tay, khoâng noùi gì! o0o Chöøng nhö coù möa nôi chaân nuùi. Nhöng treân nuùi, söông muø naéng baït thaám öôùt y phuïc cuûa Ñinh Vaân Laâm. Naøng nghe laïnh haàu nhö heát chòu noåi! Roài caùi ñoùi laïi ñeán, daï daøy caøo caáu töøng côn. Phoù Hoàng Tuyeát ngoài yø moät choã, baát ñoäng. Chaúng leõ haén khoâng laïnh, khoâng ñoùi! Haén laø con ngöôøi goã sao? Chöøng nhö vöôït quaù möùc kieân nhaãn,Ñinh Vaân Laâm cuoái cuøng buoät mieäng thoát: - Coù theå haén khoâng ñeán! Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Ñinh Vaân Laâm laïi noùi: - Giaû nhö ba hoâm nöõa haén môi ñeán, ngöôi vaãn ôû ñaây chôø ñuû ba hoâm? Laâu laém, Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ba naêm nöõa haén môùi ñeán, ta chôø ñuû ba naêm. Ñinh Vaân Laâm keâu leân: -709- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Roài ngöôi cuõng baét ta ôû ñaây ñuû ba naêm vôùi ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi: - Ta chôø ñöôïc sao ngöôi khoâng chôø ñöôïc? Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Chæ vì ta laø con ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng caùu: - AÏ? Ñinh Vaân Laâm tieáp luoân: - Neáu ngöôi baét ta ngoài ñaây neáu khoâng cheát laïnh thì cuõng cheát ñoùi! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Thöïc ra, ngöôi khoâng caàn phaûi ñôïi . Ngöôi coù theå xuoáng nuùi tìm haén, nhö vaäy coøn deã chòu hôn laø ngoài ñaây chôø. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp Ñinh Vaân Laâm traàm gioïng: - Taïi sao ngöôi khoâng noùi gì heát? Chaúng leõ … Naøng boû dôû caân noùi vì naøng phaùt giaùc Phoù Hoàng Tuyeát maát daïng. Beân döôùi, tieáng möa coøn voïng leân. Tröôùc maét Ñinh Vaân Laâm laø lôùp söông môø. Naøng nhìn ra, chaúng thaáy gì heát. Naøng goïi to: - Phoù Hoàng Tuyeát!...Ngöôi ñi ñaâu?...Trôû laïi ñaây! Khoâng coù tieáng ñaùp. Ñinh Vaân Laâm run ngöôøi. Coøn Phoù Hoàng Tuyeát ñoù, naøng sôï. Maát Phoù Hoàng Tuyeát roài, naøng sôï hôn. Trong giaây phuùt naøy, nang môùi caûm thaáy coâ ñoäc vaø tòch mòch laø nhöõng caùi ñaùng sôï nhaát ñôøi. Baát quaù, Phoù Hoàng Tuyeát ñi ñaâu ñoù trong choác laùt, theá maø naøng cuõng sôï tòch mòch, coâ ñoäc nhö thöôøng. Naøng muoán chaïy ñi, song ñoâi chaân bò ñieåm huyeät cöùng ñôø, laøm sao chaïy ñöôïc. Baây giôø, thaám thía söï coâ ñoäc, tòch mòch, naøng sanh ñoàng tình vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Haén ñaùng thöông quaù chöøng. Boãng, coù gioït möa, khoâng phaûi gioït söông. -710- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maø laø maùu! Baát giaùc, naøng xæu lieàn! o0o Khi tænh laïi, naøng nhaän ra mình naèm caïnh ñoáng löûa, trong mình coàm coäm nhöõng vaät gì aám aùp. Phoù Hoàng Tuyeát ngoài gaàn ñoáng löûa, loät da moät con thoû röøng, caøo than quaêng noù vaøo nöôùng. Ñeå chöùng toû mình khoâng phaûi laø thaáy maùu maø sôï ñeán xæu, naøng thoát . - Laïnh quaù, ta khoâng chòu noãi phaûi ngaát ñi! Ñoaïn naøng hoûi: - Chính ngöôi ñoát ngoïn löûa ñoù? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Chuùng ta khoâng theå aên soáng con thoû naøy. Ñinh Vaân Laâm hoûi tieáp: - Ai nheùt nhöõng vaät aám vaøo mình ta? Ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: Ñinh Vaân Laâm heùt: - Ai cho pheùp ngöôi soã saøng theá? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi mæa: - Ñaùng leõ ta khoâng neân laøm theá! Ta neân loät truoàng ngöôi, quaêng ngöôi vaøo löûa, nöôùng chín maø aên, khoûi phaûi ñi baét thoû. Ñinh Vaân Laâm run sôï, giöõ ròt y phuïc, sôï Phoù Hoàng Tuyeát laøm thaät . Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhìn naøng, chaêm chuù nöôùng con thoû, khi chín thòt roài, haén xeù laøm hai phaàn trao phaàn nhieàu hôn cho naøng. Ñinh Vaân Laâm vui ngay. Neáu Phoù Hoàng Tuyeát chia cho naøng phaàn ít hôn, haún laø naøng haän. Ñoùi thì aên, ñoùi quaù aên phaûi ngon, chöù thòt thieáu muoái maén, nhaït nheõo quaù, luùc thöôøng khoâng ai nuoát ñöôïc nhieàu. Aên xong, Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng leân laïnh luøng hoûi: - Ngöôi töï côûi y phuïc ñöôïc chaêng? Ñinh Vaân Laâm bieán saéc keâu leân: - Ngöoi…ngöôi coù yù töù gì? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: -711- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ta khoâng muoán ngöôi cheát laïnh, cheát bònh! Ngöôi khoâng töï côûi ñöôïc, ta côûi cho! Ñinh Vaân Laâm phaùt hieän ra löûa taét, vaät aám trong ngöôøi mình ñaõ laïnh, y phuïc öôùt trôû laïi, ñaát cuõng öôùt luoân. Vaän y phuïc ñoù, naèm treân ñaát ñoù, duø con ngöôøi baèng goã cuõng phaûi muïc. Nhöng, coù theå naøo naøng ñeå thaân mình traàn truoàng tröôùc maét moät nam nhaân khoâng phaûi laø Dieäp Khai? Naøng caén maïnh moâi, hoûi: - Ngöôi coù gian daâm Maõ Phöông Linh chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát coá ñeø neùn côn thoáng khoå, gaät ñaàu! Ñaõ laøm vieäc gì, haén khoâng choái. Haén chöa gian daâm. Baát quaù chæ cöôõng böùc thoâi vaø söï vieäc bò ngaên trôû vì Dieäp Khai xuaát hieän. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi coù theå cöôõng gian ta chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi: - Ngöôi ñeà tænh ta: Ñinh Vaân Laâm ñaùp: - Hieän taïi, neáu ngöôi muoán thì ta khoâng theå naøo phaûn ñoái. Nhöng ta hy voïng ngöôi hieåu moät vieäc… Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Tröø Dieäp Khai ra, baát cöù nam nhaân naøo moù ñeán ta laø ta möûa lieàn. Bôûi ta cho raèng treân ñôøi naøy khoâng nam nhaân naøo saùnh baèng haén. Thoáng khoå vaø cöøu haän böøng leân trong aùnh maét, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ngöôi haän haén coù theå laø khoâng phaûi vì haén gieát Thuyù Bình, maø laø vì ngöôi bieát vónh vieãn ngöôi khoâng saùnh kòp haén! Phoù Hoàng Tuyeát chuïp aùo naøng, nhaác boång naøng leân, run gioïng thoát: - Ngöôi laàm! Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Ta khoâng laàm! Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ngöôi khoâng neân böùc ta! Haén ñaët naøng xuoáng. Xeù teùt chieác aùo cuûa naøng. -712- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khi naøng ngaõ ra, gioù laïnh queùt ngang boä ngöïc traéng nhö tuyeát cuûa naøng. Naøng tuoân leä, nghieán raêng rít leân: - Ta khoâng laàm, chính Tieåu Dieäp laàm! Tieåu Dieäp nhaän xeùt laàm ngöôi. Ngöôi khoâng laø con ngöôøi, ngöôi laø suùc sanh! Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi leân, boãng ngaõ xuoáng, co ruùm thaân hình, gaân giaät maïnh, suøi boït meùp. Ñinh Vaân Laâm kinh haõi. Naøng nghe noùi, Phoù Hoàng Tuyeát coù beänh kín, song khoâng töôûng beänh haén deã phaùt nhö vaäy. Beänh phaùt ñaùng sôï. Troâng Phoù Hoàng Tuyeát, Ñinh Vaân Laâm moät laàn nöõa thöông xoùt cho haén quaù chöøng. Nhöng naøng laøm sao giuùp haén ñöôïc, bôûi luùc naøy naøng khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc. Vöøa luùc ñoù, coù tieáng chaân ngöôøi vang leân. Tieáng chaân nheï, nhöng hoãn ñoän, chöùng toû coù nhieàu ngöôøi ñeán. Ñinh Vaân Laâm thaàm nghó: - Chaúng phaûi Dieäp Khai! Neáu haén ñeán, chaúng bao giôø coù keû ñi theo haén! Naøng traàm tim xuoáng chôø xem. Ñeâm thu, khuya, giöõa caûnh tuyeát giaù laïnh luøng, coøn ai coù höùng thuù ñeán ñaây? o0o Tieáng chaân döøng laïi ngoaøi sôn ñoäng. Löûa taét, than coøn, thænh thoaûng löûa böøng leânvì moät vaøi ñoaïn caây thöøa boác chaùy. Coù aùnh saùng laø coù ngöôøi. Cho neân, beân ngoaøi ñoäng, ngöôøi döøng chaân nghe ngoùng ngöôøi beân trong. Moät luùc laâu, coù keû öôùm hoûi: - Baèng höõu naøo trong ñoäng ñoù, xin cho bieát quyù taùnh cao danh. Ñinh Vaân Laâm caén moâi traùnh phaùt aâm. Naøng hy voïng hoï khoâng vaøo lieàn vaø Phoù Hoàng Tuyeát qua nhanh côn beänh. Moät thanh ñao töø beân ngoaøi thoïc vaøo roài Ñinh Vaân Laâm troâng thaáy ngöôøi caàm ñao. Cuøng leân nuùi coù nhieàu ngöôøi. -713- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöng vaøo ñoäng chæ moät ngöôøi. Ngöôøi ñocs göông maët traéng xanh, da laùng, chôùp chôùp möôøng töôïng chieác maët naï baèng ñoàng xanh. Haén nhìn thoaùng qua Phoù Hoàng Tuyeát roài nhìn sang Ñinh Vaân Laâm. Da thòt naøng hieän loä döôùi lôùp y phuïc raùch taû tôi. Veû daâm ñaõng ngôøi leân nôi aùnh maét ngöôøi ñoù. Haén thôû phaøo, xuoâi tay ñao, haén khoâng coøn xem hai ngöôøi naèm ñoù ñaùng sôï nöõa. Haén môû maét to hôn, nhìn hau haùu Ñinh Vaân Laâm . Ñinh Vaân Laâm noåi giaän: - Ngöôi nhìn caùi gì? Chaúng leõ chöa bao giôø ngöôi thaáy moät nöõ nhaân? Ngöôøi ñoù mæm cöôøi, laáy ñaàu chaân haát haát vaøo mình Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Gaõ laø chi cuûa ngöôi? Ñinh Vaân Laâm gaét: - Ngöôi khoâng caàn bieát! Ngöôøi ñoù hoûi: - Coù phaûi haén laø keû ñaõ ñaùnh ñuoåi Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng chaïy boû söï nghieäp chaêng? Haén laø Phoù Hoàng Tuyeát phaûi khoâng? Ñinh Vaân Laâm hoûi laïi: - Sao ngöôi bieát? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Ta voán ñi tìm haén ñaây! Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Tìm haén ñeå laøm gì? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Ta tìm haén ñeå nhôø haén laøm moät vieäc. Nhôø haén gieát moät ngöôøi. Haén cöôøi lôùn tieáp: - Nhöng baây giôø thì haén chæ coøn chôø ngöôøi ñeán gieát? Haén coøn laøm gì ñöôïc ai trong tình traïng ñoù? Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh: - Neáu ngöôi coù yù töôûng ñoù thì chaéc chaén laø ngöôi seõ hoái haän lôùn. Ngöôøi ñoù cöôi aâm traàm: - Ta coøn coù yù töôûng khaùc nöõa! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - YÙ töôûng gì? -714- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ngöôøi ñoù ñaùp: - Thaáy moät nöõ nhaân phôi ngöïc nhö ngöôi, laïi ñeïp, laïi treû thì nam nhaân seõ coù yù töôûng nhö theá naøo! Chaéc ngöôi cuõng hieåu chöù! Ñinh Vaân Laâm laïnh ngöôøi, keâu thaát thanh: - Ngöôi daùm? Ngöôøi ñoù thaûn nhieân: - Sao laïi khoâng daùm? Duø Phoù Hoàng Tuyeát ñuû söùc baït ñao, ta cuõng chaúng ngaùn! Ñinh Vaân Laâm quaùt: - Ngöôi…ngöôi khoâng sôï thaät söï? Ngöôøi ñoù thoát: - Neáu ngöôi bieát ta laø ai, thì ngöôi töï ñoäng hieán daâng lieàn. Ñinh Vaân Laâm gaèn gioïng: - Baèng vaøo ñaâu? Viiettkiiem..com V e k em com -715- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn