Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT G ia nhaân giaø ñieàm nhieân ñaùp: - Naêm nay, noâ taøi ñöôïc saùu möôi tuoåi, noâ taøi coøn ñi ñeán ñòa phöông naøo ? Vaø ñi ñeå laøm gì ? Tieát Voõ khoâng noùi gì nöõa. Laõo bieát, caû hai khoâng coøn ñöôøng ñeå ñi nöõa. Boãng, laõo goïi: - Ngöôi laïi ñaây, uoáng röôïu vôùi ta ! Gia nhaân giaø khoâng töø choái, chaäm chaäm böôùc ñeán, roùt cho chuû nhaân moät cheùn röôïu tröôùc, roài môùi roùt cho mình. Tay laõo ta run run. Tieát Voõ nhìn laõo gia nhaân, ñoäng nieàm luyeán tieác. Cuõng coù theå Tieát Voõ töï luyeán tieác laáy mình, xuyeân qua gia nhaân giaø. Laõo gaät ñaàu, tieáp: - Phaûi ñoù. Ta nhôù, naêm nay, ngöôi ñöôïc saùm möôi taùm tuoåi, chuùng ta ñoàng nieân kyû vôùi nhau. Gia nhaân giaø cuùi ñaàu: - Ñuùng vaäy. Tieát Voõ tieáp: - Ta coøn nhôù, luùc ngöôi vaøo ñaây, thì ta leân taùm. Gia nhaân giaø gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy. Tieát Voõ ngaång maët leân khoâng, thôû daøi moät tieáng, roài tieáp: - Töø ñoù ñeán nay, saùu möôi naêm ñaõ qua ! Saùu möôi naêm qua nhö thoaùng maét. Thôøi gian nhanh choùng quaù ! Gia nhaân giaø gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy ! Tieát Voõ tieáp: -543- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Chaúng hieåu ngöôi coøn nhôù, trong ñôøi ngöôi, ngöôi ñaõ gieát bao nhieâu ngöôøi hay khoâng ? Gia nhaân giaø ñaùp: - Ñaïi khaùi, treân hai möôi, döôùi ba möôi maïng ! Tieát Voõ hoûi: - Coøn nöõ nhaân ? Bao nhieâu ñoùa hoa bò daøy voø trong baøn tay baïo cuûa ngöôi ? Gia nhaân giaø cöôøi. Nuï cöôøi laøm da maët laõo nhaên hôn: - Caùi ñoù thì … khoâng keå noåi !! Tieát Voõ cöôøi nheï: - Ta coøn nhôù, naêm tröôùc ñaây, ngöôi dan díu vôùi moät lieãu ñaàu môùi ñöôïc boå sung vaøo trang vieän. Vaø ngöôi ñaõ ñöôïc saùu möôi baûy tuoåi roài, chöù naøo phaûi coøn non treû gì !Ngöôi ñöøng töôûng laø ta khoâng hay bieát. Gia nhaân giaø khoâng phuû nhaän, cöôøi ñaùp: - Tieåu lieãu ñaàu ñoù, thöïc ra chaúng xöùng ñaùng gì, song noâ taøi cuõng ñaõ leùn luùt chuû nhaân, cho naøng theâm moät traêm löôïng baïc, ngoaøi caùi soá ñoàng ñeàu phaân phoái. Tieát Voõ gaät ñaàu: - Ñoái vôùi nöõ nhaân, ngöôi thöôøng roäng raõi laém, ta hieåu ! Gia nhaân giaø tieáp: - Veà vieäc ñoù, noâ taøi hoïc ñuùng theo phong caùch cuûa chuû nhaân. Tieát Voõ cöôøi lôùn: - Haùi maïng ngöôøi, ta hôn ngöôi, haùi hoa bieát noùi, ta cuõng chaúng thua ngöôi ! Ngöôi hoïc ta laø phaûi ! Gia nhaân giaø thaûn nhieân: - Ñuùng vaäy Tieát Voõ keát luaän: - Cho neân, ta nghó, chuùng ta thoûa maõn laém roài ! Gia nhaân giaø gaät ñaàu: - Soáng nhö vaäy, keå nhö quaù ñuû ! Tieát Voõ cöôøi vang: - Uoáng, chuùng ta caïn moãi ngöôøi ba cheùn ! -544- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhöng, hoï chæ uoáng ñöôïc hai thoâi. Hoï vöøa roùt cheùn thöù ba, thì moät ngöôøi böôùc vaøo. Ngöôøi ñoù, maët traéng xanh, mang ñao ñen, böôùc chaân thoït. Phoù Hoàng Tuyeát vaøo, vaø vaøo khu trang vieän, chöù chöa vaøo taän ñaïi saûnh. Haén ñöùng beân caïnh caây ngoâ ñoàng. Vaøo thu, ngoâ ñoàng laø moät bieåu hieän cuûa tieâu sô ! Moät trong caùc bieåu hieän cuûa taøn taï, caùi thöù taøn taï theâ löông, chöù khoâng cheát ruû nhö vaøo muøa ñoâng. Tay haén vaãn naém chuoâi ñao. Tieát Voõ nhìn haén, haén nhìn Tieát Voõ. Haén caát tieáng tröôùc: - Caùc haï hoï Tieát ? Tieát Voõ gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Tieát Ñaïi Haùn laø con cuûa caùc haï ? Tieát Voõ gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Möôøi chín naêm tröôùc, trong moät ñeâm tuyeát ñoå traéng trôøi … Tieát Voõ chôït chaän lôøi haén: - Caùc haï baát taát phaûi hoûi. Ngöôøi maø caùc haï tìm, chính laø laõo phu ñaây ! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: - Chính caùc haï ? Tieát Voõ gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Söï tình ñeâm ñoù, caùc haï coøn nhôù roõ khoâng ? Tieát Voõ gaät ñaàu: - Tuyeát traéng, maùu hoàng ! Nhôù töøng chi tieát moät !… Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Xin cho nghe ! Tieát Voõ thuaät: - Ñeâm ñoù, beân caïnh Mai Hoa Am, khi taïi haï ñeán ñoù, nhieàu ngöôøi ñaõ coù maët roài. -545- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Nhöõng ai ? Tieát Voõ laéc ñaàu: - Khoâng theå nhaän ra. Moãi ngöôøi coù bao maët caån thaän khoâng ai nhaän ñöôïc ai. Maø cuõng khoâng ai phaùt xuaát moät aâm thanh naøo. Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Tieát Voõ tieáp: - Taïi haï tin laø nhöõng ngöôøi ñoù cuõng khoâng nhaän ra taïi haï. Bôûi luùc ñoù, taïi haï khoâng mang chieác thieát phuû naøy. Taïi haï duøng moät thanh quyû ñaàu ñao. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Cöù thuaät lôøi ! Tieát Voõ tieáp: - Boïn taïi haï ñöùng treân tuyeát, chôø raát laâu. Khí laïnh töø boán phía, töø treân, töø döôùi, taïo thaønh moät aùp löïc naëng neà, ai cuõng coù caên baûn tu vi khaù thaâm haäu, song khoâng chòu noåi caùi reùt coùng caøng phuùt caøng gia taêng. Cuoái cuøng, töø ñaâu ñoù, moät ngöôøi caát tieáng:“Moïi ngöôøi ñeàu ñeán ñoâng ñuû roài !” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Maõ Khoâng Quaàn phaûi khoâng ? Tieát Voõ laéc ñaàu: - Maõ Khoâng Quaàn ñang ôû trong am, uoáng röôïu. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Theá ngöôøi caát tieáng ñoù laø ai ? Taïi sao y bieát roõ soá ngöôøi hoäi teà trong ñeâm ñoù maø cho raèng ñaõ ñuû ? Chaúng leõ coù nhieàu keû chuû möu, vaø y laø moät trong nhöõng keû chuû möu ñoù ? Tieát Voõ cöôøi. Nuï cöôøi cuûa laõo thaàn bí quaù. Laõo tieáp: - Duø cho taïi haï bieát, cuõng khoâng theå caùo toá vôùi caùc haï ! Laõo thuaät luoân: - Qua moät luùc nöõa, ngöôøi trong hoï Baïch töø trong am böôùc ra. Ngöôøi naøo cuõng say, ngöôøi naøo cuõng coù veû vui, moät thöù vui côûi môû, khoâng maûy may mieãn cöôõng. Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng maïnh: -546- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ai xuaát thuû tröôùc ? Tieát Voõ ñaùp: - Xuaát thuû tröôùc, laø nhöõng ngöôøi chuyeân duøng aùm khí ! Nhöng, chaúng moät ai ñaéc thuû. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sau ñoù ? Tieát Voõ tieáp: - Toaøn boä vaøo cuoäc lieàn. Maõ Khoâng Quaàn vöôït leân, nghinh chieán, nhö ñeå baûo veä Baïch Thieân Vuõ. Song vöøa tieán leân, thay vì ñaùnh sang boïn haønh thích, laõo ta quay mình, hoaønh ñao, cheùm vaøo ngöôøi Baïch Thieân Vuõ. Phoù Hoàng Tuyeát rít leân: - Laõo taëc seõ ñeàn toäi aùc ! Nhaát ñònh laõo seõ phaûi cheát thaûm ! Tieát Voõ ñieàm nhieân tieáp: - Laõo cheát hay thoaùt cheát, caùi ñoù khoâng quan heä ñeán taïi haï ! Phoù Hoàng Tuyeát höø moät tieáng: - Caû caùc haï nöõa, ñöøng hoøng thoaùt cheát. Tieát Voõ laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng heà coù yù troán traùnh. Baèng côù laø taïi haï vaãn coøn ôû ñaây, chôø caùc haï. Taïi haï saün saøng gaëp nhau maø ! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Caùc haï coøn gì caàn noùi nöõa chaêng ? Tieát Voõ gaät ñaàu: - Coøn moät caâu. Laõo naâng cheùn röôïu,uoáng caïn,roài tieáp: - Naêm xöa, boïn taïi haï haønh ñoäng nhö vaäy, laø khoâng ñöôïc quang minh, chaùnh ñaïi laém. Bieát theá, ngaøy nay nhôù laïi vieäc cuõ, taïi haï vaãn khoâng hoái haän vì choã môø aùm ñoù. Bôûi khoâng coù caùch naøo khaùc. Neáu baây giôø, söï tình taùi dieãn, taïi haï cuõng ñoàng daïng haønh ñoäng. Möôøi chín naêm tröôùc, laø theá. Möôøi chín nam sau, vaãn theá. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ? Tieát Voõ cao gioïng: - Vì Baïch Thieân Vuõ khoâng laø moät con ngöôøi ñaùng giaù con ngöôøi ! -547- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët,tröøng maét: - Caùc haï ra ñaây ! Ra ngay ! Tieát Voõ hoûi: - Taïi sao phaûi ra ? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp luoân: - Caàm chieác thieát phuû cuûa caùc haï leân ! Tieát Voõ laéc ñaàu: - Taïi haï khoâng caàn duøng noù ! Boãng, laõo phaù leân cöôøi. Gioïng cöôøi cuûa laõo kyø quaùi heát söùc. Roài laõo quay sang gia nhaân giaø, baûo: - Ñeán giôø roài ! Gia nhaân giaø gaät ñaàu: - Ñeán roài ! Tieát Voõ hoûi: - Ngöôi coøn muoán noùi chi chaêng ? Gia nhaân giaø ñaùp: - Moät caâu thoâi ! Chôït, gia nhaân giaø, cuõng nhö chuû nhaân, phaù leân cöôøi, roài tieáp: - Thöïc ra, Baïch Thieân Vuõ laø moät con ngöôøi khoâng ñaùng giaù con ngöôøi ! Phoù Hoàng Tuyeát phi thaân tôùi, nhö chim eùn vuùt nhanh. Nhöng, haén chaäm chaân moät chuùt. Tieát Voõ cuøng gia nhaân giaø ñaõ ngaõ xuoáng, vöøa ngaõ vöøa cöôøi. Nôi ngöïc moãi ngöôøi, coù caém moät thanh ñao. Thanh ñoaûn ñao, raát beùn, nhoïn, do chính tay hoï töï ñaâm vaøo mình, vaø baøn tay hoï coøn naêm chuoâi ñao. Tieát Voõ duøng thanh ñoaûn ñao, caét ñöùt moái cöøu haän möôøi chín naêm daøi. Chính laõo töï tay caét ñöùt haän cöøu. Khoâng moät ai baùo phuïc haän cöøu ñoù ! Caû Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoâng baùo phuïc ñöôïc ! -548- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nôi mieäng xaùc cheát, nuï cöôøi coøn nôû, nuï cöôøi seõ theo hoï maõi maõi xuoáng aâm cung. Nuï cöôøi nhö noùi vôùi Phoù Hoàng Tuyeát: - Chuùng ta soáng ñuû laém roài ! Coøn ngöôi ? Ngöôi coù bieát laø vì caùi chi maø ngöôi soáng ñoù chaêng ? Ngöôi soáng vì cöøu haän ? Ngöôi coù neân baùo phuïc cöøu haän ñoù chaêng ? … Naêm xöa, chuùng ta haønh ñoäng keùm quang minh chaùnh ñaïi thaät. Song hieän taïi, neáu caàn taùi dieãn, ta cuõng ñoàng daïng haønh ñoäng ! … Baïch Thieân Vuõ khoâng xöùng ñaùng laø con ngöôøi !! Ñaõ coù ba ngöôøi noùi caâu ñoù: Lieãu Ñoâng Lai, Tieát Voõ, vaø gia nhaân giaø. Taïi sao hoï noùi theá ? Lieãu Ñoâng Lai coù neâu lyù do. Coøn Tieát Voõ, coøn gia nhaân giaø, lyù do cuûa hoï nhö theá naøo Phoù Hoàng Tuyeát nhaát ñònh khoâng tin ! Phuï thaân haén, trong con maét haén, laø moät vò thaàn, haén cuõng ñinh ninh moïi ngöôøi ñeàu xem phuï thaân haén nhö moät vò thaàn. Nhöng baây giôø, haén baét ñaàu sôï. Bôûi, haén baét ñaàu nghi ngôø. Taïi sao moät soá ñoâng nhaát löu cao thuû, nhaát taâm nhaát trí quyeát dieät tröø phuï thaân haén ? Taïi sao hoï baát chaáp nhaát thieát, coá taïo thaønh moät löïc löôïng lieân minh, ñoái phoù vôùi phuï thaân haén ? Moät vaán ñeà cöïc quan troïng, ai giaûi ñaùp cho haén ? Ñöùng ñoù, nhìn hai xaùc cheát, haén run ngöôøi. Haén hoaøi nghi, laø haén baét ñaàu bôùt haêng say laøm caùi vieäc baùo cöøu, phuïc haän. Haén töï hoûi: Coù neân tieáp tuïc ñi gieát ngöôøi nöõa chaêng ? Thieân chöùc cuûa haén, laø baùo phuïc haän cöøu kia maø ! Haén töø cöøu haän sanh ra, lôùn leân trong cöøu haän, lôùn leân ñeå maø gieát ngöôøi kia maø ! Haén coù neân buoâng tha nhöõng ngöôøi coøn laïi ? Haén hoaøi nghi, laø moái haän cöøu maát caùi yù nghóa cuûa noù roài, yù nghóa ñoäc ñaùo cuûa noù. Haän cöøu maát yù nghóa ñoäc ñaùo, thì söï baùo phuïc cuõng maát yù nghóa thieâng lieâng cuûa noù. -549- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhö vaäy, moái haän cöøu khoâng coøn ñaùng baùo phuïc nöõa. Khoâng baùo phuïc haän cöøu, thì haén soáng ñeå laøm gì ? Thieân chöùc khoâng coøn, thì cuoäc soáng heát yù nghóa! Thaàn saéc cheát, nuï cöôøi nôi mieäng xaùc cheát vaãn coøn, song bieán veû kyø quaùi ñaùng sôï. Roài maùu töø maét ræ ra, maùu töø mieäng ræ ra, töø muõi, töø tai ræ ra. Thaát khieáu löu huyeát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng theå nhìn xaùc cheát laâu hôn. Haén nghó caøng ly khai nôi naøy sôùm, caøng bôùt xoán xang hôn ! Haén quay mình. Dieäp Khai hieän ra trong taàm maét haén, raát gaàn. Dieäp Khai, moät aâm hoàn baát taùn, aùm haén luoân luoân, baát cöù trong tröôøng hôïp naøo. Dieäp Khai nhìn xaùc cheát, veû quaùi dò hieän loä nôi göông maët chaøng. Ñinh Vaân Laâm ôû phía sau chaøng. Naøng khoâng daùm nhìn xaùc cheát nhö chaøng. Naøng laïi caøng khoâng daùm nhìn nhöõng xaùc cheát bieán theå ñaùng sôï nhö moâi xeäch, maét loài, thaát khieáu löu huyeát … Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ngöôi laïi ñeán ñaây ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï laïi ñeán ! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: - Taïi sao ngöôi cöù theo ta ? Dieäp Khai hoûi laïi: - Chaúng leõ chæ coù moãi moät mình caùc haï laø ñöôïc ñeán ñaây thoâi ? Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Laàn naøy, thöïc söï khoâng phaûi khoâng muoán gaëp Dieäp Khai taïi ñaây. Bôûi, haén vöøa nhaän ra, söï coâ ñoäc, nieàm kinh sôï cuûa haén chöøng nhö giaûm thieåu vôùi söï hieän dieän cuûa Dieäp Khai. Cuõng coù theå chaúng phaûi haén luoân luoân khoâng muoán gaëp Dieäp Khai. Bôûi, haàu nhö söï coù maët cuûa Dieäp Khai raát caàn cho haén trong moät vaøi tröôøng hôïp. Baát quaù, haén khoâng noùi ra, hay coù noùi cuõng noùi moät caùch khaùc. Haén khoâng muoán coù baèng höõu. Haén khoâng muoán ai thöông caûm haén ! -550- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm vaãn ñem maáy chieác luïc laïc con nôi mình, qua moãi cöû ñoäng, luïc laïc khua vang. Nhöõng luùc khaùc, luïc laïc vang nghe vui tai. Hieän taïi, tieáng vang nghe nhaït nheõo, voâ vò laøm sao. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ngöôi mang thöù ñoù treân ngöôøi ? Ñinh Vaân Laâm bæu moâi: - Giaù nhö ngöôi coù mang haøng traêm chieác nôi mình, ta cuõng chaúng hoûi taïi sao ngöôi mang ! Phoù Hoàng Tuyeát ngheïn lôøi. Bình thôøi, haén caûm thaáy quaù coâ ñoäc, baét buoäc haén phaûi noùi moät caâu gì. Noùi khoâng hôïp, thì thoâi ! Khoâng noùi chi ñöôïc, haén böôùc ñi. Dieäp Khai chôït goïi: - Ñôïi moät chuùt ! Bình thöôøng, ai goïi nhö vaäy, haén khoâng döøng chaân. Baây giôø, haén ñöùng laïi. Döøng laïi roài, haén coøn quay mình. Dieäp Khai thoát: - Hai ngöôøi naøy, khoâng do caùc haï gieát ! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu, nhaän laø phaûi. Dieäp Khai tieáp: - Cuõng khoâng phaûi hoï töï saùt ! Phoù Hoàng Tuyeát chôùp maét: - AÏ ? Khoâng phaûi ? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi ! Phoù Hoàng Tuyeát kinh ngaïc. Bôûi haén bieát, Dieäp Khai khoâng thuoäc haïng ngöôøi tuøy tieän maø noùi cho vui mieäng. Haén thoát: - Chính maét ta thaáy hoï caàm ñao töï ñaâm vaøo ngöïc. Dieäp Khai tieáp: - Duø khoâng coù thanh ñao ñaâm vaøo ngöïc, hoï cuõng khoâng theå khoâng cheát. -551- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai giaûi thích: - Bôûi vì hoï truùng ñoäc tröôùc khi ñaâm ñao vaøo ngöïc. Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Trong röôïu coù ñoäc ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Moät loaïi ñoäc cöïc kyø lôïi haïi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Hoï ñaõ uoáng ñoäc döôïc, sao laïi coøn töï ñaâm vaøo ngöïc laøm chi ? Dieäp Khai töø töø thoát: - Hoï khoâng uoáng ñoäc döôïc ! Hoï khoâng bieát trong röôïu coù ñoäc. Phoù Hoàng Tuyeát troá maét: - Theá ai boû ñoäc vaøo röôïu ? Dieäp Khai thôû daøi: - Ñoù laø ñieàu taïi haï ñang tìm hieåu ! Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Vieäc gì, Dieäp Khai khoâng hieåu, thì treân ñôøi naøy khoâng maáy keû hieåu ñöôïc ! Dieäp Khai tieáp: - Keû boû ñoäc vaøo röôïu cuûa Tieát Voõ, phaûi laø ngöôøi raát quen thuoäc trong gia ñình naøy. Phoù Hoàng Tuyeát ñoàng yù. Dieäp Khai tieáp: - Tieát Voõ bieát, caùc haï seõ ñeán tìm laõo, laõo nghó laø taát phaûi cheát, neân giaûi taùn gia nhaân, roài chôø caùc haï. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. Doïc ñöôøng ñeán ñaây, haén coù thaáy ngöôøi töø Haûo Haùn Trang boû ñi nôi khaùc. Dieäp Khai tieáp: - Ngöôøi haï ñoäc, voán laø khoâng laï ñoái vôùi nôi ñaây, thì ñöông nhieân phaûi bieát Tieát Voõ quyeát cheát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì. -552- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñaïo lyù ñoù raát thoâng thöôøng. Ai ai cuõng coù theå hieåu. Dieäp Khai tieáp: - Ñaõ quyeát cheát roài, thì Tieát Voõ caàn gì phaûi boû ñoäc vaøo röôïu ? Ñieàu naøy thì khoù hieåu thaät. Tuy nhieân, Phoù Hoàng Tuyeát ñöa ra moät yù nghó: - Bieát ñaâu Tieát Voõ chaúng muoán vaäy ? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng coù theå nhö vaäy ! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Taïi sao ? Dieäp Khai ñaùp: - Laõo khoâng caàn laøm moät vieäc thöøa ! Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi: - Coù leõ vì laõo sôï khoâng coù cô hoät baït ñao ! Dieäp Khai thoát: - Ñeå gieát caùc haï, thì laõo ta khoâng coù cô hoäi baït ñao. Nhöng ñeå töï saùt, thì laõo coù thöøa cô hoäi, tuøy thôøi maø coù. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñoàng yù, song cuõng khoâng phuû nhaän. Bôûi, Tieát Voõ coù theå coù cô hoäi baït ñao, töï saùt, ñieàu ñoù haén khoâng heà töôûng ñeán, neân khoâng caàn ngaên chaän laõo, phaù hoûng cô hoäi töï saùt cuûa laõo. Dieäp Khai tieáp: - Ñieàu ñaùng chuù yù, laø Tieát Voõ khoâng theå coù loaïi ñoäc döôïc ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai giaûi thích: - Bình sanh, laõo töï phuï mình laø moät haûo haùn, ñeán caû aùm khí, laõo cuõng khoâng duøng, cho neân laõo raát ñoá kî haïng ngöôøi duïng ñoäc. Nhö vaäy, laøm gì laõo coù tích tröõ ñoäc döôïc ? Laøm gì laõo duøng ñeán ñoäc döôïc ñeå töï saùt ? Muoán töï saùt, ngöôøi ta coù bieát bao nhieâu phöông tieän, caàn gì phaûi duøng ñeán phöông tieän maø laõo ñoá kî ? Khoâng ñeå Phoù Hoàng Tuyeát noùi gì, chaøng tieáp luoân: -553- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Haø huoáng, loaïi ñoäc ñoù raát hieám treân ñôøi, noù khoâng maøu saéc, khoâng muøi vò, moïi phöông phaùp thí nghieäm ñeàu voâ hieäu ñoái vôùi noù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi nhaän ñöôïc loaïi ñoäc ñoù ? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Phaøm taát caû loaïi ñoäc treân ñôøi, haàu heát taïi haï ñeàu nhaän ñöôïc ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Duøng coå ngoïc thí nghieäm, coù theå phaùt giaùc chaát ñoäc chaêng ? Thoâng thöôøng, ngöôøi ta thí nghieäm baèng moät khí cuï baèng baïc. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï cuõng bieát phöông phaùp ñoù sao ? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Tuy ta khoâng bieát nhieàu veà ñoäc döôïc, song ñoäc döôïc laøm cheát ñöôïc ta, chaúng coù bao nhieâu. Dieäp Khai mæm cöôøi. Chaøng bieát Phoù Hoàng Tuyeát khoâng khoaùc laùc. Baïch Phuïng coâng chuùa ñaõ laø con gaùi cuûa giaùo chuû Ma giaùo, ñöông nhieân laø baø ta phaûi saønh moùn duïng ñoäc. Thì, khi naøo baø ñeå cho con baø bò ngöôøi ta haï ñoäc ! Cho neân, Phoù Hoàng Tuyeát cheát vì nguyeân do gì khaùc thì ñaønh vaäy, chöù nhaát ñònh khoâng cheát vì ñoäc. Haén coù theå phaân bieät ñoäc taùnh, haén coù theå bieát nhieàu phöông phaùp, song haén khoâng quen duïng ñoäc, khoâng thaáy ngöôøi cheát vì ñoäc, do ñoù kinh nghieäm cuûa haén raát keùm. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Theo söï phaùn ñoaùn cuûa ngöôi, thì Tieát Voõ khoâng töï mình boû ñoäc vaøo röôïu ? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Chaéc chaén laø khoâng. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôøi khaùc bieát laõo ta quyeát cheát, thì haø taát phaûi boû ñoäc vaøo röôïu ? Vieäc ñoù laø vieäc thöøa maø ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy ! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: -554- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Vaäy ñoäc töø ñaâu ñeán ? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï thaáy, chæ coù moãi moät giaûi thích maø thoâi ! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: - Nhö theá naøo ? Dieäp Khai tieáp: - Ngöôøi haï ñoäc sôï Tieát Voõ tieát loä tröôùc maët caùc haï moät bí maät gì ñoù, neân tröôùc khi caùc haï ñeán, y boû ñoäc vaøo röôïu cuûa Tieát Voõ. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Nhöng khi ta ñeán ñaây, laõo chöa cheát ! Dieäp Khai tieáp: - Coù theå caùc haï ñeán sôùm, coù theå laõo cheát chaäm ! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Luùc ta ñeán, ít nhaát laõo cuõng uoáng heát boán naêm cheùn röôïu roài. Dieäp Khai giaûi thích: - Chaát ñoäc boû vaøo röôïu sôùm, maõi moät luùc sau, Tieát Voõ môùi uoáng, thaønh ra chaát ñoäc laéng xuoáng ít nhieàu ! Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Cho neân, phaàn röôïu beân treân ít chaát ñoäc, laõo uoáng phaàn röôïu ñoù tröôùc, ñoäc khoâng phaùt taùc ñuùng luùc! Dieäp Khai ñaùp: - Ñaïo lyù laø nhö theá ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Cho neân, luùc ta ñeán, laõo coøn soáng. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Töï nhieân. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Vaø laõo coù thì giôø noùi vôùi ta nhieàu chuyeän. Dieäp Khai gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp luoân: - Tuy vaäy, laõo coù noùi cho ta bieát ñieàu bí maät gì cuûa ai ñaâu ? -555- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai baûo: - Haõy nghó laïi xem ! Laâu laém, Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Laõo noùi laø sau khi laõo ñeán Mai Hoa Am raát laâu, coù ngöôøi thoát:“Nhaân soá ñaõ teà töïu ñoâng ñuû roài ”. Viiettkiiem..com V e k em com -556- Typed by Jessica Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn