Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI HAI BAÏT ÑAO LAÀN NÖÕA T hôøi tieát sang thu. Thu ñeán, laø caûnh vaät nhuoäm vaøng. Vaøng vôùi laù ôû haøng caây, vaøng vôùi laù rôi ruïng bay tôi taû lôïp khaép cuøng. Töø röøng ñeán phoá thò, ngaäp ñöôøng. Ba möôi boán con ngöa xuaát hieän. Ky só chæ coù hai möôi saùu. Ngöïa phi nöôùc ñaïi, ngöôøi meät nhoaøi. CaùC ky só ñeàu ñöôïm veû phong söông, coù ngöôøi mang thöông tích. Nhöng, chaúng ai mang ñeán tình traïng cuûa mình. Bôûi, hoï laø nhöõng tay saên, vaø laàn naøy, hoï thu hoaïch ñöôïc nhieàu. Hoï khoâng saên thuù, hoï saên ngöôøi. Maùu treân mình hoï, laø maùu cuûa moài saên. Hoï ñi vaøo khu röøng baøng, vaø keát quaû thu hoaïch cuûa hoï naèm treân löng ngöïa. Nhöõng röông baïc naëng neà. Thieân haï maéng hoï laø thoå phæ, laø cöôøng ñaïo, song hoï coù caàn gì. Hoï caàn soáng. Ai khoâng caàn soáng ? Huoáng chi, hoï töï nhaän mình laø nhöõng keû haûo haùn. Nhöõng haûo haùn luïc laâm. Caùc haûo haùn luïc laâm naøy, ñaõ veà caên cöù, goïi röïu chaät ñaày baøn, aên to, uoáng ñaäm, noùi lôùn. Baïc chaát ñoáng caïnh ñoù. Hoï vöøa aên uoáng, chuyeän troø vöøa chôø. Choï chôø vò ñaïi ca cuûa hoï, ñeå laøm moät cuoäc phaân chia. Ñaïi ca cuûa hoï laø Chuyû Nhaûn Long, choät moät maét. Y thöôøng duøng moät vuoâng khaên ñen che khuaát beân maét choät. Do ñoù ngöôøi ta cuõng goïi y laø Ñoäc Nhaõn Long. Taùnh cuûa y raát coâng bình xem huynh ñeä nhö nhau, khoâng ai hôn, keùm, chöa bao giôø thieân vò moät ngöôøi naøo, xöû hieáp moät ngöôøi naøo. Toaøn theå huynh ñeä ñeàu kính troïng, neå sôï y. Y coù hai thuoäc haï ñaéc löïc nhaát, moät laø Ñoå Laõo Hoå coù söùc maïnh nhö thaàn, ngöôøi ta noùi moät caùi ñaám maø haén ñuû haï moät con maõnh hoä. Chöa ai thaáy haén ñaùnh coïp laàn naøo song ngöôøi ta khoâng hoaøi nghi ñöôïc, bôûi haén töøng ñaùnh cheát ngöôøi vôùi moät quyeàn. Ngöôùi thöù ba laø tay ña möu, tuùc trí, coù caùi bieät hieäu laø Baïch Dieän Lang Trung. -428- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laàn xuaát ngoaïi haønh ngheà, chính Ñoå Laõo Hoå ñaùnh cheùt Thieát Kim Cöông, vò nhò tieåu ñaàu cuûa Traán Vieän Tieâu Cuïc. Vôùi thaønh tích ñoù, y seõ ñöôïc phaân chia quan troïng trong soá chieán lôïi phaåm thu hoaïch. Ñang luùc moïi ngöôøi cöôøi noùi oang oang, khoâng toõ töø ñaâu ñeán moät nöõ nhaân daãn xaùc vaøo. Ñòa phöông naøy coù caùi teân laø Long Hoå Traïi, ôû phía sau khu röøng baøng, boán beå coù nuùi non bao boïc. Long Hoå Traïi laø vuøng caên cöù cuûa ñaùm luïc laâm naøy, quanh naêm suoát thaùng chæ coù hoï ra vaøo trong vuøng phuï caän chæ coù daû thuù vaûng lai, tuyeät nhieân khoâng ngöôøi laï naøo daùm beùn maûng ñeán ! Giôø ñaây, boãng nhieân moät nöõ nhaân daãn xaùc ñeán ! Daõ thuù vaøo ñaây coøn phaûi sôï ñaùm haûo haùn luïc laâm naøy, huoáng hoà moät nöõ nhaân ? Caû boïn ñeàu ngöng cöôøi, ngöng noùi bao nhieâu caëp maét ñeàu ñoå doàn veà phía naøng. Chuyû Nhaûn Long khoâng noùi gì caû. Laø ñaïi ca, y phaûi giöõ traàm tónh vôùi thaân phaän ñoù, y chæ môû mieäng khi caàn môû mieäng, ñaõ coù thuoäc haï öùng phoù vôùi nhöõng vieäc nhoû nhaët. Vaø, thuoäc haï thaáp nhaát cuõng khoâng coù quyeàn leân tieáng tröôùc, moät laø khoâng ñöôïc vöôït baäc hai laø traùnh hôù heânh. Trong tröôøng hôïp naøy, chæ coù nhò traïi chuû laø coù tö caùch giaûi quyeát vaán ñeà. Nhò traïi chuû laø Ñoå Laõo Hoå. Ñoå Laõo Hoå ñaäp tay xuoáng baøn keâu boáp moät tieáng, roài cao gioïng hoûi : - Ngöôi laø ai ? Nöõ nhaân vaän y phuïc baèng thöù haøng cao quyù, maøu xanh laù caây, ñieåm nuï cöôøi duyeân daùng, dòu gioïng hoûi laïi : Toâi theá naøy, caùc vò khoâng nhaän ra laø moät nöõ nhaân hay sao maø coøn hoûi? Duø coù muø ñoâi maét, nghe aâm thinh cuûa naøng duø keû muø cuõng bieát laø moät nöõ nhaân. Ñoå Laõo Hoå hôi söôïng quaùt : - Ngöôi ñeán ñaây laøm gì ? Nöõ nhaân ñaùp : - Toâi muoán taïm truù taïi ñòa phöông naøy, trong ba thaùng, caùc vò nghó sao? Vaøo taän caên cöù cöôøng ñaïo, laø can ñaûm laém roài, laïi coøn ñoøi ôû laïi nhöõng ba thaùng, giöõa boïn chuùng ! Nöõ nhaân naøy ñieân roài chaéc ! -429- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Naøng tieáp : - Toâi hy voïng caùc vò nhöôøng cho toâi moät ngoâi nhaø toát nhaát taïi ñaây, coù ñuû baøn gheá, giöôøng. Veà chaên neäm thì moãi ngaøy phaûi thay hai löôït. Boïn cöôøng ñaïo söõng sôø ! Naøng laø ai maø baûo chuùng phuïc dòch nhö noâ taøi phuïc dòch chuû nhaân ? Naøng tieáp : - Chuùng toâi thích saïch seõ, eâm tònh, veà aên thì tuyø tieän, baát quaù, moãi ngaøy aên ba böõa, moãi böõa coù thòt traâu cuõng ñuû, chaúng caàn cao löông myõ vò gì. Coù ñieàu phaûi laø thòt cuûa traâu tô, thaät meàm, neâu laø thòt traâu thaên thì caøng hay. Thòt ôû choå khaùc, khoù aên laém ! Khoâng ai noùi tieáng naøo. Baây giôø naøng xöng laø chuùng toâi ! theá thì ngoaøi naøng ra, coøn ai nöõa ? Coøn bao nhieâu ngöôøi nöõa ? Naøng tieáp : - Ban ngaøy chuùng toâi khoâng uoáng röïu, song veà ñeâm caùc vò neân chuaån bò thöù Boà Ñaøo Töûu xuaát xöù töø Ba Tö maø phaûi laø thöôïng haûo haïng môùi uoáng ñöôïc. Ngoaøi ra, cuõng phaûi coù loaïi Truùc Dieäp Thanh ñaõ caát ít nhaát cuõng töø ba möôi naêm trôû leân. Khoâng ai noùi tieáp naøo. Naøng tieáp : - Luùc chuùng toâi nguû, caùc vò neân caét ba ban, luaân höôùng canh ban ñeâm, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc phaùt xuaát moät thinh aâm naøo, bôûi chuùng toâi deã giaät mình tænh giaác, maø tænh thì khoâng laøm sao doã laïi giaác nguû. Khoâng ai ñaùp. Naøng tieáp : - Caùc vieäc laët vaët khaùc, chuùng toâi coù theå chaâm chöôùc, deã daõi cho caùc vò. Chuùng toâi bieát, caùc vò laø nhöõng ngöôøi thoâ loã, vuïng veà neân saün saøng thoâng caûm cho caùc vò. Khoâng ai ñaùp! Ai ai cuõng cuøng luùc caøng söûng soä, hoï giöông maét nhìn nhau, nghe naøng noùi hoï coù caûm töôûng laø ñoái dieän vôùi moät keû ñieân vaø keû ñieân ñang ngaây ngoâ ca haùt. Nhöng naøng ung dung, töï nhieân, phaûng phaát coù caûm töôûng laø söï ñoøi hoûi raát hôïp tình hôïp lyù. Bôûi hôïp tình hôïp lyù khoâng ai coù theå cöï tuyeät. Ñôïi naøng döùt lôøi Ñoå Laõo Hoå baät cöôøi vang hoûi : - Ngöôi töôûng ôû ñaây laø ñaâu ? Khaùch saïn ? Quaùn aên ? Nöõ nhaân aùo xanh cöôøi duyeân daùng ñaùp : -430- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Tuy nhieân chuùng toâi khoâng chuaån bò thanh toaùn tieàn naøy ñaâu nheù ! Ñoå Laõo Hoå ngöng cöôøi: - Ngöôi coù muoán chuùng ta chia tieàn ngöôi laïi khoâng ? Nöõ nhaân laïi cöôøi : - Neáu ngöôi khoâng ñeà tænh toâi queân maát ! Soá baïc kia chuùng toâi chia moät phaàn ! Ñoå Laõo Hoå hoûi : - Bao nhieâu ? Nöõ nhaân ñieàm nhieân : - Chia hai ra chuùng toâi laáy moät nöõa ! Chæ coù moät nöûa thoâi ! Ñoå Laõo Hoå hoûi : - Ngöôi khoâng hieàm ít sao ? Nöõ nhaân ñaùp : - Chuùng toâi ñaõ noùi chuùng toâi khoâng ñoøi hoûi quaù ñaùng ñaâu. Caùc vò yeân trí ! Ñoå Laõo Hoå ngaång maët leân khoâng baät cöôøi ha haû, nhö bình sanh chöa gaëp vieäc gì vui thích hôn ! Bao nhieâu ngöôi kia cöôøi theo. Chæ coù Chuyû Nhaûn Long vaø baïch Dieän Lang Trung khoâng cöôøi. Baïch Dieän Lang Trung hoûi : - Ngöôi xöng chuùng toâi, theá caùc ngöôi coù maáy ngöôøi. Nöõ nhaân ñaùp : - Hai ngöôøi. Baïch Dieän Lang Trung laïi hoûi : - Coøn ngöôøi kia ? Ai theá ? Nöõ nhaân ñaùp : Choàng toâi chöù ai nöõa? Chaúng leõ toâi ñaùnh ñoâi ñaùnh caëp vôùi nam nhaân khaùc ñi chung, aên chung, nguû chung ? Baïch Dieän Lang Trung kheõ cau maët: - Y ôû ñaâu ? Nöõ nhaân ñaùp : - ÔÛ beân ngoaøi kia ! - Taïi sao y khoâng cuøng vaøo ñaây moät löôït vôùi ngöôi ? - Caùi taùnh cuûa y khoù khaén laém, toâi sôï y xuaát thuû baát ngôø gaây toån haïi cho caùc vò. Baïch Dieän Lang Trung cöôøi nheï : - Chöù khoâng phaûi ngöôi sôï boïn ta ñaùnh y moät traän neân thaân ? -431- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nöõ nhaân cöôøi, thoát : - Duø sao ñi nöõa, boïn toâi ñeán ñaây, chæ ñeå laøm khaùch, chöù khoâng phaûi ñeå ñaùnh nhau vôùi caùc vò. Baïch Dieän Lang Trung gaät ñaàu : - Ngöôi tìm ñuùng ñòa phöông maø ñeán ñoù ! ÔÛ ñaây, boïn ta khoâng thích vieäc ñaùnh nhau ! Boãng y traàm göông maët, laïnh luøng tieáp : - ÔÛ ñaây, boïn ta khoâng ñaùnh nhau, boïn ta chæ gieát ngöôøi thoâi ! o0o Khu röøng baøng ôû phía haäu caên cöù, caïnh khu röøng, coù moät ngoâi nhaø, tuy ôû phía haäu Long Hoå Traïi, song laø moät tieàn ñoàn cuûa traïi tieàn ñoàn aùn ngöõ traïi töø maët khu röøng. Hieän taïi, coù moät ngöôøi ñang ñöùng tröôùc ngoâi nhaø ñoù, nhìn ra daõy nuùi xa xa bieán maøu xanh, ñaäm neùt daàn daàn khi chieàu thu ñeán. Thôøi gian, laø luùc thu chieàu, veû tieâu sô bao phuû vaïn vaät. Ngöôøi ñöùng ñoù cuõng tieâu sô nhö caûnh thu chieàu. Hai tay chaép sau löng, maët nhaên nheo, laõo mô maøng nhìn ra phöông trôøi xa thaúm. Phaûi ! Moät laõo nhaân ! Tuy nhieân, tuoåi cao, laõo vaãn coøn ñöùng thaúng ngöôøi, ñoâi chaân coøn vöõng. Baát quaù, laõo coù veû meät moûi sau moät ngaøy vöôït daøi töø daëm nôi naøo ñoù, ñeán ñaây vaø ñang chôø coù moät choã ngôi nghó. Thaân voùc cuûa laõo baäc trung, thaân voùc ñoù nhö thu nhoû laïi hôn, khi ñöùng caïnh con ngöôøi vaõm vôõ laø Ñoå Laõo Hoå. Ñoå Laõo Hoå vöøa troâng thaáy laõo, baät cöôøi ha haû, thoát : - Neáu ta ñaám moät ñaám, maø thaân xaùc cuûa laõo ta khoâng nhöø nhö caùm, thì ta seõ toân ngöôi laø toå oâng, phöôïng döôõng caùc ngöôi ba naêm lieàn ! Nöõ nhaân ñieàm nhieân hoûi: - Neáu theá, caùc haï coøn chôø gì maø khoâng laøm thöû ? Ñoå Laõo Hoå höø moät tieáng : - Ngöôi khoâng sôï trôû thaønh quaû phuï sao chöù ? Y voït mình tôùi. -432- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laõo nhaân möôøng töôïng khoâng nghe, khoâng thaáy, veû meät moûi caøng hieän roõ hôn tröôùc. Ñoå Laõo Hoå hoûi : - Thaät söï ngöôi muoán ôû laïi ñaây ba thaùng ? Laõo nhaân thôû daøi, ñaùp : - Laõo phu meät moûi laém roài ! Nôi naày coù veû thanh tònh quaù !… Ñoå Laõo Hoå cöôøi rôïn : - Neáu muoán tìm moät nôi ñeå nguû, thì ngöôi ñeán khoâng ñuùng choã roài ñoù ! ÔÛ ñaây, khoâng coù giöôøng, chæ coù quan taøi thoâi ! Laõo nhaân khoâng buoàn nhìn y nöõa maét, ñieàm nhieân thoát : - Neáu caùc vò khoâng ñaùp öùng, thì laõo phu xin ñi ! Ñoå Laõo Hoå cao gioïng : - Ñaõ ñeán ñaây roài, ngöôi coøn töôûng ra ñi nöõa sao ? Laõo nhaân ñieåm moät nuï cöôøi, aån öôùt coù veû ngaïo ngheã : - Vaäy thì, laõo phu ôû ñaây chôø ! Ñoå Laõo Hoå hoûi : - Chôø caùi gì ? Laõo nhaân buoâng goïn : - Tay quyeàn cuûa caùc haï ! Ñoå Laõo Hoå baät cöôøi vang : - Theá thì ngöôi khoûi phaûi chôø ! Y xuaát thuû ngay, tay quyeàn bay sang laõo nhaân. Quyeàn cuûa y vöøa nhanh, vöøa maïnh, vöøa chuaån. Laõo nhaân baát ñoäng, ñeán maét cuõng khoâng chôùp. Laõo chæ cöôøi, nuï cöôøi bieåu hieän söï khinh mieät roõ raøng. Sau ñoù, laõo môùi vung tay, khoâng nhanh laém. Khi naém tay cuûa Ñoå Laõo Hoå coøn caùch maët laõo ñoä ba taác, thì tay laõo ñaõ ñaám vaøo xoáng muõi cuûa y. Nhöõng ngöôøi hieän dieän ñeàu nghe tieáng xöông gaõy keâu raéc theâ thaûm ! Chaúng nhöõng chieác muõi gaõy maø thoâi, caû thaân hình traêm caân naëng cuûa Ñoå Laõo Hoå laïi tung bay leân, rôi ngoaøi boán tröôïng xa, ñaäp vaøo töôøng, tuoät töø töôøng xuoáng ñaát. Laõo nhaân vaãn khoâng heà nhìn ñeán y, ñöa tay keùo laây chieác khaên trong mình ra, lau maùu nôi tay hoï. Laøm caùi vieäc ñoù, laõo ñöa aùnh maét moâng lung, nhìn ra phöông trôøi xa thaúm. -433- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ñoäc Nhaõn Long bieán saéc ! Caùc ñeä huynh döôùi tay y, sau phuùt giaây kinh hoaøng, cuøng phaãn noä theùt leân, cuøng nhaøo tôùi. Nhöng, Baïch Dieän Lang Trung chaän hoï laïi, ñoaïn thì thaàm beân tai Ñoäc Nhaõn Long maáy caâu chi ñoù. Ñoäc Nhaõn Long hôi trì nghi, sau cuøng gaät ñaàu : - Boãng, y baät cöôøi ha haû, caát cao gioïng thoát : - Hay ! Hay laém ! Coù haïng khaùch nhö vaäy, boïn taïi haï chòu laém ! Sôï cuõng khoâng ñeán, chöù ñaõ ñeán roài thì ñaâu coù lyù laïi chaúng hoan nghinh ? Baïch Dieän Lang Trung tieáp noái : - Tieåu ñeä sôùm bieát ñaïi ca theá naøo cuõng hoan nghinh maø ! Ñoäc Nhaõn Long böôùc daøi ñeán tröôùc maët laõo nhaân, voøng tay cöôøi hoûi : - Chaúng hay baèng höõu laø ai ? Laõo nhaân buoâng nhaït : - Caùc haï khoâng caàn bieát laõo phu laø ai. Chuùng ta khoâng phaûi laø baèng höõu vôùi nhau ! Ñoäc Nhaõn Long khoâng heà ñoåi saéc, vaãn cöôøi, tieáp hoûi : - Chaúng roõ caùc haï muoán löu laïi ñaây bao laâu ? Nöõ nhaân ñaùp thay cho laõo nhaân : - Caùc haï yeân trí, chuùng toâi chæ löu laïi ñaây ba thaùng thoâi. Nöõ nhaân cöôøi tieáp luoân : - Sau ba thaùng, chuùng toâi seõ ra ñi, duø caùc vò coù yeâu caàu boïn toâi ôû moät ngaøy, boïn toâi cuõng khoâng theå ôû ! Thöïc ra, naøng cuõng thöøa hieåu, laø chaúng bao giôø ngöôøi ta caàm boïn naøy ôû laâu hôn ! Roài, sau ba thaùng ñoù ? Sau ba thaùng, caùi gì seõ xaåy ra, naøng khoâng caàn hieåu ! o0o Haén töø töø ñi, ñi tôùi, chaân taû nhích, chaân höõu leát theo. Tay haén vaãn naém chuoâi ñao, chuoâi thanh ñao ñen xì. Haén ñi qua khaép caùc neûo ñöôøng, haén khoâng gaëp ngöôøi haên tìm. Gaëp ai haén cuõng hoûi: - Coù thaáy moät laõo giaø ñi ngang qua ñaây khoâng ? Vaø ai cuõng ñaùp : -434- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Giaø, ñaâu phaûi laø moät ñaëc ñieåm ? Ngaøy naøo chaúng coù ngöôøi gì ñi ngang ? Ai bieát theá naøo maø noùi ! Haén giaûi thích : - Laõo giaø ñoù coù moät ñaëc ñieåm, laõo coù moät baøn tay maát boán ngoùn. Ngöôøi ta laéc ñaàu : - Khoâng thaáy ! Haén gaàm ñaàu böôùc ñi. Naøng laàm luõi theo haén. Haén khoâng noùi gì vôùi naøng, song möôøng töôïng haén khinh thò naøng. Cuõng coù theå laø haén töï khinh thò laáy mình. Thoaït ñaàu, haén ñi trong boùng toái, thænh thoaûng gaëp ngöôøi, haén chaän laïi, hoûi. Daàn daàn, haén boû boùng toái, ra ngoaøi, saùng suûa hôn, naùo nhieän hôn. Hieän tai, hoï ñang ñi treân con ñöôøng lôùn, beân ñöôøng, coù töûu laàu. Vaøo luùc ñoù, töûu laàu ñoâng khaùch. Chôït thaáy ñaâu ñaây, coù tieáng goïi : - Thuyù Bình ! Hai ngöôøi töø trong töûu laàu chaïy ra, vaän y phuïc hoa leä, moät mang ñao, moät mang kieám. Ñaïi haùn mang ñao chuïp tay Thuyù Bình hoûi : - Laøm sao ngöôi ñeán ñaây ? ñeán töø luùc naøo ? Thuyù Bình khoâng ñaùp. Ñaïi haùn tieáp : - Ta ñaõ baûo, ngöôi khoâng neân ôû laïi choã ngöôøi maït, ñaát caèn ñoù nöõa, neáu ngöôi ñi nôi khaùc laøm aên, ta baûo ñaûm laø trong hai naêm, ngöôi seõ taïo neân cô nghieäp lôùn lao… Thuyù Bình khoâng ñaùp. Ñaïi haùn tieáp : - Taïi sao ngöôi khoâng noùi ? Thuyù Bình vaãn cuùi ñaàu, khoâng ñaùp : - Phoù Hoàng Tuyeát ñi tröôùc, khoâng quay laïi, song ñaõ döøng chaân. Ñaïi haùn nhìn söõng haén, roài nhìn Thuyù Bình, ñoaïn cöôøi mæa : - A ! Ta bieát roài ! Thì ra, ngöôi ñaõ coù chuû bao ! Chaû traùch ngöôi queân ngöôøi cuõ ! Sao ngöôi laïi choïn moät gaõ thoït chaân ? Phoù Hoàng Tuyeát luùc ñoù môùi quay mình laïi. Nhìn ñaïi haùn, haén laïnh luøng hoûi : -435- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ngöôi hoï Baønh ? Ñaïi haùn bæu moâi : - Roài sao ? Phoù Hoàng Tuyeát naém chaëc chuoâi thanh ñao ñen, hoûi : - Ngöôi laø ngöôøi trong Baønh gia, taïi Sôn Taây, chuyeân xöõ duïng Ñoaïn Moân Ñao Phaùp ? Ñaïi haùn laïi bæu moâi : - Roài sao ? Ñoaïn y tieáp luoân : - Ta laø Baønh Lieät ñaây ! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Ta coù nghe noùi ñeán teân ñoù ! Baønh Lieät cöôøi laïnh : - Töï nhieân ! Coù nghe roài, laø toát cho ngöôi ñoù. Nghe roài, laø phaûi ngaùn, ngaùn thì khoâng daùm sanh söï, coù ngaùn môùi yeân thaân. Vaäy thì toát laém. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp : Nghe noùi hoï Baønh vaø Maõ Khoâng Quaàn quen nhau raát thaân ! Baønh Lieät cao maët : - Hai nhaø laø choã theá giao ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : Ngöôùi coù ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng ? - Töï nhieân laø coù. Neâu khoâng, laøm sao y nhaän ra Thuyù Bình ? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Ngöôi bieát laõo aáy ñi ñaâu chaêng ? Baønh Lieät loä veû kinh ngaïc: - Laõo khoâng coøn ôû laïi Vaïn Maõ Ñöôøng ? Hieån nhieân, y chöa bieát bieán coá taïi Vaïn Maõ Ñöôøng. Phoá Hoàng Tuyeát thôû daøi, thaát voïng. Baønh Lieät hoûi laïi : - Ngöôi bieát Tam Laõo Baûn ? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp, nhìn thanh ñao cuûa Baønh Lieät, thoát bang quô : - Ñao xem ñöôïc laém ! Baønh Lieät ñaéc yù. -436- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Thanh ñaùo cuûa y ñeïp hôn thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát nhieàu. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ñaùng tieác laø ñao khoâng duøng ñeå ngaém. Baønh Lieät cau maøy : - Theá ñeå laøm gì ? Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh : - Theá ngöôi khoâng bieát laø ñao duøng ñeå gieát ngöôøi ? Baønh Lieät bæu moâi : - Ngöôi cho raèng thanh ñao naøy khoâng gieát cheát ngöôøi ? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : - Ít nhaát, ta cuõng chöa coù dòp troâng thaáy ! Baønh Lieät bieát saéc : - Ngöôi muoán xem ? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu : - Chaéc laø vaäy. Haén cuõng bieán saéc. Baønh Lieät hoûi : - Coøn ñao cuûa ngöôi ? Y cöôøi lôùn. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöôøi, khoâng noùi gì. Thanh ñao noùi chuyeän, hay hôn ngöôøi noùi chuyeän. Haén ñaõ coù gieát ngöôøi. Vieäc gieát ngöôøi khoâng coøn môùi meû ñoái vôùi haén nöõa ! Ngöôøi mang kieám laø moät trang thieáu nieân anh tuaán, voùc cao, maøy hôi xeách, maët loä veû cao ngaïo. Möôøng töôïng, ñoái gaõ, treân ñôøi naøy chæ coù gaõ laø duy nhaát. Gaõ ñöùng beân caïnh, laïnh luøng nhìn hai ngöôøi aên mieáng traû mieá ng vôùi nhau. Sau cuøng, gaõ thoát : - Tröôùc kia, coù ngöôøi noùi caâu naøy !… Baønh Lieät hoûi : - Caâu gì ? Gaõ thanh nieân ñaùp : - Ngöôøi aáy noùi raèng, thanh ñao cuûa haén khoâng gieát ñöôïc ngöôøi. Baønh Lieät hoûi : - Ai noùi theá ? -437- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Gaõ tieáp : - Ngöôøi noùi caâu ñoù, hieän ñaõ cheát roài ! Ñaïi haùn cau maøy : - Maø ai noùi môùi ñöôïc chöù ! Gaõ tieáp : - Coâng Toân Ñoaïn ! Baønh Lieät bieán saéc : - Coâng Toân Ñoaïn ñaõ cheát ? Gaõ mang kieám tieáp luoân : - Y cheát döôùi thanh ñao ñoù. Baønh Lieät ñoå moà hoâi. Gaõ laïi tieáp : - Ngoaøi ra, Tam Laõo Baûn bò böùc phaûi rôøi boû Vaïn Maõ Ñöôøng, ñi ñeán moät phöông trôøi xa thaúm ! Baønh Lieät run gioïng : - Sao ngöôi bieát. Gaõ mang kieám ñaùp: - Ta vöøa töø Taây Baéc trôû veà ñaây. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn gaõ. Chôït haén hoûi : - Ngöôi ñeán Taây Baéc laøm gì ? Gaõ ñaùp : - Tìm ngöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà töôûng coù vieäc ñoù. Gaõ tieáp : - Ta tìm ngöôøi, khoâng theå xem ngöôøi, maø laø xem ñao. Gaõ ñieàm nhieân tieáp luoân : - Xem ñao, khoâng phaûi xem hình thöùc, xem chaát lieäu, maø laø xem caùi nhanh cuûa ñao ! Gaõ xöng teân : - Ta laø Vieân Thanh Phong, hoï vieân vaø Hoï Maõ voán laø choã theá giao. Phoù Hoàng Tuyeát gaät guø : - Ta hieåu ! Vieân Thanh Phong cuõng gaät guø : -438- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ngöôi neân hieåu, neáu chöa hieåu… Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Baây giôø, ngöôi muoán thaáy hay khoâng ? Vieân Thanh Phong gaät luoân : - Muoán ! Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu, nhìn thanh ñao. Vieân Thanh Phong hoûi: - Ngöôi chöa baït ñao ? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : - Ta coøn muoán hoûi. Vieân Thanh Phong thoát : - Cöù hoûi ! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng : - Ngöôi coù thaáy Maõ Khoâng Quaàn chaêng ? Vieân Thanh Phong laéc ñaàu : - Chöa heà ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : - Khoâng bieát laõo ta, sao ngöôi bieát ta ? Vieân Thanh Phong ñaùp : - Nghe noùi ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ai noùi ? Vieân Thanh Phong laéc ñaàu: - Ngöôi khoâng caàn bieát ! Laâu laém, Phoù Hoàng Tuyeát ngaång maët leân : - Ngöôi nhaát ñònh muoán ta baït ñao ? Vieân Thanh Phong buoân goïn : - Phaûi ! Phoù Hoâng Tuyeát baûo: - Vaäy ngöôi tuoát kieám ñi. Vieân Thanh Phong laéc ñaàu : - Ñeä töû Thieân Sôn kieám phaùi khoâng bao giôø tuoát kieám tröôùc ! Thaàn saéc cuûa Phoù Hoàng Tuyeát bieán ñoåi kyø quaùi. Haén laåm nhaåm : -439- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Thieân sôn… Thieân Sôn… Haén nhìn ra xa xa… nieàm bi thöông phaûng phaát nhö khoùi nheï lung linh. Vieân Thanh Phong giuïc : - Baït ñao ñi ! Viiettkiiem..com V e k em com -440- Typed by Thanh Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn