Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU BAÏCH VAÂN SÔN TRANG T rong soá taân khaùch coù Dieäp Khai. Chaøng cho raèng söï kieän ñoù raát lyù thuù. Tuy laø khoâng thöôøng xaûy ra nhöng chaúng phaûi laø khoâng coù. Chaøng nhìn quanh khaùch saûnh, quan saùt töøng khuoân maët, töï hoûi trong soá nhöõng ngöôøi hieän dieän nôi ñaây, coù maáy keû thöïc taâm lo aâu cho nhaø hoï Vieân. Haàu heát ñeàu khaån caáp ñaáy nhöng hoï khaån caáp vì quan taâm ñeán tröôøng hôïp baát bình thöôøng cuûa chuû nhaân hay vì röôïu saün ñoù, thöùc aên saép ñöôïc doïn leân nhöng hoï phaûi oâm buïng ñoùi ñeå chôø, chôø trong moät thôøi gian voâ ñinh. Bôûi bieát ñeán bao giôø thì taân lang môùi trôû veà. Giaû nhö taân lang khoâng trôû veà thì sao? Hoï coù ñöôïc cho aên, cho uoáng chaêng? Hoï nghó ñeán phaàn leã vaät mang ñeán ñaây, vì neå nang trang chuû neân leã vaät troïng haäu ít nhieàu. Neáu baét buoäc phaûi ra veà vôùi caùi buïng troáng roãng thì ñuùng laø canh baïc thua cay. Dieäp Khai cöôøi. Ngoài beân caïnh, Ñinh Vaân Laâm nhaéc kheùo: - Ngöôi khoâng neân cöôøi. Dieäp Khai nheo maét: - Taïi sao? Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Hieän taïi, moãi caù nhaân ñeàu bieát taân lang thaát tung. Neáu ngöôi cöôøi thì khaùc naøo vui möøng treân tai hoïa cuûa ngöôøi. Dieäp Khai vaãn cöôøi: - Voâ luaän theá naøo thì cöôøi vaãn hôn khoùc. Huoáng chi hoâm nay laø ngaøy hyû söï chöù ñaâu phaûi tang söï. Ñinh Vaân Laâm bæu moâi: - Ngöôi coù theå giaûm thieåu nhöõng lôøi toån ñöùc chöù? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng theå. -482- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Vaân Laâm troá maét: - Khoâng theå? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi vì neáu taïi haï khoâng noùi thì coâ nöông cuõng noùi. Ñinh Vaân Laâm nghinh maët, möôøng töôïng giaän song thöïc ra laø naøng raát khoaùi yù. Bôûi Dieäp Khai khoâng gioáng phaàn ñoâng, hôn nöõa chaøng cuõng chaúng thaát tung. Giôø ngoï ñaõ ñeán. Taân lang vaãn chöa trôû veà, song chaúng leõ khaùch chòu ñoùi voâ haïn ñònh ñeå chôø moät ngöôøi thaát tung sao? Roài tieäc vui cuõng ñöôïc doïn leân. Röôïu vaø thòt tuy chöa vaøo mieäng nhöng ai ai cuõng phaán khôûi tinh thaàn. Ñinh Vaân Laâm cau maøy, hoûi: - Taïi sao caùc ca ca cuûa ta chöa ñeán? Dieäp Khai hoûi laïi: - Hoï cuõng ñeán nöõa sao? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu: - Hoï coù noùi laø hoï muoán ñeán. Dieäp Khai laïi hoûi: - Coâ nöông hy voïng hoï ñeán? Ñinh Vaân Laâm gaät ñaàu. Naøng mæm cöôøi, thoát: - Ta muoán xem thaùi ñoä cuûa Loä Tieåu Giai nhö theá naøo, khi hoï ñeán. Dieäp Khai chôùp maét: - Neáu Loä Tieåu Giai gieát heát caùc ca ca cuûa coâ nöông? Ñinh Vaân Laâm bóu moâi: - Taïi sao ngöôi xem thöôøng anh em hoï Ñinh? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi vì anh em nhaø hoï Ñinh cuûa coâ nöông xem thöôøng taïi haï. Ñinh Vaân Laâm cöôøi laïnh: - Ngöôøi hoï Maõ xem troïng ngöôi neân ñaõ giao phoù con trai con gaùi cho ngöôi giöõ hoä. -483- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai boãng thôû daøi, thoát: - Neáu bieát ñöôïc Maõ Phöông Linh thaønh hoân sôùm nhö theá naøy thì taïi haï ñaõ mang Tieåu Hoå Töû theo roài. Hieän taïi chaøng gôûi Tieåu Hoå Töû ôû taïi nhaø baèng höõu. Baèng höõu cuûa chaøng coù môû moät voõ tröôøng, hai vôï choàng muoán coù moät ñöùa con trai neân hoï vöøa thaáy Tieåu Hoå Töû laø ñaâm thích ngay. Dieäp Khai coù raát nhieàu baèng höõu, ñuû caùc haïng ngöôøi, laøm ñuû moïi vieäc. Chaøng thích coù baèng höõu maø baèng höõu cuûa chaøng chaúng ai khoâng öa chaøng. Töï nhieân laø vaäy, bôûi khoâng öa thích nhau thì laøm sao trôû thaønh baèng höõu cuûa nhau? Ñinh Vaân Laâm tröøng maét, laïnh luøng hoûi: - Ngöôi than thôû caùi gì? Coù phaûi laø tieåu thô hoï Maõ laáy choàng neân ngöôi khoù chòu? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Khoâng phaûi laø Ñinh tieåu thô laáy choàng thì taïi haï ñaâu coù khoù chòu. Ñinh Vaân Laâm phì cöôøi, thoát: - Neáu ngöôi khoâng sôùm ñeán nhaø hoï Ñinh caàu hoân thì ta laáy choàng gaáp cho maø xem. Dieäp Khai cöôøi nheï: - Theá thì taïi haï phaûi ... Chaøng boû dôû caâu noùi. Vì luùc ñoù Phoù Hoàng Tuyeát böôùc vaøo. Tay haén vaãn daùn dính nôi chuoâi ñao. Haén töø töø böôùc vaøo khaùch saûnh roäng lôùn. Ngöôøi trong khaùch saûnh raát ñoâng, song haén böôùc nhö ñi giöõa choán hoang vaéng. Haén khoâng nhìn moät ai trong bieån ngöôøi ñoù. Nhöng bieån ngöôøi ñoù nhìn haén. Ai ai cuõng coù caûm töôûng laø coù moät moät luoàng gioù laïnh queùt qua. Taát caû ñeàu rôïn mình. Haén, ñao cuûa haén, ngöôøi vaø ñao nhö mang töû khí vaøo khaùch saûnh. Dieäp Khai cau maøy, laåm baåm: - Sao haén ñeán ñaây? Ñinh Vaân Laâm thoát: - Bieát ñaâu chaúng phaûi laø Loä Tieåu Giai baûo haén ñeán? -484- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai laïi cau maøy: - Coøn chuùng ta nöõa? Taïi sao haén laïi tìm chuùng ta, baûo chuùng ta ñeán? Thaät laø kyø quaùi. Chaøng döøng caâu noùi, bôûi vì luùc ñoù, Phoù Hoàng Tuyeát vöøa ngaång maët leân thaáy chaøng. Maët haén vaãn laïnh luøng nhö luùc naøo. Dieäp Khai cöôøi nheï, ñöùng leân. Luùc naøo chaøng cuõng xem Phoù Hoàng Tuyeát laø baèng höõu. Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát quay ñaàu, khoâng tieáp tuïc nhìn chaøng. Haén töø töø len qua ñaùm ñoâng ñi tôùi. Baøn tay caàm chuoâi ñao hôi rung rung. Haén naém cöùng chuoâi ñao neân tay khoâng run maïnh laém. Haén böôùc ñi chaäm song laïi thôû gaáp. Ñinh Vaân Laâm laéc ñaàu, thôû daøi: - Xem ra chaúng phaûi haén ñeán ñaây ñeå uoáng röôïu möøng ñaâu. Dieäp Khai ñaùp: - Thöôøng thöôøng haén khoâng nhö vaäy ñaâu. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Khoâng ñeán ñeå uoáng röôïu thì ñeán ñeå laø gì? Dieäp Khai ñaùp: - Ñeå gieát ngöôøi. Ñinh Vaân Laâm giaät mình: - Gieát ai? Dieäp Khai tieáp: - Haén ñaõ ñeán ñaây thì ngöôøi haén muoán gieát phaûi laø ngöôøi taïi ñaây. Chaøng thoát chaäm raõi, thaàn saéc ngöng troïng ... Chöa bao giôø Ñinh Vaân Laâm thaáy chaøng nghieâm trang nhö vaäy. Naøng hoûi: - Chaúng leõ haén muoán gieát Vieân ... Dieäp Khai gaät ñaàu. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét: - Taïi ñaây? Baây giôø? -485- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai gaät ñaàu: - Gieát ngöôøi thì khoâng bao giôø haén chôø ñôïi. Ñinh Vaân Laâm cau maøy: - Ngöôi khoâng ngaên trôû haén? Dieäp Khai laïnh luøng: - Haén gieát ngöôøi thì khoâng ai ngaên trôû noåi. Ñoät nhieân aùnh maét cuûa chaøng trôû neân saéc beùn nhö ñao kieám. Chæ coù nhöõng ngöôøi naëng nieàm thuø haän môùi coù thöù aùnh maét ñoù. Neáu Ñinh Vaân Laâm baét gaëp aùnh maét ñoù thì naøng môùi hieåu con ngöôøi cuûa chaøng nhö theá naøo. Chaøng hoaøn toaøn bieán ñoåi thaønh con ngöôøi khaùc. Nhöng naøng ñang baän theo doõi Phoù Hoàng Tuyeát. Naøng thôû daøi, thoát: - Xem ra hoâm nay khoâng kheùo roài hyû söï laïi bieán thaønh tang söï maát. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø xuyeân qua bieån ngöôøi ñi tôùi. Cuoái saûnh ñöôøng coù moät taám bieån, chæ coù moät chöõ nôi bieån ñoù. Moät chöõ Hyû raát to, chöõ maøu vaøng, neàn bieån sôn ñoû. Ñoû laø maøu vui töôi. Song cuõng laø maøu maùu. Moät phu nhaân, ñaàu caøi ñuû loaïi chaâu ngoïc, tay caàm cheùn traø baèng vaøng ñang chuyeän troø vôùi nöõ nhaân baân caïnh. Chaéc laø vieäc tö rieâng chi ñoù neân aâm thanh raát nhoû. Chôït baø laõo troâng thaáy Phoù Hoàng Tuyeát. Cheùn traø trong tay baø rôi xuoáng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhìn baø, baøn tay cuûa haén vaãn naém chaët chuoâi ñao. Haén haønh ñoäng khoâng nhanh laém nhöng ít coù ngöôøi phaùt hieän kòp. Cheùn traø rôi, khoâng rôi xuoáng neàn. Cheùn traø rôi xuoáng voû ñao cuûa haén. Traø trong cheùn khoâng rôi ra ngoaøi moät gioït nhoû. Dieäp Khai thôû daøi, laåm nhaåm: - Ñao nhanh quaù, Ñinh Vaân Laâm cuõa thôû daøi, phuï hoïa: - Nhanh thaät. -486- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Phoù Hoàng Tuyeát töø töø ñöa tay leân. Voû ñao theo tay, vöøa leân vöøa höôùng qua phuï nhaân. Treân voû ñao coù cheùn traø. Haén hoaøn traû cheùn traø. Phuï nhaân muoán cöôøi nhöng nuï cöôøi khoâng nôû noåi. Baø göôïng thoát: - Ña taï. Baø ñöa tay ñònh tieáp cheùn traø nhöng baøn tay baø run ñaùng sôï. Boãng moät baøn tay töø beân caïnh thoø ra, tieáp laáy cheùn traø. Baøn tay raát vöõng, khoâng run nhö tay phuï nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn baøn tay ñoù, töø töø nhìn leân maët ngöôøi. Ngöôøi ñoù vaøo traïc trung nieân nhöng raâu toùc ñaõ baïc neân khoù nhaän ñònh ñuùng möùc tuoåi, vaän y phuïc raát kyõ, kyõ maøu saéc, kyõ kích thöôùc . Chæ coù haïng ngöôøi caån thaän môùi quan taâm ñeán moät beà ngoaøi ñöôïc nghieân cöùu coâng phu nhö vaäy . Ngoùn tay daøi, hôi khoâ moät chuùt. Caùi khoâ noùi leân moät cöùng raén tieàm taøng, moät noäi löïc sung maõn . Con ngöôøi ñoù thöøa haáp löïc caâu daãn baát cöù nöõ nhaân naøo . Baøn tay y phaûi laø baøn tay caàm ñao, kieám, phoùng aùm khí, caàm thöù gì, phoùng thöù gì, cuõng phaùt huy ñöôïc moät linh dieäu khieáp ngöôøi . Phoù Hoàng Tuyeát hoûi coäc loác: - Caùc haï laø Vieân Thu Vaân? Ngöôøi ñoù cöôøi, ñaùp: - Taïi haï Lieãu Ñoâng Lai. Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy - Coøn Vieân Thu Vaân? Lieãu Ñoâng Lai ñaùp: - Saép ñeán nôi. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu. - Toát, taïi haï ñôïi. Lieãu Ñoâng Lai hoûi: - Caùc haï muoán gaëp y, coù vieäc chi? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp -487- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn AÙnh maét cuûa haén höôùng veà xa xa, trong taàm maét cuûa haén khoâng coøn Lieãu Ñoâng Lai nöõa. Nhöõng gì trong taàm maét ñoù, ñeàu bieán maát, taïi khoaûng troáng, daønh choã cho moät caùi gì saép xuaát hieän. Lieãu Ñoâng Lai thaûn nhieân, khoâng löu yù ñeán Phoù Hoàng Tuyeát. Y trao cheùn traø cho phuï nhaân, thoát: - Traø ñaõ nguoäi roài, taïi haï xin thay traø noùng. Phuï nhaân mæm cöôøi. - Ña taï. Baø ta bình tónh trôû laïi, vôùi söï can thieäp cuûa Lieãu Ñoâng Lai. Ñinh Vaân Laâm thoát: - Hoä Hoa kieám khaùch Lieãu Ñoâng Lai! Dieäp Khai gaät ñaàu . - Cuõng coù ngöôøi goïi y laø Ñoaït Maïng kieám khaùch. Ñinh Vaân Laâm hoûi: - Y laø anh vôï cuûa Vieân Thu Vaân? Dieäp Khai gaät ñaàu . - Ngoaøi choã thaân thích ñoù, hoï coøn laø huynh ñeä keát baùi cuûa nhau. Ñinh Vaân Laâm chôùp maét . - Nghe noùi y saønh khoa chieàu chuoäng nöõ nhaân laém. Dieäp Khai lôø löûng: - AÏ! Ñinh Vaân Laâm tieáp: - Y raát oân nhu, leã ñoä vôùi nöõ nhaân. Ñaùng leõ ngöôi neân hoïc theo y. Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Taïi haï phaûi hoïc theo y laø caùi chaéc. Nghe noùi y ôû nhaø coù möôøi baø lôùn nhoû, coøn tình nhaân beân ngoaøi thì khoâng theå ñeám. Ñinh Vaân Laâm caén moâi, tröøng maét . - Taïi sao ngöôi khoâng hoïc caùi gì toát hôn? Boãng, naøng ñoû maët, phaùt hieän ra moïi ngöôøi ñeàu im laëng, chæ coù chaøng vaø naøng laø leùo nheùo vôùi nhau. Vaø luùc ñoù, coù moät soá ngöôøi nhìn veà phía hoï. -488- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Khoâng ai bieát Phoù Hoàng Tuyeát, song ña soá ñeàu linh caûm coù caùi chi baát thöôøng saép xuaát hieän, moät tai hoïa saép phaùt sanh. Vaø phaûi laø quan troïng. Vöøa luùc ñoù, töø phía haäu saûnh, moät nöõ nhaân ñoäi maõo phöôïng böôùc ra. Nöõ nhaân laø taân nöông Maõ Phöông Linh . Taân lang coøn thaát tung, taân nöông vaãn xuaát hieän, y phuïc huy hoaøng, song maët vaãn xanh. Moät maøu xanh ñaùng sôï. Vöøa böôùc ra, naøng löôùt tôùi tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát, rít leân: - Ngöôi! Quaû nhieân ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng nhìn naøng, nhö nhìn moät ngöôøi laï, bình sanh chöa heà gaëp. Maõ Phöông Linh tröøng maét, ñoâi maét ñoû ngaàu, cao gioïng hoûi: - Vieân Thanh Phong ñaâu? Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy - Vieân Thanh Phong? Maõ Phöông Linh laïi rít leân: - Chaúng phaûi ngöôi ñaõ gieát haén roài sao? Coù ngöôøi troâng thaáy ngöôi vaø haén. Phoù Hoàng Tuyeát hieåu. Thì ra, gaõ thieáu nieân mang kieám maø haén ñaõ gaëp taïi Tröôøng An maáy hoâm tröôùc chính laø thieáu trang chuû Baïch Vaân Trang. Luùc ñoù coù maët Baønh Lieät. Baønh Lieät hieän cuõng laø khaùch nhö moïi ngöôøi. Coù leõ Baønh Lieät ñem söï tình toá caùo vôùi moïi ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø thoát: - Thöïc ra, ta coù theå gieát gaõ. Maõ Phöông Linh rung ngöôøi, theùt leân: - Nhaát ñònh laø ngöôi ñaõ gieát haén. Chôù neáu khoâng thì laøm sao haén khoâng trôû veà? Ngöôi. . . laøm sao maø ngöôi cöù haïi ta maõi nhö vaäy? Ngöôi . . . Naøng khoùc roáng leân, khoâng noùi gì ñöôïc nöõa. Trong tay aùo, naøng coù daáu moät thanh kieám ngaén, naøng voït mình tôùi, kieám chôùp leân. Kieám vöøa chôùp, voû ñao cuõng vöøa nhích ñoäng. -489- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Kieám khoâng ñeán ngöïc cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, nhöng Maõ Phöông Linh bò haát vaêng ra xa, chaân loaïng choaïng, mình cuùi xuoáng, noân möõa. Coù leõ voû ñao quaát truùng buïng naøng. Thanh ñoaûn kieám coøn nôi tay, naøng daèn côn noân, löôùt tôùi löôït nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta khoâng dung tha hai laàn. Moät baøn tay töø phía sau vöôn tôùi, naém cheùo aùo Maõ Phöông Linh giaät nheï. Caùi giaät ñoù laøm coâng löïc taän duïng cuûa naøng tieâu tan maát. Naøng döøng laïi lieàn. Ai ñoù duøng phaùp Töù Löôïng Baùt Thieân Caân, hoùa giaûi coâng löïc naøng. Hoïc ñöôïc phaùp ñoù, ngaøy nay treân giang hoà chaúng coù maáy tay. Söû duïng linh dieäu côõ ñoù, laïi chaúng bao keû trong soá ít taäp luyeän ñöôïc. Ñaït thaønh keát quaû ñoù, phaûi traûi qua ít nhaát ba möôi naêm coâng phu. Vaø nhö vaäy, ngöôøi xöû duïng phaûi laø moät laõo nhaân . Ngöôøi ñoù coù caùi oai nghi ñaùng kính, ñaùng sôï. Laõo quaéc ñoâi maét saùng, nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Moät phuùt sau, laõo caát gioïng hoûi : - Caùc haï coù bieát naøng laø nöõ nhaân chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát nghe ngheïn ôû nôi yeát haàu. Nieàm phaãn noä coøn boác böøng nôi aùnh maét, laõo nhaân tieáp: - Duø cho naøng khoâng laø ngöôøi cuûa laõo phu ñi nöõa, laõo phu cuõng khoâng theå nhìn moät nam nhaân coù thaùi ñoä phuõ phaøng ñoái vôùi nöõ nhaân. Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Naøng laø daâu cuûa caùc haï? Laõo nhaân gaät ñaàu . - Phaûi. Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi - Caùc haï laø Vieân Thu Vaân? Laõo nhaân gaät ñaàu luoân . - Phaûi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Taïi haï khoâng coù gieát lònh lang. -490- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Vieân Thu Vaân nhìn haén, cuoái cuøng laïi gaät ñaàu . - Taïi haï nhaän thaáy caùc haï khoâng thuoäc haïng ngöôøi noùi ngoa. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø tieáp: - Tuy nhieân, taïi haï coù theå gieát caùc haï. Vieân Thu Vaân söûng soát Roài laõo baät cöôøi vang. Bình thöôøng, ít khi naøo laõo cöôøi nhö vaäy. Baây giôø laõo cöôøi bôûi ñoät nhieân moät nieàm sôï haõi phaùt sinh nôi taâm tö. Moät thöù sôï haõi khoâng ai hình dung noåi. Roài laõo laïi thoát: - Caùc haï baûo laø coù theå gieát taïi haï? Taïi nôi ñaây, caùc haï daùm noùi moät caâu nhö theá, thieát töôûng caùc haï phaûi laø moät phi thöôøng nhaân. Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân: - Nhöng taïi haï ñaõ noùi, duø khoâng roõ mình coù laø phi thöôøng nhaân hay khoâng, hieän taïi taïi haï chæ hoûi caùc haï moät caâu thoâi. Vieân Thu Vaân gaät ñaàu: - Cöù hoûi. Naém chuoâi ñao cöùng hôn tröôùc, Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: - Möôøi chín naêm tröôùc, trong moät ñeâm tuyeát ñoå traéng trôøi, caùc haï coù maët beân ngoaøi Mai Hoa Am caïnh chaân nuùi Laïc Haøn chaêng? Vieân Thu Vaân taét haún traøng cöôøi. Nieàm sôï haõi boác leân nôi aùnh maét, maïnh hôn tröôùc. Göông maët oai nghieâm chôït bieán nhaên ruùm laïi, laõo keâu leân thaát thanh . - Caùc haï laø chi cuûa Baïch ñaïi hieäp? Hoûi nhö theá, laø coù bieát vieäc naêm xöa . Caâu hoûi ñoù ñuû laém roài. Ít nhaát cuõng ñuû vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Göông maët xanh xaùm cuûa Phoù Hoàng Tuyeát bieán hoàng, thoaûng run leân. Kyø quaùi. Toaøn thaân run, ñoâi tay run theo, song baøn tay naém chuoâi ñao caøng cöùng hôn. Ñoaïn, haén nghieán raêng, roài gaèng gioïng: - Taïi haï laø con trai cuûa vò ñaïi hieäp hoï Baïch. -491- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén noùi troøn caâu . Vieân Thu Vaân cuõng nghe troøn caâu, nhöng laø caâu noùi cuoái cuøng laõo nghe ñöôïc. Bôûi, thanh ñao ñaõ ra khoûi voû. Phoù Hoàng Tuyeát gieát ngöôøi khoâng bao giôø chôø ñôïi. o0o Ñao quang chôùp. AÙnh chôùp cuûa ñieän cuõng khoâng nhanh hôn. Vaø ñao chôùp thì phaûi ñaùng sôï hôn ñieän chôùp. Ngöôøi ta coù theå thaáy aùnh ñao chôùp, nhöng khoâng ai thaáy ñao. Moïi tieáng ñoäng taïi saûnh ñöôøng ñeàu im baët, moïi ñoäng taùc ñeàu döøng, ñoàng loaït. Keá ñoù, tieáng roät töø yeát haàu cuûa Vieân Thu Vaân vang leân, roài maét laõo tröøng to, ñoâi maét chieáu thaúng ñeán Phoù Hoàng Tuyeát, ñoâi maét thaát thaàn, phaûng phaát coøn vöông nieàm kinh ngaïc, khieáp sôï, bi ai, hoaøi nghi. Laõo khoâng töôûng ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát nhanh côõ ñoù. Laõo cuõng khoâng tin Phoù Hoàng Tuyeát laïi gieát laõo. Baây giôø, göông maët Phoù Hoàng Tuyeát bieán traéng xanh trôû laïi nhö cuõ. Coøn chuùt hôi taøn, Vieân Thu Vaân ruùt thanh ñao nôi mình ra. Nhöng, ñao vöøa rôøi voû, laõo ngaõ xuoáng ngay. Maùu tuoân ra ñaåm öôùt mình laõo. Ñoâi maét loài leân ñaùng sôï. Laõo coá gom taøn löïc, heùt lôùn: - Ñeâm ñoù, taïi haï khoâng coù maët beân ngoaøi Mai Hoa Am. Caâu noùi cuoái cuøng cuûa laõo. Nhöng chaúng phaûi laø caâu noùi cuoái cuøng Phoù Hoàng Tuyeát nghe. Haén ñuùt ñao vaøo voû, thaân ñao coøn vaáy maùu. Boãng, moät aâm thinh ñaâu ñoù vang leân, laïnh hôn aùnh ñao: - Caùc haï gieát laàm ngöôøi! Viiettkiiem..com V e k em com -492- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn