Xem mẫu

  1. TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 Vaên phoøng: 49 Pasteur, Quaän 1, TP HCM - Tel: (84-8) 3829 4274. Nhaän maãu (31 Haøn Thuyeân) - Tel: (84-8) 3822 5787, Fax: (84-8) 3822 5785 Thöû nghieäm: Khu Coâng nghieäp Bieân Hoøa 1 - Tel: (84-61) 383 6212, Fax: (84-61) 383 6298, e-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn PHIEÁU YEÂU CAÀU & NHAÄN THÖÛ NGHIEÄM YEÂU CAÀU THÖÛ NGHIEÄM NHAÄN THÖÛ NGHIEÄM (Phaàn daønh cho khaùch haøng) (Phaàn daønh rieâng cho TTKT3) Teân coâng ty(1): ............................................................................................................................................ Soá: KT3- ................................................... Ñòa chæ:....................................................................................... Quaän/ Huyeän: ......................................... KT3- ................................................... (1) Tænh/ Thaønh phoá:........................................................................ Maõ soá thueá : ......................................... KT3- ................................................... Do OÂng/ Baø: ............................................................................... Chöùc vuï: ............................ laøm ñaïi dieän. KT3- ................................................... Ngöôøi lieân heä (ñeå trao ñoåi): ....................................................... Ñieän thoaïi: ............................................ MKH: ....................................................... H.Phone: ........................................ Fax: .................................... E-mail: ................................................... Ngaøy: ........................................................ Yeâu caàu TTKT3 thöû nghieäm theo caùc noäi dung döôùi ñaây. Trong tröôøng hôïp vieäc thöû nghieäm coù trôû ngaïi TTKT3 ñaõ xem xeùt vaø nhaän thöû nghieäm hay caàn thay ñoåi, hai beân seõ thoâng baùo, baøn baïc ñeå cuøng nhau giaûi quyeát. Chuùng toâi chòu traùch nhieäm caùc maãu theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø vôùi caùc thoâng tin cung caáp trong phieáu naøy vaø ñoàng yù thanh toaùn ñaày ñuû chi phí thöû nghieäm cho TTKT3 caùc ñieàu kieän ghi trong phieáu naøy. tröôùc khi nhaän keát quaû. Chi phí thöû nghieäm theo thoûa thuaän, baùo giaù giöõa hai beân(2). Thöïc hieän Teân maãu Soá löôïng YÙ kieán cuûa PTN ñöôïc khoâng HÑP Chæ tieâu thöû nghieäm Phöông phaùp thöû(3): Yeâu caàu TTKT3 choïn Keát quaû TN: Taùch keát quaû theo töøng maãu, Nhaän laïi maãu sau khi thöû nghieäm KQTN döï kieán traû ngaøy: ............................. Traû KQTN taïi: 31 Haøn Thuyeân, Q1, TPHCM KCN Bieân Hoøa 1, Ñoàng Nai Baùo giaù tröôùc: soá khoâng hoaëc göûi baèng(4) : Fax tröôùc, Göûi thö, E-mail, Ngaøy y/caàu traû KQ: ................................ Phí TN taïm tính laø: ...................................... Phieáu KQTN(5): Vieät, Vieät/Anh, ........................ Soá baûn: ...................................... Khaùch haøng traû tröôùc: .................................. So saùnh keát quaû vôùi tieâu chuaån: ................................................................................ Phoøng Thöû nghieäm: Caùc yeâu caàu khaùc: ...................................................................................................................................... Khoâng löu maãu:................................... ................................................................................................................................................................... Löu maãu: ............................................. ................................................................................................................................................................... .................................................................. ................................................................................................................................................................... .................................................................. .................................................................. Ngöôøi göûi maãu Ngöôøi nhaän maãu: ................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .............................................. .................................................................. Löu yù: 1. Ñeà nghò quyù khaùch haøng ghi ñuùng, roõ raøng vaø ñaày ñuû teân ñôn vò göûi maãu (coâng ty, cô quan, caù nhaân...), maõ soá thueá, teân maãu... (keå caû kyù hieäu, teân nöôùc ngoaøi ... neáu coù) ñeå thuaän tieän khi thieát laäp Phieáu keát quaû thöû nghieäm vaø hoùa ñôn taøi chính. TTKT3 seõ khoâng thay ñoåi teân khaùch haøng, teân maãu sau khi phaùt haønh PKQTN, hoùa ñôn. Tröôøng hôïp khoâng ñuû choã hoaëc nhieàu thoâng tin khaùc, khaùch haøng coù theå keøm theo tôø rôøi. TTKT3 khoâng chòu traùch nhieäm veà caùc thoâng tin lieân quan ñeán maãu, kyù hieäu, nguoàn goác maãu, teân khaùch haøng, caùc chæ tieâu yeâu caàu thöû nghieäm… do khaùch haøng cung caáp treân ñaây. 2. Xin quyù khaùch haøng vui loøng mang theo giaáy naøy khi ñeán nhaän keát quaû thöû nghieäm. 3. Trong tröôøng hôïp quyù khaùch haøng khoâng yeâu caàu cuï theå phöông phaùp thöû thì TTKT3 ñöôïc quyeàn choïn löïa phöông phaùp thöû phuø hôïp. 4. Chæ thöïc hieän khi khaùch haøng ñaõ thanh toaùn tröôùc phí thöû nghieäm hoaëc coù thoûa thuaän tröôùc vôùi TTKT3, yeâu caàu ghi roõ ñòa chæ, hoï teân ngöôøi nhaän. 5. Chi phí phuï thu theo thoâng baùo soá 045/KT3-TB, ngaøy 25/11/2002 (xin lieân heä ngöôøi nhaän maãu ñeå bieát). M01-TTTN01, BH7 (05/2008) (maøu traéng: TTKT3; maøu xanh: Khaùch haøng)