Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG HAI VAÏN MAÕ ÑÖÔØNG Trôøi meânh mang, Ñaát theânh thang, Chöùa chan huyeát leä, Ñôøi ñoaïn can traøng. Moät vaøo Vaïn Maõ. Ñöøng mong trôû laïi gia ñaøng! …… Lôøi ca theâ thaûm, gioïng ca ai oaùn naõo nuøng, vang leân vaêng vaúng giöõa ñeâm tröôøng, hoang theo tieáng gioù vi vu, ai nghe qua maø khoâng se saét loøng! Ngöôøi aùo traéng bieán saéc maët daàn daàn, sau cuøng boãng vöôn tay, ñaåy cöûa hoâng xe, ñoàng thôøi buoâng gaáp : -Xin voâ pheùp! Tieáng cuoái vöøa döùt aâm vang, ngöôøi nhö muõi teân ñaõ lao ra beân ngoaøi, roài moät caùi laéc mình tieáp noái ngöôøi bieán maát luoân. Gaõ ñaùnh xe vuùt ngoïn roi trong khoâng gian, taùm con ngöïa ñang phi nöôùc ñaïi, boãng ñöùng laïi, coã xe ñöùng suyùt boàng leân. Ngoaøi ba tröôïng, ngöôøi aùo traéng ñaùp xuoáng maët ñöôøng, moät chaân co, moät chaân nhoùn, chaân chaïm ñaát, mình tung boång trôû leân nhö chieác phaùo thaêng thieân. Ñeâm giöõa ñoàng hoang tòch mòch quaù. Con ñöôøng traûi caùt caùt vaøng hieän lôø môø döôùi aùnh traêng yeáu ôùt, chaïy taän vaøo coõi aâm u… Nhöng tieáng ca vaãn coøn vang, luùc boång luùc traàm, nhö theùt gaøo, nhö reàn ró, nhö nguyeàn ruûa, nhö van lôn… Roài töøng côn gioù cuoán veà, nhö ñeå taêng phaàn hoang löông tòch mòch. Töø ñaâu ñoù, ngöôøi aùo traéng traàm gioïng goïi : -Baèng höõu ñaõ coù yù gaây haán, taïi sao khoâng ra maët ñoái thoaïi? Gioïng cuûa haén traàm, song hôi haùm sung maõn, aâm thanh vang voïng raát xa, roõ raøng töøng tieáng moät! -38- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thoát xong, ngöôøi aùo traéng lao mình veà moät vuøng coû nöûa khoâ nöûa vaøng. Gioù ñuøa qua, coû laïng xuoáng, baät leân, nhö soùng to ñuøa löôïn! Khoâng coù ngöôøi taïi ñoù! Dó nhieân khoâng coù tieáng ñaùp! Ngöôøi aùo traéng cöôøi laïnh tieáp : -Toát! Chæ caàn baèng höõu khoâng ñeán khu vöïc naøy thì thoâi. Coøn neáu baèng höõu ñaõ ñeán roài , taïi haï chôø xem baèng höõu coøn troán traùnh ñöôïc bao laâu nöõa. Haén ngaång maët nhìntrôøi , ñoaïn tung mình leân ñaùp xuoáng, ñoä baûy taùm löôït, ñaõ ñeán choã coã xe ñoã. Dieäp Khai vôùi daùng töø töø töïa mình vaøo hoâng xe, tay nhòp ngoùn vaøo vaùch, mieäng töø töø ca : -… Vaøo Vaïn Maõ, ñao gaõy baûng, can tröôøng hai ñoaïn, ñöøng mong trôû laïi coá höông… Y söûa laïi moät chuùt cho hôïp vôùi yù mình. Maét y nhaém hôø, möôøng töôïng taùn thöôûng lôøi ca bao haøm moät tyù töø thích thuù. Ngöôøi aùo traéng môû cöûa xe, böôùc leân vaøo mui ngoài xuoáng choã cuõ mieãn cöôõng ñieåm moät nuï cöôøi, thoát : Khoâng roõ gaõ ñieân naøo ca loaïn leân nhö theá! Caùc haï nghe laøm chi! Dieäp Khai cöôøi nhaït ñaùp : -Voâ luaän gaõ haùt thaät hay haùt ñuøa, caùi ñoù chaúng quan heä maûy may vôùi taïi haï! Taïi haï coù nghe hay khoâng nghe cuõng chaúng sao! Ngöôøi aùo traéng chôùp maét : -AÏ? Dieäp Khai ñaäp tay khaép thaân mình, tieáp : Caùc haï xem ñaây! Taïi haï khoâng mang ñao naøy, thì ñao ñaâu maø gaõy baûng! Coøn can tröôøng cuûa taïi haï, chæ sôï röôïu ñaõ laøm naùt baáy töø laâu! Huoáng chi taïi haï laáy boán bieån laøm nhaø, thì laøm gì coù coá höông maø mong trôû laiï? Neáu Tam laõo baûn thöïc taâm muoán löu taïi haï taïi Vaïn Maï Ñöôøng, taïi haï cho raèng mình höôûng phuùc löu truyeàn tam ñaïi ñoù! Ngöôøi aùo traéng cöôøi vang : -Caùc haï coù taâm tröôøng raát côûi môû! Taïi haï khoâng laøm sao saùnh kòp! Dieäp Khai cöôøi nheï : -39- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Yeân Trung Phi Haïc Vaân Taïi Thieân coù ba tuyeät kyõ khinh coâng, laïi cho raèng mình chaúng baèng ai, thì quaû thaät laø moät ñieàu laï! Ngöôøi aùo traéng thoaùng giaät mình, nhöng laáy laïi ngay bình tónh, ngöûa maët leân cöôøi daøi, thoát : -Vaân naøy aån tích mai danh hôn möôøi naêm daøi, khoâng ngôø vöøa taùi nhaäp giang hoà, caùc haï thaáy laø nhaän ra ngay! Quaû thaät caùc haï coù nhaõn löïc phi thöôøng! Dieäp Khai ñieàm nhieân : -Duø cho nhaõn löïc cuûa taïi haï coù yeáu keùm , nhöng neáu khoâng nhaän ra ba tuyeät kyõ khinh coâng : thoâi Song thoâi Nguyeät Phi Vaân, Nhaát Haïc Xung Thieân Quan Vaân, Baùt Boä Saán Thieân Trung Vaân, thì coøn boân taåu giang hoà laøm chi nöõa! Vaân Taïi Thieân cöôøi göôïng : -Ñaùng theïn! Ñaùng theïn! Dieäp Khai buoâng luoân : -Coù thuaät khinh coângnhö vaäy, maø cho laø ñaùng theïn, taïi haï nghó laïi mình, sao muoán töï töû quaù chöøng! Vaân Taïi Thieân chôùp maét : -Caùc haï coøn nhoû tuoåi, theá maø chaúng nhöõng coù kieán thöùc hôn ngöôøi , maø veà voõ coâng cuûa caùc moân phaùi treân giang hoà, caùc haï am töôøng nhö loøng baøn tay! Coøn taïi haï thì cho ñeán baây giôø, chöa bieát maûy may veà lai lòch cuûa caùc haï! Theá chaúng phaûi laø ñieàu ñaùng theïn sao? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Taïi haï ñaõ noùi, laáy boán bieån laøm nhaø, neáu caùc haï tìm hieåu ñöôïc moät lai lòch naøo veà taïi haï, thì quaû thaät laø quaùi söï! Vaân Taïi Thieân traàm ngaâm moät luùc, muoán noùi gì ñoù, boãng coù tieáng goõ coác coác coác nôi ngoaøi cöûa xe, möôøng töôïng coù ngöôøi baùo hieäu. Haén giaät mình, hoûi : -Ai? Khoâng ai ñaùp. Nhöng beân ngoaøi cöûa soå, ba tieáng coác coác coác nöõa tieáp noái vang leân. Haén cau maøy, boãng vöôn tay ñaåy maïnh caùnh cöûa. Caùnh cöûa theo ñaø xe chaïy, ñong ñöa maïnh, neáu coù keû naøo ñeo nôi ñoù duø coù bò ñoùng ñinh cöùng, cuõng phaûi bò xe quay voøng maø rôùt xuoáng ngay. Nhöng phaûi coù ngöôøi chöù! Neáu khoâng thì laøm gì coù tieáng goõ cöûa? -40- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaân Taïi Thieân traàm traàm göông maët , thoát : -Thaáy vieäc quaùi maø khoâng cho laø quaùi, thì roài ñoái vôùi ngöôøi thaáy, vieäc quaùi ñoù trôû thaønh trô treõn, baát quaùi ngay! Vaø keû naøo coøn muoán tieáp tuïc laøm vieäc quaùi, keû ñoù thaät ngu xuaån heát söùc! Boãng moät baøn tay töø mui xe loù xuoáng, moät baøn tay maøu vaøng, nôi tay coù chieác cheùn meû ñi moät phaàn. Roài moät gioïng noùi aâm traàm nöûa aâm nöûa döông vang leân : -Coù röôïu khoâng? Cho ta moät cheùn ñi, khaùt suyùt cheát ñaây! Vaân Taïi Thieân mæm cöôøi : -Cuõng may trong xe coù röôïu, nhöng taïi sao Laïc tieân sinh khoâng xuoáng ñaây maø uoáng? Haén nhìn baøn tay, nhaän ra ngöôøi. Roài hai chaân thoøng xuoáng, vôùi chaân mang giaøy coû, coøn nöûa ñeá, traùt ñaày buïi ñaát bít caû loã ñan. Ñoâi chaân ñong ñöa theo ñaø xe voàng. Dieäp Khai ñaâm lo, sôï ngöôøi ñoù baát thình lình baät xuoáng ñöôøng, tan xöông naùt thòt cheát oan maïng. Nhöng chaøng chæ lo sôï haõo. Boùng ngöôøi chôùp leân, vò khaùch laï ñaõ ñaùp xuoáng ngoài ñoái dieän vôùi chaøng, ung dung, eâm aùi. Khaùch laï nhìn chaøng. Chaøng nhìn khaùch laï. Khaùch laï vaän chieác aùo tuù taøi, vöøa môùi vöøa saïch. Khoâng theå töôûng ngöôøi coù ñoâi chaân noï laïi vaän chieác aùo aáy. Dieäp Khai sinh thích thuù ngay. Con ngöôøi ñoái dieän gaây haøo höùng cho chaøng khoâng ít. Laïc tieân sinh vuït tröøng maét hoûi : -Nhìn chi maø kyõ theá? Ngöôi töôûng ta troäm chieác aùo naøy maëc vaøo ngöôøi chaéc! Dieäp Khai mæm cöôøi : -Neáu quaû thaät laø chieác aùo ñaùnh caép thì taïi haï van caàu tieân sinh chæ cho bieát ñaõ ñaùnh caép taïi ñaâu! Taïi haï cuõng muoán ñaùnh caép moät chieác! Laïc tieân sinh höù moät tieáng : -41- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Töø bao laâu roài ngöôi chöa thay aùo? Dieäp Khai thaûn nhieân : -Khoâng laâu laém! Môùi ba thaùng nay thoâi! Laïc tieân sinh cau maøy : -Chaúng traùch nôi ñaây coù muøi caù cheát sình! Khoù ngöûi gheâ! Dieäp Khai chôùp maét : -Coøn tieân sinh? Bao nhieâu laâu thay aùo moät laàn? Laïc tieân sinh höø laïnh : -Bao nhieâu laâu thay aùo moät laàn! Cho ngöôi bieát, moãi ngaøy hai löôït ñoù! Dieäp Khai nheo maét : -Coøn taém? Laïc tieân sinh nghieâm gioïng : -Taém laø caùi vieäc laøm hao toån ngöôn khí con ngöôøi nhaát, cho neân, ai muoán maïnh khoeû thì ñöøng bao giôø taém! Dieäp Khai cöôøi hì hì : -Taïi haï laø bình cuõ röôïu môùi , coøn tieân sinh laø bình môùi, chaát röôïu cuõ, caùch tuy khaùc, song caùi yù töù thay ñoåi töông ñoái gioáng, haø taát phaûi bieám nhau? Laïc tieân sinh nhìn chaøng moät luùc, caøng nhìn caøng nhaän ra ñoái töôïng aên noùi naêng thuù vò gheâ. Chôït, laõo caát cao gioïng : -Tuyeät dieäu! Caùi tyû duï ñoù tuyeät dieäu laém! Chæ coù baäc taøi töû môùi tyû duï ñöôïc nhö vaäy! Naøo… naøo! Röôïu, röôïu ñaâu! Mang röôïu ra ñaây, gaëp taøi töû maø khoâng uoáng maáy cheùn thì uoång caùi haïnh ngoä vaäy! Vaân Taïi Thieân cöôøi nheï : -Chaéc hai vò chöa bieát nhau laø ai? Vò tieân sinh naøy laø ñaïi nhaân vaät phaùi Voõ Ñang, moät danh só ñöông thôøi teân Laïc Laïc Sôn! Coøn… Dieäp Khai öùng tieáng : -Taïi haï laø Dieäp Khai! Laïc Laïc Sôn khoaùt tay : -Khai hay beá, caùi ñoù chaúng quan heä tí ti! Chæ caàn ngöôøi laø taøi töû laø ta chòu laøm quen, phaûi uoáng vôùi ngöôøi ba cheùn môùi ñöôïc! Dieäp Khai gaät guø : -42- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Sao laïi ba cheùn? Ba traêm cheùn môùi ñöôïc chöù! Laïc Laïc Sôn voã tay : -Phaûi phaûi! Ñuùng ba traêm cheùn. Thieáu moät cheùn laø keùm laõo say ñieân Lyù Baïch thôøi xöa roài! Vaân Taïi Thieân loâi döôùi löôøn xe ra moät voø röôïu, thoát : -Tam laõo baûn ñang chôø ñaáy nheù! Ngaøn vaïn laàn xin tieân sinh ñöøng uoáng say. Laïc Laïc Sôn tröøng maét : -Caùi gì Tam laõo baûn ta cuõng baát chaáp luoân! Ta kính troïng taøi töû thoâi! Loâi laõo baûn ra laøm quaùi gì! Naøo taøi töû ôi! Caïn! Caïn! o0o Song phöông moãi ngöôøi caïn ba cheùn. Moät tieáng keûng vang leân, cheùn rôi xuoáng saøn xe laên vaøo moät goùc vì Laïc Laïc Sôn, gaõ ñaõ ngoeûo ñaàu taïi choã, say vuøi. Dieäp Khai cöôøi nheï : -Caùi vò tieân sinh hoï Laïc naøy say gaét quaù! Vaân Taïi Thieân cuõng cöôøi : -Caùc haï khoâng bieát aø? Laïc tieân sinh coøn coù moät ngoaïi hieäu khaùc, ñoù laø Tam Voâ! Giang hoà cuõng goïi laõo laø Tam Voâ tieân sinh ñoù! Dieäp Khai cau maøy : -Tam Voâ tieân sinh? Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu : -Moät, hieáu saéc nhöng voâ can ñaûm! Hai, hieáu töûu nhöng voâ löôïng! Ba, hieáu ñoå song voâ thaéng! Vôùi ba caùùi “Voâ” ñoù, tieân sinh beøn xöng laø “Tam Voâ”! Dieäp Khai taùn thöôûng : -Laø danh só, laïi phong löu, thì coù maáy “Voâ” cuõng chaúng sao! Coù cuõng nhö khoâng, khoâng cuõng nhö coù, coù cuõng quí ñöôïc coøn maõi maø khoâng cuõng chaúng phaûi laø moät ñieàu ñaùng haän! Vaân Taïi Thieân mæm cöôøi : -Khoâng ngôø caùc haï laïi laø moät tri aâm cuûa Laïc tieân sinh! Dieäp Khai môû cöûa hoâng xe, thôû moät hôi daøi , boãng hoûi : -Luùc naøo chuùng ta môùi ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng? Vaân Taïi Thieân ñaùp goïn : -43- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñeán laâu roài! Dieäp Khai giaät mình : -Theá laø xe vöôït qua khoûi roài? Vaân Taïi Thieân laéc ñaàu : -Xe chæ vöôït qua ñòa giôùi Vaïn Maõ Ñöôøng thoâi! Dieäp Khai hoûi : -Vaäy Vaïn Maõ Ñöôøng coù dieän tích bao lôùn? Vaân Taïi Thieân ñieàm nhieân : -Khoâng ai ño, neân khoâng bieát con soá chính xaùc, ñaïi khaùi, duøng tuaán maõ maø ñi, töø cöïc ñoâng ñeán cöïc taây, hay töø cöïc nam ñeán cöïc baéc, khôûi haønh töø bình minh, ñi maõi ñeán khi hoaøng hoân xuoáng, môùi giaùp hai ñaàu. Dieäp Khai thôû daøi : -Theá laø Tam laõo baûn môøi khaùch ñeán duøng ñieåm taâm saùng? Vaân Taïi Thieân mæm cöôøi : -Caùc haï khoûi lo. Ñòa ñieåm tieáp taân, ôû phía tröôùc kia khoâng coøn xa laém! Coù tieáng ngöïa hí vang vaêng vaúng theo gioù voïng laïi, töø moïi höôùng Ñoâng Taây Nam Baéc voïng laïi. Dieäp Khai thoø ñaàu ra khung cöûahoâng xe. Tröôùc maët, xa xa, coù aùnh ñeøn. o0o Ñeøn saùng huy hoaøng, nhö ban ngaøy. Coã xe döøng tröôùc moät toaø saøn ñaøi baèng goã, ñaøi cao ba tröôïng, chaúng roõ beân trong coù bao nhieâu traêm ngaøn gian. Moät coät côø tröôùc voïng cöûa caùi, cao choùt voùt, maët ngöûa leân, coå beû thaønh goùc vuoâng môùi troâng thaáy laù côø. Nhöng, luùc ñoù, côø ñaõ haï xuoáng, chæ coøn chieác coät söøng söïng. Dieäp Khai xuoáng xe, thôû luoân maáy hôi daøi, ñoaïn ñaûo maét nhìn quanh, nhìn quanh, chaøng phaûi thaùn phuïc boä oùc kieán taïo cuûa chuû nhaân döïng leân moät khung trôøi nhieät naùo taïi nôi ñaây, haún laø phaûi laém coâng phu! Bôûi, nôi ñaây hoang vaéng, chung quanh laø meânh mang chaúng khaùc vuøng sa maïc, ñöa vaät lieäu töø vaïn daëm xa ñeán naøo phaûi söùc moät vaøi traêm ngöôøi laøm noåi trong moät thôøi gian ngaén? -44- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khoâng töôûng töôïng ñöôïc! Vaân Taïi Thieân xuoáng xe theo chaøng, cöôøi nheï, hoûi : -Caùc haï thaáy sao? Dieäp Khai thôû ra : -Tam laõo baûn ñaéc yù ñeán möùc ñoä naøy, keå ra khoâng uoång sanh treân traàn theá! Vaân Taïi Thieân cuõng thôû daøi : -Phaûi nhaän raèng con ngöôøi ñoù laø moät phi thöôøng nhaân. Ñöôïc nhö ngaøy nay, töôûng chaúng phaûi deã! Dieäp Khai gaät ñaàu, roài hoûi : -Laïc tieân sinh? Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Coøn ñi ñöùng gì noåi nöõa! Dieäp Khai chôùp chôùp maét mæm cöôøi : -Cuõng may, khaùch môøi khoâng chæ laø hai ngöôøi boïn taïi haï! Vaân Taïi Thieân cau maøy : -AÏ! Dieäp Khai chôït böôùc tôùi caïnh xa phu, voã tay vaøo vai y, cöôøi nheï, thoát : -Caùc haï vaát vaû quaù! Xa phu giaät mình, cöôøi baâng quô : -Boån phaän maø, khaùch nhaân! Aên côm chuû, phaûi laøm vieäc cho chuû, sôï vaát vaû thì ñöøng laøm , khoâng laøm thì phaûi khoâng aên luoân! Dieäp Khai tieáp : -Thöïc ra, caùc haï coù theå ung dung ngoài trong xe nhö ai, toäi gì maø phaûi haønh xaùc cho nhoïc nhaèn? Xa phu giaät mình, söõng sôø moät phuùt, boãng haát chieác noùn xuoáng, cöôøi vang : -Nhaõn löïc khaù laém, khaù laém! Ñaùng phuïc! Dieäp Khai tieáp luoân : -Nhaân luùc xe ñoã laïi beân ñöôøng, caùc haï xuaát hieän, ñieåm huyeät gaõ phu xe, quaêng xaùc vaøo ñaùm coû, côûi laáy y phuïc cuûa gaõ, maëc vaøo ngöôøi, ngoài vaøo choã ñaùnh xe, baonhieâu ñoäng taùc ñoù chæ laøm trong moät thoaùng laø xong! Thöû hoûi treân ñôøi naøy coøn ai hôn? Phaûi nhaän raèng, teá nhöôïc du ty, khoaùi nhö thieåm ñieän môùi ñuùng! Teá nhò, nheï nhaøng nhö tô bay, nhanh nhö aùnh ñieän chôùp! -45- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Xa phu kinh ngaïc : -Laøm sao caùc haï nhaän ra ngöôøi? Dieäp Khai cöôøi : -Treân giang hoà, ngoaïi tröø Phi Thieân Tri Thuø ra, coøn ai coù thaân phaùp thuû phaùp ñoù? Phi Thieân Tri Thuø cöôøi lôùn, côûi chieác aùo traéng beân ngoaøi ra. Beân trong laø moät boä y phuïc cheït, maøu ñen. Y böôùc tôùi tröôùc maët Vaân Taïi Thieân, voøng tay xaù, ñoaïn thoát : Taïi haï nhaân höùng, ñuøa moät chuùt, ngaøn vaïn laàn xin Vaân tröôøng chuû thöù loãi! Vaân Taïi Thieân cöôøi nheï : -Caùc haï, boån ñöôøng theâm vinh haïnh, naøo coù loãi gì! Xin môøi! Luùc ñoù, ñaõ coù ngöôøi dìu Laïc Laïc Sôn xuoáng xe. Vaân Taïi Thieân ñi tröôùc, xuyeân qua moät toaø nhaø roäng lôùn. Höôùng ñaïo vaø khaùch ñeán moät voïng cöûa goã, caùnh ñoùng laïi, ngöôøi chöa goïi, cöûa môû ra. AÙnh saùng beân trong tuoân ra, nhö nöôùc traøn bôø, ñaäp vaøo maét keû beân ngoaøi . Moät ngöôøi nöõa xuaát hieän taïi cöûa. Cöûa voán cao voán lôùn, ngöôøi ñoù ñöùng töïa hoà che khuaát caû ngang laãn cao. Dieäp Khai khoâng phaûi thaáp voùc, song muoán nhìn maët ngöôøi ñoù, chaøng phaûi ngaång ñaàu leân. Ngöôøi ñoù coù boä ria quaù raäm, moïc lan traøn khaép maët , vaän aùo traéng, quanh hoâng coù sôïi daây da, baûng roäng ñoä taác, nôi daây coù moät thanh loan ñao coå quaùi, voû baïc, chuoâi ñen. Tay y caàm moät cheùn röôïu. Chieác cheùn khoâng to laém, nhöng neáu laø ngöôøi khaùc, taát phaûi duøng hai tay môùi caàm noåi. Vaân Taïi Thieân böôùc tôùi, cöôøi vuoát : -Tam laõo baûn? Ngöôøi ñoù ñaùp : -Ñang chôø! Roài hoûi laïi : -46- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Khaùch ñaõ ñeán ñuû? Gioïng noùi cuûa y reàn vang, nhö saám noå ngang ñaàu ñoái phöông, ai nghe roài, tai vaãn coøn keâu oang oang. Vaân Taïi Thieân ñaùp : -Ba vò thoâi! Ñaïi haùn ria raäm nhöôùng ñoâi maøy, cao gioïng : -Coøn ba vò nöõa. Vaân Taïi Thieân tieáp : -Chæ sôï ñeán gaáp baây giôø! Ñaïi haùn gaät ñaàu : -Taïi haï laø Coâng Toân Ñoaïn, moät vuõ phu thoâ loã, xin môøi ba vò vaøo! Beân trong cöûa, laø böùc bình phong goã to lôùn, öôùc ñoä hai tröôïc cao, chaúng coù hình veõ, chaúng coù chöõ, nhöng saïch boùng. Dieäp Khai vöøa böôùc qua cöûa, thì vöøa nghe tieáng voù ngöïa töø xa xa raäp raøng voïng tôùi. Laéng tai, chaøng nhaän ñöôïc chín con. Chín ngöïa thoaùng maét ñeán tröôùc saøn ñaøi goã. Ngöôøi treân ngöïa nghieâng moät chaân, thaân hình cheânh, chaân kia rôøi baøn ñaïp. Caû chín kî só cuøng xuoáng ngöïa moät löôït, ñoäng taùc raäp nhö moät. Caû chín ngöôøi cuøng ñoäi maõo vaøng vaän aùo luïa tía, hoâng mang tröôøng kieám, voû kieám naïm ñaù quí chôùp chôùp döôùi aùnh ñeøn. Trong chín ngöôøi coù moät ngöôøi mang sôïi daây baêng vaøng saäm quanh hoâng, tua kieám luûng laúng moät haït minh chaâu to baèng maét roàng. Caû chín ngöôøi ñeàu thuoäc löùa thanh nieân, dung maïo anh tuaán. Thanh nieân coù ñai vaøng vaø haït minh chaâu, chöøng nhö thuû lónh cuûa noäi boïn, ñi giöõa, taùm ngöôøi theo vaây quanh, cuøng ñi thaúng vaøo. Y caát tieáng, song chaúng roõ höôùng veà ai, cuøng caùc ngöôøi khaùch khaùc hay vôùi Vaân Taïi Thieân, Coâng Toân Ñoaïn : Taïi haï ñeán chaäm, thaät loãi quaù! Khoâng ai ñaùp moät tieáng naøo. -47- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Y noùi laø loãi quaù, song maët ñaày ngaïo khí, thaàn thaùi döông döông, töï nhieân ngöôøi ta hieåu laø y khoâng nhaän loãi tí naøo. Y ñeán chaäm hay ñeán sôùm tuyø thích, chaúng ai traùch y ñöôïc. Boãng, Coâng Toân Ñoaïn caát cao gioïng hoûi : -Ai laø Moä Dung Minh Chaâu? Vò coâng töû ñai vaøng ñaûo maét xeùo qua y laïnh luøng ñaùp : -Taïi haï! Coâng Toân Ñoaïn tieáp : -Tam laõo baûn chæ thænh moãi moät mình caùc haï thoâi, xin ñeå ñaùm tuyø tuøng ôû laïi beân ngoaøi! Moä Dung Minh Chaâu bieán saéc, hoûi : -Hoï khoâng vaøo ñöôïc? Coâng Toân Ñoaïn laéc ñaàu : -Khoâng ñöôïc! Moät thanh nieân trong soá taùm ngöôøi, naém chaët ñoác kieám , tôï hoà muoán xuaát thuû. Nhöng, ñoäng taùc cuûa haén chöa thaønh hình, moät aùnh saùng chôùp leân, thanh loan ñao cuûa Coâng Toân Ñoaïn ñaõ chaët ñöùt caû kieám laãn voû cuûa haén. Ñuùt ñao vaøo voû xong, Coâng Toân Ñoaïn caát tieáng oang oang : -Ai daùm baït kieám taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, cöù troâng vaøo caùi göông ñoù! Moä Dung Minh Chaâu xanh maët. Boãng, y quay mình vung tay taùt vaøo maët gaõ thanh nieân beân caïnh, giaän döõ thoát : Ai baûo ngöôi baït kieám? Chöa chòu cuùt ra ngoaøi cho ta nhôø, coøn ñöùng ñoù laøm chi haû? Thanh nieân khoâng daùm noùi gì, quay mình böôùc trôû laïi. Dieäp Khai buoàn cöôøi heát söùc Chaøng nhaän ra gaõ laø keû böùc chaøng uoáng röôïu hoâm qua. Gaõ coù caùi taùnh ñoäng vieäc gì cuõng muoán tuoát kieám, kieám chöa tuoát, ñaõ gaõy roài! o0o Sau böùc bình phong, laø toaø ñaïi saûnh. Voâ luaän laø ai, chæ thaáy qua toaø ñaïi saûnh laø phaûi kinh haõi ngay! -48- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chieàu roäng cuûa ñaïi saûnh, ñoä möôøi tröôïng thoâi, nhöng chieàu daøi thì thaêm thaúm, töôûng chöøng voâ taän. Moät ngöôøi ñi töø ñaàu ngoaøi vaøo taän ñaàu trong, ít nhaát cuõng böôùc treân hai ngaøn böôùc. Treân töôøng beân taû coù veõ voâ soá ngöïa chaïy bay, coù con ngaång ñaàu nhö hí, coù con phoùng voù trong khoâng gian, con naøo cuõng coù veû ñaëc bieät, chaúng con naøo gioáng con naøo. Ngöïa veõ troâng nhö ngöïa thaät, con naøo cuõng ñeïp, cuõng huøng traùng. Beân kia töôøng, laø ba chöõ Vaïn Maõ Ñöôøng, chöõ to baèng voùc ngöôøi, neùt buùt cöïc ñeïp. Giöõa saûnh, coù keâ moät chieác baøn raát daøi, baèng goã traéng, daøi quaù ñoä troângnhö moät con loä daøi, chaïy theo hang nuùi thaúm. Hai beân baøn, coù hai haøng gheá, phoûng ñoä ba traêm chieác. Ai khoâng ñeán Vaïn maõ Ñöôøng, thì khoângbao giôø töôûng ñöôïc treân ñôøi coù loaïi baøn daøi côõ ñoù! Maø cuõng chaúng ai töôûng coù loaïi khaùch saûnh daøi côõ ñoù! o0o Khaùch saûnh ñöôïc trang trí raát ñôn giaûn, chaúng coù phaàn nhoû myõ leä naøo. Nhöng, noù trang nghieâm voâ cuøng, noù cao quyù ôû choã moäc maïc maø thanh khieát. Voâ luaän ai hieáu ñoäng ñeán ñaâu, vaøo ñaây roài laø trôû thaønh traàm tònh ngay. Cuoái ñaàu baøn trong, coù chieác giao yû raát roäng lôùn, moät ngöôøi vaänaùo traéng ngoài treân giao yû ñoù. Khoâng ai thaáy roõ con ngöôøi ñoù coù daùng veû nhö theá naøo, chæ thaáy laø y ngoài raát nghieâm trang, chöøng nhö caùi taùnh cuûa y laø luoân luoân ngoài nghieâm trang, duø ngoài moät mình. Chieác giao yû coù löng cho y töïa mình, song y vaãn ngoài thaúng mình, ngaïi raèng döïa laø maát nghieâm trang. Y ngoài caùch xa caùc ngöôøi khaùc, xem ñôn ñoäc quaù chöøng! Y xa ngöôøi maø cuõng xa ñôøi, xa vaät! Dieäp Khai nhìn thaáy ñieàu aáy ngay töø luùc vaøo ñaïi saûnh. Con ngöôøi ñoù möôøng töôïng khoâng heà hoan laïc, khoâng heà höôûng thuï, khoâng heà coù baèng höõu. Chaúng leõ muoán ñöôïc tieáng anh huøng, ngöôøi ta phaûi traû vôùi caùi giaù ñoù? Hieän taïi thì y ñang traàm tö, song chaúng roõ y hoài öùc ñeán vieäc gì? -49- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöõng cuoäc chieán ñaáu gian nguy ñöa y ñeán danh vò ngaøy nay? Hay y ñoäng nieàm caûm khaùi veà kieáp nhaân sinh öù ñaày saàu khoå? Khaùch luõ löôït vaøo caøng luùc caøng ñoâng, y möôøng töôïng chaúng nghe, chaúng thaáy. Ngöôøi ñoù laø ai? Laø chuû nhaân Vaïn Maõ Ñöôøng taïi ñaát Quan Ñoâng! Ngöôøi ñaõ thaéng qua traêm ngaøn cuoäc chieán, song ngöôøi chöa thaéng noåi söï maâu thuaãn trong taâm! Ngöôøi ñaõ thaønh coâng treân moïi lónh vöïc, song söï thaønh coâng ñoù chöa ñaûm baûo cho ngöôøi söï an ninh toaøn veïn! Ngöôøi khoâng bình tònh ñöôïc sau bao nhieâu thaønh quaû thu löôïm treân giang hoà. o0o Vaân Taïi Thieân böôùc daøi ñeán nôi, böôùc tuy daøi nhöng chaân daãm nheï. Haén ñeán caïnh chuû nhaân, moïp mình xuoáng gioïng thoát maáy caâu. Chuû nhaân nhö tænh moäng, laäp töùc ñöùng leân, thaúngngöôøi , voøng tay, thoát : -Xin môøi caùc vò! Caùc vò ngoài! Moä Dung Minh Chaâu löôùt leân, tay khoâng taác saét. Coâng Toân Ñoaïn xoâng ra, ngaên laïi. Moä Dung Minh Chaâu bieán saéc, traàm gioïng hoûi : -Caùc haï coù ñieàu chi chæ giaùo? Coâng Toân Ñoaïn khoâng ñaùp, maét ñaêm ñaêm nhìn thanh kieám beân hoâng Moä Dung Minh Chaâu. Thì ra, y khoângnaém chuoâi kieám, nhöng thanh kieám vaãn coøn ôû nôi mình. Moä Dung Minh Chaâu bieán saéc löôït nöõa : -Hay laø caùc haï muoán cho taïi haï môû kieám ra, ñeå laïi taïi baøn? Coâng Toân Ñoaïn töø töø gaät ñaàu, gaèn töøng tieáng : -Khoâng moät ai ñöôïc mang kieám vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng! Moä Dung Minh Chaâu bieán saéc löôït thöù ba, moà hoâi laïnh ñöôïm thaønh haït xung quanh muõi. Voâ hình trung, tay y ñaët leân ñoác kieám, baøn tay ñoù naém chaët ñoác kieám, gaân xanh noåi voàng. -50- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn coøn ñöùng nguyeân taïi choã, laïnh luøng nhìn y. Moä Dung Minh Chaâu rung tay, chöøng nhö khoù daèn baøn tay ruùt soaït kieám khoûi voû. Chôït, moät baøn tay ñaët nheï leân tay sôø ñoác kieám cuûa y. Moä Dung Minh Chaâu quay mình laïi . Dieäp Khai cöôøi nheï, nhìn y, thoát : -Khoâng leõ caùc haï caàn coù moät taác saét nôi tay, môùi ñuû can ñaûm vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng? Moät tieáng coäp vang leân. Thanh tröôøng kieám cuûa Moä Dung Minh Chaâu naèm goïn treân maët baøn. o0o Moät ngoïn ñeøn trôøi, nhö loaïi haûi ñaêng, theo giaây ruùt töø töø leân cao, leân taän ñænh coät côø. Ñeøn loàng baèng luïa traéng, coù naêm chöõ ñoû : Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng. Boïn thanh nieân aùo tía, töïa mình nôi lan can saøn ñaøi, nhìn ngoïn ñeøn loàng töø töø leân cao. Coù keû cöôøi laïnh, thoát : -Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng! Höø! Caùi khí phaùi khoaùc laùc quaù! Roài moät ngöôøi nhaït gioïng tieáp : -Khoâng haún vaäy ñaâu! Baát quaù, chæ laø moät thöïc hieäu leänh bieåu thò moät yù töù gì ñoù thoâi! Taïi chaân coät côø, voán khoâng coù ngöôøi . Hieän taïi, moät ngöôøi ñang ñöùng ñoù, vaän chieác aùo traéng, chính y buoâng caâu sau, ñaùp laïi lôøi thoát töï nhieân cuûa thanh nieân aùo tía. Y buoâng töøng tieáng roõ raøng ung dung, thaàn saéc raát an löôøng. Y khoâng mang kieámhoaëc ñao chi caû! Chaúng roõ y xuaát hieän taïi ñoù töø luùc naøo. Y laø Nhaát Kieám Phi Hoa Hoa Maõn Thieân. Thanh nieân aùo tía dó nhieân khoâng nhaän ra lai lòch cuûa Hoa Maõn Thieân. Moät trong boïn noùi : -YÙ töù nhö theá naøo? Hoa Maõn Thieân vaãn vôùi gioïng töø töø, giaûi thích : -51- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Caùo toá vôùi caùc loä anh huøng treân giang hoà, raèng taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, trong phuùt giaây naøy, moät söï thöông löôïng, ñang baét ñaàu dieãn tieán, tröø nhöõng vò ñöôïc môøi ñeán döï, voâ luaän laø ai khaùc, voâ luaän coù vieäc chi caàn thieát , cuõng chaúng ñöôïc xaâm nhaäp vaø phaûi chôø ñeán saùng hoâm sau, muoán gì haõy muoán. Boãng moät ngöôøi hoûi : -Neáu coù keû nhaát ñònh vaøo, trong ñeâm nay? Hoa Maõn Thieân bình tónh nhìn gaõ ñoù. Boãng, y vöôn tay. Gaõ ñoù ñöùng khaù xa, ngoaøi taàm tay cuûa y, nhöng thanh kieám nôi hoâng cuûa gaõ chaúng roõ y duøng thuû thuaät naøo laïi naèm goïn trong tay y. Ñoaïn, y choäp tay laïi, thanh kieám baèng theùp cöùng, moät vaät baûo veä sinh maïng gaõ qua bao nhieâu ngaøy thaùng, hieän taïi hôû nhö ñaát thoù, gaõy vuïn thaønh naêm baûy ñoaïn. Thanh nieân troá maét, cöùng mieäng khoâng noùi ñöôïc moät lôøi. Hoa Maõn Thieân laáy moät ñoaïn gaõy, trao traû vaøo chieác voû kieám cho gaõ, roài nhaït gioïng hoûi : -Beân ngoaøi coù gioù laïnh, beân trong coù röôïu aám, sao caùc vò khoâng vaøo tìm aám, laïi ôû ñaây höùng caùi laïnh cuûa gioù loäng töø ngaøn phöông? Y thoát xong, chaúng maøng nghe ai ñaùp, quay mình böôùc vaøo ñaïi saûnh. Boïn thanh nieân aùo tía nhìn nhau, maët trô nhö ngoác. Keû naøo coøn kieám , keû ñoù ñaët tay leân ñoác kieám , song chaúng moät thanh kieám naøo ñöôïc ruùt ra khoûi voû. Vöøa luùc ñoù, moät ngöôøi töø phía sau löng hoï thoát voïng tôùi : -Kieám, chaúng phaûi laø vaät trang söùc, mang noù maø khoâng bieátduøng thì toát hôn laø ñöøng mang cho ñôõ vöôùng baän. Aâm thinh lanh laûnh, tuy nhoû maø vuùt cao, aån öôùc coù yù thaønh khaån duø raèng khaåu khí coù chaïm töï aùi ngöôøi nghe. Ngöôøi phaùt thoaïi, roõ raøng laø khoâng khieáu khích, baát quaù chæ ñöa ra moät caâu khuyeán caùo, vaäy thoâi! Boïn thanh nieân aùo tía bieán saéc, quay mình. Töø trong boùng toái ngöôøiphaùt thoaïi böôùc ra, chaàm chaäm, chaân naøy ñaët vöõng roài môùi nhaác chaân kia leân, ñöa tôùi , chöøng nhö keùo leát, chöù khoâng nhaác. Baát quaù, loái ñi cuûa ngöôøi ñoù ung dung hôn nhòp böôùc cuûa caùc leã sinh trong moät cuoäc teá ñieän. Daùng ñi töï nhieân, do taäp quaùn töø thuôû nhoû, hay do chaân coù taät? -52- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baây giôø, coù nhieàu ngöôøi baét ñaàu chuù yù ñeán söï tình quanh boïn thanh nieân aùo tía, nhaát laø hoï nhìn gaõ bò Hoa Maõn Thieân laøm beõ maët vöøa roài . Keû naøo ñoù, hoûi : -Ngöôøi thöù nhaát caùc haï gaëp trong ñeâm qua, coù phaûi laø teân thoït chaân ñoù chaêng? Thì ra, ngöôøi phaùt thoaïi töø trong boùng toái vöøa böôùc tôùi ñoù coù taät thoït chaân. Vaø, y laø Phoù Hoàng Tuyeát. Thanh nieân chuû nhaân chieác kieám gaõy bieán saéc maët xanh dôøn, caén raêng, voàng gaân maët, hoûi : -Thanh ñao cuûa caùc haï, coù phaûi laø vaät trang söùc chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Khoâng! Thanh nieân cöôøi laïnh : -Vaäy caùc haï bieát duøng ñao? Phoù Hoàng Tuyeát chöa ñaùp, nhìn xuoáng thanh ñao, chuoâi ñao trong tay y, chöøng nhö chuoâi ñao vaø tay dính lieàn nhau muoân ñôøi. Thanh nieân vôùi gioïng laïnh, tieáp : -Caùc haï bieát duøng ñao, sao khoâng vung leân cho boïn naøy xem thöû? Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân ñaùp : -Ñao khoâng phaûi laø vaät neân xem! Mang ñao, khoâng phaûi ñeå cho ngöôøi xem! Thanh nieân bóu moâi : -Theá ñeå laøm gì? Gieát ngöôøi? Caùc haï coù taøi ba chi, maø mang ñao ñeå gieát ngöôøi? Chôït, gaõ cöôøi vang, tieáp luoân : -Caùc haï coù gan, cöù gieát boïn naøy xem! Nhö vaäy môùi ñaùng maët taøi ba! Caû boïn aùo tía cuøng phuï hoaï, cöôøi roä leân. Moät ngöôøi thoát : -Neáu khoâng coù caùi gan laøm vieäc ñoù, thì caùc haï khoâng neân do cöûa maø vaøo haõy chui qua caùc loã hoång lan can kia, cuõng vaøo ñöôïc! Hoï ñöa tay, ngaên cöûa. Phoù Hoàng Tuyeát coøn cuùi ñaàu, nhìn thanh ñao, chuoâi ñao vaãn naèm trong tay. Moät luùc laâu, y khom mình, töø töø chui qua moät loã hoång lan can, caïnh cöûa. -53- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Boïn thanh nieân aùo tía cuøng phaù leân cöôøi . Gaõ coù thanh kieám gaõy, queân maát caùi nhuïc gaõy kieám vöøa roài. Hoï cöôøi aàm leân, song Phoù Hoàng Tuyeát möôøng töôïng chaúng nghe gì, mình lom khom chui, töø töø chui, roài chaân töø töø leát tôùi. Chaúng roõ töø luùc naøo, y baét ñaàu ñoå moà hoâi, hieän taïi y phuïc ñaõ ñaãm öôùt. Ñang cöôøi moät loaït, boïn aùo tía boãng ngöng cöôøi, cuøng moät loaït. Khoâng roõ ngöôøi naøo trong boïn, troâng thaáy tröôùc, nhöõng daáu chaân treân maët ñaát . Phaùt hieän ra söï kieän ñoù, hoï coøn cöôøi laøm sao noåi! Ñöôøng laùt ñaù, daáu chaân loït thoûm vaøo ñaù, khaù saâu, nhö coù ai laáy ñao maø khoeùt, laïi khoeùt raát kheùo. Daáu chaân, chöùng toû ngöôøi löu laïi, doàn uaát khí xuoáng, khí uaát khoâng phaùt tieát ñöôïc ôû phaàn treân, phaûi phaùt tieát xuoáng phaàn döôùi , chaân daãm naëng, laáy söùc aán ñeå giöõ cho loøng traàm tònh. Neáu löïc khí ñoù ñöôïc mang duøng ñeå ñoái phoù vôùi keû khieâu khích thì lieäu keû aáy khaùng cöï noåi chaêng? Töï löôïng khoâng khaùng cöï noåi , keû cöôøi ngöng cöôøi ngay! Töùc uaát ñeán ñoä ñoù, Phoù Hoàng Tuyeát laïi giöõ ñöôïc aùnh maét hieàn hoaø, moät chöùng minh cho ñöùc tính kieân nhaãn maø y reøn luyeän qua bao naêm thaùng ! Maø cuõng laø moät kinh nghieäm , do baäc tröôûng thöôïng truyeàn laïi , tröôùc maët moïi ngöôøi , ñöøng bao giôø bieåu hieän taâm traïng qua aùnh maét. Phaûi luoân luoân giaáu caùi saéc beùn, nhö con hoå giaáu moùng vuoát döôùi lôùp loângnhung, con hoå böôùc eâm, môùi voà ñöôïc moài! Caøng bieåu loä trí tueä, caøng chuoác luî phieàn, caøng theâm hoaïn hoaï, bôûi ngöôøi ta chæ ñeà phoøng keû khoân, chöù coù ai löu yù ñeán keû ngu? Dieäp Khai muïc kích troïn veïn caûnh töôïng. Chaøng ñieåm nheï moät nuï cöôøi. Beân trong, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chôït cöôøi moät tieáng hoûi : -Caùc haï khoâng bao giôø mang ñao, kieám? Dieäp Khai vaãn giöõ nuï cöôøi, gaät ñaàu. Ñöôøng chuû laïi hoûi : -Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp : -Taïi vì khoâng caàn ñeán! -54- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñuôøng chuû thong thaû gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy! Duõng só chaân chính, khoâng caàn coù ñao kieámmaø thaønh danh. Ñao kieám khoâng laø phöông tieän cuûa duõng khí. Moä Dung Minh Chaâu cöôøi laïnh, chaän lôøi : -Moät con ngöôøi khoâng mang ñao kieám, ñaâu coù theå chöùng minh duõng khí! Ñöôøng chuû cöôøi nhaït : -Duõng khí laø moät caùi raát kyø quaùi , khoâng ai troâng thaáy, khoâng ai caûm giaùc, cho neân khoâng coù phöông phaùp chöùngminh. Bôûi theá… Y nhìn ñaêm ñaêm Dieäp Khai, thong thaû tieáp : -Moät ngöôøi chaân chính coù duõng khí, coù luùc troâng nhö moät keû voâ duïng, yeáu heøn. Dieäp Khai voã tay taùn thöôûng : -Coù ñaïo lyù! Coù ñaïo lyù gheâ! Taïi haï bieát ñöôïc haïng ngöôøi ñoù! Ñöôøng chuû hoûi : -Chaúng haïn nhö ai? Dieäp Khai khoâng ñaùp, chæ cöôøi, maét thì nhìn moät ngöôøi ñang töø phía haäu bình phong böôùc ra. Nuï cöôøi cuûa chaøng thaàn bí quaù, kyø quaùi quaù. Ñöôøng chuû nhìn theo höôùng maét cuûa chaøng, ñuùng luùc Phoù Hoàng Tuyeát xuaát hieän. o0o Döôùi aùnh ñeøn, göông maët cuûa Phoù Hoàng Tuyeát traéng xanh, cô hoà trong suoát. Nhöng ñoâi maét cuûa y raát ñen, saâu, möôøng töôïng ñeâm daøi voâ taän. Beân trong ñaùy maét, coù aån chöùa nhöõng gì? Voû ñao cuûa y maøu ñen, moät chieác voû ñôn sô, khoâng chaïm troå, khoâng naïm, khoâng maï. Chieác voû caàn coù ñeå giaét ñao, chöù khoâng caàn trang söùc cho ra caùi daùng moät khaùch giang hoà. Y luoân luoân ñaët tay nôi chuoâi ñao, nhö saün saøng tuoát ñao khoûi voû, song khoâng bao giôø y tuoát ñao khoûi voû. Y töø töø voøng qua böùc bình phong, moà hoâi ñöôïm haït quanh hai beân muõi . Y ñuïng ñaàu Coâng Toân Ñoaïn, chaën tröôùc maët laïnh luøng, maét daùn vaøo baøn tay ñaët nôi chuoâi ñao. -55- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát cuõng nhìn thanh ñao cuûa y, nhö muoân ñôøi y chæ nhìn thanh ñao, khoâng nhìn ngöôøi hay vaät khaùc. Coâng Toân Ñoaïn traàm gioïng thoát : -Vaøo Vaïn maõ Ñöôøng, khoâng ai ñöôïc mang ñao, kieám! Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm. Moät luùc laâu, y hoûi laïi : -Khoâng ai caû? Coâng Toân Ñoaïn buoâng goïn : -Khoâng! Phoù Hoàng Tuyeát chaàm chaäm gaät ñaàu, ñöa aùnh maét töø thanh ñao cuûa y, chuyeån sang thanh loan ñao cuûa ñoái töôïng ñieàm nhieân hoûi : Caùc haï ñoù? Caùc haï khoâng laø ngöôøi aø? Bôûi, ngöôøi vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng, khoâng ñöôïc mang ñao! Noùi moät caùch khaùc, khoâng laø ngöôøi môùi ñöôïc mang ñao! Coâng Toân Ñoaïn bieán saéc. Moä Dung Minh Chaâu vuït cöôøi lôùn, ngaång maët leân khoâng maø cöôøi, vöøa cöôøi vöøa thoát : -Hoûi raát hay! Hoûi hay quaù! Coâng Toân Ñoaïn ñang caàm cheùn röôïu, tay run run, röôïu rôi töøng gioït, töøng gioït ñoïng treân baøn tay ñen, cöùng nhö theùp cuûa gaõ. Boãng, chieác cheùn bay ñi. Roài ngaân quang chôùp leân. Chieác cheùn chöa kòp vuùt ñi, ñaïo ngaân quang xeït truùng chieác cheùn baèng vaøng ñöùt thaønh ba maûnh. Ba maûnh cheùn rôi xuoáng neàn, caïnh chaân Coâng Toân Ñoaïn. Traøng cöôøi vang cuûa Moä Dung Minh Chaâu ngöngbaët , möôøng töôïng bò nhaùt loan ñao cheùm ñöùt, nhö chieác cheùn bò cheùm vôõ. Toaø khaùch saûnh roäng daøi, chöùa moät bieån ngöôøi ñang oàn aøo, boãng im vaéng nhö baõi tha ma. Coâng Toân Ñoaïn xoay tay cho muõi ñao xoaùy voøng troøn, giöông maét hoå nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, gaèn töøng tieáng : -Neáu caùc haï coù ñao loaïi naøy, thì coù theå mang noù vaøo ñaây! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -56- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Laøm gì taïi haï coù loaïi ñao ñoù? Coâng Toân Ñoaïn cöôøi laïnh : -Theá thanh ñao cuûa caùc haï laø ñao chi? Phoù Hoàng Tuyeát laïi laéc ñaàu : -Taïi haï cuõng khoâng hieåu nöõa! Coù ñieàu taïi haï bieát roõ, noù khoâng thuoäc loaïi ñao duøng ñeå cheùm cheùn uoáng röôïu! Baây giôø thì y môùi chòu ngaång maët leân. Ngaång maët leân roài y môùi nhìn ñoái töôïng. Y chæ nhìn nöûa maét thoâi, ñoaïn quay mình, böôùc ñi, vôùi loái ñi leát chaân. Caùi nhìn cuûa y bieåu hieän söï khinh mieät heát söùc loä lieãu, söï khinh mieät ñoù taêng theâm maáy phaàn vôùi caùi quay mình. Coâng Toân Ñoaïn boãng quaùt : -Caùc haï muoán ñi? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng quay ñaàu, ñieàm nhieân ñaùp : -Taïi haï ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå xem ngöôøi ta cheùm cheùn! Coâng Toân Ñoaïn cao gioïng : -Caùc haï ñaõ ñeán ñaây thì haõy ñeå ñao laïi ñaây! Caùc haï muoán ñi thì cuõng ñeå ñao laïi luoân! Ñeå laïi roài, coù muoán ñi, cöù ñi! Phoù Hoàng Tuyeát döøng chaân. Chieác aùo phaäp phoàng, duø khoâng gioù. Laâu laém, y hoûi : -Caâu ñoù, ai noùi? Coâng Toân Ñoaïn gaèn gioïng : -Thanh ñao naøy noùi! Haén xoay xoay baøn tay, thanh loan ñao chôùp chôùp. Phoù Hoàng Tuyeát thoát : -Thanh ñao naøy, laïi khoâng noùi nhö vaäy! Y naém chaët chuoâi ñao cuûa y. Ñeán löôït chieác aùo cuûa Coâng Toân Ñoaïn phaäp phoàng. Haén cao gioïng hoûi : -Noù noùi nhö theá naøo? -57- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn