Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY ÑAO NHANH SINH THUØ C aùc haï gieát laàm ngöôøi! Moät caâu ñoù thoâi! Roài khoâng ai noùi gì nöõa, khoâng ai nhích ñoäng. Söï kieän laøm cho moïi ngöôøi söõng sôø. Caùc haï gieát laàm ngöôøi. Caâu ñoù cöù vang vang beân tay Phoù Hoàng Tuyeát, aâm höôûng chaán ñoäng maøn tai haén, keâu ong ong! AÂm thinh khoâng lôùn laém, song Phoù Hoàng Tuyeát coù caûm töôûng mình vöøa nghe tieáng saám! Moät luùc laâu, haén môùi quay mình. Lieãu Ñoâng Lai ñöùng tröôùc maët haén, nuï cöôøi treân göông maët y ñaõ taét, saéc dieän bieán xaùm! Nhöng, aùnh maét cuûa y saéc laïnh nhö ñao. Y thoát: - Quaû thaät ñeâm ñoù, Vieân Thu Vaân khoâng coù maët beân ngoaøi Mai Hoa Am! Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng, cuoái cuøng buoät mieäng hoûi: - Caùc haï bieát? Lieãu Ñoâng Lai gaät ñaàu: - Chæ coù taïi haï bieát! Maët y nhaên nhoù, nieàm bi thöông hieän loä roõ reät, y tieáp: - Ñeâm ñoù, vôï y laâm boàn, vì sanh khoù, neân taét thôû. Y thöùc traéng ñeâm, beân caïnh giöôøng vôï. Maãu ngöôøi ñoù, khoâng heà bòa chuyeän. Huoáng chi, Vieân Thu Vaân ñaõ cheát roài, y bòa ñeå laøm gì? Phoù Hoàng Tuyeát coù caûm giaùc mình bò thöông nôi ngöïc, tim nhoùi töøng hoài. Lieãu Ñoâng Lai tieáp: - Nhöng, y bieát ñeâm ñoù coù tröôøng huyeát chieán taïi Laïc Haø Sôn! Caïnh Mai Hoa Am! -493- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát coá gaéng laém môùi hoûi ñöôïc moät caâu: - Laøm sao y bieát coù cuoäc töû chieán? Lieãu Ñoâng Lai ñaùp: - Vì coù ngöôøi ñem bí maät caùo toá vôùi y! Phoù Hoàng Tuyeát baét ñaàu traàm tònh laïi: - Ai tieát loä vôùi y? Lieãu Ñoâng Lai ñaùp: - Taïi haï! Tieáng noùi cuûa Lieãu Ñoâng Lai laø quaû chuøy naëng ñaäp vaøo ngöïc Phoù Hoàng Tuyeát. Nieàm ñau khoå nôi aùnh maét bieán maát, nhöôøng choã cho veû khinh mieät, traøo phuùng, Lieãu Ñoâng Lai tieáp: - Chính taïi haï môùi laø ngöôøi saùt haïi phuï thaân cuûa caùc haï trong ñeâm ñoù, caïnh Mai Hoa Am, möôøi chín naêm tröôùc! Y quay maët nhìn xaùc cheát cuûa Vieân Thu Vaân, leä raøn ruïa maét, tieáp noái vôùi gioïng buoàn thaûm: - Chaúng nhöõng y laø thaân nhaân cuûa taïi haï, maø coøn laø moät baèng höõu cöïc toát cuûa taïi haï nöõa. Töø luùc nhoû, boïn taïi haï ñaõ coäng sanh ñoàng töû vôùi nhau roài. Giöõa nhau, boïn taïi haï chaúng coù gì bí maät phaûi giaáu nhau caû. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Sôû dó theá, caùc haï môùi tieát loä söï tình vôùi y? Lieãu Ñoâng Lai thôû daøi: - Taïi haï khoâng töôûng ñeán choã cho y bieát ñieàu bí maät maø thaønh ra haïi y! Caâu noùi ñoù chaâm chích töï aùi cuûa Phoù Hoàng Tuyeát roõ raøng. Caâu noùi haøm yù mæa mai haén laø con ngöôøi hoà ñoà, noâng noåi, haønh ñoäng keùm suy tö! Lieãu Ñoâng Lai tieáp: - Luùc taïi haï cho Vieân Thu Vaân bieát bí maät ñoù, y coù traùch taïi haï khoâng neân vì moät nöõ nhaân maø haønh ñoäng nhö vaäy. Chaúng qua, y khoâng hieåu söï lieân heä giöõa taïi haï vaø nöõ nhaân ñoù nhö theá naøo! Tình caûm cuûa taïi haï vaø naøng, thaâm haäu khoâng coøn hôn ñöôïc. Phoù Hoàng Tuyeát run gioïng: -494- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Caùc haï … laøm caùi vieäc haønh thích … chæ vì moät nöõ nhaân? Lieãu Ñoâng Lai gaät ñaàu: - Phaûi! Chæ vì moät nöõ nhaân! Naøng teân laø Khieát Nhö, naøng voán laø ngöôøi cuûa taïi haï, song Baïch Thieân Vuõ yû tröôïng vaøo quyeàn theá, tieàn taøi cuûa y, cöôõng chieám naøng. Phoù Hoàng Tuyeát heùt lôùn: - Caùc haï noùi baäy! Lieãu Ñoâng Lai baät cöôøi cuoàng daïi, tieáp: - Taïi haï noùi baäy? Ha ha! Taïi sao taïi haï bòa chuyeän chöù? Chaúng leõ caùc haï khoâng nghe ai noùi ñeán haønh vi cuûa leänh toân ngaøy tröôùc? Taïi haï coù theå cho caùc haï bieát, y laø moät … Phoù Hoàng Tuyeát ñoû maët, thaân hình run kòch lieät, quaùt leân moät tieáng, ruùt ñao lieàn. Ñao chôùp leân. Muõi ñao ñaâm vaøo ngöïc Lieãu Ñoâng Lai. Roài ñao chui vaøo voû. Ngöïc Lieãu Ñoâng Lai thuûng moät loã, maùu töôi traøo ra nhö xoái. Muõi ñao khoâng truùng choã nhöôïc. Lieãu Ñoâng Lai coøn ñöùng vöõng ñöôïc. Nieàm oaùn ñoäc hieän roõ nôi göông maët y. Phoù Hoàng Tuyeát cao gioïng thoát: - Caùc haï coøn noùi theâm moät caâu hoang ñöôøng voâ sæ nöõa, laø taïi haï gieát caùc haï lieàn. Lieãu Ñoâng Lai laïnh luøng: - Vieân Thu Vaân cheát roài, cheát vì taïi haï, thì taïi haï ñaâu coøn thieát tha ñeán söï soáng nöõa! Cheát caùch naøo cuõng laø cheát, caàn chi caùc haï haêm doïa? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: - Taïi haï khuyeân caùc haï khoâng neân ngaäm maùu phun ngöôøi. Lieãu Ñoâng Lai thoát: - Caùc haï coù theå tuøy thôøi maø gieát taïi haï, tuøy tieän maø duøng moïi phöông phaùp ñeå gieát taïi haï. Nhöng caùc haï phaûi tin lôøi taïi haï, laø thaät, ñuùng söï thaät. Thaät töø lôøi noùi, chöù khoâng phaûi ñaïi khaùi söï vieäc! Phoù Hoàng Tuyeát laïi run ngöôøi. -495- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Boãng, haén quay mình, ruùt phaét moät thanh kieám cuûa ngöôøi keá caän, quaêng sang Lieãu Ñoâng Lai. Lieãu Ñoâng Lai ñoùn tieáp: - Caùc haï coù kieám roài ñoù! Lieãu Ñoâng Lai gaät ñaàu: - Phaûi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Coù kieám roài, sao caùc haï chöa ñoäng thuû? Chaúng leõ chæ khi naøo caùc haï coù mang maët naï môùi daùm gieát ngöôøi ? Lieãu Ñoâng Lai nhìn thanh kieám nôi tay, laåm nhaåm: - Taïi haï ñích xaùc neân gieát caùc haï, ñeå traùnh cho nhöõng ngöôøi khaùc bò caùc haï gieát laàm. Nhöng, maùu ra quaù nhieàu … Chôït, y vung tay. Kieám veõ leân moät vaàng saùng. Kieám phaùt xuaát nheï nhaøng, linh xaûo, aûo dieäu khoâng töôûng noåi. Hoä Hoa kieám khaùch voán laø moät trong maáy tay kieám löøng danh nhaát vaøo thôøi kyø ñoù. Thinh danh, y taïo töïu noù baèng maùu cuûa khaùch giang hoà. Giôø ñaây, chính maùu cuûa y tuoân chaûy! Vaàng kieám quang chôït taét. Bôûi muõi ñao moät laàn nöõa ñaõ ñaâm thuûng ngöïc y. Laàn naøy, ñao ñaâm saâu hôn, laïi ñuùng choã nhöôïc, muõi ñao gieát ngöôøi chöù khoâng phaûi laø muõi ñao caûnh caùo. Maët y nhaên laïi, song nuï cöôøi vaãn nôû, nuï cöôøi oaùn ñoäc, mæa mai, khinh mieät. Y coøn nhìn ñöôïc Phoù Hoàng Tuyeát, y coøn noùi ñöôïc moät caâu, caâu noùi cuoái cuøng, phaùt xuaát qua hôi thôû gaáp: - Quaû nhieân ñao phaùp voâ song! Nhanh khoâng theå töôûng! Raát tieác, ñao duø nhanh ñeán ñaâu, cuõng khoâng caûi bieán ñöôïc söï thaät! Thoát xong, y ngaõ xuoáng. Khí löïc chaân thöïc cuûa y tieâu tan, chính sieâu löïc giuùp y phaùt xuaát caâu noùi cuoái cuøng. Noùi ñöôïc roài, y môùi chòu ra ñi vónh vieãn! Ñao ñaõ chui vaøo voû. Ñao coøn vaáy maùu! -496- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát töø töø quay mình, chaân taû nhích, chaân höõu leát theo. Haén coøn run ngöôøi, haén coá gaéng keàm cheá taâm tö, laáy laïi bình tònh. Haén xuyeân qua giöõa ñaùm ñoâng, maét nhìn tôùi haén, khoâng coøn duõng khí nhìn xaùc cheát, nhìn nhöõng ngöôøi soáng! Tieáng khoùc chôït vang leân phía sau löng chaøng. AÂm thanh cuûa Maõ Phöông Linh. Naøng khoùc, naøng maéng, maéng vôùi moïi danh töø aùc ñoäc nhaát treân ñôøi. Nhöng, Phoù Hoàng Tuyeát nhö khuùc goã döïng ñöùng, töø töø nhích! Khoâng ai ngaên chaän haén. Bôûi, chaúng ai daùm. Maõ Phöông Linh gaøo to: - Sao caùc vò ñeå cho haén ñi nhö vaäy? Caùc vò khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa Vieân Thu Vaân sao? Khoâng ai ñaùp. Khoâng ai nhích ñoäng! Moái haän cöøu phaùt sanh töø möôøi chín naêm tröôùc, khoâng lieân quan maûy may vôùi nhöõng ngöôøi hieän dieän, hieän taïi! Huoáng chi, nôï khoâng vay, baûo ai phaûi traû theá cho ngöôøi vay? Ngoaøi ra, maét khoâng thaáy, tai vaãn nghe, nghe caû vieäc töø nhieàu naêm qua, ai ai cuõng bieát, Baïch Thieân Vuõ cheát raát thaûm thieát! Maõ Phöông Linh khoâng coøn caùch gì hôn laø khoùc, maéng, nguyeàn ruûa. Nguyeàn ruûa cho Phoù Hoàng Tuyeát cheát gaáp! Boãng, naøng caén moâi rôùm maùu, roài ngöng khoùc, quaêng chieác maõo caùnh phöôïng xuoáng, vaán toùc goïn gaøng, roài chaïy qua giöõa ñaùm ñoâng ngô ngaùc, ra ngoaøi. Ñi ngang qua Dieäp Khai, naøng döøng chaân, tröøng ñoâi maét ñoû nhìn chaøng, ñoaïn thoát: - Hieän taïi, chaéc haén vui thích laém! Dieäp Khai cöôøi khoå. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Haén vui thích caùi gì? Maõ Phöông Linh cöôøi laïnh: - Ñöøng ñaéc yù voäi, coâ beù ôi! Coù moät ngaøy naøo ñoù, haén seõ tìm ñeán ngöôi! -497- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng chaïy luoân. Ra ñeán cöûa, naøng ñuïng ñaàu vôùi laõo quaûn gia. Laõo quyø xuoáng tröôùc maët naøng, thoát: - Laõo trang chuû quy tieân, thieáu trang chuû vaéng nhaø, phu nhaân … phu nhaân lieäu laøm sao ñaây? Maët laõo coøn ngaán leä. Gioïng cuûa laõo khaøn khaøn, seät seät. Maõ Phöông Linh khoâng nhìn laõo, ngaång maët leân, laïnh luøng thoát: - Ta khoâng laø ngöôøi trong trang vieän caùc ngöôi. Ta khoâng heà laáy choàng thì ñaâu phaûi laø thieáu phu nhaân, laõo phu nhaân? Töø phuùt giaây naøy, ta khoâng coøn lieân quan gì ñeán nhaø hoï Vieân caùc ngöôi nöõa. Naøng ñi luoân, khoâng ngoaûnh ñaàu laïi. Naøng coøn thoát voïng laïi: - Töø nay trôû ñi, ta seõ khoâng bao giôø ñaët chaân trôû laïi treân maûnh ñaát cuûa Baïch Vaân Trang nöõa. Gioù thu maïnh, yù thu naëng neà. Ñinh Vaân Laâm thôû daøi, thoát: - Khoâng ngôø naøng voâ tình ñeán theá! Dieäp Khai cuõng thôû daøi: - Voâ tình laø thoùi taùnh trôøi cho, cuûa ngöôøi trong gia ñình hoï Maõ! Ñinh Vaân Laâm lieác xeùo chaøng: - Coøn ngöôøi trong gia ñình hoï Dieäp cuûa ngöôi? Dieäp Khai chöa noùi gì. Töø phía sau, moät aâm thinh laïnh luøng vang leân: - Ngöôøi trong hoï Dieäp khoâng khaùc hoï Maõ bao nhieâu! Ñinh Vaân Laâm khoâng quay ñaàu, Dieäp Khai thôû daøi, thoát: - Ñaïi ca cuûa coâ nöông ñeán roài ñoù! Moät ngöôøi töø phía sau hoï, böôùc tôùi, vaän ñaïo baøo, ñoäi maõo thaát tinh, maët traéng, raâu laám taám ñen, löng caøi thanh kieám coå quaùi coù tua maøu haïnh huyønh. Y phuïc caét may raát kheùp, taïo cho veû thanh nhaõ tuaán tuù cuûa ngöôøi ñoù theâm hoaøn toaøn, nôi tay coù chieác nhaãn ngoïc trò giaù lieân thaønh. -498- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thaàn saéc vöøa kieâu ngaïo, vöøa laïnh luøng, con ngöôøi ñoù xem bieån ngöôøi traàn theá nhö nhöõng boùng môø, khoâng moät ai ñaùng soáng, ngoaøi y ra! Y laø ñaïi cuûa cuûa Ñinh Vaân Laâm, teân Ñinh Vaân Haïc, töï xöng laø Voâ Caáu ñaïo nhaân, moät ñaïi danh só, ñaïi coâng töû, khaùch giang hoà ít keû khoâng nghe danh, khoâng bieát tieáng. Ñinh Vaân Laâm reo leân, chaïy ñeán nghinh ñoùn. Ñinh Vaân Haïc cau maøy: - Xuaát ngoaïi leâu loång boán phöông trôøi qua bao thôøi gian roài, daõ taùnh chöa thoûa maõn sao maø chaúng chòu veà nhaø? Ñinh Vaân Laâm vaãu moàm cöï nöï: - Ngöôøi ta khoâng coøn laø treû nít nöõa ñaâu nheù, maø gaëp ñaâu maéng ñoù nhö vaäy! Khoù chòu gheâ ñi! Ñinh Vaân Haïc laéc ñaàu, cau maøy, roài nhìn sang Dieäp Khai, laïnh luøng thoát: - Khoâng ngôø caùc haï vaãn coøn soáng ñeán ngaøy nay! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Nöông caùi phuùc cuûa caùc haï, gaàn ñaây taïi haï aên ñöôïc, nguû ñöôïc, xem ra coù cheát cuõng coøn laâu! Ñinh Vaân Haïc thôû daøi: - Ngöôøi toát thöôøng vaéng soá, keû baïi hoaïi laïi soáng daøi daøi haàu nhö tröôøng toàn vôùi soâng nuùi! Tuïc ngöõ ñuùng quaù! Ñinh Vaân Laâm gaét: - Taïi sao ñaïi ca ruûa ngöôøi ta? Ñinh Vaân Haïc ñaùp: - Chæ vì neáu haén cheát, thì hieàn muoäi môùi chòu trôû veà gia ñình an phaän maø soáng nhaøn! Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Phaûi ñoù! Neáu haén cheát, tieåu muoäi nhaát ñònh khoâng xuaát ngoaïi ñi ñoù ñi ñaây nöõa, tieåu muoäi naèm goïn trong quan taøi roài! Ñinh Vaân Haïc vuït traàm göông maët, chöa môû mieäng. Ñinh Vaân Laâm naém cheùo aùo y, thaáp gioïng hoûi: - Ñaïi ca coù thaáy ngöôøi ñöùng beân ngoaøi cöûa chaêng? Ngöôøi coù ñeo thanh tröôøng kieám khoâng voû ñoù! -499- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñuùng luùc aáy, Loä Tieåu Giai böôùc vaøo. Ñinh Vaân Haïc cau maøy: - Chaúng leõ Laâm muoäi cuõng giao du vôùi maãu ngöôøi ñoù? Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Ñaïi ca bieát y? Ñinh Vaân Haïc gaät ñaàu: Nhìn thanh kieám maø khoâng nhaän ra Loä Tieåu Giai, treân giang hoà chaúng coù maáy ai. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Y noùi, y muoán gieát ñaïi ca ñoù! Ñinh Vaân Haïc ñieàm nhieân: - AÏ? Ñinh Vaân Laâm höø moät tieáng: - Chaúng leõ ñaïi ca chæ aï suoâng moät tieáng roài thoâi? Ñinh Vaân Haïc laïnh luøng: - Ngu ca chöa bò gieát, thì phaûn öùng caùi noåi gì? Ñinh Vaân Laâm gaét: - Chaúng leõ ñaïi ca khoâng muoán tyû thí vôùi haén, xem kieám phaùp cuûa ai nhanh hôn? Ñinh Vaân Haïc laéc ñaàu: - Kieám phaùp cuûa ngu ca luùc naøo cuõng khoâng nhanh. Theo noäi gia kieám phaùp, thì thaäm chí khaéc nhanh tònh cheá khaéc ñoäng, maø chaäm vaø tònh thì phaùt sau, tuy phaùt sau nhöng cheá khaéc ñöôïc ñòch. Ñinh Vaân Haïc noùi theá, laø töï tin cheá phuïc ñöôïc Loä Tieåu Giai. Ñinh Vaân Laâm coù hieåu nhö vaäy khoâng? Hoaëc giaû, naøng coù hieåu, nhöng vaãn muoán coù cuoäc so taøi, neáu ñaïi ca naøng thaéng, thì töø nay Loä Tieåu Giai khoâng coøn cao maët vôùi naøng nöõa. Naøng thôû daøi, môû to ñoâi maét nhìn Loä Tieåu Giai. AÙnh maét hung döõ laï, töôûng chöøng naøng seõ nuoát soáng y trong phuùt giaây! Loä Tieåu Giai khoâng nhìn naøng. Naøng böôùc tôùi, vôø keâu leân: -500- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - YÙ! Loä Tieåu Giai khoâng nhìn, khoâng noùi, boùc voû ñaäu, quaêng haït ñaäu leân. Ñinh Vaân Laâm caát tieáng: - Möôøng töôïng ngöôi coù noùi laø muoán gieát y? Loä Tieåu Giai ngaång maët, haù mieäng, haït ñaäu rôi vaøo mieäng, ñoaïn cuùi maët trôû laïi, vöøa nhai vöøa ñaùp: - Theá aø? Ñinh Vaân Laâm höø nheï: - Sao baây giôø ngöôi khoâng böôùc tôùi maø ñoäng thuû? Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Truøng hôïp laï luøng! Moät truøng hôïp may maén cho y! Hoâm nay taïi haï khoâng töôûng gieát ngöôøi! Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Taïi sao? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Taïi vì soá ngöôøi cheát ñaõ nhieàu roài! Ñinh Vaân Laâm ñaûo aùnh maét moät voøng, vuøng cöôøi khan: - Ta hieåu! Thì ra, ngöôi chæ hung haêng loã mieäng, chöù trong loøng thì sôï boïn ta! Loä Tieåu Giai mæm cöôøi. Sôï? Dó nhieân laø y coù sôï moät ngöôøi. Nhöng Ñinh Vaân Laâm ñoaùn sai. Ngöôøi maø y sôï, khoâng mang hoï Ñinh. Vónh vieãn khoâng phaûi ngöôøi mang hoï Ñinh. Nôi Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng, laø giöõa doøng ñaïi loä nôi coù haøng traêm xe ngöïa ñoå, tröôùc ñoù. Hieän taïi, laø moät baõi hoang. Moät ngöôøi ly khai, möôøi ngöôøi ly khai, traêm ngöôøi ly khai! Heát nhieät naùo ruøng rôïn roài, hoï ôû laïi laøm chi? Coù ngöôøi ñi, laø nhieàu ngöôøi ñi, taát caû ñi! ÔÛ laïi laøm gì? Ai coù can ñaûm chuoác phieàn luî neáu daây vaøo moät trong hai beân? Maø beân naøo cuõng lôïi haïi nhö beân naøo! Thöû hoûi coù keû naøo ñuû can ñaûm ôû laïi ñoù khi soùng gioù daáy leân? -501- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loaïi baèng höõu côõ Lieãu Ñoâng Lai, quaû thaät ñeám khoâng ñuû ñaàu ngoùn tay! Taân khaùch ñoå xoâ ra veà, nhö nöôùc traøn bôø, ai ai qua coång trang vieän cuõng ñeàu troâng thaáy Phoù Hoàng Tuyeát coøn ñöùng ñôø taïi ñoù. Hoï töï hoûi, haén ôû laïi laøm chi? Haén khoâng troâng thaáy moät ai, maëc duø ai ai cuõng böôùc ngang qua maët haén. Haén khoâng thaáy ngöôøi chung quanh, vieäc chung quanh. Taàm maét haén höôùng voïng veà moät choã xa xaêm hôn! Choã naøo? Trong dó vaõng? Hay ñang theo doõi moät boùng hình xa xaêm? Haén khoâng coù dó vaõng, haén chöa coù ngaøy mai. Thöïc taïi, haén cuõng chaúng coù gì! Haén khoâng coù moät baèng höõu! Haén chæ laø moät ngöôøi, töøng soáng beân caïnh haén qua moät thôøi gian. Ngöôøi ñoù laø Thuùy Bình! Maø Thuùy Bình cuõng ñaõ ñi roài! Haén ñinh ninh Thuùy Bình ôû quanh quaån ñaâu ñaây chôø haén. Cho neân haén chôø naøng. Khoâng bao giôø haén töôûng laø naøng boû rôi haén. Naøng khoâng theå thuoäc haïng ngöôøi aâm thaàm laån troán nhau! Sôû dó haén khoâng mang naøng theo ñeán Baïch Vaân Trang laø vì haén khoâng muoán naøng maïo hieåm. Haún naøng phaûi bieát nhö vaäy chöù! Neáu naøng khoâng laëng leõ theo haén ñeán Baïch Vaân Trang, thì naøng cuõng ôû taïi choã cuõ maø chôø haén. Haén phaûi trôû laïi ñoù ngay, khoâng neân ñeå naøng bô vô coâ quaïnh giöõa ñöôøng hoang vaéng, choán laï luøng. Duø bô vô trong moät phuùt! Haén yeâu naøng thaät roài! Yeâu maø haän, haän vì naøng laø coâng cuï cuûa Tieâu Bieät Ly! Moãi luùc nieàm haän soâi leân, haén daøy voø, laïnh nhaït, haát huûi naøng … Nhöng … naøng ñi ñaâu? Haén cöù ñi. Khoâng gaëp naøng thì haén chaàn chôø ôû ñoù laøm gì? Con ñöôøng tröôùc maët ñöa haén ñeán moät tieåu traán. Ñeøn trong phoá lu môø quaù! -502- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Lu môø ñeán theâ thaûm! Nôi ñaây laøm gì coù röôïu ngon, röôïu laønh? Haén chöa bao giôø uoáng röôïu! Baây giôø, haén muoán uoáng say. Haén khoâng tin laø röôïu coù hieäu naêng laøm queân moïi vieäc. Nhöng, haén laïi muoán say! Tröôùc kia, haén ñinh ninh laø thöøa khaû naêng chòu ñöïng thoáng khoå. Baây giôø, haén phaùt hieän ra, coù nhöõng thoáng khoå vöôït möùc chòu ñöïng cuûa con ngöôøi! Duø laø moät con ngöôøi nhieàu nghò löïc! Röôïu ôû ngoâi quaùn haén vaøo, ñaõ ñuïc, laïi chöùa ñöïng trong bình thoâ sô! Haén quyeát say, thì röôïu gì laøm cho say ñöôïc, haén cöù uoáng baát chaáp röôïu ñuïc, bình thoâ. Töø beân caïnh, moät baøn tay vöôn ra naém caùnh tay haén. Haén ñang naâng cheùn röôïu leân, ñònh noác caïn. Chuû nhaân baøn tay ñoù thoát: - Caùc haï khoâng theå uoáng loaïi röôïu naøy! Baøn tay ñoù, lôùn, cöùng, khoâ khan, thinh aâm raén roûi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ngaång maët. Haén hieåu, baøn tay ñoù, thinh aâm ñoù, laø cuûa ai. Haén hoûi: - Taïi sao khoâng uoáng ñöôïc? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Bôûi laø loaïi röôïu khoâng xöùng vôùi caùc haï! Ngöôøi ñoù laø Tieát Ñaïi Haùn! Tieát Ñaïi Haùn caàm bình röôïu to, ñaët leân baøn, môû nuùt coù gaén khaên kyõ löôõng, ñoaïn roùt ra hai cheùn ñaày. Y khoâng noùi gì theâm, baát quaù thaàn saéc cuûa y loä veû baát ñoàng tình, baát thoâng caûm. Roùt hai cheùn röôïu, y uoáng moät cheùn, coøn moät cheùn y ñaåy sang cho Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöï tuyeät. Haén chaúng nghó gì khaùc hôn laø muoán say! -503- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Röôïu, coù thöù naøo uoáng ngoït? Neáu laø röôïu ngoït, thì khoâng ñuùng vôùi sôû nguyeän cuûa haén. Thaät ra, haén chöa quen röôïu laém, uoáng caïn cheùn röôïu roài, haén coá göôïng cho khoûi ho. Nhöng, maét laïi raøn ruïa leä. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Tröôùc kia, caùc haï khoâng heà uoáng röôïu ! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Tieát Ñaïi Haùn khoâng hoûi nöõa, laïi roùt cho haén moät cheùn. Cheùn thöù hai deã uoáng hôn. Sang cheùn thöù ba, Phoù Hoàng Tuyeát nghe muøi thôm, vò ngoït. Laïi coù caûm giaùc laï. Bình sanh, haén chöa bieát caûm giaùc ñoù. Haén thaáy ñeøn saùng hôn, haêng haùi hôn. Viiettkiiem..com V e k em com -504- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn