Xem mẫu

 1. Ph i h p màu s c trong nhi p nh - Ph n 2 - Màu vàng và tím: C p màu th 3 này cho tương ph n l n nh t v sáng gi a 2 màu, k t qu r t r c r nhưng ây là m t s k t h p hi m g p. Do s tương ph n l n, nên t ư c cân b ng thì t l di n tích ph i t ư c 1:3, màu vàng r t sáng nên ch chi m 1/3 di n tích. S hi m g p c a màu tím trong thiên nhiên làm cho c p màu này không ph bi n, hơn n a t ư c t l t i ưu thì màu tím ph i chi m m t di n tích quan tr ng. Các bông hoa là m t ngu n t nhiên c a s k t h p 2 màu này, nh close-up bông hoa "Violette" dư i ây là m t ví d kinh i n
 2. M t cu c di hành hàng năm Palio, Sienna. V trí máy ch p ư c ch n bao trùm t t c các y u t và cho ra s ph i h p gi a 2 màu vàng tím trên n n xám c a m t ti n các công trình
 3. M t tr i m c dư i cơn dông, s hòa h p gi a hai màu vàng tím là nét lôi cu n chính c a b c nh các tàu ánh cá này trong v nh Siam m t bu i sáng s m. Ngay c khi hai màu u "tái", s k t h p là b n ch t và cho thêm m t c m giác tĩnh l ng, thanh th n[/color] - S k t h p a màu s c: S k t h p gi a 3 màu ho c hơn n a tr nên r t ph c t p và các s c màu ph i m nh không chìm m t trong t ng th . Các màu trong nh càng nhi u thì chúng càng t o thành m t kh i không nh n d ng ư c. n m t gi i h n nào ó thì chúng ta c m nh n như m c b c tranh ghép m nh màu (mosaïque) và các màu s c ó m t i tính cá bi t c a chúng. S pha tr n các màu tươi m nh nh t là màu -Vàng-Xanh dương, nhưng s k t h p các màu khác ít cân b ng hơn cũng có th cho ra hi u qu r t hài hòa.
 4. Như ta nh n th y trong các b c nh dư i ây, có s khác bi t gi a nhóm màu tươi và màu pastel. Các màu tươi ang lôi cu n m nh m s chú ý c a ngư i xem, m t màu th tư l i thêm vào ó s th a thãi. Thay vì làm tăng giá tr c a s ph i h p thì vi c quá nhi u màu s c s làm tiêu tan hi u qu v tương ph n. Dù gì i n a thì nhóm các màu tươi t o nên cho b c nh s c lôi cu n m nh m . Trong m t lo t série các nh ch p, s ph i h p các màu tươi t o nên hình nh t nhiên và tr c ti p, chúng tô i m m t lo t các b c nh ít r c r hơn. Nhưng n u chúng ta nhóm l i toàn các b c nh tươi thì s mau chóng b "quá t i". Ta có th phát tri n thêm nguyên t c cân b ng các c p màu b sung cho nhóm 3 màu ho c hơn n a. S pha tr n gi a 3 màu cách u nhau trên vòng tròn màu s c cho ra màu trung tính (tr ng, en ho c xám). Trong m t b c nh, hi u qu màu s c ph thu c vào bão hòa và t l c a chúng, s phân b u ra cho m t k t qu cân b ng hơn.
 5. Ba a tr Peru băng qua m t công viên nh , màu s c qu n áo c a chúng t o nên m t s hòa h p b 3. M c dù r i rác trên m t phông màu trung tính, s r c r c a 3 màu cơ b n cho phép chúng " âm th ng" và th ng tr b c nh m t chi c tàu ánh cá Bali. Không th có m t b màu s c khác nào có th cho ra cùng "s c m nh" và cư ng ngay c v i m t lư ng r t nh .
 6. M c dù các màu trong c nh sơn m t ti n nhà này Soudan không cân b ng m t cách chính xác, s liên h gi a chúng hài hòa b i vì chúng là màu pastel. ó là các phiên b n tái hơn c a các màu cơ b n.
 7. M t bu i ch Moroni, Comores, v i m t s k t h p phù du 4 màu cơ b n.
 8. C i thi n b ba màu hài hòa: B ng cách tăng bão hòa thích h p, s liên h n gi a các màu tr nên minh b ch nhưng cũng ánh i s t nh và giá tr khác c a b c hình. Mang tính th nghi m, s bão hòa b c nh ngôi trư ng Shaker này v n ã phong phú và chi u sáng t t, ư c nâng lên trong Photoshop, ngôi trư ng có màu trung tính nên không b nh hư ng, nhưng các màu khác ư c bi n i thành nhóm màu cơ b n và t o nên s hài hòa cho b c nh. - M t i m xuy t màu:
 9. M t i m xuy t màu r c r , tương ph n v i phông n n, chi m m t v trí quan tr ng trong hài hòa màu s c và có m t t m vóc c bi t trong nhi p nh. Khi có m t s khác bi t l n trong t l màu s c, có nghĩa là m t trong s ó r t nh so v i t ng th , thì ng l c c a b c nh là ng l c c a cái i m nh ó. Nó tương t như m t i m en trên n n tr ng, khi ó t l ph i hòa gi a các màu không còn ý nghĩa n a, m t trong các màu tr thành i m xuy t và s thu hút m t nhìn. Khi m t màu tr ng tâm "ti n" g n l i trên m t n n "lùi" ra xa thì hi n qu trên s tăng lên g p b i (m t i m màu vàng/ trên n n Xanh dương/Xanh lá cây). Vì ch là nh ng di n tích nh nên ta có th cho k t h p i m màu chính v i m t vài i m màu khác. M i quan h gi a chúng s tr nên ph c t p hơn vì có s tương tác l n nhau. Khi phông n n tr nên trung tính và các i m màu ó chi m nh ng di n tích nh nh t nh thì hi u qu t ư c s r t n tư ng. H a sĩ Delacroix và Ingres s d ng hi u qu này t ư c s hài hòa trong ph n l n các tác ph m c a h , b ng cách ưa vào nh ng i m màu b sung. Ki u tương ph n màu s c này cho thêm tr ng lư ng cái mà các h a sĩ g i là "màu c c b ".
 10. C xe b c: Trong m t ngôi n Jaïn n , c xe này ư c s d ng hàng ngày, nó là ch chính nhưng vi c "c u vi n" hai i m màu làm cho b c nh s ng ng hơn.
 11. Ánh sáng ngư c c a chi c áo "safran" làm tăng giá tr hình bóng (sihouette) c a nhà sư, là nét h p d n chính c a c nh ch p.
 12. Màu c a m t m u kh p háng nhân t o này n i b t trên n n màu kim lo i hoàn toàn trung tính. - S l c i u màu s c: S l c i u là trái ngư c v i hài hòa, t t c u mang tính ch quan và nó là ch c a s thay i. Chói, dung t c t m thư ng, l ng c ng là m t s trong nhi u tính ch t c a s l c i u. Ta có th ng ý là m t s k t h p màu s c gây nên "chư ng" r t gai m t, nhưng vi c kh ng nh này còn ph i bàn cãi vì cũng như hài hòa, s l c i u d a trên c m nh n tùy thu c vào văn hóa và th hi u. Trên nh nghĩa, các màu xung kh c nhau không n m chung m t vùng trong vòng tròn màu s c, chúng có th i ngh ch nhưng không b sung cho nhau.
 13. Ngoài nguyên lí th giác cơ b n, s l c i u còn ph thu c vào giá tr văn hóa và th hi u. v m t văn hóa thì vi c ch trích trên hơi n ng vì thành ki n cho r ng chúng trái ngư c v i c m giác an toàn, d ch u. Dù là ph i màu trong ăn m c hay trang trí, ó ch là do "gu" t t hay x u thôi, giá tr tuy t i không t n t i. Trong qu ng cáo s l c i u ư c s d ng khá nhi u vì chúng gây nên chú ý. Trong ngh thu t s l c i u ư c dùng khiêu khích s ph n ng, ánh th c ngư i xem. Van Gogh dùng các màu chõi nhau trong tác ph m "Café de nuit" truy n t i ý v m i quan h mà ngư i ta có th b qua lí tính, l ph i: "Tôi th th hi n s am mê cu ng nhi t c a con ngư i b ng các s c và Xanh lá...". Trong toàn b b c tranh là s l c i u v màu s c (màu xanh lá hơi ng sang vàng tái ch không ph i màu xanh b sung cho ). Trong nhi p nh trư c ây, r t ít các nhi p nh gia dùng các màu l c i u trong tác ph m c a h vì ơn gi n ngư i ư c ch p nh thư ng tránh ăn m c l c i u nên chúng không ph bi n. T khi k thu t s ra i cho phép ngư i ta t do s a i màu s c trong tác ph m thì s l c i u tr thành lĩnh v c ang ư c thăm dò. Nhà nhi p nh Martin Parr là m t trong vài ngư i thích s d ng màu s c l c
 14. i u b i vì chúng g n v i ch ưa thích c a ông: s t m thư ng dung t c c a dân Anh khi ngh hè. Trái ngư c v i s hài hòa, s l c i u có th gây nên m t vài v n vì lí do thành ki n x u. Nói là màu l c i u có nhĩa là chúng không là m t l a ch n t t, nên tránh, vì v y chúng ta ph i có m t lý do chính áng khi s d ng, nh t là khi chúng gây khó ch u th giác cho b c nh. Nhưng vi c kh ng nh thành ki n trên cũng nguy hi m vì như v y ta s tuân th theo m t tr t t nh s n, bóp ch t sáng t o.
 15. L h i carnaval Kingston Jamaïque là m t cơ h i t t gi i phóng năng lư ng, không ch qua nh c và i u múa, mà còn qua màu s c th giác. Ý chính là buông th i, không c m nén l i Trong h i teej hàng năm Katmandou, ph n Nê-pan di u hành ăn m c trang ph c saris truy n th ng s c s màu s c. Qu th t là l c i u nhưng cũng tràn y s c s ng.
 16. Nh n m nh m t hi u qu : M t s k t h p màu ư c c tình dùng thô b o, m c ích c a vi c v màu cơ th này là t o s l n l n, d u i hình th th t c a khuôn m t, ng kíng wide và góc nghiêng c a máy ư c ch n làm tăng hi u qu . - Màu và c m xúc: S hài hòa v tương ph n màu s c có th là h qu do các nhóm màu g i nên m t kinh nghi m v giác quan, như nóng hay khô h n. Có m t m i liên h gi a c m giác và màu s c, m nh và t nhiên nh t là m i liên h v i nhi t . Nhưng s tương ph n m/Khô hay Sáng/T i cũng r t quan tr ng. L a có màu cam, ho c nh ng màu g n nó trong vòng tròn màu s c (vàng cam ho c cam). Th c t màu "nóng" nh t là màu -cam, màu i ngh ch v i nó là màu Xanh dương-Xanh lá cây cũng chính là màu "l nh" nh t. S tương ph n nóng-l nh
 17. có m t kh p nơi do chính là màu c a m t tr i và b u tr i, hay trong bóng râm, chúng tương ph n m nh nh t vào lúc hoàng hôn. Màu cũng g n li n v i m, m t màu nóng g n li n v i s c n c i và cát b i gây nên m t c m giác khô c n, trong khi ó màu Xanh lá cây và xanh dương g i hình nh m t nư c hay th c v t xum xuê. M t khác các màu sáng g i nên hình nh ánh sáng ban ngày, còn các màu t i g n li n v i chi u t i. S tương ph n cũng cho c m giác v kho ng cách không gian, các màu l nh lùi ra xa, trong khi các màu nóng ti n l i g n. N u các ch th có màu nóng ư c t trên n n màu l nh thì c m giác chi u sâu là r t m nh, c m giác này khác v i c m giác t o b i Sáng/T i, nhưng n u k t h p c hai s cho k t qu mĩ mãn. Kinh nghi m cũng cho ta th y các màu tái g i nên s trong su t và nh nhàng, c m giác ó g n li n v i màu xanh c a b u tr i không mây, nhưng cũng là màu xanh tái c a s v t trong sương mù. S h p th c các c m giác i ngh ch d a trên vi c chia vòng tròn màu s c thành hai ph n, là nh ng c c i ngh ch thành nhóm theo các tr c khác nhau. Tr c Sáng/T i d a trên màu Vàng/Tím, L nh/Nóng d a trên màu Cam/Xanh dương Xanh lá cây, trong khi ó tr c Khô/ m theo các màu Cyan/ cam.
 18. -Màu m ư t: ư ng h m nát c a ngôi n Angko Wat, gam màu c a m t ngày ph mây i t Xanh lá cây n Xanh dương-Xanh lá t o c m giác m ư t, rêu phong
 19. Hoàng hôn Cornouilles, áng sáng phía ông m t ngôi làng chài ư c tô ph m t palette màu xanh dương, t o nên không khí l nh s m u m t ngày m i.
 20. M t h p Shaker: Bu i chi u tà ánh n ng mang s c màu cam, Các tia n ng ph i xuyên qua b u khí quy n kho ng cách l n hơn nên b l c b t các màu l nh- bư c sóng ng n hơn do s phân tán. - Các màu " i c": Ph n l n các màu chúng ta ch p không nguyên ch t, dù chúng ít tác ng hơn các màu tươi, nhưng s bi n i s c màu t nh có th làm cho phong phú các b c nh. Các lý thuy t v màu s c truy n th ng u d a trên các s c màu bão hòa, các nhà h a sĩ t o ra các s c màu c a h cũng t các màu cơ b n nguyên ch t, th
nguon tai.lieu . vn