Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG BA CHAÚNG CHÖØA MOÄT MOÙN V aïn Maõ Ñöôøng chuû vaãn ñaët tay treân maët baøn, ngoài yeân taïi choã, thaàn saéc an töôøng. Con ngöôøi ñoù nhö traàm tònh muoân ñôøi, duø cho quanh mình coù ñaát lôû trôøi long, khoâng moät bieán coá naøo laøm xao ñoäng noåi ít nhieàu. Thaäm chí, y khoâng nhìn Moä Dung Minh Chaâu nöûa maét. Moä Dung Minh Chaâu bieán saéc maët xanh rôøn, tay thì cöùng, song maét tröøng, höôùng veà caùi ñoáng kieám treân maët baøn. Laâu laém, y mieãn cöôõng hoûi : -Boïn hoï? Hoï laø chuû nhaân caùc thanh kieám! Hoa Maõn Thieân ñaùp : -Chöa sao! Vaân Taïi Thieân mæm cöôøi, thoát : -Treân theá gian phoûng coù bao nhieâu ngöôøi thöøa doõng khí ñoàng toàn vong vôùi ñao, kieám! Kieám daùm gaõy, ñeå baûo veä ngöôøi, ngöôøi thì khoâng daùm gaõy ñeå ñoàng chung soá phaän cuûa vaät töøng giuùp ích hôn moät laàn! Ngöôøi keùm caû vaät voâ tri, ngöôøi khoâng ñaùng haõnh dieän! Laïc Laïc Sôn laïi cöôøi vang : -Cho neân ngöôøi thoâng minh khoâng mang ñao khoâng ñeo kieám! Laõo vaãn coøn ngoeïo ñaàu nôi caïnh baøn, laõo vöôn tay ra, quô quô, raø raø treân maët baøn, roài laåm nhaåm : -Röôïu ñaâu? Sao maø ôû ñaây chæ coù ñao, coù kieám, toaøn laø ñao kieám, khoâng heà coù röôïu! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi lôùn. Laàn thöù nhaát, y baät cöôøi thaønh tieáng. Roài y thoát : -Hay! Hoûi hay voâ cuøng! Hoâm nay môøi caùc vò ñeán ñaây, boån ñöôøng chæ muoán cuøng caùc vò say tít cung thang, say leäch ñaát trôøi , laøm gì khoâng coù chuaån bò röôïu! Y cao gioïng hôn moät chuùt höôùng veà phía thuoäc haï : -61- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Sao chöa doïn caùi gì ra? Laïc Laïc Sôn ngaång ñaàu leân, chôùp chôùp ñoâi maét löø ñöø, hoûi laïi : -Coù phaûi laø khoâng say thì ñöøng hoøng rôøi tieäc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu : -Vaäy ñoù! Laïc Laïc Sôn laïi hoûi : -Coøn nhö say? Say roài coù ra ñi ñöôïc chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thaûn nhieân : -Dó nhieân laø ñöôïc! Laïc Laïc Sôn buoâng tieáng thôû daøi ñoaïn ngoeûo ñaàu caïnh meùp baøn nhö cuõ, laåm nhaåm : -Vaäy laø ta yeân chí lôùn!… Röôïu ñaâu? Röôïu ñaõ ñöôïc doïn leân. Cheùn vaøng, bình baïc, ñuõa ngaø, röôïu boác thôm, thöùc aên boác thôùm, söùchaáp daãn cuûa röôïu vaø thöùc aên khoâng xoaù tan baàu khoâng khí traàm nghieâm ñeán laïnh. Röôïu, maøu phæ thuùy, saéc maët cuûa Moä Dung Minh Chaâu coøn xanh hôn. Y töï hoûi : neân ngoài xuoáng hay phaûi ñöùng ñoù, ñôïi môøi . Ñi ra, thì chaéc chaén laø khoâng theå roài, bôûi ra phaûi laáy kieám, maø laáy kieám thì söï sanh. Chöa phaûi luùc ñeå cho söï sanh, duø y khoâng sôï sanh söï. Dieäp Khai ñaët tay nheï xuoáng maët baøn, thoát : -Röôïu ngon theá naøy, hoäi vui theá naøy, coù lyù naøo con ngöôøi khoâng boác höùng? Töø laâu nghe danh Moä Dung coâng töû laø baäc vaên voõ kieâm toaøn, laïi saønh caàm ca, chaúng roõ coâng töû chòu cho nghe moät khuùc cao ñieäu chaêng? Moä Dung Minh Chaâu quay ñaàu laïi nhìn chaøng, ngöng thaàn. Coù haïng ngöôøi vóng vieãn töôi cöôøi, nhöõng ngöôøi ñoù vóng vieãn khoâng nuoâi aùc yù vôùi baát kyø ai, duø ñoù laø keû thuø! Dieäp Khai thuoäc haïng ngöôøi ñoù! Moä Dung Minh Chaâu nhìn chaøng moät luùc laâu, cuoái cuøng thôû daøi, thoát : -Toát! Y caàm cheùn lôùn, cheùn ñaày röôïu, y noác caïn moät hôi, roài y laáy ñaõu, goõ vaøo chieác cheùn, ca : -62- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -"Trôøi meânh mang, ñaát theânh thang! Chöùa chan huyeát leä, traêng saùng môø vaøng! Vaøo Vaïn Maõ, ñao gaõy baûng, ngöôøi ñoaïn can traøng!"... Vaân Taïi Thieân bieán saéc! Coâng Toân Ñoaïn vuït quay mình, tröøng maét giaän. Baøn tay cöùng hôn theùp cuûa y naém chaët ñoác loan ñao. Nhöng, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thaûn nhieân nhö thöôøng, hôn theá, thaàn saéc cuûa y töôi vui hôn. Uoáng xong cheùn röôïu, chöøng nhö caùi can ñaûm trôû laïi vôùi höông men. Ca xong, y cao gioïng hoûi : -Caùc vò coù ai nghe ca khuùc ñoù chaêng? Dieäp Khai ñaùp : -Taïi haï coù nghe! Nghe roài! Moä Dung Minh Chaâu chôùp maét : -Nghe roài caùc haï coù yù töù nhö theá naøo? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Taïi haï nghó raèng coù moät caâu trong khuùc ca raát kyø dieäu! Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Moät caâu thoâi? Dieäp Khai gaät ñaàu : -Phaûi, chæ coù moät caâu! Moä Dung Minh Chaâu laïi hoûi : -Caâu naøo? Dieäp Khai nhaém maét laåm nhaåm : -Ñao gaõy baûng, ngöôøi ñoaïn can traøng! Chaøng coøn laëp ñi laëp laïi maáy löôït nöõa! Boãng, chaøng môû maét ra, nhìn veà Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, ñieåm moät nuï cöôøi hoûi : -Ñöôøng chuû coù phaùt hieän choã kyø dieäu trong caâu ñoù chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân : -Xin cho bieát cao kieán! Dieäp Khai tieáp : -63- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Trong caâu ñoù, ñao ñöôc ñeà caäp ñeán, coøn kieám thì khoâng. Taïi sao chæ noùi ñao gaõy baûng? Chaøng chôùp chôùp ñoâi maét, nhìn Moä Dung Minh Chaâu, roài nhìn sang Phoù Hoàng Tuyeát, cuoái cuøng nhìn luoân Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Phoù Hoàng Tuyeát ngoài nôi ñoù vaãn im laëng, ñaàu vaãn cuùi xuoáng, tay vaãn naém chuoâi ñao, maét vaãn nhìn ñao. Moä Dung Minh Chaâu ñaõ ngoài xuoáng töï bao giôø, aùnh maét cuûa y chôùp luoân, mieäng cöôøi cöôøi. Khi aùnh maét cuûa y vaø aùnh maét cuûa Dieäp Khai gaëp nhau, aùnh maét cuûa y chuyeån sang Dieäp Khai moät yù nieàm caûm kích. Baâ giôø ñeán löôït Phi Thieân Tri Thuø, con ngöôøi ñaõ thay gaõ phu xe! Y khoâng thuoäc haïng laém moàm laém mieäng, cho neân töø ñaàu, y khoâng noùi moät tieáng naøo. Baây giôø y caûm thaáy caàn keát giao baèng höõu vôùi Dieäp Khai. Y ñaõ quyeát taâm roài! Laäp töùc y caïn cheùn röôïu tröôùc maët, ñoaïn cau maøy hoûi : -Ñuùng vaäy! Taïi sao nhaát ñònh chæ laø ñao gaõy baûng thoâi? Taïi sao theá? Hoa Maõn Thieân traàm göông maët, laïnh luøng ñaùp : -Choã huyeàn dieäu cuûa caâu ca, chæ coù ngöôøi saùng taùc khuùc ca moùi bieát ñöôïc! Caùc vò neân hoûi thaúng nôi ngöôøi ñoù laø hôn! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mæm cöôøi, thoát : -Caùc haï hoûi raát ñuùng! Dieäp Khai chôùp maét : -Hoûi ñuùng ngöôøi? Ñuùng caâu ñaùng hoûi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng ñaùp ngay, chæ tieáp lôøi : -Ñao vaø maõ, ñaát Quan Ñoâng, trong thieân haï khoâng nôi naøo baèng! Caùc vò coù nghe lôøi truyeàn thuyeát ñoù chöù? Dieäp Khai traàm gioïng : -Quan Ñoâng ñao maõ, thieân haï voâ song?…. giöõa ñao vaø maõ, coù lieân heä gì vôùi nhau chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp : -Naøo chæ quan heä maø thoâi! Quan heä phi thöôøng nöõa ñaáy! -64- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai keâu leân : -AÏ? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp : -Hai möôi naêm tröôùc, trong voõ laâm , thieân haï chæ bieát Ñao Maõ Moân, chöù khoâng bieát ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng. Dieäp Khai thoát : -Roài 20 naêm sau, ngöôøi ta chæ bieát Vaïn Maõ Ñöôøng chöù khoâng bieát ñeán Ñao Maõ moân! Nuï cöôøi nôi mieäng cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaõ taét, thaàn saéc cuûa y traàm traàm. Laâu laém, y môùi thôû daøi, tieáp noái : -Bôûi toaøn theå caùc nhaân vaät trong Thaàn Ñao Ñöôøng, ñeàu cheát heát caùch ñaây 17 naêm! Moät vaøi veát nhaên hieän ra treân göông maët y, töø caùc veát nhaên ñoù, phaûng phaát saùt khí chaäp chôøn. Nhìn y luùc naøy, ai cuõng nghe laïnh xöông soáng ít nhieàu. Dieäp Khai vaãn coøn nhìn y, vaãn coøn hoûi : -Ngöôøi trong Thaàn Ñao Ñöôøng cheát caùch naøo? -Döôùi nhaùt ñao! Laïc Laïc Sôn ñaäp tay xuoáng baøn, roài laåm nhaåm : -Baêng giaù tan, chaûy thaønh nöôùc, nöôùc bieån, soâng, raïch , hoà, ao. Baêng giaù do nöôùc maø thaønh! Moân chuû Thaàn Ñao Moân cheát veà ñao, thaät ñuùng caùi ñaïo lyù cuûa ñaát trôøi, trôû veà nguyeân thuyû! Laõo tieáp luoân : -Töø nguyeân thuyû maø ra, roài trôû veà nguyeân thuyû! Noåi danh vì ñao, laäp nghieäp treân ñao! Traû danh cho ñao, traû söï nghieäp cho ñao! Ñuùng! Ñuùng laém! Röôïu! Röôïu ñaâu!… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhaân baøn tay cuûa y bò ñao cheùm ñöùt boán ngoùn nhöng vaãn ngoài yeân nghe Laïc Laïc Sôn noùi. Khi Laïc Laïc Sôn döùt lôøi, y gaèn töøng tieáng : -Moãi ngöôøi cuûa Thaàn Ñao ñöôøng laø moät baèng höõu, moät huynh ñeä cuûa ngöôøi trang Vaïn Maõ Ñöôøng. Moãi ngöôøi trong Thaàn Ñao Ñuôøng ñeàu bò ñao chaët ñöùt ñaàu laâu, hoï cheát giöõa muøa tuyeát laïnh luøng. Moùn nôï maùu ñoù, caùc huynh ñeä trong Vaïn Maõ Ñöôøng haèng ghi nhôù suoát möôøi maáy naêm qua, khoâng ngaøy naøo, khoâng phuùt giaây naøo queân laõng. -65- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Y ngaång ñaàu leân, nhìn thaúng vaøo maët Dieäp Khai, aùnh maét uy hieáp, caâu hoûi cuõng uy hieáp luoân : -Söï tình nhö vaäy ñoù, caùc haï ñaõ nghe roõ roài. Baây giôø boån ñöôøng xin hoûi, taïi sao caùc haï thích caùi caâu ñao gaõy baûng? Dieäp Khai khoâng heà traùnh aùnh cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, chaøng vaãn thaûn nhieân nhö luùc môùi vaøo ñaây. Chaøng traàm ngaâm moät chuùt, thay vì ñaùp, laïi hoûi ngöôïc : -Möôøi baûy naêm qua, Ñöôøng chuû chöa töøng tra cöùu ra hung thuû sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu : -Chöa! Dieäp Khai laïi hoûi : -Baøn tay cuûa Ñöôøng chuû… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chaän lôøi : -Moät nhaùt ñao tieän lìa maáy ngoùn! Loaïi ñao ñoù! Ñao ñoù laø ñao naøo? Loaïi coå quaùi cuûa Phoù Hoàng Tuyeát hay loaïi loan ñao cuûa Coâng Toân Ñoaïn? Dieäp Khai cau maøy : -Nhaän ñöôïc thanh ñao, sao laïi khoâng nhaän ra ngöôøi caàm ñao? Ít nhaát, cuõng thaáy phaûng phaát daùng daáp nhö theá naøo chöù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp : -Bôûi ñao khoâng mang maët naï, neân nhaän ñöôïc! Dieäp Khai mæm cöôøi : -Ñao khoâng mang naï, môùi gieát ñöôïc ngöôøi chöù! Duøng vaûi luïa boïc beân ngoaøi, coøn cheùm cheát ai ñöôïc! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn xuoáng thanh ñao cuûa y, boãng laïnh luøng hoûi : -Neáu ñao naèm trong voû? Dieäp Khai ñaùp : -Naèm trong voû cuõng nhö ñöôïc luïa vaûi che kín, ñao khoâng gieát ñöôïc ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi : -Ñao naèm trong voû coù phaûi laø sôï bò nhaän ra chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -66- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Caùi ñoù thì taïi haï khoâng ñöôïc hieåu. Toâi chæ hieåu moät ñieàu naøy! Phoù Hoàng Tuyeát chôø nghe. Dieäp Khai mæm cöôøi tieáp : -Taïi haï chæ bieát, laø neáu mình coù lieân quan ñeán vuï aùn möôøi baûy naêm veà tröôùc, thì chaúng bao giôø mang ñao vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng. Roài chaøng laïi cöôøi, ñoaïn tieáp luoân : -Tröø khi laø keû ngu si, chöù neáu khoân kheùo moät chuùt taïi haï mang kieám, hoaëc thöông, hoaëc vuõ khí naøo khaùc, chaúng khi naøo mang ñao! Phoù Hoàng Tuyeát nhìn Dieäp Khai vôùi aùnh maét kyø quaùi. Laàn thöù nhaát, y nhìn moät ngöôøi laâu nhö vaäy. Bieát ñaâu laàn thöù nhaát maø cuõng laø laàn cuoái? Moä Dung Minh Chaâu ñaõ uoáng khaù roài. Men röôïu baét ñaàu taïo aûnh höôûng nôi y. Y cao gioïng thoát : -Cuõng may, vuï löu huyeát xaûy ra 17 naêm veà tröôùc cho neân giôø ñaây, duø mang kieám hay ñao, cuõng chaúng quan heä gì. Dieäp Khai cöôøi laïnh : -Chæ sôï vò taát! Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Hieän dieän taïi ñaây, tröø moät Laïc tieân sinh ra, taát caû chæ laø nhöõng ñöùa beù con muôøi baûy möôøi taùm tröôùc! Treû con laøm gì coù baûn tính gieát ngöôøi! Chôït Hoa Maõn Thieân chuyeån höôùng vaàn ñeà, hoûi : -Chaúng hay caùc haï ñaõ keát hoân roài , hay chöa? Moä Dung Minh Chaâu khoâng hieåu haén hoûi nhö vaäy laø coù yù gì nhöng vaãn gaät ñaàu. Hoa Maõn Thieân hoûi tieáp : -Coù con chöa? Moä Dung Minh Chaâu ñaùp : -Moät trai moät gaùi! Hoa Maõn Thieân tieáp lôøi : -Neáu caùc haï coù keû thuø, trôû veà giaø khoâng coøn söùc ;öïchoaït ñoängnöõa, thì ai thay theá caùc haï baùo thuø? -67- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Moä Dung Minh Chaâu ñaùp : -Con cuûa taïi haï chöù ai! Hoa Maõn Thieân mæm cöôøi, khoâng noùi gì nöõa. Haén baát taát phaûi noùi gì nöõa! Moä Dung Minh Chaâu traàm ngaâm moät luùc, roài göôïng ñieåm moät nuï cöôøi hoûi : -Caùc haï nghi ngôø trong boïn taïi haï, coù keû laø con caùi chi cuûa hung thuû? Hoa Maõn Thieân nhaát ñònh khoâng ñaùp caâu hoûi ñoù! Moä Dung Minh Chaâu ñoû maët , noùi tieáp : -Nhö vaäy laø Ñöôøng chuû cho môøi boïn taïi haï ñeán ñaây vôùi moät duïng yù ñaëc bieät! Hoa Maõn Thieân khoâng ñaùp maø Ñöôøng chuû ñaùp : -Coù! Moä Dung Minh Chaâu traàm gioïng : -Xin thænh giaùo! Vaïn Maï Ñöôøng chuû töø töø hoûi : -Coù nhaø, coù ngöôøi ôû, taát coù choù laãn gaø. Caùc vò töø xa ñeán, töøng nghe tieáng choù suûa gaø gaùy doïc ñöôøng chaêng? Moä Dung Minh Chaâu laéc ñaàu : -Khoâng nghe! Vaïn Maï Ñöôøng chuû hoûi tieáp : -Caùc vò coù bieát taïi sao chaêng? Moä Dung Minh Chaâu ñaùp : -Coù leõ taïi ngöôøi ñòa phöông khoâng nuoâi choù, khoâng nuoâi gaø. Ñöôøng chuû laïi hoûi : -Bieân thaønh laø nôi saûn xuaát ngöïa, laøm gì trong traïi chaên ngöïa laï chaúng coù choù, coù gaø? Moä Dung Minh Chaâu chôùp maét : -Theá laø coù nuoâi? Ñöôøng chuû ñaùp : -Rieâng moät Hoa tröôøng chuû cuõng coù ñeán möôøi taùm con choù maïnh khoeû töø Taây Taïng ñöa sang! Moä Dung Minh Chaâu lieác xeùo Hoa Maõn Thieân, roài laïnh luøng thoát : -68- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Coù theå laø choù cuûa Hoa tröôøng chuû nuoâi, khoâng bieát suûa, phaøm loaïi choù caén ngöôøi thöôøng khoâng suûa! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng : -Treân ñôøi khoâng coù loaïi choù naøo khoâng bieát suûa! Laïc Laïc Sôn boãng ngaång ñaàu leân, cöôøimaáy tieáng, ñoaïn thoát : -Coù moät loaïi choù tuyeät ñoái khoâng bieát suûa. Hoa Maõn Thieân bóu moâi : -Choù cheát? Laïc Laïc Sôn cöôøi lôùn : -Phaûi ñoù, choù cheát! Chæ coù choù cheát môùi khoâng suûa, chæ coù nhöõng keû cheát môùi khoâng noùi naêng! Hoa Maõn Thieân cau maøy : -Coøn nhöõng keû say? Laïc Laïc Sôn ñieàm nhieân : -Keû say chaúng nhöõng vaãn noùi naêng, maø coøn noùi naêng nhieàu, noùi toaøn nhöõng lôøi khoù nghe! Hoa Maõn Thieân laïnh luøng : -Tuy khoù nghe, song laïi laø nhöõng lôøi thaät. Laïc Laïc Sôn baät cöôøi ha haû : -Coù phaûi nhöõng lôøi thaät thöôøng laøm cho ngöôøi nghe phaûi khoù chòu khoâng? Röôïu ñaâu? Röôïu!… Hoa Maõn Thieân cau maøy maët loä veû aùc roõ reät. Vaân Taïi Thieân chôït caát tieáng : -Taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, voán coù choù ñöïc hai möôi moát con, choù caùi möôøi baûy con, coäng laïi ñöôïc ba möôi taùm con, gaø maùi ñöôïc ba traêm chín möôi ba con, moãi ngaøy cho ñoä ba traêm tröùng. Haèng hoâmphaûi gieát ñoä boán möôi gaø thòt, soá naøy khoâng goàm trong soá gaø maùi vöøa keå! Boãng nhieân gaõ keå leå gaø choù, nhö gaõ laø moät vieân quaûn söï trong traø phoøng, ñieàu ñoù laøm cho taân khaùch raát laáy laøm laï. Dieäp Khai mæm cöôøi, hoûi : -69- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Coøn gaø troáng? Ñöïoc bao nhieâu con? Neáu maø aâm quaù thònh, döông quaù suy, söï cheânh leäch quan troïng, thì ñöôøng chuû neân lo boå khuyeát sôùm ñi, ñeå traùnh caùi naïn gaø maùi hieáp ñaùp gaø troáng! Vaân Taïi Thieân cöôøi nheï : -Caùc haï quaû laø ngöôøi coù loøng toát! Raát tieác hieän taïi caùi yù toát ñoù cuûa caùc haï khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa! Dieäp Khai hoûi : -Taïi sao? Vaân Taïi Thieân cau maøy: -Ba möôi taùm con choù maïnh, ba traêm chín möôi ba con gaø maùi trong Vaïn Maõ Ñöôøng, ñeàu cheát heát, vöøa ñeâm qua! Dieäp Khai cau maøy : -Cheát caùch naøo? Vaân Taïi Thieân caøng traàm göông maët hôn, tieáp : -Ñao chaët ngang coå, ñaàu lìa khoûi xaùc! Moä Dung Minh Chaâu cöôøi lôùn : -Neáu tröôøng chuû muoán tìm hung thuû, taïi haï xin maùch nöôùc cho! Vaân Taïi Thieân höôùng quay : -AÏ! Moä Dung Minh Chaâu ung dung tieáp : -Hung thuû, haún laø moät tay naáu beáp, giaû nhö baûo taïi haï gieát moät laàn boán traêm con gaø thì taïi haï nhaát ñònh laø khoâng laøm ñöôïc! Vaân Taïi Thieân laéc ñaàu : -Khoâng phaûi ngöôøi cuûa traø phoøng! Moä Dung Minh Chaâu nhòn cöôøi : -Laáy gì laøm chaéc? Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Ngöôøi ñoù, gieát moät luùc hôn boán traêm con gaø laãn choù, khoâng moät ai hay bieát thì ñöông nhieân phaûi coù ñao phaùp cöïc dieäu! Vung ñao nhö theá, laø nhanh voâ song roài! Dieäp Khai gaät ñaàu : -Ñao nhanh thaät! Nhanh gheâ! -70- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaân Taïi Thieân tieáp : -Coù ñao phaùp nhö theá ñoù thì gieát ngöôøi ñaâu coøn laø vieäc khoù khaên! Dieäp Khai cöôøi nheï : -Nhöng phaûi bieát muoán gieát ai neáu thöïc söï gieát ngöôøi! Vaân Taïi Thieân lieác maét sang Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -Thanh ñao cuûa caùc haï coù theå gieát noåi moät luùc hôn boán traêm choù gaø khoâng? Ñao ñaâu coù töï ñoäng gieát ngöôøi! Chính chuû nhaân cuûa noù ñieàu khieån noù chöù! Hoûi nhö vaäy, coù khaùc naøo hoûi Phoù Hoàng Tuyeát laøm vieäc ñoù phaûi chaêng? Hoaëc giaû, gaõ muoán hoûi, thanh ñao saéc beùn beàn bó laém khoâng, cheùm luoân hôn boán traêm nhaùt maø khoâng nhuït chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng ñaùp : -Gieát gaø, gieát choù, baát taát phaûi duøng ñeán thanh ñao naøy! Vaân Taïi Thieân voã tay : -Phaûi! Phaûi! Dieäp Khai hoûi : -Caùi gì phaûi? Vaân Taïi Thieân giaûi thích : -Coù ñao phaùp nhö theá ñoù, coù thanh ñao nhö theá ñoù, thì khi naøo laïi aâm thaàm len loûi trong boùng ñeâm laøm caùi vieäc gieát choù gieát gaø! Dieäp Khai mæm cöôøi : -Con ngöôøi laøm ñöôïc vieäc ñoù neáu khoâng coù caùc taät laï thì cuõng laø thöøa thôøi giôø quaù khoâng coù vieäc chi ñeå laøm cho qua thôøi giôø! Vaân Taïi Thieân chôùp maét : -Chaúng leõ caùc vò khoâng thaáy caùi duïng yù cuûa ngöôøi ñoù? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Khoâng thaáy! Vaân Taïi Thieân tieáp : -Duø cho caùc vò khoâng thaáy caùi duïng yù cuûa y, cuõng coù nghe moät caâu tuïc ngöõ chöù? Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Caâu gì? -71- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Möôøng töôïng Vaân Taïi Thieân loä veû sôï haõi. Nhöng roài gaõ cuõng thoát : -Keâ khuyeån baát löu! Moä Dung Minh Chaâu buoät mieäng keâu leân : -Keâ khuyeån baát löu? Taïi sao phaûi coù söï kieän ñoù? Vaân Taïi Thieân nhaït gioïng : -Neáu khoâng gieát heát, thì traùnh ñaâu ñöôïc caùi haäu hoaïn moät caùch vónh vieãn. Moä Dung Minh Chaâu cau maøy : -Chaúng leõ hung thuû taøn saùt Thaàn Ñao Moân 18 naêm tröôùc giôø quay sang Vaïn Maõ Ñöôøng? Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Coù theå laø vaäy! Gaõ mieãn cöôõng töï khoâng cheá laáy mình, nhöng saéc maët vaãn bieán xanh, thoát xong boán tieáng, gaõ caàm cheùn röôïu leân noác caïn, roài tieáp : -Tröø boïn hung thuû naêm xöa quyeát chaúng coù ai khaùc! Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Laøm sao thaáy nhö vaäy? Vaân Taïi Thieân giaûi thích : -Neáu khoâng phaûi chuùng, thì keû naøo khaùc gieát choù gieát gaø laøm chi? Taïi sao caàn phaûi gieát gia suùc tröôùc, gieát ngöôøi sau? Chuùng chaúng sôï ñaäp coû laøm cho raén sôï aø? Moä Dung Minh Chaâu laïi hoûi : -Nhöng taïi sao hoï caàn phaûi laøm nhö theá? Vaân Taïi Thieân naém chaët hai baøn tay cöùng nhö quaû chuyø, moà hoâi ñöôïm nôi traùn keát thaønh haït to, caén raêng, goàng gaân maët , buoâng naëng töøng tieáng : -Chæ vì chuùng khoâng muoán boïn taïi haï phaûi cheát gaáp, cheát deã daøng! o0o Trong caûnh ñeâm moâng lung, choác choác tieáng ngöïa hí vang reàn, roài tieáng gioù vi vu töø ngaøn xa cuoán ñeán. Ñeâm thu ñaõ laïnh, caùi laïnh aâm traàm, khoâng buoát nhö khí giaù ngaøy ñoâng. Gioù laïnh rít beân ngoaøi, beân trong laø caûnh töû tòch duø moät soá ñoâng ngöôøi ñang quy tuï beân nhau. -72- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Töû tòch, vì khoâng ai noùi vôùi ai moät lôøi. Coâng Toân Ñoaïn baét ñaàu uoáng, caïn cheùn ñaày, roùt ñaày cheùn caïn, ñeå roài uoáng caïn, roùt ñaày! Hoa Maõn Thieân ñaõ ñöùng leân, tay chaép sau löng, böôùc tôùi böôùc lui caïnh nhöõng hình ngöïa veõ chaïy bay nôi vaùch. Böôùc chaân cuûa haén vöøa naëng neà, vöøa chaäm chaïp, chöøng nhö queân nhaác chaân, chöøng nhö khoâng nhaác noåi chaân. Phi Thieân Tri Thuø nhôït saéc maët traéng nhö giaáy, ngaång ñaàu leân, nhìn Vónh Sanh, nhìn xuaát thaàn. Moä Dung Minh Chaâu uoáng bao nhieâu röôïu, röôïu ñoù tôï hoà bieán thaønh moà hoâi, chaûy thaønh gioøng. Neáu vuï aùn caùch ñaây 18 naêm khoâng lieân quan tôùi y, thì sao y laïi khieáp haõi? Moà hoâi chaûy ra nhö theá neáu khoâng phaûi vì khieáp haõi thì taïi sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tuy vaãn thaûn nhieân, tuy vaãn ngoài ñoan chaùnh, nhöng taâm thaàn phaûng phaát chôivôi ngoaøi theå xaùc. Voâ hình trung, ñoâi tay cuûa y ñaët leân maët baøn, ñieàu maø coù leõ chaúng bao giôø y laøm. Ñoâi tay thieáu ngoùn chöøng nhö daùn chaët nôi maët baøn. Ngöôøi ta noùi , moät say giaûi ñöôïc ngaøn saàu. Ngöôøi say bao giôø cuõng sung söôùng, khoâng tuyeät ñoái thì cuõng töông ñoái! Nhöng, Laïc Laïc Sôn coù say thaät söï chaêng? Dieäp Khai vaãn coøn giöõ nuï cöôøi nôi khoeù mieäng. Chaøng laø ngöôøi duy nhaát taïi hoäi tröôøng, khoâng caûi saéc, khoâng bieán thaùi ñoä. Chaøng vaãn laø chaøng, vaãn luoân luoân coøn laø chaøng. o0o Nhöõng ngoïn ñeøn saùp töø töø nhoû leä, ngoïn ñeøn thaáp daàn, thaáp daàn, gaàn taøn luïn. Gioù vuoát quanh böùc bình phong goã to lôùn beân ngoaøi vuùt vaøo ñaïi saûnh, taït qua caùc ngoïn ñeøn, löûa ñeøn raïp xuoáng, baät ñöùng leân, gioù loàng loän xoaùy trong khoâng gian, laøm caùcngoïn ñeøn ñeàu chao chao chöï ctaét. Khoâng ai löu yù ñeán gioù, khoâng ai nghe caùi laïnh cuûa ñeâm thu theo gioù raûi raùc khaép nôi. Nguoàn taâm tö cuûa hoï cuõng dao ñoäng nhö caùc ngoïn ñeøn, saéc dieän cuûa hoï bieán ñoåi laàn hoài, hoaëc traéng, hoaëc xanh, hoaëc hoàng, baát nhaát. Moät luùc laâu, Moä Dung Minh Chaâu mieãn cöôõng cöôøi moät tieáng, thoát : -73- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi haï coøn moät ñieàu naøy, chöa ñöôïc hieåu laém! Vaân Taïi Thieân buoâng lô laø : -AÏ? Moä Dung Minh Chaâu ñaùp : -Hoï ñaõ taøn saùt taän tuyeät nhaân soá cuûa Thaàn Ñao Moân, thì caùc vò neân tìm hoï baùo phuïc thaâm cöøu môùi phaûi chôù. Taïi sao caùc vò chöa tìm hoï maø hoïlaïi tìm caùc vò tröôùc? Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -Thaàn Ñao, Vaïn Maõ xuaát xöù ñoàngnguoàn, hoaïn naïn ñoàng chòu, lôïi loäc ñoàng chia! Moä Dung Minh Chaâu tieáp : -Caùc haï muoán noùi, hoï cuõng coù thuø ñoái vôùi Vaïn Maõ ñöôøng cuõng nhö ñoái vôùi Thaàn Ñao moân? Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu : -Moät moái thuø nghìn naêm khoâng giaûi toaû! Moä Dung Minh Chaâu chôùp maét : -Cho neân vieäc taän dieät Thaàn Ñao moân, hoï chæ môùi laøm ñöôïc phaân nöûa vieäc, hoï tìm Vaïn Maõ Ñöôøng thanh toaùn noát cho xong phaàn vieäc coøn laïi, hoï ñi tröôùc caùc vò, hoï tìm ngay caùc vò, maø khoâng chôø caùc vò tìm hoï! Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu : -Nhö vaäy ñoù! Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Taïi sao hoï ñôïi maõi ñeán 18 naêm sau môùi baét ñaàu thanh toaùn phaàn vieäc coøn laïi? Veà caùc vò, thì söï ñaûm caùch thôøi gian coù lyù do. Bôûi caùc vò khoâng tìm ra tung tích hung thuû, chöù coøn hoï? Vaân Taïi Thieân nhö chôi vôi töø phöông trôøi xa trôû veà, töø töø thoát : -Haï ñöôïc Thaàn Ñao Moân, chaúng phaûi laø hoï thaønh coâng deã daøng. Hoï tieâu hao nhaân taøi khoâng ít, löïc luôïng suy giaûm naëng, thì 18 naêm qua chöa haún laø thôøi gian vöøa ñuû cho hoï tu chænh cô caáu ñeå coù ñöôïc phong ñoä cuûa ngaøy xöa, hoï chôø 18 naêm sau môùi hoaït ñoäng trôû laïi, caùi ñoù khoâng laï laém! Moä Dung Minh Chaâu hoûi : -Nghóa laø luùc ñoù, hoï khoâng coøn thöïc löïc doài daøo, ñeå khai chieán vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng? Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu : -74- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Thaàn Ñao, Vaïn Maõ coù löïc löôïng suyùt soaùt nhau, hoï mang caùi suy taøn ñeán gaây haán vôùi vaïn Maõ Ñöôøng thì mong gì ñaéc yù! Roài gaõ tieáp : -Möôøi taùm naêm qua, raát duû thôøi gian cho boïn haäu sanh cuûa cöøu nhaân tröôûng thaønh! Taïi haï nghó, lôùp ngöôøi tröôùc haàu heát ñeàu thöông vong, muoán ñoái phoù vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng chuùng phaûi troâng mong vaøo lôùp nhoû, chuùng chôø ñôïi caùi luùc lôùp nhoû tröôûng thaønh. Moä Dung Minh Chaâu chôùp maét : -Baèng vaøo caùc laäp luaän ñoù, caùc vò coù yù hoaøi nghi boïn taïi haï? Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -Moùn nôï maùu tuy traûi qua töø 18 naêm daøi, ñoái vôùi boïn taïi haï, vaãn coøn môùi, nhö môùi xaûy ra ngaøy hoâm qua, hoâm kia. Maáy traêm huynh ñeä trong Vaïn Maõ Ñöôøng saün saøng ngaõ guïc trong moät cuoäc chieán töông lai. Töï nhieân boïn taïi haï phaûi ñeà phoøng, boïn taïi haï baét buoäc phaûi chuù yù ñeán nhöõng gì caàn chuù yù, ngöôøi ta noùi, deø daët bao giôø cuõng vaãn hôn. Moä Dung Minh Chaâu phaûn khaùng : -Nhöng boïn taïi haï chæ vöøa ñeán ñaây thoâi… chæ môùi ñeán trong ñeâm qua thoâi maø! Dieäp Khai mæm cöôøi : -Vì chuùng ta ñeàu laø nhöõng keû laï, cho neân söï hieàm nghi taêng gia quan troïng. Moä Dung Minh Chaâu cau maøy, hoûi : -Taïi sao? Dieäp Khai noùi : -Taïi vì taâm naõo. Chuùng ta laø ngöôøi laï vöøa ñeán ñaây, ñeán ñuùng luùc vieäc gieát choù gieát gaø xaûy ra. Moä Dung Minh Chaâu laéc ñaàu : -Chaúng leõ chuùng ta vöøa ñeán laø ñoäng huû ngay? Chaúng leõ chæ coù boïn naøo ñeán trong ñeâm qua môùi ñaùng bò nghi ngôø, coøn nhöõng ngöôøi ñeán tröôùc baûy taùm hoâm laïi khoâng ñoäng thuû? Dieäp Khai töø töø thoát : -18 naêm oâm haän, mong coù dòp baùo thuø, gaëp dòp roài, ai laïi chôø baûy taùm hoâm sau? Ñeán laø ñoäng thuû ngay, ñeán maø coøn chôø, laø maát dòp, ai chòu noåi söï noân noùng? Moä Dung Minh Chaâu lau voäi moà hoâi traùn, laåm nhaåm : -75- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi haï khoâng ñoàng yù vôùi laäp luaän ñoù, caùi ñaïo lyù beân trongmuø môø quaù. Thaät laø khoù hieåu! Dieäp Khai ñieàm nhieân : -Hieåu cuõng toát, khoâng hieåu cuõng toát! Chung quy, chuùng ta vaãn phaûi caûm kích! Moä Dung Minh Chaâu troá maét : -Caûm kích? Dieäp Khai naâng cheùn leân nhaáp moät nguïm, ñieåm moät cuï cöôøi tieáp : -Neáu chuùng ta khoâng bò hieàm nghi naëng theá naøy, thì laøm gì uoáng ñöôïc caùc thöù röôïu taøng tröõ laâu naêm cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng? Laïc Laïc Sôn voã baøn cöôøi lôùn : -Hay! Noùi nghe hay quaù! Hay quaù! Röôïu ñaâu? Röôïu!… Laàn naøy, laõo vöôn tay, caàm cheùn röôïu, uoáng lieàn, khoâng nhö laàn tröôùc, goïi röôïu maø khoâng maøng ñeán röôïu! Moä Dung Minh Chaâu laïnh luøng : -Röôïu naøy maø caùc haï vaãn uoáng ñöôïc, thieát töôûng khoâng deã daøng cho! Laïc Laïc Sôn tröøng maét : -Taïi sao laïi khoâng uoáng ñöôïc? Chæ caàn caùi taâm khoâng theïn vôùi vieäc laøm baát chaùnh thì duø cho hoï coù nghi ta laø keû gieát choù gieát gaø, hoï nghi cöù nghi, quan heä gì ñeán ta maø khoâng uoáng ñöôïc röôïu? Laõo goïi : -Röôïu! Ruôïu ñaâu! Chaúng leõ laïi heát röôïu? Nhöng röôïu vöøa môùi ñöôïc mang ñeán thì laõo ñaõ nghoeûo ñaàu xuoáng meùp baøn, roài thôû oà oà. Hoa Maõn Thieân gheùt laõo cöïc ñoä, chæ muoán vung moät quyeàn ñaùnh ngaõ laõo xuoáng neàn roài chuïp xaùc laõo quaêng ra ngoaøi. Nhöng, haén coù kieân nhaãn laï, neân duø haän, haén vaãn daèn ñöôïc. Baèng côù laø haén ñöùng trô trô giöõa ñöôøng, suoát ñeâm daøi chôø thænh ñöôïc khaùch. Coù ñieàu, ñoái vôùi Laïc Laïc Sôn, haén oá kî cuøng cöïc, oá kî ñeán ñoä khoâng coøn kieân nhaãn noåi. Dieäp Khai thích thuù voâ cuøng. Chaøng voán coù tính thích hoaït caûnh, coù caùigì nhieät naùo laø chaøng quyeát xem ch o kyø ñöôïc, chaøng coøn mong moûi nhieät naùo xaûy ra ñeàu ñeàu, neáu khoâng thì nhöõng ngaøy -76- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n daøi bình laëng, thaät laø voâ vò, thaät laø chaùn, kieáp nhaân sinh phí phaïm quaù! Trong khi chaøng quan saùt nhöõng ngöôøi khaùc thì Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quan saùt chaøng. Hieån nhieân, y thaáy roõ chaøng ñang thích thuù. Roài chaúng bieát voâ tình hay höõu yù, Dieäp Khai quay ñaàu laïi, boán maét chaïm nhau, boán maét saéc beùn nhö ñao. Ñao chaïm ñao toeù löûa, maét chaïm maét, cuõng toeù löûa luoân! Ñöôøng chuû göôïng nôû nuï cöôøi nhö muoán noùi gì. Luùc ñoù, Moä Dung Minh Chaâu boãng cöôøi laïnh, thoát : Hieän taïi thì taïi haï hoaøn toaøn minh baïch! Vaân Taïi Thieân hoûi : -Minh baïch caùi chi? Moä Dung Minh Chaâu tieáp : -Haún Tam Laõo baûn cho raèng trong boïn taïi haï, coù moät ngöôøi chuyeân taâm ñeán ñaây baùo cöøu phuïc haän. Tam laõo baûn muoán tra cöùu xem ngöôøi ñoù laø ai, cho neân coù caùi yù môøi caû boïn ñeán! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -Coù tra cöùu ñöôïc khoâng? Moä Dung Minh Chaâu laéc ñaàu : -Khoâng! Chæ vì, ngöôøi ñoùkhoâng mang chieâu baøi hung thuû nôi maët , coøn nhö baûo ngöôøi ñoù töï nhaän thì haún laø Ñöôøng chuû khoâng toaïi nguyeän ñaâu! Döøng laïi moät chuùt , y tieáp : -Cho neân, taïi haï nghe cuoäc hoâi hoïp ñeâm nay phaûi coù moät muïc ñích khaùc nöõa, ngoaøi caùi vieäc tra cöùu hung thuû! Baây giôø, y laáy laïi ñöôïc phong ñoä cuûa moät vò coâng töû nhaát hoâ baùch öùng, lôøi noùi cuûa y, tieáng cöôøi cuûa y bieåu loä moät oai nghi roõ reät. Y hoaøn toaøn queân maát caùi nhuïc côûi kieám boû treân maët baøn vöøa roài. Cuoái cuøng y hoûi tieáp : -Ñöôøng chuû coù ñieàu chi chæ giaùo, trong chieàu höôùng cuûa muïc ñích khaùc ñoù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm ngaâm moät luùc roài cöôøi, thoát : -77- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñeâm ñaõ xuoáng saâu roài, caùc vò khoâng coøn kòp trôû vaøo thaønh. Taïi haï coù ra lònh chuaån bò khaùch phoøng cho caùc vò. Xin caùc vò uyû khuùc löu laïi ñaây qua ñeâm. Ngaøy mai, taïi haï seõ phaân baøy, thieát töôûng cuõng khoâng muoän. Dieäp Khai che mieäng, ngaùp daøi, ñaùp : -Phaûi laém, ngaøy mai noùi, hay baây giôø noùi vaãn chaúng quan heä gì! Phi Thieân Tri Thuø mæm cöôøi thoát : -Dieäp huynh coù tính deã daõi , tuyø hoaø vôùi moïi ngöôøi, raát tieác treân ñôøi coøn coù moät soá ngöôøi khoâng gioáng Dieäp huynh! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chôùp maét : -AÏ? Theá laø caùc haï… Phi Thieân Tri Thuø laïnh luøng : -Khoâng phaûi baát cöù trong tröôøng hôïp naøo taïi haï cuõng co theå tuyø tieän hoaø ñoàng vôùi ngöôøi khaùc, tuy nhieân taïi haï phaûi tuyø! Moä Dung Minh Chaâu lieác maét sang ñoáng kieám treân maët baøn, tieáp noái : -Tuyø laø phaûi! Bôûi nôi ñaây duø sao cuõng ñaày ñuû tieän nghi hôn taïi khaùch saïn! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quay sang Phoù Hoàng Tuyeát : -Coøn Phoù coâng töû? Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân : -Neáu ñao khoâng rôøi ngöôøi laø ngöôøi ôû laïi. Laïc Laïc Sôn chôït keâu to : -Khoâng ñöôïc! Taïi haï khoâng ôû laïi ñaây ñaâu! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng hoûi : -Taïi sao? Laïc Laïc Sôn ñaùp : -Nöûa ñeâm, tieåu töû ñoù noåi höùng gieát ngöôøi, gieát laàm taïi haï thì chaúng hoaù ra oan uoång laém sao? Hoa Maõn Thieân bieán saéc : -Theá laø caùc haï nhaát ñònh ra ñi? Laïc Laïc Sôn chôït keâu to : -Khoâng ñöôïc! Taïi haï khoâng ôû laïi ñaây ñaâu! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng hoûi : -78- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi sao? Laïc Laïc Sôn ñaùp : -Nöûa ñeâm, tieåu töû ñoù noåi höùng gieát ngöôøi, gieát laàm taïi haï thì chaúng hoaù ra oan uoång laém sao? Hoa Maõn Thieân bieán saéc : -Theá laø caùc haï nhaát ñònh ra ñi? Laïc Laïc Sôn chôït keâu to : -Khoâng ñöôïc! Taïi haï khoâng ôû laïi ñaây ñaâu! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng hoûi : -Taïi sao? Laïc Laïc Sôn ñaùp : -Nöûa ñeâm, tieåu töû ñoù noåi höùng gieát ngöôøi, gieát laàm taïi haï thì chaúng hoaù ra oan uoång laém sao? Hoa Maõn Thieân bieán saéc : -Theá laø caùc haï nhaát ñònh ra ñi? Laïc Laïc Sôn nheo nheo maét nhö coù haït buïi rôi vaøo trong, boãng baät cöôøi khan, tieáp : -Neáu ngaøy mai, Vaïn Maõ Ñöôøng coøn röôïu ngon ñaõi khaùch thì duø coù bò gieát laàm, taïi haï cuõng nhaän maïng, khoâng keâu la oan uoång! o0o Khaùch baèng loøng ôû laïi, baèng loøng töï nguyeän, baèng loøng mieãn cöôõng, chung quy cuõng laø ôû laïi! Vaø khaùch cuøng moät loaït ñöùng leân. Hoï nghó, duø sao, ôû laïi cuõng ñöôïc an toaøn hôn laø ñi hoang ngoaøi ñoàng vaéng, luùc ñeâm saâu. Ñi hoang nhö vaäy, chaúng nhöõng khoâng vaøo thaønh kòp, phaûi nguû bôø, nguû buïi, maø coøn laém baát ngôø xaûy ñeán. Khaùch rôøi ñaïi saûnh, chæ coøn laïi moät mình Coâng Toân Ñoaïn töï roùt, roùt ñaày cheùn röôïu, uoáng caïn laïi roùt ñaày, ñaày roài laïi caïn. o0o Ñeâm coøn daøi, ngaøy chöa ñeán gaáp. -79- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khoâng moät tieáng ñoäng, ngoaøi tieáng gioù haát caùct tung leâm caønh laù, rì raøo, möôøng töôïng tieáng ñao naïo xöông, raøo raøo! Boán beà tòch mòch. Ñeâm traêng taïi Bieân Thaønh, gôïi nieàm saàu xöù cho khaùch vieãn du, laõng töû naøo chaúng xuùc ñoäng tình hoaøi?… Vaân Taïi Thieân xaùch ngoïn ñeøn loàng, ñi tröôùc daãn ñöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát leát chaân nhö luùc naøo, töø töø böôùc coá ñi sau cuøng. Y coù yù ñi sau, ngöôøi khaùc cuõng khoâng muoán ñi tröôùc, Dieäp Khai ôû trong soá ngöôøi thích ñi sau, neân chaäm chaân laïi. Phoù Hoàng Tuyeát tieán leân, song song vôùi Dieäp Khai. Dieäp Khai chôït cöôøi, thoát : Taïi haï khoâng töôûng noåi do ñaâu maø caùc haï chòu ôû laïi ñaây! Phoù Hoàng Tuyeát baâng quô : -AÏ? Dieäp Khai tieáp : -Vaïn Maõ Ñöôøng môøi chuùng ta ñeán ñaây ñeâm nay, laø coù yù muoán xem coù hay khoâng ngöôøi chaúng chòu löu laïi. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Caùc haï ñaâu phaûi laø ngöôøi trong Vaïn Maõ Ñöôøng! Dieäp Khai mæm cöôøi : -Neáu taïi haï laø Ñöôøng chuû thì cuõng khoâng laøm khaùc hôn y. Voâ luaän laø ai, khi coù yù muoán tru luïc toaøn gia cuûa ngöôøi naøo ñoù, chæ sôï khoâng thích löu laïi nhaø ngöôøi ñoù! Chöøng nhö cho laø caâu noùi chöa ñuû nghóa, chaøng boå tuùc luoân : -Duø cho coù löu laïi ñi nöõa, ít nhaát cuõng cöû ñoäng khaùc hôn moïi ngöôøi. Thaäm chí coù theå laøm moät vieäc gì ñaëc bieät! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -Neáu laø caùc haï coù laøm nhö ñaõ noùi ñoù chaêng? Dieäp Khai mæm cöôøi, chuyeån höôùng cuoäc ñoái thoaïi sang ñeà taøi khaùc : -Caùc haï coù bieát Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoaøi nghi ngöôøi naøo nhieàu nhaát chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân : -Ai? -80- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn