Xem mẫu

  1. Phòng b nh hay g p trong mùa ông Mùa ông ti t tr i l nh, khí h u lúc khô hanh, lúc l i m ư t, kèm theo các cơn mưa phùn r rích là i u ki n r t thu n l i cho các vi khu n, virut gây b nh sinh sôi và phát tri n. Chính vì th , mùa ông cũng là mùa mà t l b nh nhân ph i nh p vi n thư ng cao hơn các mùa khác. Trong vô s các b nh phát tác m nh vào mùa ông, thì các b nh hô h p, cúm hay g p nh t. Mùa ông xuân là mùa mà các b nh ph i - ph qu n phát tri n m nh v i s "h u thu n" c a m cao, khí áp th p, nhi t th p, s c kháng c a cơ th b suy gi m, các vi sinh v t phát tri n thu n l i... Các b nh ph i - ph qu n d phát tri n trong mùa này là:
  2. B nh ư ng h h p thư ng xu t hi n r t nhi u trong mùa ông. nh: Inmagine Hen ph qu n: Hen ph qu n làm h p ư ng th , nh hư ng n vi c di chuy n không khí vào và ra ph i. Hen ph qu n ch nh hư ng n ph qu n mà không nh hư ng n ph nang và mô ph i. Ph qu n c a ngư i b hen r t nh y c m v i m i kích thích gây b nh. Kích thích ó có th là các d nguyên t bên ngoài như ph n hoa, hóa ch t, b i sinh v t, n m, m c, vi khu n, b i vô cơ..., hay có ngu n g c n i t i trong cơ th ngư i b nh: các n i ti t t , nh ng thay
  3. i c a môi trư ng bên trong cơ th ... Phòng tránh b nh ch y u là ph i lo i tr ư c các y u t gây b nh như tránh l nh, tránh b i b m, ký sinh v t, n m m c, ph n hoa... i u tr b nh ph i nhanh, có hi u qu , c t ư c cơn hen trong th i gian ng n nh t, không cơn hen phát tri n thành ác tính. Viêm khí - ph qu n c p: Các tác nhân gây viêm khí - ph qu n c p mùa ông xuân thư ng là virut cúm, virut influenza A và B, các virut parainfluenza, virut h p bào hô h p, virut h ch, virut ư ng mũi và các lo i khác. Phòng b nh b ng cách gi m, không b l nh, có th dùng kháng sinh ch ng b i nhi m. Viêm ph i: Y u t gây b nh là S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, các virut hô h p, Chlamydia pneumoniae, H. influenzae, tr c khu n Gram (-) ái khí, t c u vàng và các lo i khác. B nh viêm ph i r t nguy hi m i v i ngư i cao tu i và tr
  4. nh vì s c kháng cũng như kh năng ch u l nh kém. Vi c phòng viêm ph i vì th r t quan tr ng. Ngoài gi m, tránh l nh, tránh m, tránh gió lùa... n u th y có các tri u ch ng như ho nhi u, s t cao kéo dài, khó th ... b nh nhân c n n b nh vi n càng s m càng t t. t c p c a tâm ph m n: Tâm ph m n là b nh tim do b nh ph i m n tính gây ra. B nh thư ng t ng t tr n ng trong mùa l nh. Tuy là b nh tim nhưng do nguyên nhân ph i nên mu n kh i b nh c n i u tr ch y u v ph i, i u tr nhi m khu n ph i. B nh tâm ph m n sau vài tc ps d n n t vong, do v y, vi c phòng ch ng không x y ra tc pc a tâm ph m n mùa l nh là v n s ng còn iv i ngư i b nh. Suy hô h p: Suy hô h p mùa l nh thư ng do nhi m khu n, ngư i có b nh ph i - ph qu n m n tính, ngư i nhi m virut (cúm...). Suy hô h p do nhi m
  5. khu n i u tr ơn gi n, hi u qu hơn suy hô h p ngư i b b nh ph i m n tính. Suy hô h p sau cúm thư ng r t n ng, t vong cao. Giãn ph qu n ư t là giãn ph qu n xu t ti t, ngư i b nh ho kh c nhi u m. Mùa ông xuân là mùa giãn ph qu n ư t bi u hi n rõ nh t. Nguyên nhân là th i ti t l nh kích thích ph qu n xu t ti t niêm d ch, ng trong các ph qu n giãn là môi trư ng thu n l i cho cho nhi m khu n phát tri n. Vì th , trong b nh này, ch ng l nh, ch ng nhi m khu n c n ư c c bi t chú ý. Ho ra máu: Ho ra máu ch u nh hư ng r t nhi u c a y u t th i ti t. Trong 3 y u t : m, khí áp, nhi t thì s thay i v nhi t và khí áp nh hư ng n ho ra máu rõ r t nh t. Phòng ch ng b nh này ch có cách duy nh t là gi m cơ th , c bi t là vùng mũi, h ng.