Xem mẫu

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BAÛY SAÙT THUÛ KIEÁM N göôøi ñoù ñaùp: - Ngöôi bieát roõ raøng ngöôøi chaët ñöùt caùn côø khoâng phaûi laø Maõ coâ nöông, sao laïi toan sinh söï vôùi ngöôøi ta? Ngöôøi aùo ñoû bæu moâi: - Taïi ta cao höùng ! Dieäp Khai cao höùng. Maõ Phöông Linh laø con ngöôøi voâ lyù nhaát treân ñôøi, hoâm nay laïi coù ngöôøi voâ lyù hôn naøng, thuù vò gheâ. Ngöôøi aùo ñoû tieáp: - Thaáy coâ aáy ta chöôùng maét, ñaâm böïc, caùi ñoù lieân quan gì ñeán ngöôi ? Taïi sao ngöôi caõi lyù duøm coâ aáy, beânh vöïc cho coâ aáy ? Ngöôøi khaùc choïc töùc ta sao ngöôi khoâng töùc hoä ta ? Ngöôi ñoù khoâng ñaùp, hoûi laïi: - Ngöôi laø ai maø baûo ta töùc duøm ngöôi ? Ngöôøi aùo ñoû ñaùp: - Ta … ta… Ngöôøi ñoù tieáp luoân: - Ñaõ gieát ngöôøi khoâng chôùp maét thì sao laïi ñeå mình böïc töùc vì ngöôøi khaùc chaâm choïc ? Ngöôøi aùo ñoû cuoái ñaàu: - Ai noùi ta laø Loä Tieåu Giai ! Ngöôøi ñoù cöôøi laïnh: - Theá ngöôi khoâng noùi theá sao ? Ngöôøi aùo ñoû caõi: - Gaõ kia noùi ñaâu phaûi ta noùi ! Ngöôøi ñoù hoûi: - Ngöôi khoâng phaûilaø Loä Tieåu Giai thì ai laø Loä Tieåu Giai ? Ngöôøi aùo ñoû buoâng goïn: - Ngöôi. Ngöôøi ñoù höø moät tieáng: - Neáu cho raèng ta laø Loä Tieåu Giai thì sao ngöôi laïi maïo nhaän ta ? Ngöôøi aùo ñoû chôït keâu leân: - Bôû vì ta thích ngöôi ! Ta muoán tìm gaëp ngöôi ! -359- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ai ai nghe nhö vaäy cuõng ñeàu giaät mình, vaø ai cuõng môû to maét nhìn. Dó nhieân laø nhìn con ngöôøi maïo nhaän Loä Tieåu Giai. Ngöôøi aùo ñoû gaét: - Caùc ngöôi nhìn ta chi maø kyõ theá, chaúng leõ ta khoâng theå thích y ? Y giaät chieác khaên ñoû quaán ñaàu xuoáng, heùt: - Caùc ngöôøi xem ñi, coù hoïa chaêng caùc ngöôøi ñui heát neân môùi khoâng nhaän ra ta laø moät nöõ nhaân ! Ngöôøi aùo ñoû laø moät nöõ nhaân ! Vaäy coøn Loä Tieåu Giai, y laø con ngöôøi nhö theá naøo ? Nöõ nhaân cao gioïng hoûi: - Ta ñaõ buoâng coâ aáy ra roài sao ngöôi khoâng xuoáng ñaây ? Khoâng coù tieáng ñaùp töø phía sau, treân noùc nhaø. Nöõ nhaân laïi hoûi: - Sao ngöôi khoâng ñaùp. Chaúng leõ ñoät nhieân ngöôi bò caâm ? Vaãn khoâng coù tieáng ñaùp. Nöõ nhaân aùo ñoû caén moâi, baát thình lình tung mình leân roài ñaùp xuoáng noùc nhaø. Khoâng coù ai, ngöôøi ñi roài xaùc hoa coøn ôû laïi ñoù. Nöõ nhaân aùo ñoû bieán saéc: - Tieåu Loä ! Hoï Loä ! Ngöôi cheát ôû ñaâu roài ? Sao khoâng ra gaëp ta ? Khoâng ai ñaùp, khoâng ai chöôøng maët. Nöõ nhaân aùo ñoû daäm chaân, caêm haän: - Ñeå xem ngöôi coøn aàn naáp trong xoù naøo ! Duø ngöôi ñi ñeán taän chaân trôøi ta cuõng tìm ñöôïc ngöôi ! Boùng ñoû chôùp leân, naøng maát daïng. Ñaïi haùn troïc ñaàu nhaûy leân löng con oâ chuøy maõ, phi nhanh. Traàn Ñaïi Quan söûng soát, sau cuøng laõo nheách nuï cöôøi khoå, laåm nhaåm: - Xem ra coâ aáy coù caùi taät khoâng nhôù ! Maõ Phöông Linh thôû daøi: - Ta raát phuïc coâ aáy ! Traàn Ñaïi Quan troá maét: - Tieåu thô phuïc coâ aáy ? Maõ Phöông Linh cuoái ñaàu: - Khi coâ aáy thích ai thì thaún thaéng noùi ra tröôùc maët moïi ngöôøi, khoâng ngaïi dö luaän.. Ít nhaát naøng cuõng hôn ta ôû ñieåm duõng khí. o0o Vaøo ngoï. Moät côn gioù queùt qua cuoáng bay caùc xaùc ñaäu töø treân maùi nhaø ñoå xuoáng. Gioù khoâng thoåi tan nieàm u oaùn töø ñoâi maét cuûa Maõ Phöông Linh, ñoâi maét ñoù ngöng ñoïng höôùng veà phöông trôøi xa xoâi. Ñoâi maét ñoù töø töø chuyeån höôùng veà Dieäp Khai, Dieäp Khai ñang nhìn caùc xaùc ñaäu bay taûn maùc trong khoâng gian. Cöù nhö ñoái vôùi chaøng treân ñôøi khoâng coù gì ñeïp baèng nhöõng xaùc ñaäu ñoù, khoâng coù caùi gì ñaùng nhìn hôn keå caû ñoùa hoa bieát noùi beân caïnh chaøng. -360- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Khoâng roõ taïi sao Maõ Phöông Linh chôït öûng hoàng ñoâi maù, roài naøng daäm chaân huyùt gioù kheõ, Yeân Chi maõ chaïy ñeán. Naøng nhaûy leân löng ngöïa, vung moät nhaùt roi, gioù roi cuoán caùc xaùc ñaäu bay doàn ñeán tröôùc maët Dieäp Khai. Naøng cao gioïng: - Ngöôi thích cöù ngaém, maët tình ngaém, ta cho heát ñoù ! Xaùc hoa vöøa ñaùp xuoáng thì ngöôøi vaø ngöïa ñaõ ñi roài. Traàn Ñaïi Quan hình nhö cöôøi, hình nhö khoâng, nhìn Dieäp Khai ung dung noùi: - Thöïc ra coù nhöõng lôøi khoâng caàn noùi ra maø ngöôøi ta coøn hieåu hôn noùi. Dieäp coâng töû nghó coù ñuùng khoâng ? Dieäp Khai mô maøng: - Khoâng noùi laïi hay hôn noùi ! Traàn Ñaïi Quan laïi hoûi: - Coâng töû bieát taïi sao chöù ? Dieäp Khai ñaùp: - Noùi nhieàu deã laøm cho ngöôøi ta chaùn gheùt ! Traàn Ñaïi Quan cöôøi. Dó nhieân, moät nuï cöôøi keùm thaønh thaät. Dieäp Khai böôùc ngang tröôùc maët laõo, ñaåy caùnh cöûa heïp, laåm nhaåm: - Khoâng noùi thì chaúng quan heä gì, khoâng aên môùi laø caùi khoù. Sao ít ai chòu hieåu moät ñaïo lyù taàm thöôøng ñeán vaäy ? Moät ngöôøi ôû ñaâu ñoù thong thaû noùi: - Chæ caàn coù hoa thoâi, khoâng aên cuõng khoâng sao, aên ñaäu thay côm cuõng ñöôïc nhö thöôøng. o0o Ngöôøi ñoù ngoài döïa löng veà cöûa, treân maët baøn coù moät ñoáng ñaäu, y boùc voû töøng haõt ñaäu, tung leân cao, rôi xuoáng, y haù mieäng höùng. Khoâng moät haït ñaäu rôi ra ngoaøi, y aên ñaäu, aên töøng haït. Dieäp Khai mæm cöôøi hoûi: - Chöa bao giôø höùng leäch aø ? Ngöôøi ñoù laéc ñaàu chöù khoâng quay ñaàu: - Chöa heà ! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao ? Ngöôøi ñoù traû lôøi: - Tay tung raát vöõng, mieäng höùng raát chuaån ! Dieäp Khai tieáp: - Cho neân ngöôøi ta keâu caùc haï tôùi ñaây ñeå gieát ngöôøi ? -361- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Keû saùt nhaân phaûi coù tay vöõng maø mieäng cuõng phaûi vöõng luoân. Ngöôøi ñoù ñaùp: - Raát tieác hoï môøi taïi haï ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå gieát caùc haï ! Dieäp Khai hoûi: - Gieát ngöôøi xong roài, caùc haï quay trôû laïi gieát taïi haï, ñöôïc khoâng ? Ngöôøi ñoù gaät ñaàu: - Ñöôïc laém ! Dieäp Khai cöôøi vang. Traàn Ñaïi Quan vöøa vaøo ñeán nôi giaät mình khöïng laïi. Cöôøi xong Dieäp Khai böôùc tôùi ngoài vaøo moät chieác gheá, chaøng vôùi tay nhaët moät haït ñaäu. Ngöôøi ñoù ngöng nuï cöôøi. Y laø moät thanh nieân, coù leõ laø moät thanh nieân kyø quaùi nhaát traàn ñôøi. Luùc y cöôøi aùnh maét cuûa y caøng laïnh hôn luùc naøo heát. Y nhìn haït ñaäu trong tai Dieäp Khai baûo: - Boû xuoáng ñi ! Dieäp Khai cau maøy: - Taïi haï khoâng aên ñöôïc ñaäu ñoù sao ? Thanh nieân laïnh luøng: - Khoâng ! Taïi haï coù theå gieát caùc haï, caùc haï coù theå gieát taïi haï, nhöng khoâng ai aên ñöôïc ñaäu cuûa taïi haï ! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao ? Thanh nieân ñaùp: - Taïi vì Loä Tieåu Giai noùi theá ! Dieäp Khai hoûi: - Ai laø Loä Tieåu Giai ? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Taïi haï ñaây. Aùnh maét cuûa y saéc nhö dao. Dieäp Khai nhìn xuoáng haït ñaäu phoäng nôi loøng baøn tay laåm baåm: - Baát quaù chæ laø moät haït ñaäu phoäng, coù gì ñaâu ? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Phaûi, ñaäu phoäng, khoâng hôn không keùm ! Dieäp Khai cau maøy: - Nghóa laø khoâng coù baát cöù ñieåm naøo khaùc vôùi thöù ñaäu phoäng khaùc ? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Khoâng maûy may ! -362- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai thôû ra: - Theá thì taïi sao taïi haï nhaát ñònh phaûi aên noù ! Chaøng traû haït ñaäu phoäng vaøo choã cuõ. Loä Tieåu Giai mæm cöôøi, mieäng cöôøi nhöng maét vaø yù khoâng cöôøi, y noùi: - Nhaát ñònh caùc haï laø Dieäp Khai ? Dieäp Khai chôùp maét: - Sao ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Taïi haï nghó khoâng coù ai gioáng Dieäp Khai ! Dieäp Khai hoûi: - Coù taâng boác khoâng ? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Coù moät chuùt ! Dieäp Khai thôû daøi cöôøi khoå: - Raác tieác, möôøi caân taân boác khoâng baèng moät haït ñaäu phoäng ! Nhöng aùnh maét nhìn chaøng moät luùc, Loä Tieåu Giai hoûi: - Caùc haï khoâng heà mang ñao ? Dieäp Khai ñaùp: - Ít nhaát cuõng khoâng moät ai thaáy taïi haï mang ñao. Loä Tieåu Giai hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai baûo: - Caùc haï ñoaùn thöû xem ! Loä Tieåu Giai ñaùp: - Hoaëc giaû caùc haï khoâng bao giôø gieát ngöôøi, hoaëc giaû caùc haï khoâng duøng ñao gieát ngöôøi. Dieäp Khai cöôøi nheï, mieäng cöôøi nhöng maét vaø yù khoâng cöôøi. Chaøng cöôøi song maét laïi nhìn thanh kieám cuûa ñoái phöông, thanh kieám raát moûng, raát saéc, khoâng coù voû ngoaøi, ñeo laø laø beân ñai löng. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï khoâng duøng voû kieám ? Loä Tieåu Giai traû mieáng: - Ít nhaát cuõng chaúng coù ai thaáy taïi haï duøng voû kieám. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao ? -363- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai baûo: - Caùc haï ñoaùn thöû xem ! Dieäp Khai ñaùp: - Hoaëc giaû caùc haï khoâng thích duøng voû kieám, hoaëc giaû thanh kieám naøy khoâng coù voû. Loä Tieåu Giai thoát: - Voâ luaän thanh kieám naøo luùc theá luyeän cuõng khoâng coù voû ! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - AØ ! Loä Tieåu Giai tieáp: - Kieám thaønh hình roài ngöôøi ta môùi cheá voû sau. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao ngöôøi ta khoâng cheá moät caùi voû cho thanh kieám naøy ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Ngöôøi ta khoâng duøng voû kieám ñeå gieát ngöôøi ! Dieäp Khai ñaùp: - Caùi ñoù thì ai cuõng bieát ! Loä Tieåu Giai tieáp: - Vaø ngöôøi ta sôï kieám chöù khoâng ai sôï voû kieám ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng luoân ! Loä Tieåu Giai keát luaän: - Cho neân voû kieám laø vaät thöøa ! Dieäp Khai hoûi: - Töø laâu chaéc caùc haï khoâng laøm vieäc chi thöøa ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Chæ coù vieäc gieát ngöôøi thöøa thoâi. Dieäp Khai troá maét: - Ngöôøi thöøa ? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Coù nhöõng keû soáng treân ñôøi quaù thöøa, hoï khoâng ñaùng coù maët giöõa traàn gian nöõa ! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Caùi ñaïo lyù ñoù cuõng thuù vò gheâ ! -364- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai hoûi: - Caùc haï ñoàng yù chöù ? Dieäp Khai laïi cöôøi: - Taïi haï bieát coù hai haïng ngöôøi, bình sinh khoâng heà mang voû kieám nhöng hoï khoâng neâu ra ñöôïc caùi ñaïo lyù thuù vò nhö vaäy ! Loä Tieåu Giai thaûn nhieân: - Coù theå laø caùc haï khoâng nghe ñöôïc duø hoï coù noùi ! Dieäp Khai tieáp: - Cuõng coù theå laø hoï khoâng noùi. Loä Tieåu Giai baâng quô: - AØ ! Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï bieát hoï laø nhöng con ngöôøi khoâng noùi nhieàu veà caùi ñaïo lyù cuûa hoï. Hoï chæ caàn töï hoï hieåu cho hoï laø ñuû, ít khi naøo hoï noùi vôùi ai. Loä Tieåu Giai nhìn chaøng hoûi: - Caùc haï coù bieát hoï laø nhöõng con ngöôøi nhö theá naøo chaêng ? Dieäp Khai gaät ñaàu chöù khoâng ñaùp. Loä Tieåu Giai laïnh luøng: - Neáu vaäy laø caùc haï bieát nhieàu vieäc quaù ! Dieäp Khai noùi: - Nhöng taïi haï chöa bieát caùc haï ! Loä Tieåu Giai höø moät tieáng: - Cuõng may laø caùc haï chöa hieåu ! Dieäp Khai chôùp maét: - Cuõng may ! Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Hieän taïi, taïi haï baát taát phaûi gieát caùc haï ! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Caùc haï baát taát gieát taïi haï thì vò taát coù theå gieát ñöôïc haén ! Loä Tieåu Giai cöôøi laïnh. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï thaáy voõ coâng cuûa haén chöa ? Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Chöa. Dieäp Khai cöôøi mæa: - Chöa thaáy sao caùc haï daùm quaû quyeát ? -365- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Loä Tieåu Giai ñaùp: - Taïi haï bieát haén coù taät thoït moät chaân. Dieäp Khai laét ñaàu: - Thoït chaân cuõng coù nhieàu hình thöùc khaùc nhau laém chöù ! Loä Tieåu Giai buoâng goïn: - Nhöng voõ coâng thì ñoàng daïng ! Dieäp Khai hoûi: - Vaäy laø sao ? Loä Tieåu Giai giaûi thích: - Laáy tónh cheá ñoäng, phaùt sau ñeán tröôùc, nghóa laø thuû phaùp nhanh hôn ngöôøi thöôøng. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Haén phaùt sau maø laïi ñeán tröôùc ! Loä Tieåu Giai chôït caàm moät haït ñaäu quaúng leân khoâng, ñoaïn y ruùt kieám vung luoân. Kieám chôùp roài trôû veà nôi hoâng, dính vaøo ñöôøng ñai löng. Ñaäu bò cheû voû, haït ñaäu coøn naèm trong voû, rôi xuoáng ñuùng loøng baøn tay y. Luùc rôi xuoáng, haït vaø voû taùch ra. Voû bò cheû chính chaên kheùo leùo hôn tay ngöôøi boùp beå. Nhaùt kieám tinh dieäu, thuû phaùp tinh xaûo, nhanh ñeán ñoä maét ngöôøi khoâng nhaän ñònh kòp. Nhaùt kieám chuaån ñaõ ñaønh, ñoái vôùi moät vaät nhoû maø chuaån vôùi caùi ñích quaù nhoû, quaû laø treân choã töôûng cuû Dieäp Khai. Chaøng cuõng muoán hoan hoâ nhö bao nhieâu ngöôøi döï khaùn luùc ñoù. Boû haït ñaäu vaøo mieäng, Loä Tieåu Giai vöøa nhai vöøa hoûi: - Sao, haén nhanh tay baèng taïi haï chaêng ? Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï khoâng bieát, ñaùng tieác laø taïi haï khoâng bieát ! Loä Tieåu Giai thôû daøi: - Ñaùng tieác cho môù ñaäu naøy ! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao ? Loä Tieåu Giai phaùt ra moät chöôûng, chöôûng phong cuoán maáy haït ñaäu coøn laïi, baén vaøo coät nhaødính cöøng taïi ñoù nhö ñoùng ñinh. Dieäp Khai cau maøy: - Aên khoâng heát thì cho ngöôøi khaùc aên, sao caùc haï quaên ñi ? Coù phaûi laø phí cuûa khoâng ? Loä Tieåu Giai laïnh luøng: -366- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñoái vôùi taïi haï, nöõ nhaân cuõng nhö caùc haït ñaäu, aên khoâng heát thì boû, duøng xong roài thì gieát chöù khoâng coù vieäc chuyeàn tay ! Dieäp Khai thôû ra: - Caùi gì caùc haï thích thì khoâng bao giôø sang ngöôïng laïi cho ngöôøi khaùc ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Khoâng bao giôø ! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Cuõng may caùc haï chæ thích hai moùn laø nöõ nhaân vaø ñaäu phoäng ! Loä Tieåu Giai laéc ñaàu: - Sai ! Coøn moät moùn thöù ba nöõa, laø tieàn ! Y giaûi thích: - Khoâng tieàn laø khoâng coù hai moùn kia, thaønh ra phaûi thích luoân ! Dieäp Khai gaät guø: - Treân ñôøi coøn nhieàu thöù quyù hôn tieàn nhöng laïi mua baèng tieàn ! Loä Tieåu Giai cöôøi nheï. Nuï cöôøi cuûa y luùc naøo cuõng laïnh, duø laø luùc y ñaéc yù nhaát. Y noùi: - Caùc haï noùi chuyeän hôn nöûa ngaøy, chæ coù moãi moät caâu ñoù laø ñuùng khaåu khí Dieäp Khai ! Boïn Traàn Ñaïi Quan ñaõ vaøo trong nhaø laâu roài, ngoài quanh ñoù song khoâng daùm leân tieáng chen vaøo caâu chuyeän. Hoï chôø lònh, nhö noâ tyø chôø chuû nhaân. Loä Tieåu Giai cöù nhö khoâng phaùt giaùc laø hoï coù maët treân coõi ñôøi naøy. Y khoâng quay nhìn ai caû, chæ hoûi baâng quô: - ÔÛ ñaây coù ai chi tieàn thay cho ta chaêng ? Traàn Ñaïi Quan cöôøi vuoát, ñaùp: - Coù, coù, taát nhieân laø coù ! Loä Tieåu Giai laïi hoûi: - Caùi gì ta muoán ngöôi hoaøn toaøn lo lieäu ñöôïc chaêng ? Traàn Ñaïi Quan gaáp gioïng: - Ñöôïc, ñöôïc, xin Loä ñaïi hieäp cöù giao phoù ! Loä Tieåu Giai noùi: - Naêm caân ñaäu phoäng rang, ñöøng chín quaù, ñöøng soáng quaù ! Traàn Ñaïi Quan vaâng moät tieáng. Loä Tieåu Giai tieáp: - Moät thuøng lôùn nöôùc soâi, thuøng caây, cao ñoä saùu thöôùc. Traàn Ñaïi quan laïi vaâng moät tieáng. Loä Tieåu Giai tieáp: - Chuaån bò hai chieác aùo loùt môùi tinh baèng luïa. -367- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Luùc naøy Traàn Ñaïi Quan hoûi: - Hai chieác ? Loä Tieåu Giai gaät ñaàu: - Moät chieác maët tröôùc khi gieát ngöôøi, moät chieác ñeå thay sau khi gieát xong. Traàn Ñaïi Quan vaâng löôït nöõa, Loä Tieåu Giai tieáp: - Neáu coù moät haït ñaäu hö thuùi laø ta chaët baøn tay ngöôi, neáu coù hai haït hö thuùi thì ta gieát ngöôi ! Traàn Ñaïi Quan nghe laïnh xöông soáng nhöng cuõng phaûi vaâng laàn thöù tö. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï phaûi taém tröôùc khi gieát ngöôøi ? Loä Tieåu Giai ñaùp: - Gieát ngöôøi ñaâu phaûi nhö gieát heo. Gieát ngöôøi laø moät vieäc laøm raát saûng khoaùi ! Mình phaûi saûng khoaùi ñeå laøm moät vieäc saûng khoaùi ! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ngöôøi saép bò caùc haï gieát chaúng leõ phaûi chôø caùc haï taém xong sao ? Loä Tieåu Giai laïnh luøng: - Neáu keû ñoù khoâng chôø, taïi haï coù theå chaët ñoâi chaân haén tröôùc, sau khi taém xong seõ gieát luoân. Dieäp Khai thôû daøi: - Khoâng ngôø caùc haï cuõng coù laém söï phieàn phöùc tröôùc khi gieát ngöôøi vaäy ! Loä Tieåu Giai noùi: - Söï phieàn phöùc chæ coù sau khi gieát xong. Dieäp Khai hoûi: - Phieàn phöùc nhö theá naøo ? Loä Tieåu Giai tieáp: - Phieàn phöùc naøy raát quan troïng, phaûi coù. Y chöa ñaùp, Dieäp Khai chôït noùi: - Nöõ nhaân, caàn coù nöõ nhaân ! Loä Tieåu Giai gaät guø: - Caâu noùi thoâng minh thöù hai ! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Nöõ nhaân laø moái phieàn phöùc lôùn lao cuûa nam nhaân, phaûi laø ngöôøi thoâng minh môùi hieåu nhö vaäy ! Loä Tieåu Giai noùi: -368- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Cho neân caùc ngöôi phaûi chuaån bò cho ta moät nöõ nhaân khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc ñoù nheù ! Caâu naøy ñöông nhieân höôùng veà Traàn Ñaïi Quan, haén do döï: - Neáu vò coâ nöông aùo ñoû vöøa roài quay laïi ? Loä Tieåu Giai baät cöôøi: - Ngöôi sôï naøng noåi ghen ? Traàn Ñaïi Quan gaõi ñaàu: - Laøm sao maø boïn naøy khoâng sôï, caùi ñaàu taïi haï chaéc bò daãm naùt nhö döa thuùi ruoät ! Loä Tieåu Giai hoûi: - Ngöôi tin laø naøng trôû laïi tìm ta ? Traàn Ñaïi Quan cau maøy: - Khoâng theå nhö vaäy sao ? Loä Tieåu Giai noùi: - Bình sinh ta khoâng heà quen bieát naøng ! Traàn Ñaïi Quan troá maét: - Theá taïi sao … Loä Tieåu Giai traàm göông maët: - Chaúng leõ ngöôi khoâng thaáy coâ aáy coá yù ñeán ñaây gaây loaïn ? Traàn Ñaïi Quan giaät mình, Loä Tieåu Giai tieáp: - Coù leõ caùc ngöôi haønh söï khoâng kín ñaùo neân ñeå loä bí maät, coâ aáy bieát ta ñeán ñaây neân ñaõ ñeán tröôùc. Traàn Ñaïi Quan ngô ngaùc: - Ñeán tröôùc ñeå laøm gì ? Loä Tieåu Giai bæu moâi: - Sao ngöôi khoâng hoûi coâ aáy ? Traàn Ñaïi Quan sôï haõi song coá göôïng cöôøi, moät nuï cöôøi giaû taïo. Möôøng töôïng, suoát ñôøi laõo chæ cöôøi giaû, noùi caùch khaùc nuï cöôøi giaû taïo ñoù haáu nhö ñöôïc chaïm khaéc treân khuoân maët laõo. Cöûa haøng tô luïa cuûa laõo khoâng lôùn laém, nhöng ôû moät ñòa phöông ngheøo naøn naøy maø coù moät cöûa haøng nhö vaäy keå cuõng laø tay coù maùu maët. Hoâm nay, dó nhieân moïi sinh yù taïi thò traán naøy ñeàu döøng laïi. Hai gaõ tieåu coâng trong cöûa hieâu ngoài canh ruoài ñôïi ngaøy taøn roài trôû veà vôùi gia ñình. Traàn Ñaïi Quan trôû veà cöûa hieäu, ñi luoân ra nhaø sau, caùch moät khoûang saân. Giöõa saân coù moät caây, khoâng sinh traùi nhöng taøn caây lôùn, troàng cho coù boùng maùt -369- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn hôn laø ñeå sinh lôïi. Nôi coâi caây coù moät ngöôøi ñang ñöùng chôø laõo. Naèm moäng laõo cuõng khoâng ngôø coù ngöôøi ôû ñaây chôø laõo. Ngöôøi ñoù laø Dieäp Khai. Dieäp Khai cöôøi hoûi: - Chaéc caùc haï khoâng ngôø laø taïi haï ôû ñaây ? Traàn Ñaïi Quan giaät mình. Song giaät mình maø laøm gì nöõa. Baét buoäc laõo phaûi göôïng cöôøi hoûi: - Sao Dieäp coâng töû khoâng ôû ñoù ñaøm ñaõo vôùi Loä ñaïi hieäp, xem chöøng hai ngöôøi aên noùi hôïp yù laém maø ! Dieäp Khai thôû daøi: - Ñeán moät haït ñaäu phoâng maø y cuõng khoâng ñaõi aên thì höùng thuù gì maø troø chuyeän laâu daøi ? Taïi haï ñang ñoùi raõ ruoät ñaây, töôûng chöøng nhö coù moät con traâu thì cuõng thöøa söùc maø aên heát ! Traàn Ñaïi Quan thoát: - Taïi haï ñònh trôû veà ñaây naáu nöôùng cho Loä ñaïi hieäp. Trong nhaø beáp coøn maáy moùn aên, neáu Dieäp coâng töû khoâng cheâ thì …. Dieäp Khai chaän lôøi: - Nghe noùi Traàn ñaïi taåu laø moät tay beáp coù haïng, caùc haï quaû laø ngöôøi coù phuùc treân ñôøi! Traàn Ñaïi Quan thôû daøi: - Ñaùng tieác laø Dieäp coâng töû tôùi khoâng ñuùng luùc, baø aáy ñang thoï bònh. Dieäp Khai cau maøy: - Bònh ? Traàn Ñaïi Quan buoàn ra maët: - Khaù naëng ñaáy Dieäp coâng töû ôi ! Vöøa ngaõ bònh laø baø ta naèm lieät luoân. Dieäp Khai chôït cöôøi laïnh: - Taïi haï khoâng tin ! Traàn Ñaïi Quan giaät mình: - Taò haï löøa doái Dieäp coâng töû laøm gì ? Dieäp Khai laïnh luøng: - Hoâm qua baø aáy coøn ñi ñöùng saây saåy kia maø, ñau chi maø ñau gaáp theá? Taïi haï muoán thaêm bònh baø aáy ! Chaøng traàm göông maët chaïy vaøo phoøng trong. Traàn Ñaïi Quan cuoái ñaàu töø töø thoát: - Neáu vaäy taïi haï phaûi ñöa coâng töû ñi ! Laõo daãn Dieäp Khai vaøo ngoïc phoøng, nheï tay veùn maøn leân. Phoøng raát toái, -370- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn cöûa soå ñoùng chaët, muøi thuoác boác noàng naëc.Moät nöõ nhaân naèm treân giöôøng, toùc xoõa loaïn, quay maët vaøo trong, chaên ñaép phuû töø chaân leân ñaàu, tình taïng cuûa moät ngöôøi mang bònh naëng. Dieäp Khai thôû daøi: - Xem ra taïi haï traùch oan caùc haï ! Traàn Ñaïi Quan cöôøi vuoát: - Chaúng sao caû ! Dieäp Khai hoûi: - Khoâng khí böùc theá naøy sao Traàn ñaïi taåu laïi ñaép chaên, khoâng bònh cuõng thaønh bònh luoân ! Traàn Ñaïi Quan noùi: - Hoâm qua baø aáy ñaép ñeán hai chieác chaên maø vaãn coøn rung ñaáy! Dieäp Khai vuït cöôøi: - Ngöôøi cheát roài coøn rung laø rung caùi noãi gì ? Chaøng löôùt tôùi, thoø tay vaøo chaên, sôø. Ngöôøi bònh laïnh cöùng. Chaøng ruùt tay ra, möôøng töôïng sôï laøm kinh ñoäng xaùc cheát.Vónh vieãn khoâng ai laøm kinh ñoäng moät xaùc cheát ñöôïc. Chaøng quay ñaàu laïi, Traàn Ñaïi Quan ñöùng ñoù, cöôøi moät nuï cöôøi thaâm traàm, moät nuï cöôøi ñoàng daïng muoân thuôû, moät nuï cöôøi ñieâu khaéc treân göông maët goã. Maët goã laø maët giaû ! Dieäp Khai thôû ra: - Xem ra taïi haï vónh vieãn khoâng coù caùi dieãm phuùc thöôûng thöùc taøi laøm beáp cuûa Traàn ñaïi taåu ! Traàn Ñaïi Quan laïnh luøng: - Ngöôøi cheát thì laøm sao maø naáu nöôùng ñöôïc ! Dieäp Khai hoûi: - Coøn caùc haï ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp goïn: - Taïi haï khoâng laø ngöôøi cheát ! Dieäp Khai noùi: - Nhöng ñaùng lyù caùc haï phaûi cheát roài, noùi moät caùch khaùc, Traàn Ñaïi Quan phaûi cheát roài ! Traàn Ñaïi Quan keâu baâng quô: - AØ ! Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï coù thaáy caùc haï naèm trong moät coã quan taøi. Ñoâi maét cuûa Traàn Ñaïi Quan chôùp lia, song nuï cöôøi vaãn nôû nhö thöôøng. Nuï cöôøi khaéc treân göông maët goã. Dieäp Khai tieáp: -371- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Muoán giaû trang thaønh moät Traàn Ñaïi Quan nghó chaúng coù gì quaù khoù khaên, bôûi con ngöôøi ñoù thöôøng xuyeân cöôøi giaû taïo, con ngöôøi ñoù nhö luoân mang moät chieác maët naï coù nuï cöôøi giaû taïo. Traàn Ñaïi Quan laïnh luøng: - Cho neân Traàn Ñaïi Quan phaûi cheát. Con ngöôøi thaät phaûi cheát ñeå con ngöôøi giaû thay theá ! Dieäp Khai tieáp luoân: - Caùc haï giaû daïng raát kheùo, nhöng duø kheùo ñeán ñaâu cuõng khoâng qua maét ñöôïc vôï nhaø. Tröø khi coù pheùp laï bieán con ngöôøi naøy thaønh con ngöôøi kia. Traàn Ñaïi Quan noùi: - Cho neân vôï ngöôøi thaät phaûi cheát bôûi vôï ngöôøi thaät khoâng chaáp nhaän ngöôøi giaû, maø ngöôøi giaû thì khoâng muoán baïi loä ! Dieâp Khai cöôøi nheï: - Taïi haï laáy laøm laï, tai sao caùc haï khoâng baét luoân vôï Traàn Ñaïi Quan vaøo quan taøi, nhö vaäy coù phaûi goïn hôn khoâng ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp: - Caàn coù moät ngöôøi bònh naèm ôû ñaây môùi hay hôn chöù, duø sao taïi haï cuõng coøn phaûi che maét boïn ngöôøi laøm. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Caùc haï ñeà phoøng boïn ngöôøi laøm nhöng laïi queân moät ngöôøi. Traàn Ñaïi Quan thôû ra: - Cho neân taïi haï ñaùng cheát ! Ñoaïn laõo tieáp luoân: - Thöïc söï vieäc naøy khoâng lieân quan maûy may ñeán caùc haï ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Taïi haï hieåu, moïi daøn caûnh ñeàu höôùng veà Phoù Hoàng Tuyeát ! Traàn Ñaïi Quan gaät ñaàu: - Haén ñaùng cheát, haén raát ñaùng cheát ! Dieäp Khai chôùp maét: - Taïi sao ? Traàn Ñaïi Quan hoûi laïi: - Caùc haï khoâng hieåu ? Dieäp Khai cau maøy: - Heã ñoái ñaàu vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng laø phaûi cheát ? Traàn Ñaïi Quan nín laëng, Dieäp Khai hoûi: -372- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Vaïn Maõ Ñöôøng môøi caùc vò ñeán ? Traàn Ñaïi Quan nín laëng, mieäng laõo ngaäm cöùng song tay laõo thì môû roäng. Töø baøn tay, moät quaàng saùng goàm ngaøn maûnh sao lao tôùi. Ñoàng thôøi, töø beân ngoaøi cöûa soå bay vaøo moät quaû hoøn troøn, maøu baïc, vöøa ñeán beân trong lieàn noå, nhöõng ñieåm saùng bay tung toùe. Cuõng ñoøng thôøi gian, moät thanh ñao caém phaäp vaøo yeát haàu Traàn Ñaïi Quan. o0o Khoâng theå thaáy thanh ñao, chæ thaáy aùm khí, aùm khí thì troâng thaáy nhöng Dieäp Khai thì chaúng thaáy ôû ñaâu nöõa. Roài bao nhieâu ñieåm saùng taét lòm Dieäp Khai vaãn maát daïng. Khoâng moät tieáng ñoäng tröø tieáng gioù beân ngoaøi xuyeân qua cöûa soå loøn vaøo, vi vu. Moät laùt sau, moät caùnh tay loù qua cöûa soå, caùnh tay töø beân ngoaøi thoø vaøo trong. Baøn tay coù ngoùn daøi, caùc ngoùn raát saïch seõ nhöng oáng tay aùo raát dô, beâ beát nhöõng môõ daàu. Baøn tay thì khoâng theå laø cuûa Tröông Laûo Thöïc, nhöng tay aùo thì cuûa laõo laø caùi chaéc. Keá tieáp moät göông maët loù vaøo, maët cuûa Tröông Laõo Thöïc. Ngöôøi ñoù chöa thaáy Dieäp Khai, chæ thaáy thanh ñao ôû yeát haàu Traàn Ñaïi Quan. Baøn tay cuûa y boãng cöùng ñô, roài coå cuûa y laïi coù moät thanh ñao caém saâu nhö Traàn Ñaïi Quan. Dieäp Khai töø treân maùi nhaø nhaûy xuoáng, tröôùc heát thu nhaët aùm khí treân hai xaùc cheát, ruùt hai thanh ñao ra khoûi hai xaùc cheát caát kyõ roài laåm nhaåm: - Ta khoâng gieát ngöôøi thöøa. Ta ñaûm baûo ñieàu ñoù, ta chæ gieát nhöõng keû khoâng theå gieát ! o0o Toáng Laõo Baûn môû to hai maét. Trong gian phoøng coù hai ngöôøi, caû hai cuøng naèm treân giöôøng, trong ñoù coù moät laø nöõ nhaân, tö theá naèm gioáng y nhö cuûa vôï Traàn Ñaïi Quan, baát quaù môù toùc cuûa baø ñaõ bac traéng. Vôï choàng hoï ñaõ cao nieân kyû laém roài . Vôï choàng hoï ñang nguû say, ngöôøi choàng môû to maét khi coù ngöôøi thöù ba vaøo phoøng. Thöùc ra laõo thöùc daäy vì tieáng ñoäng cuûa moät baøn tay chöù ngöôøi thou ba chöa vaøo haún. Laõo môû maét ra laø thaáy ngay baøn tay ñoù, moät baøn tay caàm ñeàn hai vaät raát kyø quaùi. Moät vaät gioáng coù gai moïc lan traøn ngoaøi ñoàng, moät vaät gioáng ñoaù hoa baèng thuyû ngaân keát tinh. Ngaån maët leân laõïo thaáy Dieäp Khai. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï bieát vaät chi ñaây khoâng ? Toáng Laõo Baûn laéc ñaàu, nieàm sôï haõy loä roõ trong aùnh maét. Dieäp Khai tieáp: - Aùm khí! Toáng Laõo Baûn keâu leân: - Aùm khí ? Dieäp Khai gaät ñaàu: -373- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Aùm khí laø vaät gieát ngöôøi leùn luùt môø aùm. Chaúng roõ laõo hieåu hay khoâng, chæ thaáy laõo gaät ñaàu. Dieäp Khai tieáp: - Moät loaïi mang teân Nguõ Ñoäc Nhö yù Man, moät loaïi laø Hoaû Thoï Ngaân Hoa. Hai loaïi ñoù laø aùm khí ñoäc moân cuûa Hoaû Phong vaø Phan Linh. Toáng Laõo Baûn nghe khoâ coå hoïng, laõo mieãn cöôõng ñieåm moät nuï cöôøi, noùi: - Taïi haï chöa töøng nghe danh hai vò ñaïi hieäp ñoù ! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Hoï khoâng phaûi laø ñaïi hieäp ! Toáng Laõo Baûn taëc löôõi: - Khoâng phaûi ? Dieäp Khai tieáp: - Hoï laø nhöõng taëc töû trong Nguõ Moân, nhöõng daâm taëc. Chaøng traàm göông maët, tieáp luoân: - Taïi haï bình sinh raát troïng maïng soáng cuûa con ngöôøi, nhöng ñoái vôùi boïn naøy taïi haï baét buoäc phaûi coù ngoaïi leä. Toáng Laõo Baûn noùi: - Taïi haï … hieåu. Khoâng ai tha cho boïïn daâm taëc ! Dieäp Khai tieáp: - Nhöng boïn naøy thuoäc Nguõ Moân, coù naêm ngöôøi chuyeân duøng aùm khí. Toáng Laõo Baûn cau maøy: - Naêm ngöôøi ? Dieäp Khai tieáp: - Giang hoà goïi naêm ngöôøi ñoù laø Nguõ ñoäc, ngoaïi tröø Hoaû Phong vaø Phan Linh coøn coù ba ngöôøi nöõa. Ba ngöôøi sau coøn ñoäc hôn ! Toáng Laõo Baûn chôùp maét: - Khoâng leõ caû naêm ngöôøi cuøng ñeán ? Dieäp Khai ñaùp: - Ñaïi khaùi laø vaäy, khoâng thieáu moät ngöôøi naøo. Toáng Laõo Baûn hoûi: - Hoï ñeán töø luùc naøo ? Dieäp Khai ñaùp: - Cuøng ngaøy vôùi caùc coã quan taøi. Toáng laõo Baûn chôùp maét: - Sao khoâng ai troâng thaáy hoï ? Hoï laø nhöõng ngöôøi laï, giöõa thò traán beù nhoû -374- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn naøy hoï deã bò phaùt giaùc. Bôûi thò traán caøng nhoû cö daân cuûa thò traán caøng hieáu kyø, coù ngöôøi laï laø toaøn thò traán bieát ngay! Dieäp Khai tieáp: - Hoâm ñoù khoâng chæ coù naêm keû aáy ñeán maø thoâi, coøn nhieàu ngöôøi nöõa, song taát caû ñeàu naêm trong quan taøi thì laøm sao coù ngöôøi troâng thaáy ! Toáng Laõo Baûn höø kheõ: - Caùi laõo guø löng vaän chuyeån soá quan taøi ñeán ñaây, laõo coá yù ñöa nhöõng ngöôøi ñoù ñeán ñaây ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñaïi khaùi laø vaäy ! Toáng Laõo Baûn hoûi: - Roài baây giôø hoï vaãn coøn ôû trong quan taøi aø ? Dieäp Khai ñaùp: - Hieän giôø trong quan taøi chæ coøn nhöõng ngöôøi cheát. Toáng Laõo Baûn thôû khì: - Theá laø hoï ñaõ cheát heát! Dieäp Khai tieáp: - Raát tieác ngöôøi cheát khoâng phaûi hoï maø laø nhöõng keû khaùc ! Toáng Laõo Baûn troá maét: - Laøm theá naøo laø nhöõng ngöôøi khaùc ? Dieäp Khai giaûi thích: - Hoï ra ngoaøi roài lieàn ñöa ngöôøi khaùc vaøo laáp khoaûng troáng cho hoï. Toáng Laõo Baûn keâu leân: - Hoï ñöa nhöõng ai vaøo trong ñoù ? Dieäp Khai ñaùp: - Hieän taïi, taïi haï chæ bieát Traàn Ñaïi Quan thay theá Hoa Phong, Tröông Laõo Thöïc thay theá Phan Linh. Toáng Laõo Baûn hoûi: - Hoï thay theá ngöôøi baèng caùch naøo ? Dieäp Khai noùi: - Taïi thò traán naøy hieän coù moät ngöôøi raát raønh thuaät caûi trang dung maïo. Toáng Laõo Baûn hoûi: - Ai ? Dieäp Khai buoâng goïn: -375- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taây Moân Xuaân ! Toáng Laõo Baûn cau maøy: - Taây Moân Xuaân laø ai ? taïi sao taïi haï chöa bao giôø thaáy ngöôøi ñoù ? Dieäp Khai tieáp: - Hieän taïi, taïi haï ñang tìm haén, xem haén aån naáp trong caùi lôùp giaû taïo naøo ? Sôùm muoän gì taïi haï cuõng tìm ra haén ! Toáng Laõo Baûn hoûi: - Caùc haï noùi Hoûa Phong caûi trang thaønh Traàn Ñaïi Quan coøn Phan Linh thì caûi trang thaønh Tröông Laõo Thöïc ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Raát tieác, thuaät caûi söûa dung maïo duø tinh vi ñeán ñaâu cuõng khoâng hieäu quaû beân caïch thaân nhaân, neân tröôùc heát hoï choïn Tröông Laõo Thöïc. Toáng Laõo Baûn hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai ñaùp: - Vì Tröông Laõo Thöïc khoâng coù thaân nhaân, khoâng coù baèng höõu, laïi chaúng bao giôø taém röûa. Ít coù ngöôøi daùm ñeán gaàn laõo tröø nhöõng ngöôøi bít heát hai loã muõi. Toáng Laõo Baûn gaät guø: - Caûi trang thaønh con ngöôøi ñoù thì khoâng sôï ai tieáp caän, khoâng sôï bò phaùt giaùc. Dieäp Khai thôû ra: - Raát tieác maãu ngöôøi nhö Tröông Laõo Thöïc taïi thò traán naøy khoâng coù nhieàu ! Toáng Laõo Baûn hoûi: - Taïi sao hoï laïi maïo nhaän Traàn Ñaïi Quan ? Dieäp Khai ñaùp: - Traàn Ñaïi Quan laø con ngöôøi ñaùng gheùt nhaát taïi thò traán. Khoâng moät ai muoán gaàn laõo neáu nhö khoâng coù vieäc toái caàn thieát. Toáng Laõo Baûn cau maøy: - Song Traàn Ñaïi Quan coù vôï ! Dieäp Khai cöôøi laïnh: - Cho neân vôï Traàn Ñaïi Quan cuõng cheát theo choàng ! Toáng Laõo Baûn thôû daøi: - Nöõ nhaân ñoùng cöûa lo beà noäi trôï maø hoaï vaãn khoâng buoân tha ! -376- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laõo muoán ngoài leân, Dieäp Khai aán vaøo vai laõo, noùi: - Taïi haï noùi nhieàu roài, baây giôø ñeán giai ñoaïn hoûi ! Toáng Laõo Baûn ñaùp: - Xin chæ giaùo ! Dieäp Khai hoûi: - Tröông Laõo Thöïc laø Phan Linh, Traàn Ñaïi Quan laø Hoaû Phong, vaäy thì Toáng LaõoBaûn laø ai ? Toáng Laõo Baûn giaät mình laåm baåm: - Toáng Laõo Baûn laø Laõo Baûn chöù laø ai ? Teân thöïc laø Ñaïi Nghieäp, ngöôøi ta quen goïi laø Laõo Baûn, chaúng coøn ai nhôù ñeán caùi teân Ñaïi Nghieäp nöõa ! Dieäp Khai hoûi: - Coù phaûi laø caùc haï raát gian hoaït neân ngöôøi ta sôï, khoâng daùm goïi thaúng teân thöïc chaêng ? Toáng Laõo Baûn cöôøi: - Cuõng may laø boïn ngöôøi naøo ñoù khoâng choïn taïi haï ñeå thay theá cho hoï ! Dieäp Khai cöôøi laïnh. Toáng Laõo Baûn tieáp: - Taïi haï nghó Dieäp coâng töû chaéc khoâng nghó raèng taïi haï cuõng laø ngöôøi giaû nhö Tröông Laõo Thöïc vaø Traàn Ñaïi Quan ? Dieäp Khai laïnh luøng: - Taïi sao khoâng töôûng ? Toáng Laõo Baûn hoûi: - Ngöôøi vôï maët vaøng cuûa taïi haï kia töøng chia buøi xeû ñaéng vôùi taïi haï suoát maáy möôi naêm tröôøng, chaúng laõ khoâng phaân bieät ñöôïc söï chaân giaû ? Dieäp Khai cöôøi mæa: - Neáu baø aáy cheát roài thì ñöông nhieân khoâng theå phaân bieät thaät giaû ! Toáng Laõo Baûn keâu leân thaát thanh: - Chaúng leõ taïi haï naèm nguû vôùi ngöôøi cheát? Dieäp Khai ñaùp: - Vôùi caùc vò coøn vieäc gì maø khoâng ñöôïc. Ñöøng noùi laø vôùi ngöôøi cheát, vôùi choù cheát caùc vò cuõng nguû ñöôïc nhö thöôøng ! Vöøa luùc ñoù nöõ nhaân naèm treân giöôøng chôït buoâng tieáng thôû daøi, roài baø xoay mình. Dieäp Khai coøn noùi gì ñöôïc nöõa ? Ngöôøi cheát ñaâu theå xoay mình, ñaâu theå thôû daøi ! Baø aáy laïi noùi gì lí nhí trong mieäng. Ngöôøi cheát ñaâu coù moäng duø giaác nguû daøi voâ taän ! Dieäp Khai ruït tay veà. Trong aùnh maét cuûa Toáng Laõo Baûn bieåu loä veû ñaéc yù, laõo buoâng luoâng: -377- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Coâng töû coù muoán goïi thöû baø ta ñeå hoûi gì chaêng ? Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi voâ nghóa: - Khoâng caàn ! Toáng Laõo Baûn ngoài leân cöôøi noùi: - Môøi coâng töû ra ngoaøi kia uoáng cheùn traø ! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Baát taát ! Möôøng töôïng chaøng khoâng tieän löu laïi laâu hôn, chuaån bò caùo töø.Ngôø ñaâu Toáng Laõo Baûn chuïp coå tay nöõ nhaân quaêng luoân baø ta veà phía Dieäp Khai. Dieäp Khai coøn chöa bieát neân ñöa tay ra ñoùn hay laùch mình neù qua moät beân thì vöøa luùc ñoù, töø trong chieác chaên, khoùi phun ra cuoàn cuoän. Khoùi maøu tía, ñeïp nhö raùng chieàu. Khi chaøng quaêng traû nöõ nhaân leân giöôøng thì khoùi ñaõ bao boïc quanh chaøng. Toáng Laõo Baûn nhìn chaøng cöôøi gheâ rôïn chôø chaøng ngaõ xuoáng. Nhöng chaøng khoâng ngaõ… Khi khoùi tan chaøng vaãn töï nhieân nhö luùc ñaàu, maét vaãn saùng, maët vaãn töôi. Kyø quaùi ! Hoaù Coát Chöôûng Khí naøo phaûi laø vaät thöôøng. Duø con ngöôøi coù baèng saét thì hít phaûi moät chuùt thoâi toaøn thaân cuõng meàm ra nhö boät nhaõo. Toáng Laõo Baûn sôï haõi ñeán cöùng ngöôøi. Dieäp Khai thôû daøi noùi: - Ñuùng laø caùc haï ! Toáng Laõo Baûn hoûi: - Caùc haï sôùm bieát taïi haï laø ai ? Dieäp Khai thôû daøi löôït nöõa: - Neáu khoâng thì taïi haï ñaõ nguû roài ! Toáng Laõo Baûn troá maét: - Theá laø caùc haï coù chuaån bò tröôùc khi ñeán ñaây ? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï ñaõ chòu khoù noùi doâng daøi vôùi caùc haï nhö vaäy, ñaùng lyù caùc haï khoâng neân ñeå taïi haï thaát voïng trôû veà. Noäi caùi vieäc taïi haï chuaån bò kyõ tröôùc khi ñeán tìm caùc haï cuõng ñaõ noùi leân moät söï quyeát taâm. Quyeát taâm tìm chaân lyù ! Toáng Laõo Baûn caêm hôøn: - Caùc haï baèng caùch naøo hoaù giaûi ñoäc khí cuûa taïi haï ? Dieäp Khai noùi: - Caùc haï ñoaùn thöû xem ! Toáng Laõo Baûn vuït saùng maét leân.Dieäp Khai tieáp: - Chæ caàn caùc haï tieát loä lai lòch keû giuùp caùc haï söûa dung maïo … -378- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn