Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI CHÍN TAY KHOÂNG CHOÁNG KIEÁM ÑOÄC VöôngneâÑaïyHoàncg ruùt voïneâgmnhaânmluù. c Phoù Hoàng Tuyeát söõng sôø, queân maát y ñi, cho n ñöôï i hy lui thaá Phoù Hoàng Tuyeát ñích xaùc khoâng nhìn y, baát quaù, haén rít haøm raêng laïi. Vaø haén buoâng goïn: - Ñöùng laïi! Hai tieáng coäc loác coù oai löïc phi thöôøng, Vöông Ñaïi Hoàng khoâng daùm luøi nöõa. Göông maët chaát phaùc cuûa y bieán thaønh hung aùc ñaùng sôï. Baây giôø, Phoù Hoàng Tuyeát môùi nhìn y. Vöông Ñaïi Hoàng boãng baät cöôøi gheâ rôïn, hoûi: - Nhaát ñònh ngöôi muoán bieát ta laø ai? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Ta laø ngöôøi ñoøi maïng ngöôi. Ta ñeán ñaây ñeå laáy caùi maïng ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát bình tònh hoûi: - Ngöôi coù phaûi laø moät hung thuû trong soá ngöôøi haønh thích mai phuïc beân ngoaøi Mai Hoa Am möôøi chín naêm tröôùc chaêng? Vöông Ñaïi Hoàng laéc ñaàu: - Ta khoâng tham gia chieán dòch ñoù. Song ta muoán gieát ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao? Vöông Ñaïi Hoàng cöôøi laïnh: - Ngöôi coù theå gieát ngöôøi, thì taïi sao ngöôøi khoâng theå gieát ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Ta vôùi ngöôi laø hai keû hoaøn toaøn xa laï maø? Vöông Ñaïi Hoàng gaèn gioïng: - Quaùch Oai vaãn laø moät keû xa laï vôùi ngöôi, ngöôi cuõng gieát nhö thöôøng. Ngöôi coøn gieát luoân ñöùa beù ñaùng thöông! Phoù Hoàng Tuyeát traàm göông maët: -683- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ngöôi baùo thuø cho hoï Quaùch! Vöông Ñaïi Hoàng laéc ñaàu: - Khoâng! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Vaäy thì vì lyù do gì? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Gieát ngöôøi, coù nhieàu lyù do, naøo phaûi chæ ñeå baùo cöøu maø thoâi? Y cöôøi laïnh, tieáp: - Ñöùa beù ñoù, coù laøm gì neân toäi vôùi soá tuoåi ñeám ñaàu ngoùn tay? Noù vaãn cheát nôi tay ngöôi! Coøn ngöôi, ngöôi ñaõ gieát bao nhieâu ngöôøi roài, sao ngöôi vaãn soáng? Nhöõng ngöôøi bò ngöôi gieát, coù thaät söï laø nhöõng keû ñaùng cheát khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát nghe loøng baøn tay giaù laïnh. Vöông Ñaïi Hoàng tieáp: - Chæ caàn ngöôi coù gieát ngöôøi thoâi, laø ñoàng loaïi cuûa ngöôi phaûi oaùn traùch ngöôi, muoán loaïi tröø ngöôi. Ngöôi ñaõ gieát laàm, thì ñöông nhieân maát caùi quyeàn hoûi lyù do khieán ñoàng loaïi tröø dieät ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø ñöùng leân. Haén nhìn Thuyù Bình, maét rôùm leä, queân maát Vöông Ñaïi Hoàng. Vöông Ñaïi Hoàng nhìn thanh ñao cuûa haén, laïnh ngöôøi luoân. Thanh ma ñao! Ai thaáy cuõng phaùt sôï! Phoù Hoàng Tuyeát thoát, khoâng caàn nhìn Vöông Ñaïi Hoàng: - Ngöôi coù theå gieát ta, voâ luaän laø ai cuõng coù theå gieát ta, song khoâng neân gieát naøng. Aâm thinh cuûa haén xa xoâi quaù, chöøng nhö haén muoán cho keû ra ñi veà coõi khaùc nghe tieáng noùi cuûa haén. Haén tieáp: - Ta baát chaáp ngöôi laø ai. Ta baát chaáp nguyeân nhaân khieán ngöôi ñeán ñaây. Ngöôi ñaõ gieát naøng, thì laø gieát ngöôøi! Ta phaûi gieát ngöôi. Vöông Ñaïi Hoàng duø bieán saéc maët traéng nhôït, vaãn cöôøi laïnh hoûi: - Ngöôi coøn khí löïc ñeå baït ñao aø? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. -684- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén ñang cuùi xuoáng caàm baøn tay laïnh cuûa Thuyù Bình, luùc ñoù laïi töø töø ñöùng leân, töø töø tieán ñeán Vöông Ñaïi Hoàng. Baøn tay haén boùp maïnh chuoâi ñao. Vöông Ñaïi Hoàng nín thôû, möôøng töôïng coù ñoi baøn tay saét sieát quanh huyeát haàu. Y khoâng luøi nöõa, vì y bieát ñaõ heát ñöôøng luøi roài. Ñao chöa tuoát voû, maø y coù caûm töôûng ñao quang bao phuû quanh y. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø böôùc tôùi. Chôït, Vöông Ñaïi Hoàng thôû daøi . Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi hoái haän? Vöông Ñaïi Hoàng gaät ñaàu: - Ta hoái haän ñaõ nghe lôøi moät ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Lôøi gì? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Ngöôøi ñoù baûo, ta neân tröôùc heát huyû dieät thanh ñao cuûa ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Huyû dieät thanh ñao naøy? Vöông Ñaïi Hoàng gaät ñaàu: - Noù khoâng coù ñieåm gì ñaëc bieät ñoái vôùi ngoaïi nhaân, song noù coù giaù trò ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân: - AÏ! Vöông Ñaïi Hoàng tieáp: - Noù laø moät chieác gaäy cho ngöôi nöông mình maø haønh ñoäng. Khoâng coù noù, ngöôi chæ laø moät teân thoït chaân ñaùng thöông. Khoâng coù noù, chaúng bao giôø ngöôi ñöùng vöõng, chaúng bao giôø ngöôi ngoùc ñaàu noåi! Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët. Ñoû maët vì giaän maø cuõng vì theïn. Vöông Ñaïi Hoàng tieáp: -685- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Caâu ñoù, khoâng phaûi do ta noùi. Bôûi ta khoâng bao giôø bieát ngöôi, ta khoâng hieåu con ngöôøi cuûa ngöôi nhö theá naøo! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Ai noùi? Vöông Ñaïi Hoàng cöôøi nhaït: - Dó nhieân laø moät ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Ta bieát khoâng phaûi laø con thuù noùi . Nhöng ngöôøi ñoù laø ai? Vöông Ñaïi Hoàng laéc ñaàu: - Taïi sao ta phaûi caùo toá vôùi ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coù phaûi laø ngöôøi ñoù muoán ngöôi ñeán ñaây? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Coù theå laø phaûi! Coù theå laø khoâng phaûi! Thaàn saéc bieán ñoåi kyø quaùi, y tieáp: - Duø theá naøo ñi nöõa, ngöôi cuõng ñöøng hy voïng bieát ngöôøi ñoù laø ai. Vónh vieãn ngöôi khoâng bieát ñöôïc ñaâu. Maø ngöôi cuõng khoâng laøm sao ñoaùn noåi. Noùi nhö theá laø y thöøa nhaän chòu söï sai söû cuûa ai ñoù, baûo y ñeán ñaây! Töï y, y khoâng coù lyù do ñeå gieát Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát ngaång maët nhìn y. Vöông Ñaïi Hoàng ñaõ laáy laïi bình tónh roài, buoâng gioïng laïnh: - Taïi sao ngöôi khoâng baït ñao? Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät chuùt: - Vì ta chöa hieåu? Vöông Ñaïi Hoàng hoûi: - Ngöôi muoán hieåu vieäc gì? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta chöa hieåu taïi sao, ngöôi muoán cheát thay keû khaùc. Vöông Ñaïi Hoàng höø moät tieáng: - Cheát thay keû khaùc? -686- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Baát quaù, ngöôi chæ laø moät coâng cuï cuûa keû naøo ñoù, khoâng ñaùng cho ta gieát! Vöông Ñaïi Hoàng thaûn nhieân: - AÏ? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Keû ñaùng cho ta gieát chính laø keû sai phaùi ngöôi ñeán ñaây! Vöông Ñaïi Hoàng hoûi: - Chæ caàn ta noùi ra ngöôøi ñoù laø ai thì ngöôi buoâng tha ta? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta ñaõ noùi, haïng ngöôøi nhö ngöôi khoâng ñaùng cho ta haï thuû. Vöông Ñaïi Hoàng traàm ngaâm. Ñieàu kieän do Phoù Hoàng Tuyeát ñöa ra coù ma löïc duï hoaëc maïnh, voâ luaän laø ai, duø quyeát taâm cheát, cuõng phaûi suy tö. Soáng! Ai khoâng muoán soáng! Nhuïc, ngöôøi ta vaãn coøn muoán soáng thay! Moät luùc laâu, boãng Vöông Ñaïi Hoàng caát tieáng: - Ngöôi neân nhaän thaáy, ta chöa phaûi laø baäc quaân töû! Phoù Hoàng Tuyeát maëc nhaän. - Voâ luaän laø ai, cuõng coù theå bò ta phaûn phuùc nhö thöôøng. Vì töï baûo toaøn, ta daùm baùn taát caû! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ngöôi khoâng ngu ñoù! Vöông Ñaïi Hoàng tieáp: - Cho neân ta coøn moät vaán ñeà. Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe. Vöông Ñaïi Hoàng hoûi: - Laøm sao ta bieát ñöôïc laø ngöôi coù theå gieát ta noåi? Bieát ñaâu hieän taïi ngöôi khoâng laø ñoái thuû cuûa ta! Nhö vaäy, haø taát ta phaûi toá caùo bí maät cuûa ngöôøi khaùc cho ngöôi bieát! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp caâu ñoù. Haén nhìn ñoái töôïng, moät luùc sau, töø töø thoát vôùi gioïng bình tónh: - Ta coù theå phoùng moät nhaùt ñao, caét ñöùt moät vaønh tai cuûa ngöôi, cho ngöôi tin! -687- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vöông Ñaïi Hoàng chôùp maét: - AÏ? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Nhöng ta khoâng theå khoâng cho ngöôi bieát vieäc naøy! Vöông Ñaïi Hoàng hoûi: - Vieäc chi? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Khoâng duøng ñao, ta cuõng gieát ngöôi nhö thöôøng. Vöông Ñaïi Hoàng mæm cöôøi. Y khoâng tin Phoù Hoàng Tuyeát boû ñao. Trong luùc y cöôøi, Phoù Hoàng Tuyeát rôøi tay khoûi chuoâi ñao. Rôøi ñao roài, haén côûi luoân giaây ñao, ñaët caû ñao laãn voû leân maët baøn. Haén coù veû quyeát taâm chöùng minh lôøi noùi vöøa roài. Khoâng coù ñao, haén vaãn ñöùng vöõng, haén vaãn ngoùc ñaàu ñöôïc nhö thöôøng. Vöông Ñaïi Hoàng kinh ngaïc. Nhöng, y ñaõ ruùt trong mình ra moät thanh ñoaûn kieám caàm tay. Kieám maøu xanh bieác. Moät maøu xanh cuûa ñoäc. Roài kieám chôùp leân. Moät veät saùng xanh xeït tôùi Phoù Hoàng Tuyeát. o0o Y khoâng phaûi laø keû baùn buoân tô luïa thì caùi teân Vöông Ñaïi Hoàng gaùn cho y ñoù cuõng phaûi giaû luoân. Nhìn caùch xöû duïng kieám cuûa y, ai cuõng bieát y laø moät kieám khaùch ñaïi höõu danh, maø cuõng chuyeân nghieäp gieát ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát laùch mình, hoaønh tay chuïp thanh ñoaûn kieám. Möôøng töôïng haén queân baøn tay laø vaät baèng xöông, baèng thòt. Möôøng töôïng haén queân luoân baøn tay khoâng thanh ñao. Kieám coù taåm ñoäc, chæ caàn kieám laøm traày da tay moät chuùt laø haén phaûi ngaõ. -688- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nghó nhö theá, Vöông Ñaïi Hoàng khoâng bieán chieâu. Vaø y coøn hy voïng Phoù Hoàng Tuyeát chuïp truùng kieám nöõa laø khaùc. Hôn theá, Vöông Ñaïi Hoàng coøn cho Phoù Hoàng Tuyeát laø ngu ngoác. Chæ coù nhöõng keû ngu ngoác môùi ñöa tay chuïp ñao kieám beùn. Coù theå Phoù Hoàng Tuyeát bò kích thích cöïc ñoä, neân trí oùc maát saùng suoát . Vöông Ñaïi Hoàng muoán baät cöôøi vang. Nhöng, y ñang naèm moäng vaø moäng vôõ lieàn. Y coøn cöôøi sao noåi! Boãng, y hoa maét, baøn tay traéng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ñaäp vaøo baûn maët ñen cuûa y Thì ra, Phoù Hoàng Tuyeát bieán chieâu, thay vì chuïp ñao, haén ñaùnh maët. Caùi ñaám ñoù quaù maïnh laøm Vöông Ñaïi Hoàng toái maët, ñaàu oùc quay cuoàng, maát luoân tri giaùc. Luùc tænh laïi, y phaùt hieän ra mình naèm taïi chaân töôøng, trong moät goùc, maùu coøn ræ ra theo hai loã muõi. Xöông goø moät beân maù vôõ vuïn, soáng muõi cuõng daäp luoân. Y nhìn qua Phoù Hoàng Tuyeát. Thanh ñoaûn kieám cuûa y ñaõ chuyeån sang tay Phoù Hoàng Tuyeát . Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Thanh kieám cuûa ngöôi ñaây phaûi khoâng? Vöông Ñaïi Hoàng laéc ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Vaäy laø ngöôi quen xöû duïng tröôøng kieám, vaø thanh ñoaûn kieám naøy haún do ngöôøi ñoù trao cho ngöôi! Vöông Ñaïi Hoàng gaät ñaàu. Quen duøng tröôøng kieám, khi baét buoäc phaûi duøng ñoaûn kieám thì duø sao cuõng khoâng phaùt huy heát caùi tinh dieäu cuûa sôû tröôøng. Vaø boä vò vôùi löïc ñöông nhieân bieán ñoåi phaàn naøo. Nhaát laø theá coâng khoù chuaån ñuùng caùi ñích mong muoán. Phoù Hoàng Tuyeát quaêng thanh ñoaûn kieám caïnh chaân y, baûo: - Neáu ngöôi muoán coù moät chöùng minh thöù hai thì cöù caàm laáy noù. Vöông Ñaïi Hoàng laéc ñaàu. Kieám rôi caïnh chaân, y coøn khoâng daùm nhìn noù, noùi chi laø taùi dieãn cuoäc thöïc nghieäm . -689- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Duõng khí cuûa y tan bieán hoaøn toaøn. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng thoát: - Sao ngöôi khoâng laøm thöû moät laàn nöõa? Ta khoâng caàm ñao, ta chæ laø moät gaõ thoït chaân ñaùng thöông, coù gì ñaùng cho ngöôi sôï ñaâu? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Ngöôi khoâng phaûi! Y thôû daøi tieáp: - Khoâng phaûi laø moät ngoác töû! Ngöôøi naøo cho keû khaùc laø moät ngoác töû, thöôøng thöôøng ngöôøi ñoù laø moät ngoác töû! Baây giôø, y vôõ leõ hôn ai heát! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Hieän taïi, ngöôi chòu noùi cho ta bieát chöa? Ngöôøi sai söû ngöôi laø ai? Vöông Ñaïi Hoàng laïi thôû daøi: - Ta coù noùi cuõng voâ ích! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Taïi sao? Vöông Ñaïi Hoàng tieáp: - Ngöôi seõ khoâng tin! Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Ta tin! Vöông Ñaïi Hoàng hoûi: - Nhöng coøn ta, ta tin ñöôïc ngöôi chaêng? Ngöôi coù chòu buoâng tha ta chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Ta ñaõ höùa vôùi ngöôi roài. Vöông Ñaïi Hoàng thôû phaøo, thoát: - Ngöôøi ñoù laø baèng höõu cuûa ngöôi. Ngöôøi ñoù bieát roõ haønh tung cuûa ngöôi, hôn ai heát. Phoù Hoàng Tuyeát chôït naém cöùng hai baøn tay. Haén lieân töôûng ñeán moät ngöôøi! Haén khoâng baèng höõu, thì ngoaøi ngöôøi ñoù ra, chaúng coøn ai nöõa. Chaúng coù ai chieáu coá ñeán haén nhö ngöôøi ñoù. -690- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Cuõng coù theå cho raèng ngöôøi ñoù laø baèng höõu cuûa haén. Tuy nhieân, coù phaàn naøo mieãn cöôõng! Haén khoâng nôõ tin laø ngöôøi ñoù! Haén hoûi: - Hoï gì? Vöông Ñaïi Hoàng ñaùp: - Hoï… Moät aùnh saùng chôùp leân, chieáu thaúng vaøo yeát haàu Vöông Ñaïi Hoàng. Vöông Ñaïi Hoàng khoâng tieáp noái ñöôïc moät tieáng naøo nöõa. Veät saùng laø thanh ñoaûn ñao. Loaïi ñoaûn ñao caém nôi tay Lyù Maõ Hoå. Loaïi ñoaûn ñao caém nôi yeát haàu ñöùa beù, chaùu ñích toân cuûa Quaùch Oai! Vöông Ñaïi Hoàng tröøng maét! Y cheát khoâng nhaém maét! Phoù Hoàng Tuyeát ruøng mình. Haén nhaän thaáy loái phoùng phi ñao cuûa Dieäp Khai quaû thaät lôïi haïi! Bôûi, haén cho raèng Dieäp Khai gieát Vöông Ñaïi Hoàng! Ñao töø beân ngoaøi cöûa soå phoùng vaøo. Beân ngoaøi cöûa soå khoâng coù ngöôøi. Ñeâm saâu laém roài, möa vöøa döùt, nöôùc coøn ñoïng vuõng. Moät vaøi haït möa cuoái cuøng rôi treân vuõng nöôùc, nöôùc chôùp chôùp nhö tinh quang. Phoù Hoàng Tuyeát oâm xaùc Thuyù Bình böôùc qua vuõng nöôùc. Nöôùc baén leân, haén töôûng maûnh tim naùt cuûa haén baén leân. Haén ñi tôùi maõi , ñi daàn leân nuùi cao. Sao thöa daàn, phöông ñoâng traéng daàn. Roài thaùi döông leân. Haén ñaët naøng xuoáng, ñaøo huyeät choân xaùc naøng. Khi Phoù Hoàng Tuyeát xuoáng nuùi thì ñeâm thöù hai baét ñaàu. Vöøa khoûi côn bònh, vöøa qua côn chieán ñaáu gay go. Noùi raèng chieán ñaáu bôûi haén coøn toàn taïi, bôûi laø moät cuoäc chieán maø haén chæ chòu ñöïng cho bao nhieâu yù nieàm ñaõ kích, nhö moät taám bia höùng vaïn muõi teân. Bia vaãn coøn maø teân thì ngöng laëng. Phoù Hoàng Tuyeát caûm thaáy raõ rôøi caû hoàn laãn xaùc. Hieän taïi, caùi gì coøn laïi vôùi haén? Phaûi chaêng laø bi ai, thoáng khoå, cöøu haän, khuûng cuï? -691- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Gì thì chaúng bieát, chöù töø nay haén tòch mòch voâ cuøng. Haén thaáy khoâng phöông giaûi thoaùt tòch mòch. Neân haén sôï! Sôï khoâng chòu ñöïng noåi. Haén chaïy ñi, chaïy cuoàng loaïn, traùnh caùi tòch mòch ñöôïc phhuùt giaây naøo, hay phuùt giaây aáy! Nôi chaân nuùi coù moät tieåu traán. Coù thò traán laø coù röôïu. Haén muoán say! Nhöng, khi say thì queân, heát say roài laïi caøng nhôù. Nhôù nieàm thoáng khoå! Nhö vaäy, say cuõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc vieäc gì. Möôïn say ñeå taïm queân, caøng bò ngöôøi ñôøi cöôøi cheâ laø ngu xuaån. Haén vaøo quaùn röôïu tay vaãn naém chaëc chuoâi ñao. Cuoái cuøng haén cuõng say! Haén say mau quaù! Tröôùc khi say, moät muï trong quaùn coù kính haén moät cheùn röôïu lôùn. Haén nhôù vieäc ñoù roõ raøng. Muï aáy, tuoåi ñoä boán möôi, maäp maïp, maët böï phaán. Khi cöôøi phaán traùt maët raïn nöùt, rôi xuoáng töøng maûnh, töøng maûnh nhö voâi töôøng vôõ. Haén cuõng nhôù coù kính laïi muï moät cheùn. Sau ñoù, haén khoâng coøn bieát gì nöõa. Voâ luaän côn say naøo, naëng ñeán ñaâu roài cuõng heát. Khi tænh laïi, Phoù Hoàng Tuyeát thaáy mình ôû trong moät ngoâi nhaø thoâ laäu, naèm treân moät chieác giöôøng thoâ laäu. Khoâng gian trong phoøng naëng muøi röôïu laãn phaán son, thöù phaán son reû tieàn. Vaø muï maäp naèm nguû beân caïnh haén. Moät caùnh tay tróu thòt ñeø treân mình haén. Muï traàn truoàng, haén cuõng traàn truoàng. Phoù Hoàng Tuyeát buoàn noân. Haén khoâng daùm hoài öùc laïi vieäc ñaõ laøm trong ñeâm vöøa qua! Haén naøo bieát ñaõ laøm gì, haén chæ töôûng töôïng thoâi, nhöng khoâng coù can ñaûm döøng laâu ôû töôûng töôïng ñoù. Haén nhaûy xuoáng giöôøng, maëc nhanh y phuïc. Moät baøn tay thòt vöôn ra, chuïp haén, moät gioïng seät vang leân: - Caùi gì theá! Muoán ñi phaûi khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng gaät ñaàu. -692- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nieàm thaát voïng hieän leân göông maët loang loå phaán, muï hoûi: - Laøm sao ñi ñöôïc? Ñeâm qua, ngöôi coù höùa vôùi ta laø ôû laïi ñaây maø, baàu baïn vôùi ta maø! Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Muï goïi: - Leân ñaây! Leân nguû vôùi ta! Chuùng ta taùi dieãn… Muï loâi haén. Phoù Hoàng Tuyeát rung ngöôøi. Boãng, haén vuøng vaãy, thoaùt khoûi tay muï, luøi veà goùc töôøng, tay naém chaéc chuoâi ñao, rung rung gioïng: - Ta muoán gieát ngöôi ñoù! Neáu ngöôi coøn leùo nheùo, ta gieát lieàn. Muï kinh haõi nhìn haén. Roài muï baät khoùc, vöøa khoùc vöøa gaøo: - Ñöôïc! Cöù gieát! Ngöôi gieát ta ñi! Ngöôi ñaõ noùi laø khoâng ñi, baây giôø ngöôi muoán ñi! Ngöôi gieát ta, ta coøn deã chòu hôn! Muï cuõng sôï tòch mòch! Muï chìm trong tòch mòch, vôù ñöôïc khi naøo chòu buoâng phao! Baây giôø, Phoù Hoàng Tuyeát ñoøi ñi! Muï trôû veà vôùi thaát voïng! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nôõ nhìn muï. Haén duïng löïc tung caùnh cöûa, voït nhanh ra ngoaøi. Beân ngoaøi ñöôøng ñi, treân ñöôøng coù ngöôøi ñi, ai ai cuõng kinh haõi nhìn haén. Nhöng haén chaúng thaáy ai caû, haén chaïy cuoàng, heát ñoaïn ñöôøng, ra luoân khoûi thò traán. Luùc döøng chaân laïi, haén baét ñaàu möûa, möûa, maõi chöøng nhö phaûi möûa caû ruoät gan, möûa ñeán troáng loøng. Roài haén ngaõ xuoáng, nhö chieác laù thu rôi. Moät vaøi chieác laø rôi ñaùp leân mình haén. Haén chaúng coù caûm giaùc gì, haén maát heát tri giaùc roài. Toaøn thaân haén laø khuùc goã. Nôi ñoù laø ñòa phöông naøo? Vaøo thôøi gian naøo? Haén khoâng bieát gì heát. Khi tænh laïi, haén caûm thaáy coõi loøng troáng traûi quaù, chaúng coù gì coøn laïi vôùi haén ngoaøi cöøu haän. Haén haän Maõ Khoâng Quaàn. Haén haän luoân Dieäp Khai! Haän Maõ Khoâng Quaàn vì thuø nhaø. -693- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haän Dieäp Khai, vì bò löøa gaït, bò vuõ nhuïc. Haén töôûng mình bò löøa gaït, bò vuõ nhuïc vôùi baèng chöùng ñoù. Baèng chöùng laø thanh ñoaûn ñao, noù toá caùo taát caû! Neáu khoâng coù moái cöøu haän chaén haén khoâng soáng! Coøn gì nöõa maø soáng! Haén phaùt theä, phaûi soáng! Soáng ñeå ñoái phoù vôùi Maõ Khoâng Quaàn. Soáng ñeå ñoái phoù vôùi Dieäp Khai. Duø soáng trong tòch mòch. Naèm treân ñaát öôùt sau côn möa, Phoù Hoàng Tuyeát phaùt theä roài , coù caûm giaùc nhöïa soáng böøng leân. Nhö bao nhieâu nhöïa soáng döôùi lôùp ñaát khoâ caèn böøng leân sau côn möa maùt. Haén naèm ñoù, chaúng bieát bao laâu. Cuõng coù ngöôøi laïi, qua, thaáy haén, nhìn haén thôû daøi laéc ñaàu, ñoaïn boû ñi. Haén hay bieát heát , song baát ñoäng. Cuõng coù ngöôøi khinh mieät haén, cho raèng thieáu nieân khoâng nghò löïc, khoâng chí tieán thuû! Ñoät nhieân, coù ngöôøi baät keâu leân: - Haén! Thinh aâm cuûa moät nöõ nhaân! Moät nöõ nhaân khoâng laï. Haén vaãn baát ñoäng. Haén hy voïng naøng ñi gaáp, ñi xa haén, caøng xa gaáp caøng hay. Nöõ nhaân ñoù laø Maõ Phöông Linh. Chính naøng laø ngöôøi maø haén khoâng muoán gaëp maët hôn baát cöù ai heát. Haén hoát moät naém ñaát, boùp nhaøu trong tay, nhö boùp naùt böïc töùc, boùp naùt moät maïng ngöôøi. Maõ Phöông Linh cöôøi laïnh, tieáp: - Taïi sao ngöôi thoáng khoå haén? Ngöôi vì moät Thuyù Bình, con ngöôøi khoâng maõy may giaù trò phaûi khoâng? Naøng laø ngöôøi cuûa gia gia ta, töø laâu ngöôi khoâng bieát ñieàu ñoù sao? Lôøi noùi cuûa naøng laø ngoïn roi, laø muõi chaâm quaát vaøo tim, ñaâm vaøo oùc Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát vuït nhaûy döïng leân, quaéc ñoâi maét ñoû ngaàu nhìn naøng tröøng tröøng. -694- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Neáu laø tröôùc kia, Maõ Phöông Linh nhaát ñònh nín luoân. Nhöng baây giôø, naøng bieán ñoåi! Möôøng töôïng naøng reû khinh haén! Naøng cöôøi laïnh thoát: - Thöïc ra, ta ñaõ sôùm bieát tröôùc sau gì naøng cuõng boû rôi ngöôi ñeå chaïy theo keû khaùc. Naøng buoâng Dieäp Khai, baét qua ngöôi thì naøng coù theå buoâng ngöôi nhö thöôøng. Tröø gia gia ta ra, trong con maét naøng khoâng coøn moät nam nhaân naøo caû! Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët, hôi thôû doàn daäp, quaùt: - Ngöôi noùi ñaõ nhieàu roài! Viiettkiiem..com V e k em com -695- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn