Xem mẫu

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI MOÄT TAÂM TÌNH NGÖNG TROÏ NG aïn Maõ Ñöôø ng chuû cöôøi nheï thoát: V - Nhöõng moùn hoâm nay coù veû aên ñöôïc laém! Hoa Maõn Thieân gaät ñaàu. Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu. Thöùc aên ngon thaät, song ai laø ngöôøi nuoát troâi? Ngaøy cuõng laø moät ngaøy toát, ít nhaát gioù maùt khí nheï cuõng baùo hieä u nhö vaäy. Nhöng, hoï nghe trong gioù coù muøi tanh cuûa maùu, vaø chöø ng nhö tai cuûa hoï cuõ ng coù nghe luoân nhöõng tieáng ruù haõi huøng, aån öôùc xa xoâi... Hoï khoâ ng thaáy caùi toát cuûa ngaøy, hoï chæ thaáy caùi baát töôøng lôûn vôûn ñaâu ñaây quanh hoï , ngoaøi xa hoï, khaép caùc neûo ñöôøng, khaép moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa hoï! Vaân Taïi Thieân cuoái ñaàu thoát: - Ñoäi tuaàn saùt thöù nhaát, ñöôïc phaùt xuaát hoâm tröôùc, thì trong ñeâm qua, ñaõ... Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chaän lôøi gaõ: - Nhöõng vieäc ñoù, sau khi aên xong roài haõy noùi! Vaân Taïi Thieân cuùi thaáp ñaàu hôn: - Vaâng! Roài taát caû gaàm ñaàu, caém cuùi aên. Moùn aên ngon, ngon qua maét, song vaøo mieäng roài, laïi chua, laïi cay, laïi ñaéng, laïi nhö coù gai, coù nghaïnh, vöôùng víu ôû coå, nuoát maõi khoâng xuoáng daï daøy! Chæ coù Vaïn Maõ Ñöôøng chuû aên raát ngon, nhai nhoùc nhaùch, nuoát öøng öïc. Nhöng laõo aên gì? AÊn thöùc aên, hay aên tö töôû ng cuûa laõo? Moïi vieäc caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát ngay, taïi böõa aên saùng naøy! Thì laõo coøn nghó gì ñeá n thöùc aên? Coù nhöõng vieäc khoâ ng theå giaûi quyeát baèng voõ coâng. Ñöông nhieân, nhöõng vieäc ñoù phaûi do tö töôû ng giaûi quyeát. Tö töôûng cuûa hoï hieän taïi, quaù nhieà u laø hoãn loaïn laõo phaûi phaân taùch, choïn loïc, caùi naøo caàn loaïi tröø laø laõo nuoát vaøo cho tieâu hoùa luoâ n. oOo Khi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chöa buoâng ñuõa thì baát cöù ai cuõng chöa buoâ ng ñöôïc! Baây giôø thì ñeá n luùc toaøn theå buoâng ñuõa. AÙnh döông quang, xuyeâ n qua cöûa soå chieáu vaøo. Nhìn aùnh döông quang rung ñoäng treân neàn ñaïi saûnh, boãng Vaïn Maõ Ñöôøng chuû caát tieáng hoûi: -239- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi sao, haït buïi phaùt sanh trong aùnh döông quang? Vaéng boù ng döông quang laø khoâng ai troâng thaáy nhöõ ng haït buïi nhaûy muùa töng böøng? Khoâng ai ñaùp. Bôûi, vaán ñeà quaù taàm thöôøng, vaø chöa ai nhaän ñònh söï lieân töôûng ñeá n phaàn chaùnh yeáu. Baát quaù chæ laø moät caâu giaùo ñaàu chôi, caàn gì phaûi moå xeû caâu giaùo ñaàu? Ñaùp caâu hoûi ñoù laø töï loä caùi ngu xuaån cuûa mình. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaûo maét nhìn khaép caùc thuoäc haï moät voø ng, roài cöôøi maáy tieáng. Ñoaïn laõo tieáp: - Khoâng coù aùnh döông quang, khoâ ng thaá y haït buïi. Khoâng thaáy thì chuù ng ta hay queân, hoaëc giaû cho raèng noù khoâ ng toàn taïi! Caâu hoûi ngu, caâu ñaùp thoâng minh. Tuy nhieân chöa ai nhaän ñònh ñöôïc söï lieân töôûng ñeán phaàn chaùnh yeáu. Cho neân, laõo thoát hai löôït roài, vaãn chöa coù ngöôøi leân tieáng. Laõo tieáp luoân: - Treân ñôøi coù nhieàu söï vieäc, ví nhö haït buïi vaø aùnh döông quang. Buïi ôû quanh mình chuùng ta, söï vieäc ôû quanh mình chuùng ta, chuùng ta khoâng nhìn thaáy neân töôûng laø chaúng coù gì! Laõo nhìn Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân, tieáp: - Cuõng may laø coù aùnh döông quang, giuùp chuùng ta troâng thaáy haït buïi. Hieän taïi aùnh döông quang ñaõ chieá u ñeá n chuùng ta roài. AÙ nh döông quang ñaõ ñeán roài! Hoa Maõn Thieâ n cuùi ñaàu, nhìn cheùn chaùo ñaõ vôi nöûa phaàn, khoâng noùi gì, khoâng loä veû gì. Khoâng loä veû gì, laø coù veû kyø quaùi, baát quaù söï kyø quaùi khoâng loä ra thoâi! Boãng haén ñöùng leân, thoát: - Ñeä nhaát ñoäi tuaàn saùt ñöôïc phaùt xuaát, phaàn lôùn goàm thuoäc haï cuûa thuoäc haï, thuoäc haï phaûi ñi mai taùng thi theå cho chuùng! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû baûo: - Chôø moät chuùt! Hoa Maõn Thieân traàm gioïng: - Ñöôøng chuû coø n ñieà u chi phaân phoù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Khoâng! Hoa Maõn Thieân cau maøy: - Theá thì coøn chôø chi nöõa? -240- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Chôø moät ngöôøi ñeá n ñaây! Hoa Maõn Thieân laáy laøm laï: - Ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: - Moät ngöôøi sôùm muoän gì cuõng ñeá n! Hoa Maõn Thieân töø töø ngoài xuoá ng. Nhöng, khoâng daèn loøng ñöôïc, haén hoûi: - Giaû nhö ngöôøi ñoù khoâ ng ñeán? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm göông maët, gaèn töøng tieáng: - Chuùng ta cöù chôø laø hôn! Khi laõo traàm göông maët, laø laõo bieåu hieän moät döùt khoaùt veà vaán ñeà ñang thaûo luaän. Vaán ñeà ñoù phaûi ñöôïc xem nhö keát thuùc! Khoâ ng ai ñöôïc noùi gì hôn! Cho neân ai ai cuõng ngoài yeân laëng chôø . Chôø ngöôøi naøo? Vöøa luùc ñoù coù tieáng voù ngöïa vang leân, raát gaáp. Roài moät gaõ aùo traéng chaïy voäi vaøo, nghieâng mình, baù o caùo: - Coù ngöôøi xin ñöôïc tieáp kieán! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Ai? Ñaïi haùn aùo traéng ñaùp: - Dieäp Khai! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi hoûi: - Moät mình haén? Ñaïi haùn ñaùp: - Moät mình! Ñieåm nheï moät nuï cöôøi quaùi dò, Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû laåm nhaåm: - Quaû nhieân haé n ñeá n! Haén ñeá n gaáp quaù! Chính laõo ñöù ng leân, böôùc ra. Hoa Maõn Thieân vuït hoûi: - Ngöôøi Ñöôøng chuû chôø ñôïi laø haén? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng thöøa nhaän, khoâng phuû nhaän, chæ traàm gioïng thoát: - Caùc ngöôøi toát hôn heát neâ n ôû caû laïi ñaây, chôø ta trôû laïi! -241- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Chôït laõo cöôøi, noùi tieáp: - Nhöng laàn naøy thì caùc ngöôi khoâ ng phaûi chôø laâu. Bôûi ta seõ trôû laïi gaáp. OOo Toát hôn heát, caùc ngöôi ñoù neân ôû caû laïi ñaây! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû noùi caâu ñoù , chaúng khaùc naøo buoâng moät tieáng leänh. Laø thuoäc haï laâu ñôøi cuûa laõo, töï nhieâ n hoï phaûi hieåu, khoâng löu laïi khoâng ñöôïc! Vaân Taïi Thieân nhìn luoàng döông quang cheânh cheâ nh töø cöûa soå chieáu xuoáng, aùnh maét traàm ñoäng nhöõng yù nieäm xa xoâi man maùc. Möôøng töôïng gaõ ñaõ hieåu phaà n naøo taâm tö thaàm kín cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû qua maáy caâu vöøa roài. Coøn Coâng Toâ n Ñoaïn thì naém chaët ñoâi tay, troøng maét chaèng chòt gaân ñoû. Hoâm nay thuyû chung Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû khoâng heà nhìn qua y nöûa maét. Taïi sao? Hoa Maõn Thieân ñang töï vaán taâm: - Dieäp Khai sao laïi boãng nhieân ñeá n ñaây? Taïi sao? Coøn moät caùi taïi sao nöõa, maø haàu nhö taát caû ñeàu muoán bieát, taïi sao Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bieát laø Dieäp Khai ñeán? Moãi ngöôøi ñeàu coù troâng taâm tö moät vaán ñeà, ít nhaát cuõng moät vaán ñeà . Vaán ñeà cuûa ai, töï ngöôøi ñoù tìm giaûi phaùp, khoâng ai giaûi ñaùp hoä ai, bôûi chaúng ai muoá n thoá loä vaán ñeà cuûa mình cho ai bieát. OOo Döông quang saùng laïn. Döôùi aùnh saùng laïn ñoù Dieäp Khai ñöùng chôø. Neá u coù aùnh saùng, laø luoân luoân chaøng tìm choã saùng nhaát maø ñöùng khoâng khi naøo ñöùng laïi choã toái taêm. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaõ ra ñeán nôi. Chaøng ngaång maët nhìn leâ n, möôøng töôïng quan saùt laù côø. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñöùng beân caïnh chaøng, cuõng ngaång maët leân, cuõng nhìn laù côø. Côø coù naêm chöõ to, maøu ñoû: Quan Ñoâ ng Vaïn Maõ Ñöôø ng. Dieäp Khai boãng thôû daøi hoûi: - Chaúng bieát coù phaûi laø moãi hoâm caùc vò moãi thöôïng kyø nhö theá naøy? Laù côø ñeïp quaù! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Phaûi! Laõo nhìn laù côø, nhöng vaãn quan saùt Dieä p Khai, theo doõi moïi bieåu hieän treân -242- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn göông maët chaøng. Daàu sao ñi nöõa thì Dieäp Khai cuõng quay maët laïi vôùi laõo. Laõo nhìn chaøng, chaøng nhìn laõo. Laâu laém, chaøng chaäm raõi thoát: - Moãi hoâm moãi thöôï ng moät laù côø to lôùn nhö vaäy, thieát töôû ng khoâng phaûi laø moät coâng vieäc deã laøm! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm laëng maáy phuùt, roài thôû daøi ñaùp: - Phaûi! Khoâng deã daøng gì! Dieäp Khai hoûi: - Treân ñôøi naøy, coù vieäc chi deã laøm chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Chæ coù moãi moät vieäc! Dieäp Khai chôùp maét: - Vieäc chi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû buoâ ng goïn: - Töï doái mình! Dieäp Khai mæm cöôøi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng cöôøi. Laõo ñieà m nhieâ n tieáp: - Caùc haï doái ngöôøi, coøn khoù khaên ñaáy! Chöù neáu töï doái mình thì coøn chi deã baèng? Dieäp Khai mæm cöôøi, hoûi: - Nhöng con ngöôøi vì lyù do gì phaûi töï doái mình? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát: - Bôûi neáu mình töï doái laáy mình, thì cuoäc soáng ñöôïc deã chòu hôn, ngaøy ngaøy nheï öu tö hôn. Dieäp Khai hoûi: - Caùc haï thì sao? Caùc haï coù theå töï doái mình chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Khoâng theå! Dieäp Khai tieáp: - Sôõ dó nhö theá caùc haï khoâ ng ngaøy naøo laø vôi nheï öu tö! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng ñaùp. Laõo khoâng caàn ñaùp. Dieäp Khai nhìn laõo, göông maët laõo chöøng nhö coù nhaên hôn ngaøy hoâm qua, ngaøy kia. -243- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Trong caùc ñöôø ng nhaên ñoù, aå n öôùc coù söï ñoàng tình. Maø cuõng coù söï thöông caûm luoân. Moãi ñöôøng nhaên laø moãi ngoïn roi, roi taøng tröõ trong taâm tö cuûa laõo. OOo Voâ hình chung, caû hai töø töø ñi vaø ñaõ ra khoûi coång chaùnh. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaûo maét nhìn quanh, thôû daøi, thoát: - Ngöôøi cheát quaù nhieàu taïi ñòa phöông naøy! Dieäp Khai phuï theo: - Maø toaøn laø nhöõng ngöôøi khoâ ng ñaùng cheát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quay laïi, chaêm chuù nhìn chaøng: - Vaäy ai môùi laø keû ñaùng cheát? Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi: - Coù ngöôøi cho raèng keû ñaùng cheát laø caùc haï, cuõng coù ngöôøi cho raèng, keû ñaùng cheát laø caùc haï, cho neân… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Cho neân laøm sao? Dieäp Khai buoâng chaäm raõi: - Cho neân, coù ngöôøi muoá n taïi haï ñeán ñaây, gieát caùc haï. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñöùng laïi nhìn chaøng, maët loä veû kinh ngaïc. Möôøng töôïng söï tình ñoù naèm trong choã lieäu cuûa laõo. Moät vaøi con ngöïa laïc ñaøn chaïy lôù quôù quanh ñoù . Boãng Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû nhaûy leân löng moät con ngöïa, vöøa thuùc chaân vaøo hoâng noù, giuïc noù chaïy ñi, vöøa vaãy tay goïi Dieäp Khai. Laõo tin chaéc Dieäp Khai ñi theo. Quaû nhieâ n, Dieäp Khai cuõng nhaûy leâ n löng moät con ngöïa khaùc. OOo Hoï ñeán caùi goø cuõ, nôi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñöa Dieä p Khai ñeán trong caùi hoâm chaøng bò keát aùn töû hình. Nôi ñaây laø moät vuøng trôøi rieâng bieät, trong khung caûnh Bieân Thaønh xa xoâi. Chöøng nhö cöù moãi laàn caàn truùt baàu taâm söï, laø Vaïn Maõ Ñöôøng chuû phaûi ñeán ñaáy! Tieân thanh bi, daáu ñao cuûa Coâng Toân Ñoaïn coøn haèn roõ . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ve vuoát laøn ñao, möôøng töôï ng laøn ñao ôû treâ n thaân theå laõo, vaø laõo ñang töï ve vuoát thaân theå mình. Taïi sao laõo thích trôû laïi choán naøy? -244- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Hay laø taám moä bia kia coù maõnh löïc nhaéc nhôû laõo, ñoaïn coá söï bi thaûm, thoá ng khoå? Laâu laém, laõo quay mình laïi. Gioù thu, ñi vaøo buoåi saùng, vaãn coù veû theâ löông, bôûi khung caûnh moä ñòa theâ löông, caû loøng ngöôøi cuõng theâ löông. Môù toùc traéng cuûa laõo bò gioù haát bay laát phaát, troâng laõo giaø thaûn nhieân. Chæ coù ñoâi maét cuûa laõo laø saéc laïnh, chôùp chôùp hung quang nhö ñoâi maét chim öng. Laõo nhìn Dieäp Khai vôùi aùnh maét ñoù roài laõo hoûi: - Ai nhôø caùc haï ñeán gieát laõo phu? Coù thaät nhö vaäy chaêng? Dieäp Khai gaät ñaàu, ñaùp ñoaïn cuoái, boû ñoaïn ñaàu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Nhöng caùc haï khoâng töôûng gieát laõo phu? Dieäp Khai hoûi: - Laøm sao caùc haï bieát? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Bôûi vì, neáu caùc haï töôûng gieát laõo phu, thì khoâng khi naøo tìm ñeán laõo phu toá caùo. Dieäp Khai mæm cöôøi, khoâng thöøa nhaän, khoâ ng phuû nhaän. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: - Chaéc caùc haï cuõng thaáy roõ, muoán gieát laõo phu, ñaâu phaûi laø vieäc deã laøm! Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt: - Caùc haï muoán bieát ai nhôø taïi haï gieát caùc haï? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Hoûi ñeå maø hoûi, hoûi nhöng khoâng caàn caùc haï ñaùp, bôûi laõo phu khoâng caàn bieát. Dieäp Khai cau maøy: - Taïi sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng: - Bôûi, laõo phu hoûi, nhöng vaãn bieát boïn ngöôøi ñoù, laø nhöõng ai roài, vaø töø luùc naøo cuõng theá, laõo phu chaúng heà xem hoï ra quaùi gì. Laõo töø töø tieá p luoân: - Ngöôøi muoá n gieát laõo phu, khoâng chæ moät vaøi, maø laø raát nhieàu, nhöng trong soá ñoù, neáu keå veà giaù trò ñaùng chuù yù nhaát, chæ coù moät thoâi! Dieäp Khai hoûi: -245- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Laõo phu voán khoâng theå ñoaùn ñònh laø caùc haï hay Phoù Hoà ng Tuyeát . Dieäp Khai chôùp maét: - Vaø hieän taïi caùc haï ñaõ ñoaùn ñònh ñöôïc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu, tieáp: - Thöïc ra, laõo phu ñaõ sôùm thaáy roõ! Dieäp Khai laïi chôùp maét: - Caùc haï cho raèng boïn ngöôøi kia ñeàu do Phoù Hoàng Tuyeát haï thuû? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: - Khoâng phaûi haén! Dieäp Khai hoûi: - Theá thì laø ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû thoá ng haän, töø töø chuyeå n mình, ñöa maét nhìn ra caùnh ñoàng coû. Laõo khoâ ng ñaùp caâu hoûi cuûa Dieäp Khai. Laâu laém, laõo traàm gioïng thoát: - Laõo phu coù noùi, ñaát ñai ñoù, laõo phu ñaùnh ñoåi moà hoâi vaø maùu. Khoâng moät ai coù theå ñoaït treân tay cuûa laõo phu ñöôïc! Dieäp Khai khoâng laëp laïi caâu hoûi cuõ, cuõng khoâng hoûi gì theâm. Chöøng nhö chaøng ñaõ hieåu caùi yù nghóa nguï trong caâu noùi cuûa laõo. Gioù vaãn thoåi, döông quang vaãn chieáu, baàu trôøi khoâng maây trong xanh thaêm thaúm. Töø nôi ñoù troâng veà Vaïn Maõ Ñöôøng, thaáy laù côø nhoû quaù, naêm chöõ lôø môø khoâ ng ñoïc ñöôïc. Laâu laém, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi thoát: - Caùc haï bieát chöù, laõo phu coù moät ñöùa con gaùi! Dieäp Khai suyùt baät cöôøi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Caùc haï bieát noù? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Bieát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Caùc haï thaáy noù nhö theá naøo? -246- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai ñaùp: - Ñöôïc laém! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm ngaâm moät luùc roài nhìn vaø o maët Dieäp Khai, hoûi: - Söï thaät caùc haï öa thích noù? Dieäp Khai giaät mình, khoâ ng töôû ng laø Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi chaøng caâu hoûi ñoù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâ ng chôø chaøng ñaùp, laïi tieáp luoân: - Chaéc caùc haï heát söùc kyø quaùi, taïi sao laõo phu noùi nhö vaäy. Dieäp Khai cöôøi khoå: - Ñuùng vaäy! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm gioï ng: - Laõo phu hoûi, laø vì laõo phu hy voïng caùc haï ñöa noù ñi theo vôùi! Dieäp Khai kinh haõi, keâu leâ n: - Ñöa naøng ñi? Ñöa ñi ñaâu? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Tuøy tieä n! Baát cöù nôi naøo caùc haï muoán vaø coù theå. Nhöõ ng gì coù ôû taïi ñaâ y, caùc haï tuyø tieän choïn laáy, mang theo … Dieäp Khai cau maøy: - Taïi sao caùc haï muoán taïi haï mang naøng ñi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: - Chæ vì … laõo phu bieát … noù raát coù caûm tình vôùi caùc haï. Dieäp Khai chôùp chôùp ñoâi maét: - Neáu naøng coù caûm tình vôùi taïi haï, thì taïi sao caû hai khoâ ng ôû laïi ñaây, caàn chi phaûi ñöa nhau ñi nôi khaùc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoaùng loä veû buoàn, moät phuùt sau, laõo töø töø thoát: - Nôi ñaây saép coù nhieàu vieäc phaùt sanh, laõo phu khoâng muoá n noù bò loâi cuoán vaøo voøng nhieät naùo. Nhöõng söï vieäc saép phaùt sanh, khoâ ng maûy may coù quan heä vôùi noù. Dieäp Khai thôû daøi: - Caùc haï quaû laø moät ngöôøi cha toát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: - Caùc haï ñaùp öùng chöù? Dieäp Khai chaäm chaïp quay mình, nhìn ra caùnh ñoàng coû meânh mang. Söï bieåu hieän trong aùnh maét cuûa chaøng raát kyø quaùi. Chaøng khoâng ñaùp caâu hoûi cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. -247- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Laâu laém chaøng môùi caát tieáng: - Taïi haï ñaõ noùi, ñòa phöông naøy laø nhaø cuûa taïi haï, ñaõ trôû veà ñaây roài, taïi haï khoâng coøn muoán ñi ñaâu nöõa caû. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bieán saéc: - Caùc haï khoâng ñaùp öùng? Dieäp Khai tieáp: - Taïi haï khoâng theå mang naøng ñi, nhöng taïi haï daùm baûo chöù ng laø, voâ luaän vieäc gì phaùt sanh taïi ñaây, naøng seõ khoâng heà bò loâi cuoán vaøo voø ng tranh chaáp! Maét cuûa chaøng saùng leân, döøng moät chuùt, chaøng tieá p luoâ n: - Bôûi vì, nhöõ ng vieäc saép xaûy ra, khoâng maûy may quan heä ñeán naøng. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhìn chaøng. Maét laõo cuõng saùng leân. Boãng laõo voã tay leân vai chaøng, thoát: - Laõo phu môøi caùc haï uoáng moät cheù n röôïu! oOo Röôïu ñaõ coù treân baøn. Röôïu tuyeät ñoái khoâng giaûi quyeát thoá ng khoå cuûa baát cöù ai. Nhöng, röôïu laïi coù theå giuùp con ngöôøi töï doái vôùi mình. Coâng Toâ n Ñoaïn caàm chaéc chieác cheùn vaøng, y khoâ ng hieå u taïi sao laïi caàn phaûi uoáng röôïu, muoán uoáng röôïu. Bôûi hieän taïi, khoâng phaûi laø luùc uoáng röôïu. Vaø cheùn röôïu naøy, laø cheùn thöù naêm, töø luùc ngaøy baét ñaàu. Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân nhìn y, khoâng khuyeâ n ngaên, khoâ ng cuø ng uoáng. Giöõa hoï vaø Coâng Toân Ñoaïn coù moät khoaûng caùch. Hieän taïi, khoaûng caùch ñoù coù veû xa hôn luùc thöôøng. Coâng Toân Ñoaïn nhìn cheùn röôï u, boãng caûm thaáy mình coâ ñoäc quaù , mình tòch mòch quaù! Y ñoå maùu, ñoå moà hoâi , y phaán ñaáu troïn ñôøi, cuoái cuøng ñeå ñaù nh ñoåi laáy caùi gì? Caùi gì cuõng ñeàu laø cuûa keû khaùc! Vaø y chaúng coù gì! Y töï doái mình baèng hai caùch thöùc: moät caùch laø töï ñaïi, moät caùch laø töï thöông xoùt! Vöøa luùc ñoù, moät ñöùa beù ñeá n nôi, moät ñöùa beù vaän aùo ñoû, toùc ñen. Ñöùa beù khoâng laø cuûa y, song y thích noù. -248- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Bôûi, ñöùa beù cuõng raát thích y. Coù theå, ñöùa beù laø “ngöôøi” duy nhaát treân ñôøi naøy thích ñöôïc y! Chaân chaùnh thích y! Y ñaët tay leân vai ñöùa beù, cöôøi hoûi: - Tieåu quyû ñònh ra ñaây ñeå uoá ng leù n röôïu aø? Ñöùa beù laéc ñaàu, chôït thaáp gioïng hoûi: - Taïi sao… töù thuùc ñaùnh dì ba? Coâng Toân Ñoaïn giaät mình: - Ai noùi? Ñöùa beù ñaùp: - Chính dì ba noùi ñaáy! Chöøng nhö dì ba coù noùi vôùi gia gia roài. Töù thuùc haõy ñeà phoøng ñaáy! Coâng Toân Ñoaïn traàm göông maët. Y nghe tim naëng xuoáng luoân. Boãng y minh baïch, taïi sao saùng nay Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû coù thaùi ñoä ñoái vôùi y khaùc thöôøng hôn moïi ngaøy. Ñöông nhieân, khoâ ng phaûi söï minh baïch. Baát quaù y töôûng töôïng laø minh baïch vaäy thoâi. Minh baïch moät caùch mô hoà , töôû ng töôïng, khoâng chöù ng cöù , caùi haäu quaû tai haïi hôn laø khoâ ng minh baïch maûy may. Y buoâ ng ñöùa beù, traàm gioïng hoûi: - Dì ba ñaâu? Ñöùa beù ñaùp: - Ñi roài! Coâng Toân Ñoaïn vuït ñöùng leân, phoù ng chaân chaïy ñi lieàn. Y chaïy ñi, nhö con daõ thuù thoï thöông! Chaïy cheát, chaïy khoâ ng phöông höôùng! oOo Vaân Taïi Thieân vaø Hoa Maõn Thieân ngoài taïi choã, baát ñoäng! Bôûi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû muoán cho hoï baát ñoäng, khi naøo hoï daùm töï tieän ly khai? Trong khi ñoù, gioù vaãn thoåi loäng, laù côø to vaãn cuoá n môû, theo gioù phaàn phaät. Caùt baét ñaàu noùng roài. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi mình, hoát moät naém caùt vaøng. Y boù p chaët naém tay, caùt nghieän vaøo nhau, nghe raïo raïo, tieáng raïo raïo nhoû nhö tieáng dao thaùi thòt. -249- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Roài y troâng thaáy Traàm Tam Nöông. Khoâng, y khoâng bieát maët Traàm Tam Nöông, thì laøm sao nhaä n ra ngöôøi? Baát quaù, y thaáy hai ngöôøi ñeïp vaäy thoâi . Ngöôøi ñeïp thöù hai hieå n nhieân laø Thuyù Bình! Caû hai hoaøn toaøn laï ñoái vôùi y. Hoï ngoài ngöïa. Ngöïa phi gaáp. Thaàn saéc cuûa hoï coù veû hoaûng hoát, voäi vaøng. Phoù Hoàng Tuyeát cuùi ñaàu. Y khoâ ng coù thoùi quen nhìn nöõ nhaân. Hai con ngöïa ñoät nhieâ n döøng laïi tröôùc maët Phoù Hoà ng Tuyeát, nhöng y thì cöù böôùc tôùi, chaân keùo leát moät chuùt, nhö thöôøng ngaøy. Maët y laïnh nhö tuyeát nuùi xa! Moät thöù tuyeát ôû cao quaù, khoâ ng nhieät ñoä naøo leân tôùi laøm tan chaûy. Hai myõ nhaân töø treâ n ngöïa nhaûy xuoáng, chaän ñöôø ng cuûa y. Theá maø y chöa ngöûng ñaàu. Y khoâ ng muoán ai, nhöng y ñaâu coù theå chaúng nghe tieáng noùi cuûa ai! Boãng, y nghe moät nöõ nhaân thoát: - Ngöôi coù phaûi laø luùc naøo cuõng muoán bieát maët maøy cuûa ta chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát söõng laïi, cöùng ngöôøi. Y khoâng heà bieát maët Traàm Tam Nöông, song laøm gì queân ñöôïc thanh aâm cuûa baø? Thinh aâm ñoù vaãn dòu, trong phoøng toái cuõng nhö ngoaøi aùnh thaùi döông. Roài y nhôù baøn tay dòu daøng môn man leân, ñoâi moâi aám, taát caû nhöõng caùi ñoù khích thieát duïc voïng moät caùch ngoït ngaøo. Nhöõng caùi ñoù trong ñeâm roài, ñoái vôùi y, nhö moäng aûo. Baây giôø, nhöõ ng caùi ñoù ñaõ hieän hình tröôùc maét y, maét thaáy thaät, tai nghe thaät, neáu tay sôø , cuõng thaät luoâ n. Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët hai baøn tay, toaøn thaân cuõng run nhö thöôøng, run vì khaån tröông, vì phaán khôûi, duø y coá goàng hai tay ñeå laáy aùp löïc ñeø neùn söï boác ñoàng. Cuoái cuøng, y cuõng ngaång ñaàu leân ñöôïc ñeå nhìn göông maët ñeïp! Y thaáy Thuyù Bình. oOo Thuyù Bình ñöù ng tröôùc maët y, coøn Traàm Tam Nöông ñöùng caùch xa xa. Thuyù Bình cöôøi thoát: - Hieän taïi, ngöôi thaáy maët maøy ta roài! Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu, laåm nhaåm: -250- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Hieän taïi, taïi haï thaáy maøy coâ nöông! AÙnh maét cuûa y chôït böø ng saùng, thöù aùnh saùng cuûa nhieät tình. Traàm Tam Nöông ñöùng xa xa, nhìn y, khoâng bieå u loä moät neùt caûm nghó naø o, möôøng töôïng nhìn moät ngöôøi xa laï. Baø ñaâu coù tình caûm gì. Baát quaù, vieäc baø laøm, baø thaáy caàn phaûi laøm, neân khoâng theå khoâng laøm, vaäy thoâi. Vì baùo thuø, phuïc haän, ñeå ñaït caùi ñích cho kyø ñöôïc, thì coù gì maø baø khoâng theå laøm, töø choái laøm? Nhöng, baây giôø moïi söï ñeàu chuyeå n bieán, baø khoâng coøn baét buoäc phaûi tieáp tuïc laøm nhö tröôùc nöõa. Heát caàn thieát roài! Vaû laïi, baø khoâng muoán ngöôøi ta bieát coù moät bí maät giöõa baø vaø Phoù Hoà ng Tuyeát . Nhaát laø Phoù Hoà ng Tuyeát chính y cuõng khoâng ñöôïc hieåu baø coù lieâ n laïc vôùi y. Baø caûm thaáy vieäc laøm vöøa qua ñaùng tôûm quaù . Baø lôïm gioï ng muoán noân möûa. oOo Phoù Hoàng Tuyeát nhìn traân troái Thuyù Bình, göông maët traéng laïnh trôû neân ñoû, noùng böøng böøng. Thuyù Bình cöôøi hoûi: - Nhìn ñuû roài chöa? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñaùp. Y coøn bieát ñaùp nhö theá naøo. Thuyù Bình laïi cöôøi tieáp: - Ñöôïc roài! Neáu chöa ñuû thì cöù nhìn theâm! Ta saün saøng ñeå cho nhìn. Maët Phoù Hoàng Tuyeát caøng luùc caøng ñoû röïc leâ n. Traàm Tam Nöông töø xa, thoát voï ng laïi: - Ñöøng queân nhöõng gì ta noùi vôùi ngöôi vöøa roài ñaáy nheù! Thuyù Bình gaät ñaàu. Ñoät nhieân, naøng thôû daøi thoát: - Hieän taïi, ta ñeå cho ngöôi nhìn, laø vì tình theá bieán chuyeå n roài! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Tình theá gì bieán chuyeån? Thuyù Bình ñaùp: - Vaïn Maõ Ñöôø ng chuû ñaõ … Moät con ngöïa töø xa phi ñeán, caét ñöùt caâu noùi cuûa naøng. Ngöôøi treâ n ngöïa laø Coâng Toân Ñoaïn. -251- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöïa chöa döøng voù , y nhaûy xuoáng ñaát roài. Traàm Tam Nöông bieá n saéc, neùp gaáp mình sau löng Thuyù Bình. Coâng Toân Ñoaïn voït mình tôùi, vung tay taùt maïnh qua maët Thuyù Bình, ñoà ng thôøi quaùt: - Traùnh ra moät beân! Boãng, y döøng tieáng quaùt. Baøn tay y khoâng chaïm maët Thuyù Bình. Moät thanh ñao töø beân caïnh lia qua, soáng ñao haát coå tay y, voû ñao ñen, thanh ñao ñen. Baøn tay caàm ñao traéng nhaït. Gaân xanh voàng leân loà loä nôi traùn, Coâng Toân Ñoaïn quay ñaàu, tröøng maét nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, cao gioï ng heùt: - Laïi cuõng ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn maïnh: - Ta! Coâng Toân Ñoaïn tieáp: - Hoâm nay ta khoâ ng töôû ng gieát ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Hoâm nay ta cuõng khoâng töôûng gieát ngöôi! Coâng Toân Ñoaïn baûo: - Vaäy toát hôn ngöôi haõy böôùc traùnh qua moät beân! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Ta thaáy thích ñöùng taïi ñaây hôn! Coâng Toân Ñoaïn nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, nhìn Thuyù Bình, möôø ng töôïng kinh dò hoûi: - Chaúng leõ naøng laø cuûa ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu: - Phaûi! Coâng Toân Ñoaïn baät cöôøi vang: - Chaúng leõ ngöôi khoâ ng bieát naøng laø moät con ñieám? Phoù Hoàng Tuyeát töø töø luøi laïi hai böôùc, nhìn Coâ ng Toân Ñoaïn, maët y traéng ñeán trong suoát. Baøn tay caàm ñao cuûa y cuõng trong suoát . Y chôø! Coâng Toân Ñoaïn vaãn coøn cöôøi. -252- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Chôø Coâng Toâ n Ñoaïn döùt cöôøi, Phoù Hoàng Tuyeát buoâ ng laïnh: - Ruùt ñao ñi! Coâng Toân Ñoaïn nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, ñoâi maét boác löûa saùng röïc, cao gioï ng hoûi: - Ngöôi noùi gì? Phoù Hoàng Tuyeát gaèn maïnh: - Ruùt ñao ñi! oOo Thaùi döông nhaû noùng. Caùt vaøng boác noùng. Noùng töø treân xuoáng, töø döôùi leân, giöõa hai söùc noù ng, ñoàng coû khoâ vaøng hoe. Maøu vaøng bao giôø cuõng röïc rôõ, song laïi laø moät thöù röïc rôõ baïo taøn. Bôûi maøu vaøng cuõng löûa noùng. Trong khung caûnh ñoù, saùt khí vöôn leân, leân khoâ ng cao, laïi traàm ñoäng xuoáng, laøm cho khoâng gian quaù naëng neà. Coâng Toân Ñoaïn ñaõ chuïp chuoâi ñao. Ñao laø loan ñao, chuoâi baïc. Tay ñao öôùt moà hoâi , traùn cuõng ñaãm moà hoâi. Khoâng gian noùng, song moà hoâi laïnh. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng, ñöùng ñoái dieän chôø . Coâng Toân Ñoaïn thôû gaáp, thôû ra tieáng. Baát thình lình, Coâng Toân Ñoaïn ruùt ñao, roài vung ñao. Ñao chôùp leân, bieá n thaønh caùi moáng baïc. Ñao loan troøn voø ng, nhö hai moá ng baïc giaùp ñaàu. Roài hai ñaàu giaùp moái môû ra, hai moáng chæ coøn moät moá ng, ñaàu moáng uoá n voø ng ra sau coå cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng neù traùnh, khoâ ng nghinh ñoùn. Nhöng ñaâu phaûi y chôø cheát. Ñoät nhieân, y löôùt tôùi, tay taû hoaønh ra, chieác voû ñao chaän loan ñao. Chính luùc ñoù tay höõu môùi nhích ñoä ng, vaø chính luùc ñoù, thaät söï y vung ñao! Khoâng ai roõ chieâu thöùc phaùt xuaát nhö theá naøo, cuõ ng chaúng nghe thanh aâm nhö theá naøo. Caû Coâng Toâ n Ñoaïn cuõ ng chaúng roõ ra laøm sao! Luoân caûm giaùc cuõng khoâng heà coù! -253- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Nhöng, y boãng nhieâ n cong ngöôøi xuoáng, ngöôøi vöøa cong, maét thaáy ngay moät chuoâi ñao caém ôû buïng. Ñao ñaâm luùt buï ng y, chæ coøn caùi chuoâi loù ra ngoaøi! Thaáy chuoâi ñao roài , y töø töø ngaõ xuoáng. Ñeán cheát , y cuõng khoâng thaáy hình daùng thanh ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát nhö theá naøo! oOo Caùt vaøng nhuoä m maøu hoà ng, aùnh naéng laøm cho maùu mau bieán maøu. Maùu xaùm laïi nhanh choùng. Coâng Toân Ñoaïn naèm giöõa ñoáng maùu khoâ saïm, töø töø bieán ñen. Sanh maïng cuûa y keát thuùc, tai naïn cuûa y keát thuùc. Song, tai naïn cuûa keû khaùc baét ñaàu. Viiettkiiem..com V e k em com -254- Typed by Tieåu Quaùi Töû Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn