Xem mẫu

  1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI TIEÂU BIEÄT LY LY BIEÄT T hò traán khoâng ñeøn tröø moät ngoâi nhaø. Ngoâi nhaø laø kyû vieän, chuû nhaân laø Tieâu Bieät Ly. Thò traán vaéng ngöôøi song ngoïn ñeøn loàng vaãn chaùy nhö moïi ñeâm nôi voïng cöûa heïp. Vaø voïng cöûa khoâng caøi then nhö moïi ñeâm. Treân gaùc nhoû cuõng coù ñeøn. Coù ñeøn laø coù ngöôøi. Coù Tieâu Bieät Ly. Laõo ta ñang laøm gì treân ñoù? Khoâng ai laáy laøm laï laø taïi sao laõo khoâng tham gia vaøo cuoäc dieät hoûa. Bôûi laõo coù ñaõ maát moät chaân. Duø laõo coù ñeán nôi cuõng chæ laø ñeå döï khaùn chöù khoâng laøm gì hôn. Beân döôùi, caïnh chaân thang gaùc, treân maët baøn, maáy quaân baøi coøn y nhö cuõ. Ñeøn treân maët baøn ñaõ ñöôïc ñoát leân, soi roõ moät ngöôøi ngoài treân gheá. Chính ngöôøi naøy ñaõ ñoát ñeøn leân. Vaø chính ngöôøi naøy nhích ñoäng maáy quaân baøi. Nghe tieáng caùc quaân baøi chaïm nhau, Tieâu Bieät Ly ñaõ bieát laø do ai gaây ra roài. Tieâu Bieät Ly töø töø ñi xuoáng trong khi Dieäp Khai nhìn chaêm chuù vaøo caùc quaân baøi, mieäng ñieåm moät nuï cöôøi bí maät. Laõo ngoài xuoáng nôi chieác gheá doái dieän. Roài laõo hoûi: - Caùc haï thaáy gì? Dieäp Khai thôû daøi, laéc ñaàu: - Chaúng thaáy gì caû. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi vì taïi haï ñaõ sai laàm ngay töø ñaàu. Tieâu Bieät Ly cuõng thôû daøi, gaät ñaàu: - Moãi caù nhaân ñeàu khoù traùnh khoûi sai laàm. Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï khoâng heà töôûng laø Maõ Khoâng Quaàn coù theå ra ñi. Khoâng bao giôø taïi -411- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn haï ñaët thaønh moät giaû thuyeát nhö vaäy. Tieâu Bieät Ly buoâng nhaït: - Taïi haï cho raèng laõo ta khoâng ñi ñöôïc cho duø laõo muoán ñi. Dieäp Khai tieáp: - Chaúng qua laø laõo thoâng minh hôn chuùng ta. Laõo bieát khoâng ai coù theå boû qua cô hoäi döï khaùn cuoäc chieán giöõa Loä Tieåu Giai vaø Phoù Hoàng Tuyeát. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Neáu laõo ñònh troán ñi thì khoâng coøn cô hoäi naøo tieän hôn. Dieäp Khai tieáp: - Coù theå vì muoán coù cô hoäi ñoù maø laõo cho môøi Loä Tieåu Giai ñeán. Tieâu Bieät Ly mô maøng: - A… Dieäp Khai tieáp: - Laõo coá yù an baøy moät nguïy keá, coá yù laøm cho ngöôøi ta phaùt hieän nguïy keá ñoù. Baát quaù laõo muoán cho ngöôøi ta tin raèng ñích xaùc laõo muoán aùm toaùn Phoù Hoàng Tuyeát, laõo muoán gieát haén cho kyø ñöôïc. Roài chaøng thôû daøi, cöôøi khoå tieáp: - Giaû nhö khoâng coù ai hoaøi nghi veà muïc ñích ñoù cuûa laõo ta thì ñöông nhieân laø khoâng coù ai töôûng laõo seõ thöøa cô hoäi naøy maø chuoàn ñi eâm thaém. Tieâu Bieät Ly cöôøi nhaït: - Caùc haï suy luaän nhieàu quaù. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Caùi ñoù quaû coù thaät. Taïi haï quen tính maát roài, muoán boû töø laâu song khoâng boû noåi. Tieâu Bieät Ly thoát: - Neáu loái suy luaän cuûa caùc haï giaûn ñôn hôn moät chuùt thì caùc haï coù theå nghó ñöôïc laø laõo thöøa cô hoäi naøy maø ñaøo taåu. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Coù theå nhö vaäy laém. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Taïi haï cuõng coù caùi taät naëng laø suy töôûng nhieàu. Dieäp Khai chôùp maét: - Cho neân caùc haï cuõng khoâng nghó laø laõo ñaøo taåu? Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu. Dieäp Khai tieáp: -412- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Sôû dó theá, caùc haï môùi coù theå ñi tìm Loä Tieåu Giai cho laõo. Tieâu Bieät Ly ñieàm nhieân: - Caùc haï hieåu vieäc ñoù töø luùc naøo? Laõo khoâng heà nao nuùng tröôùc phaùt giaùc cuûa Dieäp Khai. Dieäp Khai khoâng ñaùp, hoûi laïi: - Caùc haï khoâng phuû nhaän? Tieâu Bieät Ly mæm cöôøi: - Phuû nhaän laøm gì khi ñoái töôïng laø caùc haï. Dieäp Khai cuõng cöôøi. Chaøng traàm ngaâm moät chuùt, ñoaïn thoát: - Taïi haï coøn bieát theâm moät ñieàu naøy. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Ñieàu chi nöõa? Dieäp Khai ung dung tieáp: - Caùc haï khoâng phaûi laø Tieâu Bieät Ly. Noùi moät caùch khaùc, khoâng ai teân Tieâu Bieät Ly caû. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - A. Dieäp Khai buoâng luoân: - Caùc haï laø Taây Moân Xuaân. Tieâu Bieät Ly vaãn ñieàm nhieân: - Caùc haï nghó ra töø luùc naøo? Dieäp Khai ñaùp: - Töø luùc ngöôøi giaû maïo Ñoã baø baø cheát taïi cöûa hieäu cuûa Lyù Maõ Hoå. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - A. Dieäp Khai tieáp: - Taïi ñaây, khi taïi haï goïi leân ba tieáng Taây Moân Xuaân thì y quay ñaàu laïi nhöng khoâng nhìn taïi haï maø laïi nhìn caùc haï. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: - A… Dieäp Khai tieáp: - Y quay ñaàu vì kinh ngaïc, khoâng hieåu taïi sao taïi haï laïi goïi ñuùng teân cuûa caùc haï ra. Luùc ñoù taïi haï cöù töôûng haén giaät mình vì loä tung tích. Sau naøy taïi haï môùi bieát söï thaät nhôø caùi taät suy ñoaùn nhieàu. Ngaãm ra thì caùi taät ñoù laém luùc cuõng giuùp -413- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn taïi haï ñöôïc vieäc. Roài chaøng thôû daøi, tieáp luoân: - Cho ñeán baây giôø, taïi haï chöa bieát Ñoã baø baø ôû taïi ñaâu. Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Vónh vieãn caùc haï khoâng theå bieát ñöôïc. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Tieâu Bieät Ly töø töø tieáp: - Taïi vì khoâng ai coù theå bieát ñöôïc Taây Moân Xuaân vaø Ñoã baø baø voán chæ laø moät ngöôøi. Dieäp Khai kinh haõi: - Moät ngöôøi? Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Caûi söûa dung maïo laø ngheà cuûa Taây Moân Xuaân. Vaø veà caùi ngheà ñoù thì Taây Moân Xuaân soá moät. Dieäp Khai thöø ngöôøi, im laëng. Sau cuøng, chaøng thoát: - Taïi haï khoâng thaáy noãi laø caùc haï laïi caûi trang thaønh moät laõo thaùi baø. Tieâu Bieät Ly mæm cöôøi: - Neáu ñeá caùc haï thaáy ñöôïc thì Taây Moân Xuaân ñaâu coøn laø Taây Moân Xuaân nöõa. Dieäp Khai laïi thôû daøi: - Chaû traùch Taây Moân Xuaân xöùng ñaùng laø moät ñeä töû chaân truyeàn cuûa Thieân Dieän Nhaân. Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Khoâng phaûi ñeä töû. Dieäp Khai troá maét: - Theá laø gì? Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Nhi töû. Dieäp Khai keâu leân: - Leänh toân laø Thieân Dieän Nhaân? Tieâu Bieät Ly nheách meùp cöôøi thaûm: - Cho ñeán baây giôø taïi haï cuõng chöa bieát laø maïng vaän cuûa chính mình laø baát haïnh hay höõu haïnh. -414- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai khoâng ñaùp. Chaúng ai ñaùp ñöôïc caâu hoûi ñoù. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Voâ luaän laø ai cuõng phaûi thöøa nhaän tieân phuï laø moät baäc kyø taøi trong voõ laâm. Thaäm chí ñeán ngaøy nay vaãn chöa coù ngöôøi saùnh ñöôïc. Töï nhieân laø Dieäp Khai khoâng theå phuû nhaän. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Trong ñôøi laõo nhaân gia, coù luùc laõo nhaân gia laø nam, coù luùc laø nöõ, khi thì taø, khi thì chaùnh. Moät soá ngöôøi toân xöng laõo nhaân gia laø Thieân Dieän Nhaân Thaàn, moät soá khaùc laïi maéng laø Thieân Dieän Nhaân Ma. Khoâng moät ai bieát ñöôïc con ngöôøi chaân chính cuûa tieân phuï. Dieäp Khai hoûi: - Coøn caùc haï? Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Taïi haï cuõng khoâng hieåu luoân. Taïi haï chæ bieát tieân phuï truyeàn heát sôû hoïc cho taïi haï keøm theo moät gaùnh naëng. Dieäp Khai hoûi: - Gaùnh naëng nhö theá naøo? Tieâu Bieät Ly buoâng goïn: - Cöøu haän. Phaûi coá gaéng laém, laõo môùi buoâng ra hai tieáng goïn ñoù. Roài laõo tieáp: - Cho ñeán ngaøy nay, treân giang hoà ngöôøi ta chöa xaùc ñònh ñöôïc tieân phuï coøn soáng hay ñaõ quy tieân. Coù ngöôøi cho raèng tieân phuï quy aån nôi Ñoâng Haûi, coù ngöôøi tin chaéc laø tieân phuï ñaõ chöùng quaû Huyønh Ñình. Dieäp Khai chôùp maét: - Thöïc söï thì… Tieâu Bieät Ly aûm ñaïm: - Ñaõ cheát roài. Dieäp Khai hoûi gaáp: - Cheát? Cheát caùch naøo? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Baèng moät nhaùt ñao. Dieäp Khai hoûi: - Ñao cuûa ai? -415- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieâu Bieät Ly nhìn chaøng: - Caùc haï neân hieåu laø treân ñôøi naøy coù maáy keû xöû duïng ñao maø gieát noåi tieân phuï. Khoâng caàn taïi haï phaûi noùi ra thì caùc haï cuõng bieát ai roài. Dieäp Khai traàm laëng. Chaøng ñaõ bieát laø ai roài. Tieâu Bieät Ly laïnh luøng tieáp: - Cöù theo lôøi truyeàn thuyeát thì Baïch ñaïi hieäp laø moät baäc kyø taøi trong voõ laâm. Cuõng theo truyeàn thuyeát ñoù thì ñao phaùp cuûa Baïch ñaïi hieäp ñöôïc xem nhö voâ tieàn khoaùng haäu. AÂm thanh phaùt xuaát moät nieàm cöøu haän voâ bieân. Laõo laïi cöôøi, thöù nuï cöôøi coù moät chuû tröông vöõng chaéc. Laõo tieáp: - Ñao phaùp tuyeät vôøi coøn con ngöôøi… laõo aáy… Dieäp Khai chaän laïi: - Caùc haï khoâng coù quyeàn pheâ phaùn bôûi caùc haï ñang mang nieàm cöøu haän. Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Caùc haï laàm. Taïi haï khoâng haän ngöôøi. Taïi haï ñaâu bieát ngöôøi thì lyù do gì laïi haän ngöôøi? Dieäp Khai thoát: - Nhöng caùc haï muoán gieát ngöôøi. Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Phaûi. Taïi haï muoán gieát ngöôøi. Thaäm chí khoâng tieác baát cöù moät giaù naøo. Caùc haï coù bieát taïi sao khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Cöøu haän vaø yeâu thöông khoâng ñoàng daïng. Muoán yeâu thì phaûi caàn thaáy maët, phaûi caàn bieát ngöôøi. Coøn cöøu haän thì chæ baèng vaøo moät lôøi uûy thaùc, troái traên laø ñuû. Phoù Hoàng Tuyeát ñaâu coù bieát Maõ Khoâng Quaàn laø ai. Dieäp Khai thôû daøi: - Cho neân hoâm ñoù tieân sinh coù maët taïi Mai Hoa Am vaø sau khi ñi thì tieân sinh boû laïi ñoâi chaân. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Cho ñeán nay, taïi haï vaãn chöa queân söï tình ngaøy ñoù. Töôûng chöøng nhö môùi xaûy ra ngaøy hoâm qua. Dieäp Khai tieáp: - Nhöng Baïch ñaïi hieäp chöøa laïi maïng soáng cho tieân sinh? Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: -416- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Laõo khoâng coù thì giôø thanh toaùn noát. Thöïc ra, vôùi thöông theá ñoù, taïi haï khoù soáng vì maùu chaûy quaù nhieàu. Cuõng may laø tuyeát laïnh laøm cho maùu ngöng ñoïng, nhôø vaäy taïi haï môùi coøn soáng cho ñeán nay. Roài laõo tieáp: - Thaønh thaät maø noùi thì ñao phaùp cuûa hoï Baïch tuyeät vôøi, phaûi troâng thaáy taän maét môùi bieát ñöôïc ñao phaùp cao sieâu ra sao. Ñöøng ai mong thoaùt cheát döôùi aùnh ñao hoï Baïch. Dieäp Khai hoûi: - Coøn caùc ngöôøi kia, caùc haï bieát chöù? Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Chæ moät mình Maõ Khoâng Quaàn bieát maø thoâi. Taïi haï chæ bieát moãi caù nhaân coù moät nieàm haän thaâm saâu ñoái vôùi Baïch ñaïi hieäp. Dieäp Khai cau maøy: - Laøm gì coù cöøu nhaân ñoâng theá. Tieâu Bieät Ly cöôøi laïnh: - Taïi haï khoâng coù quyeàn pheâ bình ngöôøi song vaãn coù quyeàn pheâ bình ñao. Thöù ñao ñaõ hoùa kieáp voâ soá cao thuû voõ laâm. Thanh ñao hoï Baïch coù theå noùi laø moät thanh ma ñao. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï sôï? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Taïi haï laø con ngöôøi baèng xöông baèng thòt maø. Moät con ngöôøi höõu tình höõu hoaïi maø. Dieäp Khai gaät guø: - Cho neân caùc haï sôï Phoù Hoàng Tuyeát, y nhö sôï Baïch ñaïi hieäp ngaøy xöa, bôûi caùc haï nhaän ra thanh ma ñao. Tieâu Bieät Ly cöôøi laïnh: - Raát tieác, noù khoâng phaûi laø caùi may cho haén. Dieäp Khai chôùp maét: - A. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Bôûi vì noù laø moät thanh ma ñao. Ai mang noù thì cuoái cuøng cuõng phaûi baát haïnh. AÂm thanh cuûa laõo coù veû thaàn bí. Gaàn nhö moät lôøi nguyeàn ruûa. -417- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai rôïn mình, cöôøi göôïng: - Tuy nhieân haén vaãn chöa cheát. Tieâu Bieät Ly traàm gioïng: - Nhöng roài haén seõ cheát. Thanh ñao ñoù seõ töø töø ñaøo cho haén moät loã huyeät. Haén ñau khoå chôø ngaøy xuoáng loã huyeät. Bôûi ñôøi haén chæ deät baèng cöøu haän, haén khoâng coù moái laïc thuù naøo. Dieäp Khai ñöùng leân, böôùc tôùi môû cöûa soå. Chöøng nhö chaøng caûm thaáy khoâng gian trong nhaø naëng neà quaù, chaøng thôû raát khoù khaên. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Caùc haï coù bieát laø taïi haï haèng hoaøi nghi caùc haï chaêng? Dieäp Khai khoâng ñaùp, khoâng quay ñaàu. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Taïi haï xuùi giuïc caùc haï ñi gieát Maõ Khoâng Quaàn laø coù yù doï thaùm caùc haï. Dieäp Khai buoâng löûng lô: - A. Tieâu Bieät Ly tieáp: - Caùi chuû yù ñoù khoâng phaûi do chính taïi haï ñeà xuaát maø laø do ba ngöôøi trong ñeâm aáy. Coù ba ngöôøi chöù khoâng phaûi hai. Dieäp Khai thoát: - Ngöôøi laùnh maët laø Maõ Khoâng Quaàn. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Chính laõo ta. Dieäp Khai hoûi: - Ñinh Caàu Caûnh laø moät trong soá ba möôi thích khaùch taïi Mai Hoa Am? Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï: - Y ñaâu xöùng ñaùng ñöùng trong haøng nguõ ñoù. Baát quaù y laø moät teân guø löng tham tieàn taøi. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Cho neân caùc vò mua ñöùt y. Tieâu Bieät Ly thoát: - Nhöng boïn taïi haï khoâng qua ñöôïc caùc haï. Luùc ñoù taïi haï khoâng töôûng laø caùc haï ñem söï tình toá caùo vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Taïi haï ñöa ra caùi giaù khaù haáp daãn. Dieäp Khai laïnh luøng: - Giaù ñoù thöøa mua nhieàu ngöôøi chöù khoâng phaûi moät. Ñaùng tieác nhöõng keû baùn mình ñaõ cheát heát. -418- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: - Nhöõng keû cheát khoâng ñaùng thöông maø cuõng khoâng ñaùng tieác. Dieäp Khai hoûi: - Chæ ñaùng tieác laø Phoù Hoàng Tuyeát chöa cheát? Tieâu Bieät Ly laïnh luøng: - Cuõng khoâng neân tieác, bôûi taïi haï bieát laø sôùm muoän gì cuõng coù moät ngaøy haén cheát vì thanh ma ñao cuûa haén. Dieäp Khai laïi hoûi: - Coøn Maõ Khoâng Quaàn? Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Laõo voán laø moät con hoå song hieän taïi ñaõ bieán thaønh hoà ly. Maø hoà ly troán traùnh thì chæ coù trôøi môùi tìm ra. Do ñoù khoâng deã daøng gì bò gieát. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Hoà ly laø loaøi khoù bò gieát thì sao treân ñôøi laïi coù thöù aùo da choàn? Tieâu Bieät Ly taét lyù. Viiettkiiem..com V e k em com -419- Typed by Xíu Maïi Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn