Xem mẫu

  1. TỔNG CỤC THỐNG KÊ Phiếu XAYDUNG-T Phiếu thu thập thông tin về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xây dựng (Ban hành theo Luật Thống kê) Tháng ..... Năm..... 1. Tên doanh nghiệp:............................................................... Mã số thuế: Số điện thoại:......................................................................... 2. Địa chỉ: .................................................................................. … 3. Loại hình doanh nghiệp: DNNN: 1; DN NQD: 2; DN có vốn ĐTNN: 3 4. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất: Đơn vị tính: Triệu đồng Cộng dồn từ Thực hiện Ước thực Số đầu năm đến Chỉ tiêu Mã số tháng trước hiện tháng TT cuối tháng tháng báo cáo báo cáo báo cáo A B C 1 2 3 1 Doanh thu xây dựng (01=02+03+04) 01 1.1 Doanh thu hoạt động xây lắp 02 1.2 Doanh thu cho thuê máy móc có người điều khiển 03 đi kèm 1.3 Doanh thu khác (bán phế liệu, dịch vụ cho bên 04 ngoài) 2 Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng (05 05 =06+..+11) Chia ra: 2.1 Chi phí vật liệu trực tiếp 06 2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 07 2.3 Chi phí sử dụng máy móc thi công 08 2.4 Chi phí sản xuất chung 09 2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 2.6 Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công (nếu có) 11 3 Lợi nhuận trước thuế 12 4 Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp 13 Người lập phiếu Ngày..... tháng..... năm 200... (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc/Chủ doanh nghiệp (Ký, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn