Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI TÖ CHIEÁC COÂN CUÛA NGÖÔØI LAÏ eân chieác baøn, Ñinh Vaân Laâm ñang boác voû quaû thò cho Dieäp Khai nhaém B röôïu. Naøng thoát: - Quaû thò maùt laïnh, aên noù, uoáng röôïu, laâu say! Roài naøng cöôøi, tieáp: - Laém luùc, ta thaáy ngöôi coù gioáng Phoù Hoàng Tuyeát ít nhieàu. Ai ñoái toát vôùi haén, haén traû hung. Ai ñoái toát vôùi ngöôi, ngöôi traû baïi hoaïi. Dieäp Khai thôû daøi: - Neáu thaät söï coâ nöông nhaän ñònh maãu ngöôøi cuûa haén nhö vaäy, laø coâ nöông laàm lôùn. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Laàm ôû ñieåm naøo? Dieäp Khai giaûi thích: - Coù haïng ngöôøi bình sanh khoâng heà loä toû caûm tình ra beân ngoaøi. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi cho laø haén thuoäc haïng ngöôøi ñoù? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Troïng taâm, haén coù caûm tình vôùi ai, thì ngoaøi maët haén laïi toû ra voâ tình. Haén sôï ngöôøi ta phaùt hieän caûm tình cuûa haén, maø con nhaø voõ thì traùnh bieåu loä caûm tình, bôûi tình caûm laø khaéc tinh cuûa söï traàm tònh, söï traán ñònh. Haén khoâng muoán toû ra mình yeáu! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Nhö vaäy laø ngöôi cho raèng haén vaãn giaønh yù toát vôùi ngöôi? Dieäp Khai khoâng ñaùp, chæ cöôøi. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Nhöng thaùi ñoä cuûa haén ñoái vôùi Thuùy Bình … Dieäp Khai thoát: -601- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Vöøa roài, sôû dó haén bieán ñoåi thaàn thaùi, laø vì coâ nöông xuùc phaïm moái thöông taâm cuûa haén, laøm cho haén nhôù ñeán Thuùy Bình … Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Neáu haén toát vôùi Thuùy Bình, thì khi naøo haén boû rôi naøng. Dieäp Khai caõi laïi: - Neáu haén khoâng toát vôùi naøng, thì khi naøo haén thöông taâm vì naøng? Ñinh Vaân Laâm nín laëng. Dieäp Khai thôû daøi, tieáp: - Chæ coù nhöõng keû thaät söï voâ tình, môùi khoâng heà bieát thoáng khoå. Nhöng taïi haï khoâng thích haïng ngöôøi ñoù. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Vì haïng ngöôøi ñoù, voán chaúng phaûi con ngöôøi chaân chaùnh. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Taâm lyù boïn nam nhaân caùc ngöôi kyø quaùi thaät! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng laø kyø quaùi! Hoaøn toaøn gioáng taâm lyù boïn nöõ nhaân cuûa coâ nöông. Caû hai baøn qua luaän laïi veà tình caûm cuûa con ngöôøi moät luùc, baát quaù chæ ñeå gieát thì giôø vaäy thoâi, chöù trong taâm hoï ñaõ ñoàng tình vôùi nhau veà nhieàu ñieåm, duø luùc phaùt bieåu tö töôûng, hoï hay choïi nhau ñeå ñuøa nhau. Ñeâm xuoáng daàn daàn … Tieåu Ñaït Töû uoáng theâm thuoác, naèm treân chieác gheá daøi nguû say. Boïn ngöôøi trong quaùn cuõng ngaùp daøi, troâng cho khaùch ra ñi, ñeå ñoùng cöûa. Nhöng, coøn laâu laém, khaùch môùi ñi cho. Ñinh Vaân Laâm roùt cho Dieäp Khai moät cheùn röôïu, roài hoûi: - Ngöôi bieát Taøng Kinh Vaïn Quyeån Trang ôû ñaâu chöù? Dieäp Khai gaät ñaàu. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Caùch ñaây khoâng xa laém! Dieäp Khai gaät ñaàu. -602- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi coù töôûng laø Dòch Ñaïi Kinh trôû veà ñoù chaêng? Dieäp Khai ñaùp: - Haén khoâng troán traùnh ñaâu. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Taïi sao ? Dieäp Khai giaûi thích: - Neáu haén troán, thì ngöôøi ta seõ nghi ngôø haén! Haén khoâng coù lôïi khi taïo moái nghi ngôø! Ñinh Vaân Laâm thoát: - Voâ luaän theá naøo, Phoù Hoàng Tuyeát cuõng ñaõ ñoaùn ñöôïc haén laø moät trong soá thích khaùch taïi Mai Hoa Am ngaøy tröôùc. Bôûi vì laø moät thích khaùch ngaøy xöa, neân haén môùi an baøy moät keá hoaïch, löøa Phoù Hoàng Tuyeát vaøo troøng. Dieäp Khai ñaùp: - Phoù Hoàng Tuyeát khoâng quaù ngu ngoác ñaâu! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ngöôøi haï ñoäc trong röôïu cuûa Tieát Voõ, raát coù theå laø Dòch Ñaïi Kinh. Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Khoâng phaûi aø? Dieäp Khai tieáp: - Chaát ñoäc trong röôïu cuûa Tieåu Ñaït Töû khaùc loaïi ñoäc trong röôïu cuûa Tieát Voõ. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Ai caám haén chuaån bò nhieàu thöù ñoäc mang theo mình? Dieäp Khai ñaùp: - Ngöôøi duïng ñoäc thöôøng thöôøng thích duøng loaïi do töï mình cheá luyeän. Maø ngöôøi ta khoâng ai luyeän nhieàu loaïi ñoäc, keû chuyeân duïng ñoäc chæ cheá luyeän moät thöù maø hoï cho laø cöïc kyø lôïi haïi, vaø ñuùng moät thöù ñoù thoâi. Taäp quaùn cuûa ngöôøi chuyeân duïng ñoäc cuõng nhö taäp quaùn duøng son phaán cuûa nöõ nhaân. Nöõ nhaân khoâng theå tuøy thôøi tuøy luùc maø ñoåi thay nhaõn hieäu! Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu. -603- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai tieáp: - Luùc xuaát ngoaïi, nöõ nhaân khoâng mang theo nhieàu loaïi son phaán maø chæ chuaån bò thöù thöôøng duøng. Ngöôøi duøng ñoäc cuõng theá. Ñinh Vaân Laâm cheá gieãu: - Ngöôi hieåu nöõ nhaân raønh quaù! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Baát quaù, taïi haï suy vieäc naøy ra vieäc kia, chöù veà nöõ nhaân, thì taïi haï muø tòt! Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Ngöôi maø khoâng bieát gì heát, thì ñuùng laø moät söï kyø quaùi. Naøng chuïp cheùn röôïu roùt cho Dieäp Khai, ñöa leân mieäng uoáng caïn. Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñinh Vaân Laâm lieác xeùo chaøng, roài gaét: - Ta heát söùc laáy laøm laï, taïi sao ngöôi coøn taâm tình ngoài ñaây maø uoáng röôïu ñöôïc? Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao khoâng ñöôïc? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Dòch Ñaïi Kinh ñaõ trôû veà nhaø, maø Phoù Hoàng Tuyeát thì ñang treân con ñöôøng ñeán ñoù! Dieäp Khai gaät ñaàu. Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Loä Tieåu Giai laø em vôï cuûa Dòch Ñaïi Kinh, hai hoâm nay y coù maët trong vuøng naøy, coù theå laø y cuõng ñeán ñoù! Dieäp Khai gaät ñaàu, laàn naøy thì chaøng buoâng maáy tieáng: - Coù theå laém! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi khoâng lo sôï Phoù Hoàng Tuyeát thaát baïi aø? Töø laâu ngöôi luoân luoân quan taâm ñeán haén maø! Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï an taâm laém! Ñinh Vaân Laâm troá maét: -604- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Thaät vaäy? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñöông nhieân laø thaät. Taïi haï bieát roõ, hoï khoâng bao giôø ñoäng thuû. Ñinh Vaân Laâm höø nheï: - Taïi sao? Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi: - Neáu coâ nöông bieát ñöôïc con ngöôøi cuûa Dòch Ñaïi Kinh nhö theá naøo, thì coâ nöông hieåu taïi sao. Ñinh Vaân Laâm xì moät tieáng: - Coù quyû môùi bieát haén nhö theá naøo. Dieäp Khai giaûi thích: - Con ngöôøi ñoù bình sanh khoâng bao giôø ngay maët ñoái ñòch vôùi ai, duø ai ñeán taän nhaø maø tìm haén, haén cuõng tìm caùch laùnh neù, nhaân nhöôïng, do ñoù maø ngöôøi ta xöng haén laø moät quaân töû. Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Nhöng, ñoái vôùi vieäc naøy, duø haén coù nhaân nhöôïng cuõng voâ ích thoâi! Dieäp Khai ñaùp: - Haén coù caùch! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Caùch gì? Dieäp Khai tieáp: - Haén daùm chòu cheát ñeå choái toäi. Chaúng bao giôø haén thöøa nhaän ñaâu! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Söï thöïc raøng raøng nhö theá ñoù, haén choái theá naøo ñöôïc? Dieäp Khai tieáp: - Haén coù theå baûo: gaàn ñaây haén khoâng heà ly khai trang vieän cuûa haén ñeán nöûa böôùc. Haén cuõng coù theå baûo laø haén ngaõ bònh maáy hoâm roài! Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Roài Phoù Hoàng Tuyeát tin baèng lôøi? Haén ñaâu coù phaûi laø treû nít! Dieäp Khai tieáp: -605- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Dòch Ñaïi Kinh chuaån saün taïi nhaø, moät soá ngöôøi, chöùng minh cho y. Con ngöôøi ñoù, tröôùc khi laøm moät vieäc gì, thaønh hay khoâng cuõng theá, ñeàu coù doïn saün moät con ñöôøng ruùt lui. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Duø coù khoái ngöôøi minh cho y, vò taát Phoù Hoàng Tuyeát tin? Dieäp Khai tieáp: - Soá ngöôøi ñöôïc Dòch Ñaïi Kinh môøi ñeán, goàm toaøn nhöõng tay ñaïi höõu danh treân giang hoà, coù ñòa vò cao, thaân phaän lôùn, moãi lôøi noùi ra coù giaù trò ngaøn vaøng, duø ai hoaøi nghi cuõng phaûi tin! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Nhöõng ngöôøi ñoù khaúng khaùi noùi ngoa giuùp y aø? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Hoï ñaâu bieän hoä cho Dòch Ñaïi Kinh! Hoï chæ chöùng minh thoâi! Y coù phöông phaùp laøm cho nhöõng ngöôøi ñoù tin laø khoâng heà xuaát ngoaïi haønh söï. Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Ta khoâng tin laø y coù caùch. Tröø ra, y coù thuaät phaân thaân. Dieäp Khai tieáp: - Phaân thaân, khoâng phaûi laø moät thuaät khoù! Giaû nhö, y tìm moät ngöôøi, caûi trang thaønh y, naèm taïi nhaø, giaû bònh! Chaøng boå khuyeát caâu noùi luoân: - Phoøng bònh nhaân thoâng thöôøng thieáu aùnh saùng, bònh nhaân mang thaàn saéc tieàu tuïy, aâm thinh cuõng caûi bieán ít nhieàu, baèng höõu cuûa y phaûi tin laø ngoïa bònh, tuyeät nhieân khoâng nghi ngôø coù söï giaû taïo. Ñinh Vaân Laâm gaät guø: - Haø huoáng, y voán laø moät baäc quaân töû! Laøm gì coù ngöôøi töôûng töôïng y daøn caûnh! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Chính theá! Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Xem ra, ngöôi cuõng raønh luoân sinh hoaït cuûa boïn taø moân! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Nhôø vaäy, taïi haï môùi coøn soáng soùt ñeán ngaøy nay! -606- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Ta nghó, mình neân ly khai nôi naøy ñi! ÔÛ taïi ñaây cuõng chaúng coøn vieäc gì ñaùng laøm nöõa. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Coâ nöông coù theå ñi! Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Coøn ngöôi? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï coøn ôû laïi ñaây. - ÔÛ laïi ñaây? Ngöôi thaáy ñòa phöông naøy hôïp vôùi ngöôi? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng hôïp! Ñinh Vaân Laâm gaét: - Theá taïi sao ngöôi coøn ôû ñaây? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï chôø moät ngöôøi. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Moät nöõ nhaân? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Bình sanh taïi haï khoâng heà ñôïi nöõ nhaân. Ngöôïc laïi thì coù. Nöõ nhaân ñôïi taïi haï luoân luoân! Ñinh Vaân Laâm caén moâi. Ñoaïn naøng hoûi: - Ngöôi ñôïi ai? Dieäp Khai ñaùp: - Phoù Hoàng Tuyeát. Ñinh Vaân Laâm giaät mình: - Haén trôû laïi ñaây? Dieäp Khai loä veû khaúng ñònh: - Nhaát ñònh laø haén trôû laïi tìm taïi haï. Bôûi vì, haén cho raèng taïi haï löøa haén! -607- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Chaúng leõ Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhaän ra Dòch Ñaïi Kinh laø Trieäu Ñaïi Phöông? Dieäp Khai hoûi laïi: - Chaúng leõ Dòch Ñaïi Kinh khoâng bieát noùi laø coù keû naøo ñoù coá yù giaû maïo y, coát haõm haïi y? Ñinh Vaân Laâm ñuoái lyù. Nghe Dieäp Khai quyeát ôû laïi, teân nhaân coâng trong quaùn thôû daøi. Nhö theá naøy, gaõ phaûi thöùc traéng ñeâm, haàu haï khaùch. Tieáng thôû daøi cuûa gaõ döùt lôøi, tieáng cöôøi ha haû vang leân. Tieáng cöôøi töø ngoaøi cöûa voïng vaøo. Roài moät ngöôøi naøo ñoù, caát tieáng: - Khoâng ngôø ôû ñaây cuõng coù röôïu! Quaû thaät oâng trôøi cuõng coøn ñaõi ngoä ta! Khoâng cho ta cheát khaùt maø! Ngöôøi ñoù böôùc vaøo, mang theo caùi daùng say khöôùt. Say, nhöng coøn böôùc vöõng. Y vaän aùo môùi, ñoäi maõo môùi, maët troøn, muõi moïng röôïu ñoû öûng. Ñuùng laø moät töûu quyû. Vaøo ñeán nôi, y quaêng baïc leân baøn, keâu roån roån, ñoàng thôøi quaùt: - Röôïu ngon, thöùc aên ngon, coù bao nhieâu mang heát ra ñaây cho ta! Ta khoâng aên quît, uoáng quît! Ngoài vaøo baøn, uoáng vaøi cheùn, quay sang Dieäp Khai, y vaãy tay. Dieäp Khai vaãy tay traû laïi. Ngöôøi ñoù cöôøi lôùn, thoát: - Taïi haï xem caùc haï ñöôïc laém! Chaéc laø con ngöôøi toát! Taïi haï môøi ñaáy, laïi ñaây laøm vaøi cheùn ñi! Dieäp Khai cöôøi ñaùp: - Hay gheâ! Hay gheâ! Caùi gì, taïi haï cuõng coù, chæ tieàn laø chaúng coù! Chaøng sang qua baøn beân lieàn. Con ngöôøi ñoù thoâ nhöng chaúng coù veû gì baïo, baát quaù haønh ñoäng hoà ñoà theo taùnh thoâ vaäy thoâi! Nhöng, y thöøa tieàn! Chính ñieàu ñoù gôïi taùnh hieáu kyø cuûa Dieäp Khai. -608- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm thôû daøi, laåm nhaåm: - Treân ñôøi khoâng coù vieäc gì deã baèng tieåu quyû vaø töûu quyû keát giao baèng höõu vôùi nhau! ÔÛ baøn beân, ngöôøi ñoù voã vai Dieäp Khai bòch bòch, cao gioïng thoát: - Uoáng! Cöù uoáng cho khoaùi! Taïi haï coù tieàn! Dö tieàn mua röôïu! Dieäp Khai coá yù haï thaáp gioïng: - Xem ra laõo ca vöøa phaùt taøi lôùn! Chaéc laø trong vuøng phuï caän, coù nhieàu choã laøm aên ñöôïc laém. Laõo ca coù moái naøo, nhöôøng cho tieåu ñeä ñi, tieåu ñeä ñang tuùng ngaët ñaây ! Ngöôøi ñoù cöôøi vang: - Caùc haï töôûng taïi haï laø cöôøng ñaïo, laø troäm vaët quanh vuøng? Y laáy moät ñænh baïc, daèn leân maët baøn coáp coáp, tieáp luoân: - Cho caùc haï bieát, tieàn naøy khoâng dô ñaâu! Hôn möôøi naêm lao khoå môùi coù ñoù! Dieäp Khai chôùp maét: - AÏ! Ngöôøi ñoù tieáp: - Taïi haï khoâng phaûi laø keû baïi hoaïi! Taïi haï laø moät maõ phu, chuyeân taém ngöïa! Dieäp Khai cöôøi hì hì: - Maõ phu thì laøm gì coù laém tieàn theá? Neáu coù choã toát nhö vaäy, thì taïi haï cuõng muoán laøm maõ phu cho söôùng thaân! Ngöôøi ñoù laéc ñaàu: - Taïi haï coù theå giôùi thieäu caùc haï, song baây giôø thì muoän roài. Dieäp Khai kinh dò: - Taïi sao? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Taïi vì nôi aáy chaúng nhöõng khoâng coøn ngöïa, maø ngöôøi cuõng khoâng coøn noát! Dieäp Khai hoûi: - Ñòa phöông naøo theá? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Haûo Haùn Trang! Dieäp Khai saùng maét leân. Ñuùng laø moät dòp may ngoaøi choã töôûng. -609- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Y tieáp: - Loã muõi cuûa taïi haï ñoû ñaây, laø vì uoáng röôïu troäm trong kho röôïu cuûa Haûo Haùn Trang. Caùi laõo quaûn kho thaät laø moät ngoác töû! Giöõ kho röôïu maø suoát ñôøi khoâng uoáng moät gioït röôïu! Thaät laø phí cuûa trôøi! Thaønh ra taïi haï phaûi uoáng thay! Y baät cöôøi ha haû! Dieäp Khai hoûi: - Hieän taïi, vò quaûn kho ôû ñaâu? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Veà vôùi hoï Ñinh! Taát caû nhöõng ngöôøi ly khai Haûo Haùn Trang ñeàu ñöôïc hoï thueâ heát! Thì ra, boïn ñoù vöøa maát vieäc, lieàn ñöôïc vieäc. Nhö vaäy cuõng söôùng! Thaûo naøo Dieäp Khai chaúng tìm ñöôïc moät ngöôøi trong soá boán, naêm möôi! Dieäp Khai hoûi: - Hoï Ñinh naøo? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Hoï Ñinh nhieàu tieàn nhaát, nhieàu danh voïng nhaát! Hoï Ñinh cuûa Ñinh Vaân Laâm chöù coù ngôø gì nöõa! Dieäp Khai nhìn sang naøng, naøng nhìn sang chaøng. Ngöôøi ñoù tieáp: - Caùi laõo Tröông quaùi vaät khoâng bieát uoáng röôïu, nhöng laïi bieát taát caû nhöõng vieäc khaùc. Taïi haï thaät tình boäi phuïc laõo ta! Dieäp Khai hoûi: - Taát caû ñeàu veà vôùi hoï Ñinh, sao caùc haï khoâng ñi theo hoï? Ngöôøi ñoù cao gioïng: - Naêm traêm löôïng baïc chöa xaøi heát, thì khi naøo taïi haï chòu ñi tìm vieäc laøm! Thuù thaät, duø cho hoï Ñinh coù goïi taïi haï veà ñoù trong luùc naøy ñeå gaû con gaùi cho, taïi haï cuõng … Moät vaät gì ñoù bay vuùt tôùi, baén vaøo mieäng y, chaïm raêng, keâu boáp moät tieáng. Maáy chieác raêng gaõy vuïn. Ngöôøi ñoù ñau quaù, quaën löông, nhaên maët, oùi ñaäu phoäng, maûnh raêng, maùu hoàng, coù muøi röôïu noàng naëc. OÙi vì ñau, oùi luoân vì muøi tanh cuûa caùc vaät oùi ra, y oùi maõi. -610- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haït ñaäu phoäng, chính laø vaät baén vaøo mieäng haén, laøm vôõ maáy chieác raêng. Ñinh Vaân Laâm khoâng heà aên ñaäu phoäng, thì haït ñaäu ñoù khoâng do naøng baén sang roài. Cöûa soå môû, beân ngoaøi laø ñeâm ñen. Dieäp Khai vuït cöôøi lôùn, thoát: - Taïi haï voán ñôïi moät ngöôøi khaùc! Khoâng ngôø caùc haï laïi ñeán! Beân ngoaøi, coù ngöôøi cöôøi traû. Gioïng cöôøi haøm suùc caùi yù mæa mai, cheá gieãu. Roài moät ngöôøi nhaûy leân beä cöûa soå, ngoài ñoù. Ngöôøi ñoù, laø Loä Tieåu Giai. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Ta voán muoán giaùo huaán gaõ, khoâng ngôø ngöôi xuaát thuû thay ta! Loä Tieåu Giai cöôøi nhaït: - Coù vieäc laøm thay cho ñaïi tieåu thô nhaø hoï Ñinh, laø moät vinh haïnh lôùn, ai laïi boû qua? Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ngöôi hoïc caùi ngheà vuoát moâng ngöïa töø luùc naøo theá? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Töø caùi luùc taïi haï thaáy caùi ngheà ñoù raát höõu ích! Töø caùi luùc taïi haï minh baïch! Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Minh baïch caùi gì? Loä Tieåu Giai tieáp: - Minh baïch veà choã cho ñeán baây giôø, taïi haï bieát mình chæ laø moät gaõ quang coân, cho neân … Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Cho neân laøm sao? Loä Tieåu Giai tieáp: - Cho neân, taïi haï nghó raèng, phaûi hoïc caùi ngheà vuoát moâng ngöïa, ñeå hy voïng vaøo laøm reã nhaø hoï Ñinh! Taïi haï chöïc chôø moïi cô hoäi, thi thoá sôû naêng, cho ñeïp loøng ngöôøi ñeïp ! Ñinh Vaân Laâm cöôøi haéc haéc, lieác maét sang Dieäp Khai, thoát: -611- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Caâu ñoù, ngöôi neân noùi vôùi haén, cho haén nghe! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Caùi yù cuûa taïi haï laø theá! Taïi haï coát noùi cho y nghe ñoù. Y nhaûy xuoáng neàn, böôùc ñi maáy böôùc, nhìn Dieäp Khai, hoûi: - Caùc haï aên maáy haït ñaäu cuûa taïi haï, hoâm nay khoâng môøi taïi haï uoáng röôïu sao? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Raát tieác! Taïi haï bieát caùc haï ñeán ñaây, khoâng phaûi laø ñeå uoáng röôïu! Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Chöøng nhö taïi haï khoâng theå giaáu dieám caùc haï ñöôïc vieäc gì! Ñinh Vaân Laâm hoûi gaáp: - Ngöôi ñeán ñaây coù vieäc gì? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ñöa moät ngöôøi ñeán! Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Ai? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ngöôøi maø caùc vò ñang chôø ñôïi! Ñinh Vaân Laâm quay ñaàu laïi. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø böôùc vaøo. Maët haén voán traéng xanh, baây giôø maøu traéng nhuoäm xanh luoân. Chöa vaøo ñeán taän nôi, haén ñaõ tröøng maét nhìn Dieäp Khai, möôøng töôïng sôï Dieäp Khai chuoàn ñi. Dieäp Khai cöôøi nheï, thoát: - Taïi haï bieát, caùc haï theá naøo cuõng trôû laïi ñaây! Taïi haï ñoaùn khoâng sai. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Nhöng, coù moät vieäc ngöôi ñoaùn sai. Dieäp Khai aï leân moät tieáng. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ngöôi muoán ta ñi gieát Dòch Ñaïi Kinh? Dieäp Khai cau maøy: -612- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï muoán vaäy sao ? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ngöôi hy voïng y cheát? Hay hy voïng ta laïi gieát laàm ngöôøi nöõa. Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï chæ hy voïng loät traàn söï thaät! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi chöa thaáy söï thaät nhö theá naøo aø? Dieäp Khai laéc ñaàu! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: - Trieäu Ñaïi Phöông khoâng phaûi laø Dòch Ñaïi Kinh. Dieäp Khai aï moät tieáng. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Töø nöûa thaùng nay, y khoâng heà ly khai Taøng Kinh Trang nöûa böôùc. Dieäp Khai mæm cöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Ngöôi baát taát cöôøi. Söï thaät vaãn laø söï thaät! Dieäp Khai hoûi: - Haún laø coù raát nhieàu ngöôøi ôû ñoù, chöùng minh cho y? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Toaøn nhöõng ngöôøi coù uy tín vöõng chaéc. Dieäp Khai gaät guø: - Vaø Dòch Ñaïi Kinh haún coù ngaõ bònh, maø bònh laïi naëng! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Ngöôi bieát ? Dieäp Khai mæm cöôøi. Ñuùng nhö sôû lieäu cuûa chaøng. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi: - Vöøa roài, ai cho raèng haén khoâng ngu? Loä Tieåu Giai nhìn naøng, nhìn Dieäp Khai, boãng baät cöôøi, thoát: - Taïi haï minh baïch roài! Ñinh Vaân Laâm hoûi: -613- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Minh baïch caùi gì? Loä Tieåu Giai thoát: - Caùc vò nhaát ñònh cho raèng Dòch Ñaïi Kinh tìm moät ngöôøi naøo ñoù, thay y, naèm bònh taïi nhaø, coøn chính y thì xuaát ngoaïi. Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Nhö vaäy khoâng ñöôïc sao? Ai caám y laøm? Loä Tieåu Giai tieáp: - Ñöông nhieân laø ñöôïc, coù ai caám y ñaâu! Raát tieác, bònh cuûa y, khoâng ai giaû maïo ñöôïc! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Taïi sao? Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Hieän taïi, treân giang hoà, coù theå laø khoâng maáy ngöôøi bieát, chaân taû cuûa y ñaõ bò chaët ñöùt töø nöûa thaùng tröôùc. Bò cöøu nhaân chaët ñöùt. Ñinh Vaân Laâm giaät mình. Dieäp Khai giaät mình. - Toáng Tröôøng Thaønh, Vöông Nhaát Minh, Ñinh Linh Trung, Taï Kieán, hay ñöôïc tin ñoù, ñeàu tìm ñeán thaêm! Nhöõng caùi teân Loä Tieåu Giai vöøa keå, toaøn laø nhöõng ngöôøi coù thaân phaän cao, danh voïng lôùn treân giang hoà, uy tín cuûa hoï vöõng hôn nuùi. Nhaát laø caùi teân Ñinh Linh Trung. Ñinh Vaân Laâm keâu leân: - Tam ca ca ta coù ñeán ñoù? Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Nghe noùi ngöôøi trong hoï Ñinh toaøn laø quaân töû, quaân töû khoâng theå tìm quaân töû maø thaêm sao? Ñinh Vaân Laâm nín laëng, chôø nghe. Loä Tieåu Giai hoûi: - Ñinh Tam Thieáu, coù theå noùi ngoa chaêng? Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu: - Khoâng bao giôø! -614- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai tieáp: - Theá thì coâ nöông coù theå hoûi laïi tam ca coâ nöông xem Dòch Ñaïi Kinh coù bò chaët chaân thaät hay khoâng. Hay laø coù ngöôøi thay theá? Hieän taïi, y ôû Taøng Kinh Trang. Ñinh Vaân Laâm coøn noùi gì ñöôïc nöõa? Dieäp Khai cöôøi khoå. Loä Tieåu Giai cöôøi nheï, nhìn Dieäp Khai, thoát: - Thöïc ra, chaúng coù gì laøm cho caùc haï phaûi khoù chòu. Moãi caù nhaân ñeàu coù laàm laïc. Ñieàu caàn yeáu, laø bieát nhaän mình laàm laïc. Dieäp Khai daëng haéng moät tieáng. Loä Tieåu Giai laïi cöôøi: - Taïi haï bieát, mieäng coøn thöøa nhaän, nhöng taâm lyù ñaõ thöøa nhaän roài! Theá cuõng ñuû! Y khoâng ñeå cho Dieäp Khai noùi gì, laïi tieáp luoân: - Vaán ñeà hieän taïi laø Dòch Ñaïi Kinh khoâng phaûi Trieäu Ñaïi Phöông, thì Trieäu Ñaïi Phöông laø ai ? Dieäp Khai laøm sao ñaùp ñöôïc ? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Nhaát ñònh ta tìm ñöôïc keû ñoù! Loä Tieåu Giai tieáp: - Ñöông nhieân caùc haï phaûi tìm ra. Bieát ñaâu keû aáy chaúng phaûi laø moät trong soá cöøu nhaân cuûa caùc haï! Dieäp Khai vuït caát tieáng: - Bieát ñaâu y chaúng phaûi laø moät trong soá cöøu nhaân cuûa Dòch Ñaïi Kinh! Loä Tieåu Giai hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Neáu y khoâng laø cöøu nhaân cuûa Dòch Ñaïi Kinh, thì vì leõ gì y duøng phöông phaùp ñoù ñeå haõm haïi Dòch Ñaïi Kinh? Loä Tieåu Giai phaûi coâng nhaän laäp luaän ñoù. Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn tieáp: -615- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñöông nhieân, y chöa hay bieát Dòch Ñaïi Kinh ñaõ bò chaët chaân. Cho neân y môùi duøng phöông phaùp naøy. Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Bò chaët chaân, ñaâu phaûi laø moät söï quang vinh! Cho neân chaúng ai muoán tuyeân baù söï tình treân giang hoà. Dieäp Khai hoûi: - Ai chaët chaân Dòch Ñaïi Kinh? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Khoâng bieát. Dieäp Khai hoûi: - Y khoâng cho bieát? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Y khoâng thích ñeà caäp ñeán vieäc ñoù nöõa! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Y khoâng muoán ai vì y maø baùo thuø. Y cho raèng, oan gia neân môû, khoâng neân buoäc. Neáu cöù chuû tröông oan oan töông baùo, thì chaúng bieát ñeán bao giôø môùi döùt baùo qua baùo laïi. Dieäp Khai taëc löôõi: - Xem ra ñích xaùc y laø moät chaân quaân töû! Lònh thô laáy ñöôïc ngöôøi choàng nhö vaäy, quaû thaät coù phuùc lôùn! Loä Tieåu Giai nhìn chaøng, tìm hieåu caâu noùi ñoù coù aån aùc yù chaêng. Dieäp Khai cöôøi, tieáp: - Voâ luaän theá naøo, taïi haï cuõng xin môøi caùc haï uoáng cheùn röôïu! Boãng, coù ngöôøi thoát: - Chöøa cho moät cheùn nheù! Thinh aâm coøn xa, song ai ai cuõng nghe roõ. Nghe roõ tieáng cuûa ngöôøi ñoù, keå cuõng chaúng laï gì. Ngöôøi ñoù nghe roõ cuoäc ñoái thoaïi ñaây, môùi laø moät söï laï! Ngöôøi ñoù laø ai, ai maø thính giaùc linh thoâng nhö theá? -616- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thaân phaùp cuûa ngöôøi ñoù cuõng phi thöôøng nhanh. Caâu noùi vöøa döùt, ngöôøi lieàn tôùi nôi. Ngöôøi ñoù vaän y phuïc bình thöôøng, hoâng ñeo coân ngaén, tay caàm moät chieác bao lôùn. Ngöôøi ñoù, laø ngöôøi laï ñoái thoaïi vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Laõo ta ñaõ trôû laïi. Laõo ñaët chieác bao xuoáng neàn. Chieác bao quaù to. Laõo tuøy tieän choïn löïa chieác gheá ngoài xuoáng, ñieàm nhieân thoát: - Bình thôøi, taïi haï khoâng uoáng röôïu! Hoâm nay thì laïi khaùc! Hoâm nay phaûi phaù leä. Khoâng ai hoûi taïi sao. Chaúng ai daùm hoûi. Laõo nhìn Loä Tieåu Giai, hoûi: - Caùc haï bieát taïi sao chaêng? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu. Ngöôøi laï laïi hoûi: - Caùc haï bieát taïi haï laø ai chaêng? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu, roài gaät ñaàu, ñoâi maét bình thöôøng traán ñònh, hieän taïi coù veû khieáp haõi. Ngöôøi laï tieáp: - Taïi haï nhaän ra caùc haï. Taïi haï nhaän ra thanh kieám cuûa caùc haï! Loä Tieåu Giai cuùi ñaàu, nhìn thanh kieám beân hoâng, hy voïng thanh kieám bieán maát. Ngöôøi laï ñieàm nhieân noùi: - Caùc haï khoâng neân vì thanh kieám ñoù maø aùy naùy. Ngöôøi daïy caùc haï söû duïng noù, tuy laø cöøu ñòch cuûa taïi haï, song cuõng laø baèng höõu cuûa taïi haï! Loä Tieåu Giai cuùi ñaàu: - Vaõn boái hieåu! Ngöôøi laï tieáp: - Luoân luoân, taïi haï toân kính laõo, cuõng nhö laõo luoân luoân toân kính taïi haï. Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vaâng! Y laø con ngöôøi cuoàng ngaïo, hieän taïi laïi ngoan ngoaõn nhö cöøu non. Ngöôøi laï hoûi: -617- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Laõo aáy vaãn maïnh chöù? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Töø laâu laém roài, vaõn boái khoâng gaëp laïi laõo nhaân gia. Ngöôøi laï mæm cöôøi: - Laõo aáy cuõng nhö taïi haï, voán laø con ngöôøi khoâng caên cô, muoán tìm cuõng chaúng deã tìm! Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vaâng! Ngöôøi laï hoûi: - Nghe noùi caùc haï gieát ngöôøi khoâng ít? Loä Tieåu Giai khoâng daùm ñaùp. Ngöôøi laï tieáp: - Taïi haï hy voïng nhöõng ngöôøi bò gieát, ñeàu laø nhöõng keû ñaùng cheát. Loä Tieåu Giai khoâng daùm ñaùp. Ngöôøi laï chôït baûo: - Caùc haï laáy kieám ñaâm taïi haï moät nhaùt ñi. Loä Tieåu Giai bieán saéc: - Vaõn boái … vaõn boái … Ngöôøi laï gaït ngang: - Khoâng neân laáy laøm khoù khaên. Taïi haï noùi gì, laø caùi ñoù phaûi ñöôïc laøm. Vaû laïi, taïi haï baûo, thì chaúng bao giôø traùch cöù caùc haï! Loä Tieåu Giai do döï. Ngöôøi laï tieáp: - Taïi haï khoâng hoaøn thuû. Loä Tieåu Giai thôû phì: - Tuaân maïng. Ngöôøi laï daën: - Duøng taän löïc ñaáy nheù! Cöù xem taïi haï nhö moät keû ñaïi cöøu haän! Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vaâng! -618- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Khoâng gian traàm ñoïng naëng neà. Moïi ngöôøi ñeàu nín thôû. Kieám chôùp leân. Muõi kieám xeït thaúng vaøo yeát haàu cuûa ngöôøi laï. Phoù Hoàng Tuyeát boùp maïnh chuoâi ñao, möôøng töôïng haén phaùt xuaát chieâu coâng. Kieám ñoù, nhanh nhö ñao cuûa haén. Moät tieáng vung vang leân, thanh kieám gaõy laøm hai ñoaïn. Neáu ai tinh maét, taát thaáy ñoaûn coân vung leân, roài thanh kieám môùi gaõy. Nhöng, ai ai cuõng thaáy, ñoaûn coân coøn naèm y choã aáy, beân hoâng ngöôøi laï. Khoâng ai nghi ngôø ngöôøi laï duøng coân. Theá taïi sao kieám gaõy? Khoâng ai bieát taïi sao, tröø Loä Tieåu Giai, caàm ñoaïn kieám coù chuoâi, y ñoå moà hoâi laïnh öôùt ñaàu. Ngöôøi laï nhaët ñoaïn kieám gaõy leân, nhoài nôi tay, laéc ñaàu thoát: - Coøn naëng quaù! Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vaõn boái cuõng khoâng ñuû taøi söû duïng moät thanh kieám nheï hôn. Ngöôøi laï thoát: - Kieám caøng nheï, caøng khoù söû duïng, song söû duïng ñöôïc roài, thì söï linh dieäu taêng gia, nhanh khoâng töôûng. Raát tieác ít ai chòu hieåu caùi ñaïo lyù ñoù. Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vaâng. Ngöôøi laï traàm gioïng: - Caùc haï bieát taïi sao taïi haï laøm gaõy thanh kieám cuûa caùc haï chaêng? Loä Tieåu Giai khoâng bieát, cuõng khoâng daùm hoûi. Ngöôøi laï tieáp: - Chæ vì caùc haï duøng noù, gieát nhieàu ngöôøi quaù! Loä Tieåu Giai cuùi ñaàu: - Vaõn boái ghi nhôù lôøi giaùo huaán cuûa tieàn boái. Ngöôøi laï nhìn quanh, ñieåm moät nuï cöôøi, tieáp: - Caùc vò ñeàu laø thieáu nieân, vöøa thoâng minh, vöøa duïng coâng taäp luyeän ñaùng ngôïi, vuõ coâng khaù laém. Caùc vò khoâng keùm boïn taïi haï naêm xöa. Khoâng moät ai daùm noùi gì. -619- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát voán khoâng bieát ngöôøi laï, tröôùc ñoù, coøn töï phuï, baây giôø thì hoaøn toaøn boäi phuïc, töï hoûi neáu haén xuaát thuû, thì chaúng bieát thanh ñao ra sao nöõa. Haén nghó, ñao cuûa haén duø nhanh, cuõng chæ nhanh trong möùc ñoä thanh kieám cuûa Loä Tieåu Giai, chöù khoâng hôn. Ngöôøi laï tieáp: - Taïi haï hy voïng caùc vò minh baïch moät ñieàu, laø muoán thaønh moät tay vó ñaïi veà voõ coâng, chaúng phaûi chæ caàn coù khoái oùc thoâng minh, vaø söï khoå luyeän maø ñuû! Ñieàu toái yeáu, laø phaûi coù caùi taâm vó ñaïi! Ngöôøi coù caùi taâm vó ñaïi, môùi coù theå thaønh töïu moät voõ coâng vó ñaïi! Trong thieân haï voõ laâm, ñaït ñeán baäc vó ñaïi voõ coâng, theo taïi haï bieát, chæ coù moät ngöôøi! Moät maø thoâi! Ai ai cuõng bieát ngöôøi maø laõo ñeà caäp ñeán, laø nhaân vaät naøo. Ngöôøi laï tieáp luoân: - Taïi haï coøn cho caùc vò xem moät vaät! Vaät ñoù, ôû trong chieác bao. Vaø chieác bao ñang maùy ñoäng. Ai ai cuõng nhìn chieác bao. Loä Tieåu Giai loä veû kinh ngaïc. Ngöôøi laï baûo: - Neáu caùc haï cho laø kyø quaùi, thì cöù môû ra xem! Viiettkiiem..com V e k em com -620- Typed by Vitbauway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn