Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM HOÄ HOA KIEÁM KHAÙCH R aèm thaùng chín. Giôø Thaân, ñaïi kieát. Neân cöôùi gaû. Kî choân caát. Töø moïi neûo ñöôøng daãn ñeán Baïch Vaân Trang, xe ngöïa daäp dìu töø saùng sôùm. Duø ngoài xe, duø ngoài ngöïa, ai ai cuõng vaän y phuïc môùi, maøu saéc huy hoaøng. Ngöïa, dó nhieân laø tuaán maõ, ngoài tuaán maõ cuõng laø moät haõnh dieän cuûa khaùch giang hoà. Ngöïa keùo xe, thoâng thöôøng khoâng laø tuaán maõ, song ngöïa vaãn chaïy vôùi toaøn toác löïc, bôûi laø ngaøy ñaëc bieät, khoâng ai thích laïc haäu. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ trao cöông, trao roi cho gaõ ñaùnh xe, töï mình vaøo trong xe ngoài. Tay vaãn naém chaët chuoâi ñao. Thaàn saéc vaãn khaån tröông. Haén ñaâu coù theå phí söùc cho vieäc ñaùnh xe! Haén phaûi giaønh khí löïc, ñeå coøn ñoái phoù vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, trong nhöõng phuùt giaây saép tôùi chöù! Thuùy Bình ngoài caïnh haén, öu tö … Tieát Ñaïi Haùn choác choác laïi noác röôïu, noác xong, laïi laåm nhaåm: - Taïi haï hy voïng caû Vaïn Maõ Ñöôøng laãn Loä Tieåu Giai ñeàu coù maët! Phoù Hoàng Tuyeát chôït thoát: - Taïi haï nghó, caùc haï neân ít uoáng moät chuùt! Tieát Ñaïi Haùn cau maøy: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng ñaùp: - Say, laø khoù gieát ñöôïc ngöôøi. Nhaát laø ngöôøi ñoù laïi laø Loä Tieåu Giai! Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh: - Chaúng leõ tröôùc khi gieát ngöôøi, phaûi aên ñaäu phoäng? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - AÊn ñaäu, duø sao vaãn hôn uoáng röôïu. Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Hay hôn ñieåm naøo? -471- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Haén nhai vôø, nhoùc nhaùch, nhoùc nhaùch … Tieáng nhoùc nhaùch laøm lôi caûnh giaùc cuûa ñoái phöông ít nhieàu. Ngoaøi ra, ñaäu coù chaát boå döôõng, coøn röôïu thì kích thích, heát kích thích laïi laøm nhuõn ngöôøi. Röôïu laøm cho con ngöôøi maát bình thöôøng. Giao ñaáu vôùi cao thuû maø maát bình thöôøng, laø caàm chaéc caùi baïi. Tieát Ñaïi Haùn tröøng maét, ñònh söøng soä, roài laïi thoâi, cuoái cuøng cöôøi khoå, thoát: - Xem ra, chuùng ta phaûi tìm ñaäu phoäng maø mua, nôi chuùng ta ai ai cuõng khaån tröông ít nhieàu. Boãng, gaõ ñaùnh xe caát tieáng: - Hieän taïi, chuùng ta ñaõ ñeán con ñöôøng chaùnh, daãn thaúng ñeán Baïch Vaân Trang. Töø nôi naøy, chuùng ta coù theå nhìn thaáy Baïch Vaân Trang. Tieát Ñaïi Haùn khoâng daèn loøng ñöôïc, nhoùng coå ra nhìn. Treân ñöôøng daøi, buïi vaøng boác muø mòt, xa xa, daõy nuùi chaén ngang taàm maét, xanh dôøn. Nôi phía döôùi daõy xanh xanh, coù moät vuøng goàm maáy ñieåm xaùm xaùm. Nhöõng noùc nhaø cuûa khu Baïch Vaân Trang. Tieát Ñaïi Haùn taët löôõi: - Quy moâ to ñaáy chöù! Gaõ ñaùnh xe cöôøi, thoát: - Trong voøng taùm traêm daëm quanh ñaây, coøn ai khoâng bieát ñaïi gia, thieáu gia hoï Vieân! Tieát Ñaïi Haùn tröøng maét, gioïng thoát: - Ñaïi gia laø caùi quaùi gì, ta khoâng heà bieát! Gaõ ñaùnh xe thaáy y tröøng maét, beøn nín laëng, heát daùm taùn döông hoï Vieân nöõa. Coå xe tieán vaøo sôn ñaïo. Hai beân, caây moïc raäm raïp, laøm heïp bôùt con ñöôøng. Khoâng khaùch löõ haønh, khoâng gia cö. Noùi ñeán khaùch löõ haønh, laø noùi veà luùc bình thöôøng, noùi veà lôùp ngöôøi sinh hoaït thöôøng xuyeân. Chöù hieän taïi, khaùch löõ haønh taáp naäp. Vaø taát caû ñeàu höôùng veà moät ñòa ñieåm duy nhaát, Baïch Vaân Trang! Phoù Hoàng Tuyeát thaàm nghó: -472- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Maõ Khoâng Quaàn coù ñeán ñaây chaêng? Töø luùc xe vaøo sôn ñaïo, haén naém cöùng chuoâi ñao, gaân tay noåi voàng. Neáu haén khoâng keàm vöõng, tay haén phaûi rung maïnh. Thuùy Bình ñaët tay leân tay haén, dòu gioïng thoát: - Neáu laõo coù ñeán ñaây, thì laõo chaïy ñi ñaâu cho thoaùt! Coâng töû noùng naûy laøm gì! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nghe naøng noùi gì. Haén môû to maét nhìn ñaêm ñaêm thanh ñao ñen cuûa haén. Tieát Ñaïi Haùn cuõng nhìn thanh ñao ñoù. Y hoûi: - Caùc haï coù theå cho xem chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Khoâng theå! Tieát Ñaïi Haùn cau maøy: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Vì khoâng ai ñöôïc xem noù! Taát caû khoâng chöøa moät ngöôøi! Tieát Ñaïi Haùn hoûi: - Neáu taïi haï nhaát ñònh muoán xem? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Muoán nhö vaäy laø muoán cheát. Caùc haï khoâng cheát, thì taïi haï cheát! Tieát Ñaïi Haùn bieán saéc maët, roài baät cöôøi, thoát: - Loä Tieåu Giai khoâng sôï ai thaáy kieám phaùp. Kieám cuûa haén cuõng khoâng coù voû. Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Caùc haï tuøy thôøi xem kieám cuûa haén, nhöng thanh ñao naøy, nhaát ñònh laø khoâng xem ñöôïc. Toát hôn, caùc haï ñöøng töôûng xem noù! Haén ñöa maét nhìn ra xa xa, töø töø tieáp: - Thanh ñao naøy, voán laø vaät baát thöôøng. Ai troâng thaáy noù, laø coù tai hoïa ngay! Tieát Ñaïi Haùn bieán saéc, muoán hoûi gì ñoù, nhöng khoâng kòp môû mieäng. Bôûi, coå xe ñaõ döøng laïi, laø ñeán ñòa ñieåm roài. Nhöõng vieäc saép khai dieãn ra, quan troïng hôn chuyeän y ñònh hoûi. Y quay ñaàu laïi. -473- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Vaät hieän ra tröôùc nhaát, trong taàm maét cuûa y, laø haït ñaäu phoäng, voû ñaäu phoäng. Voû ñaäu phoäng bay ñi, veït qua hai beân, haït ñaäu rôi xuoáng. Rôi truùng mieäng Loä Tieåu Giai. Loä Tieåu Giai ñang ñöùng giöõa loøng ñöôøng aên ñaäu. Tieát Ñaïi Haùn tung mình leân. Mui xe bò y tung, raùch soaït, bay moät loã lôùn. Loä Tieåu Giai thôû daøi ñaùp: - Cuõng may, mui xe khoâng ñöôïc chaéc laém! Cho neân, ñaàu cuûa ngöôi coøn nguyeân veïn! Tieát Ñaïi Haùn theùt: - Ngöôi muoán ñaàu cuûa ta phaûi thuûng? Loä Tieåu Giai cöôøi nheï: - Ngöôi cöù töôûng töôïng xem, neáu coù moät loã thuûng treân ñaàu, cöù moãi laàn theøm röôïu ngöôi chæ ñoå röôïu vaøo loã ñoù, coù phaûi khoûi phí coâng haù mieäng noác chaêng? Tieát Ñaïi Haùn laïi loàng leân, heùt: - Tröôùc maët ta, ngöôi coøn daùm noùi naêng cuoàng daïi aø? Ngöôi coøn daùm chaïm maët ta aø? Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Taïi sao khoâng daùm? Ta voán ôû ñaây chôø ngöôi maø, chöù ñaâu phaûi baát ngôø chaïm nhau? Tieát Ñaïi Haùn giaät mình: - Ngöôi bieát ta seõ ñeán ñaây? Loä Tieåu Giai khoâng ñaùp caâu ñoù, chæ thoát: - Ngöôøi ta thaáy ngöôi khoâng ngoài xe, chæ chaïy theo xe, ñeàu cho laø ta. Ta thì khoâng, duø cho ngöôi vaùc caû coã xe leân löng maø chaïy, ta cuõng xem thöôøng, khoâng heà kyø quaùi! Y laïi cöôøi roài tieáp: - Bôûi, con ngöôøi nhö ngöôi, vieäc gì maø ngöôi khoâng laøm ñöôïc, keå caû vieäc ngoâng nhaát! Treû con nhaát! Tieát Ñaïi Haùn höø moät tieáng: - Coøn ngöôi! Chaúng phaûi laø baát cöù vieäc gì, ngöôi cuõng laøm ñöôïc sao? Loä Tieåu Giai ñaùp: -474- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Nhöõng vieäc ngu ngoác, thuù thaät vôùi ngöôi, ta khoâng laøm noåi! Tieát Ñaïi Haùn cöôøi laïnh: - Ngöôi khoâng ngu ngoác, chæ coù ta laø ngu ngoác thoâi! Ta boãng döng laïi xem ngöôi laø baèng höõu. Ñoù laø caùi ngu cuûa ta! Loä Tieåu Giai thoát: - Ta voán laø baèng höõu cuûa ngöôi. Tieát Ñaïi Haùn cao gioïng: - Ngöôi laø baèng höõu cuûa ta? Taùm möôi vaïn löôïng baïc, ta trao cho ngöôi, ngöôi ñeå ñaâu? Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Tieâu saïch roài! Tieát Ñaïi Haùn loàng loän leân: - Ngöôi noùi sao? Tieâu heát saïch roài? Loä Tieåu Giai thoát: - Chuùng ta ñaõ laø baèng höõu cuûa nhau, maø baèng höõu thì coù caùi gì cuõng laø cuûa chung, baïc cuûa ngöôi, sao ta laïi khoâng tieâu xaøi ñöôïc? Tieát Ñaïi Haùn troá maét: - Ngöôi xaøi caùch naøo? Loä Tieåu Giai ñaùp goïn: - Cho thieân haï heát ! Tieát Ñaïi Haùn heùt: - Cho ai? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Phaân nöûa, phaân phoái cho naïn daân taïi Hoaøng Haø, phaân nöûa caáp cho caùc gia ñình coù coâ nhi quaû phuï cuûa nhöõng keû bò ngöôi gieát! Khoâng cho Tieát Ñaïi Haùn noùi gì, y tieáp luoân: - Ñoàng tieàn do ngöôi kieám ra baèng phöông phaùp baát chaùnh, ta giuùp ngöôi laáy laïi chaùnh nghóa, ngöôi phaûi caûm kích ta! Tieát Ñaïi Haùn cheát söûng ngöôøi, moät luùc laâu, laïi hoûi: - Coøn nöõ nhaân cuûa ta? Chaúng leõ ngöôi cuõng cho thieân haï luoân? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: -475- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ta khoâng cho ai caû! Tieát Ñaïi Haùn hoûi gaáp: - Theá ngöôi ñeå ñaâu? Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Ta gieát cheát roài! Tieát Ñaïi Haùn quaùt: - Ngöôi noùi sao? Gieát cheát? Loä Tieåu Giai höø moät tieáng: - Ta saùt nhaân, ñaâu phaûi laø vieäc laï kyø! Ngöôi la heùt caùi gì? Tieát Ñaïi Haùn loàng leân: - Sao ngöôi gieát naøng? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Vì naøng muoán thoâng gian! Tieát Ñaïi Haùn nhaûy choi choi: - Naøng thoâng gian? Vôùi nam nhaân naøo? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Naøng chöa thoâng gian thaät söï, chæ môùi muoán thoâi. Naøng muoán thoâng gian vôùi ta, song ta thì bao giôø coù caùi thoùi choù traâu ñoù? Ta cöï tuyeät. Nhöng ta nghó, khoâng phaûi taát caû nam nhaân treân ñôøi naøy ñeàu gioáng ta. Ñeå naøng soáng, coù ngaøy naøng laïi phaûn boäi ngöôi. Cho neân, ta gieát phöùt cho tieän vieäc. Vaäy laø nhôø ta, ngöôi seõ ñöôïc vónh vieãn khoûi bò naøng caém söøng leân ñaàu! Tieát Ñaïi Haùn gaét: - Khoâng coù caùch gì khaùc? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Ta chæ bieát coù caùch ñoù thoâi. Caùch ñoù laø nhaát! Tieát Ñaïi Haùn cheát söûng laâu hôn tröôùc. Boãng, y baät cöôøi vang, thoát: - Toát! Gieát ñöôïc laém! Toát laém! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Toát laø caùi chaéc! -476- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Gieát ngöôøi, tieâu tieàn, nhö ngöôi ñaõ laøm, thaät laø laøm khoaùi nhaân taâm gheâ! Khoaùi gheâ! Ta boäi phuïc! Boäi phuïc! Loä Tieåu Giai gaät guø: - Ta bieát, theá naøo ngöôi cuõng boäi phuïc! Tieát Ñaïi Haùn tieáp: - Röôïu naøy cuõng laø thöù khaù, laïi ñaây laøm maáy nguïm ñi! Loä Tieåu Giai gaät guø: - AÊn ñaäu phoäng, uoáng röôïu, cuõng ñöôïc laém! Caû hai naém tay nhau, quaøng vai nhau, thaân nhau hôn tröôùc, hôn baát cöù ñoâi baèng höõu naøo. Tieát Ñaïi Haùn boãng thôû daøi hoûi: - Sao ngöôi khong chôø ta trôû veà? Ngöôi baän vieäc gì maø phaûi ra ñi gaáp nhö theá? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Baän vieäc gieát ngöôøi! Tieát Ñaïi Haùn troá maét: - Gieát ai? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Gaõ vöøa ôû trong xe cuûa ngöôi ñoù! Tieát Ñaïi Haùn cau maøy: - Vöøa ôû trong xe cuûa ta? Y quay laïi. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ ñi roài, chæ coøn Thuùy Bình ngoài nguyeân taïi choã. Naøng khoâng cuùi ñaàu, naøng ñang tröøng maét nhìn Loä Tieåu Giai. Tieát Ñaïi Haùn cau maøy hoûi: - Nam nhaân cuûa coâ nöông ñaâu? Thuùy Bình caén moâi, roài ñaùp: - Y khoâng phaûi laø nam nhaân cuûa toâi! Bôûi töø luùc naøo ñeán baây giôø, y khoâng xem toâi laø nöõ nhaân. Töø luùc naøo ñeán baây giôø, y khoâng xem toâi laø moät caù nhaân! Tieát Ñaïi Haùn laéc ñaàu: - Coù leõ coâ nöông nhaän xeùt laàm y! -477- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thuùy Bình laéc ñaàu: - Toâi khoâng laàm. Khoâng bao giôø toâi nhaän xeùt laàm moät nam nhaân, baát cöù nam nhaân naøo. Naøng thoát, maét naøng laïi nhìn Loä Tieåu Giai. Chôït, naøng cöôøi laïnh, tieáp: - Hieän taïi, toâi thaáy roõ, caùc haï thuoäc maãu nam nhaân naøo! Loä Tieåu Giai ñieàm nhieân: - Maãu nam nhaân naøo? Thuùy Bình ñaùp: - Maãu nam nhaân khoâng coù can ñaûm! Loä Tieåu Giai mæm cöôøi. Thuùy Bình tieáp: - Neáu caùc haï coù chuùt can ñaûm, thì taïi sao caùc haï khoâng daùm laáy Maõ Phöông Linh? Loä Tieåu Giai hoûi: - Taïi sao taïi haï phaûi laáy naøng aáy? Thuùy Bình ñaùp: - Taïi vì toâi bieát naøng ñi theo caùc haï! Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ nöông bieá? Thuùy Bình gaät ñaàu: - Toâi thaáy naøng chaïy theo caùc haï. Toâi bieát theá naøo naøng cuõng baét kòp caùc haï. Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Coâ nöông bieát nhieàu vieäc quaù! Thuùy Bình tieáp: - Raát tieác naøng laïi bieát quaù ít vieäc! Cho neân, naøng môùi meâ thích caùc haï! Loä Tieåu Giai mæm cöôøi: - Coâ nöông cho raèng naøng meâ thích taïi haï? Thuùy Bình höø laïnh: - Khoâng meâ thích thì ñuoåi theo laøm gì? -478- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai thoát: - Bieát ñaâu naøng chaïy theo taïi haï laïi chaúng phaûi laø ñeå yeâu caàu taïi haï gieát ngöôøi? Thuùy Bình cöôøi mæa: - Vaø nam nhaân vaãn coù theå vì nöõ nhaân maø gieát ngöôøi ñöôïc chöù? Huoáng chi, gieát ngöôøi laø ngheà cuûa caùc haï? Loä Tieåu Giai hoûi: - Coù phaûi laø coâ nöông muoán noùi naøng chôø taïi haï gieát Phoù Hoàng Tuyeát? Thuùy Bình buoâng goïn: - Vaán ñeà laø caùc haï daùm hay khoâng daùm. Loä Tieåu Giai cöôøi laïnh. Thuùy Bình tieáp: - Bôûi caùc haï khoâng daùm, neân ñöa naøng cho ngöôøi khaùc. Loä Tieåu Giai hoûi: - Coâ nöông cho raèng taïi haï cheâ naøng? Thuùy Bình ñaùp: - Naøng chaïy theo caùc haï, laø coù yù hieán daâng roõ raøng, chæ coù hai tröôøng hôïp thoâi: moät laø caùc haï khoâng daùm thöïc hieän söï thænh caàu cuûa naøng, hai laø caùc haï cheâ naøng. Toâi thaáy vieäc thöù nhaát coù lyù hôn! Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Beân trong, coù moät ñoaïn côù söï! Thuùy Bình hoûi: - Côù söï gì? Loä Tieåu Giai giaûi thích: - Taïi haï ñöa naøng ñeán Baïch Vaân Trang. Naøng gaëp Tieåu Vieân, boãng phaùt hieän ra Tieåu Vieân hôn taïi haï nhieàu, neân yeâu ngay Tieåu Vieân, haát taïi haï ra! Y thôû daøi löôït nöõa, cöôøi khoå, tieáp: - Côù söï nhö theá ñoù, khoâng khuùc chieát, khoâng ly kyø. Bôûi, söï vieäc raát thöôøng xaûy ra! Thuùy Bình hoûi: - Taïi sao caùc haï ñöa naøng ñeán Baïch Vaân Trang? -479- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai ñaùp: - Bôûi nôi ñoù taïi haï thöôøng ñeán! Thuùy Bình cöôøi laïnh: - Bieát ñaâu chaúng phaûi laø moät keá thoaùt ly naøng? Cho neân caùc haï taïo cô hoäi cho hai ñaøng gaëp nhau! Caùc haï coá yù laøm nhö theá! Caùc haï sôï ñao cuûa y nhanh hôn kieám! Loä Tieåu Giai löõng lôø: - AÏ? Thuùy Bình tieáp: - Nhöng hieän taïi, caùc haï khoâng caàn phaûi sôï y nöõa! Bôûi, y seõ khoâng bao giôø tìm caùc haï! Hieän taïi caùc haï khoâng coøn lieân quan ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng nöõa! Caùi moái quan heä ñoù cuûa caùc haï ñaõ chuyeån sang cho Baïch Vaân Trang. Giôø ñaây Baïch Vaân Trang vaø Vaïn Maõ Ñöôøng lieân quan vôùi nhau, qua cuoäc hoân nhaân do caùc haï coá yù caáu keát. Döøng laïi moät chuùt, naøng tieáp luoân: - Giôø ñaây Phoù Hoàng Tuyeát phaûi nhaän Vieân Thu Vaân laø keû thuø cuûa y vaø coù leõ y ñaõ gieát Vieân Thu Vaân roài cuõng neân, hay ít nhaát, song phöông ñang ghìm nhau taïi Baïch Vaân Trang! Ñoät nhieân, naøng nhaûy phoùc xuoáng xe, lao mình tôùi, moät thanh ñao ngaén chôùp chôùp nôi tay. Thanh ñao chöa ñeán ngöïc Loä Tieåu Giai, tay naøng ñaõ bò chuïp. Loä Tieåu Giai boùp maïnh tay. Thanh ñao vuoät tay naøng, rôi xuoáng ñöôøng. Naøng co ruùm ngöôøi laïi. Loä Tieåu Giai buoâng naøng ra, giaù ng luoân hai taùt tay vaøo maët naøng. Naøng ngaõ laên xuoáng ñöôøng, laên ñi maáy voøng. Boû coã xe laïi ñoù, Loä Tieåu Giai vaø Tieát Ñaïi Haùn phoùng mình ñi. Tieäc taïi Baïch Vaân Trang, laø tieäc vui, song taân khaùch ñeàu khoaùc boä maët traàm traàm. Moät cuoäc ñoái thoaïi kheõ dieãn ra giöõa moät soá ngöôøi döï tieäc. Moät cuoäc baøn taùn thì ñuùng hôn. Ñaïi khaùi, ngöôøi ta hoûi vaø ñaùp vôùi nhau nhö theá naøy: -480- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Hoâm nay, laø ngaøy hyû söï cuûa hoï? - Ñöông nhieân! Chöù neáu khoâng thì hoï môøi thænh laøm chi laém khaùch nhö theá naøo? - Nhöng taïi sao laïi khoâng coù veû gì vui töôi caû? - Taïi haï cuõng nhaän thaáy nhö vaäy! Thaät laø laï! - Taát caû ñeàu ñuû maët, chæ coøn thieáu moät ngöôøi. Maø ngöôøi naøy laïi laø ngöôøi troïng yeáu! - Ai ? - Taân lang! - Haén ñi ñaâu? - Hai hoâm tröôùc coù ai ñoù môøi ñi uoáng röôïu. Haén ñi roài, khoâng trôû veà. Khoâng ai bieát haén ñi ñaâu, ôû ñaâu hieän taïi! - Kyø quaùi! Taïi sao haén thaát tung? - Coù trôøi môùi bieát ñöôïc! Viiettkiiem..com V e k em com -481- Typed by Saøi Thaønh kyù giaû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn