Xem mẫu

  1. Biểu 01/CS-XNK Báo cáo tháng Đơn vị nhận báo cáo: Ban hành theo Quyết định Hoạt động xuất khẩu + Phòng Thống Kê Quận 1, số 156&158/2003/QĐ-TCTK hàng hoá 47 Lê Duẩn, ĐT: 8.291.478 ngày 13&14/3/2003 Tháng…… năm 200.... Số Fax: 8.275.800 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Ngày nhận b/cáo: ngày 12 sau tháng báo cáo Mã số thuế doanh nghiệp 1. Tên đơn vị: _________________________________________________ 2. Ngành sản xuất kinh chính: _____________________________________ 3. Loại hình doanh nghiệp: _______________________________________ 4. Địa chỉ văn phòng: _________________________________________________________________ 5. Số điện thoại liên lạc: ________________ Người liên hệ: ___________________________________ Cộng dồn Thực hiện từ đầu Dự tính Mã số Đơn vị tính tháng báo năm đến tháng tiếp cáo cuối tháng theo báo cáo Trị giá Trị giá Trị giá Lượng Lượng Lượng (1000USD) (1000USD) (1000USD) A B C 1 2 3 4 5 6 A. TỔNG TRỊ GIÁ (1+2) (FOB) 1000USD 1. Xuất khẩu trực tiếp Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác " 2. Uỷ thác xuất khẩu " B. Mặt hàng, nhóm hàng XK chủ yếu 1. Hàng thủy sản 1000USD - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 2. Hàng rau quả Tấn - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 3. Hạt điều " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 4. Cà phê " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 5. Chè " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 6. Gạo " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 7. Lạc nhân " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 8. Hạt tiêu " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 9. Quế " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 10. Cao su " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 11. Dầu thực vật " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 12. Sữa và sản phẩm sữa 1000USD - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 13. Hàng nông sản khác "
  2. Cộng dồn Thực hiện từ đầu Dự tính Mã số Đơn vị tính tháng báo năm đến tháng tiếp cáo cuối tháng theo báo cáo Trị giá Trị giá Trị giá Lượng Lượng Lượng (1000USD) (1000USD) (1000USD) A B C 1 2 3 4 5 6 - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 14. Đường Tấn - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 15. Mỳ ăn liền 1000USD - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 16. Thực phẩm chế biến khác " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 17. Dầu thô Tấn - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 18. Than đá " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 19. Sản phẩm bằng plastic 1000USD - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 20. Hàng dệt may " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 21. Giày dép các loại " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 22. Hàng thủ công mỹ nghệ " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 23. Hàng điện tử " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 24. Máy tính và linh kiện " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 25. Dây điện và cáp điện " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 26. Xe đạp và phụ tùng " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 27. Sản phẩm bằng gỗ " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 28. Đồ chơi trẻ em " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác 29. Hàng hóa khác " - Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác " * Ghi chú: Mặt hàng xuất khẩu: dòng trên tính toàn bộ khối lượng, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp, bao gồm xuất khẩu trực tiếp và uỷ thác xuất khẩu, giống như phần tính tổng trị giá. Những ô màu đen không cần ghi. Người lập biểu Người kiểm tra biểu Quận 1, ngày …..… tháng……. năm...…. (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn