Xem mẫu

 1. BiÓu 02/VT­T §¬n vÞ nhËn    : Phßng Thèng Kª QuËn 1 Ngµy nhËn b/c : Ngµy 08 hµng th¸ng                KÕT QU¶ ho¹t ®éng vËn t¶I,                 bèc xÕp; dÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i                 Th¸ng :         n¨m 2005 §¬n vÞ:   __________________________________________________________________ §Þa chØ :   _________________________________________________________________ §iÖn tho¹i:   _______________________________________________________________ §¬n vÞ ChÝnh thøc M∙ sè tÝnh th¸ng ......  A B C 1 a. doanh thu 1 TriÖu ®ång    I. §­êng bé 2 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 3 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 4 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 5 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 6    II. §­êng s«ng 7 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 8 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 9 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 10 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 11    III. §­êng biÓn 12 TriÖu ®ång           ­ Hµng hãa 13 TriÖu ®ång           ­ Hµnh kh¸ch 14 TriÖu ®ång           ­ Bèc xÕp 15 TriÖu ®ång           ­ DÞch vô, ®¹i lý vËn t¶i   TriÖu ®ång 16 B. s¶n l­îng vËn t¶I    I. §­êng bé           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 112 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 113 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 114 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 115 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa
 2.              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 116 TÊn                Trong ®ã: ngoµi n­íc 117 TÊn              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 118 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 119 TKm    II. §­êng s«ng           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 120 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 121 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 122 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 123 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 124 T                Trong ®ã: ngoµi n­íc 125 T              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 126 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 127 TKm    III. §­êng biÓn           * VËn t¶i hµnh kh¸ch              ­ Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 128 HK                Trong ®ã: ngoµi n­íc 129 HK              ­ Hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 130 HKKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 131 HKKm           * VËn t¶i hµng hãa              ­ Hµng hãa vËn chuyÓn 132 T                Trong ®ã: ngoµi n­íc 133 T              ­ Hµng hãa lu©n chuyÓn 134 TKm                Trong ®ã: ngoµi n­íc 135 TKm TP.HCM, ngµy     th¸ng    Ng­êi lËp biÓu Gi¸m ®èc
 3.  vËn t¶I,  i lý vËn t¶i  n¨m 2005 _____________________ ______________________ ______________________ Céng dån tõ Dù tÝnh  ®Çu n¨m ®Õn th¸ng tiÕp  th¸ng ...... theo 2 3
 4. HCM, ngµy     th¸ng   n¨m 2005 Gi¸m ®èc
 5. BiÓu XD­T §¬n vÞ nhËn    : Phßng Thèng Kª QuËn 1 Ngµy nhËn b/c : Ngµy 08 hµng th¸ng GI¸ TRÞ S¶N XUÊT KINH DOANH                Th¸ng :         n¨m 2003 §¬n vÞ:   __________________________________________________________________ §Þa chØ :   ________________________________________________________________ §iÖn tho¹i:   ______________________________________________________________ ChÝnh thøc thùc hiÖn M∙ sè KÕ ho¹ch Th¸ng  n¨m b¸o c¸o A B 1 2 I/.Tæng gi¸ trÞ SXKD ( A+B ) A­ Gi¸ trÞ SXKD ngµnh x©y dùng    ­ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p do ®¬n vÞ  thùc hiÖn    Trong ®ã: X©y l¾p cho n­íc ngoµi B­ Gi¸ trÞ SXKD kh¸c    Trong ®ã : ­ C«ng nghiÖp chÕ biÕn                      ­ Th­¬ng m¹i                      ­ DÞch vô ®Çu t­, kinh                doanh nhµ ®Êt,kh¶o s¸t thiÕt kÕ                       ­ VËn t¶i                       ­ ........... II/ TæNG DOANH THU    Trong ®ã : Doanh thu x©y l¾p III/ GI¸ TRÞ  S¶N XUÊT X¢Y L¾P  CHIA THEO C¤NG TR×NH   1/ C«ng tr×nh   2/ C«ng tr×nh     ............    ............ TP.HCM, ngµy       th¸ng       Ng­êi lËp biÓu Gi¸m ®èc
 6. DOANH   n¨m 2003 _________________________ __________________________ __________________________ hÝnh thøc thùc hiÖn ¦íc qói 1 ,6 Tõ ®Çu n¨m th¸ng,9 th¸ng ®Õn th¸ng b/c n¨m 3 4 M, ngµy       th¸ng        n¨m 2003 Gi¸m ®èc
 7. §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn:  ngµy12 hµng th¸ng      Côc Thèng Kª Thµnh Phè : phiÕu ®iÒu tra doanh nghiÖp ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng ngoµi nhµ n­íc Th¸ng:   06    n¨m2004 Thùc hiÖn  M∙   Tªn chØ tiªu quÝ sè b¸o c¸o A B 1 I. X©y dùng 01  1. Doanh thu thuÇn x©y dùng 02  1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y dùng 03    Trong ®ã: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p 04       Chia ra: 05         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ kho, x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng         + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p kh¸c II. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng phôc  vô trùc tiÕp c«ng tr×nh x©y dùng   1. Doanh thu thuÇn KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD   2. Gi¸ trÞ KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD     Trong ®ã:         + Gi¸ trÞ KSTK­ QHXD c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ céng tr×nh KSTK­QHXD  nhµ kho,             x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD c¬ së h¹ tÇng TP.HCM, ngµy      th¸ng      n Ng­êi lËp biÓu                   Tr­ëng Phßng Thèng KªQuËn §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
 8. Ngµy nhËn:  ngµy 8 hµng th¸ng        Phßng Thèng Kª QuË phiÕu ®iÒu tra doanh nghiÖp ho¹t ®éng x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng ngoµi nhµ n­íc Th¸ng:          n¨m Tªn doanh nghiÖp:   ____________________________________ M aõ  thueá  soá  cuûa doanh n §Þa chØ :   ____________________________________________   Sè ®iÖn tho¹i:_____ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : _________________________________________ Lo¹i h×nh doanh nghiÖp:__________________________________________________ Thùc hiÖn  M∙   Tªn chØ tiªu th¸ng  sè b¸o c¸o A B 1 I. X©y dùng 01  1. Doanh thu thuÇn x©y dùng 02  1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y dùng 03    Trong ®ã: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p 04       Chia ra: 05         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ kho, x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng         + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt x©y l¾p kh¸c II. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch x©y dùng phôc  vô trùc tiÕp c«ng tr×nh x©y dùng   1. Doanh thu thuÇn KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD   2. Gi¸ trÞ KS thiÕt kÕ ­ quy ho¹ch XD     Trong ®ã:         + Gi¸ trÞ KSTK­ QHXD c«ng tr×nh nhµ ë         + Gi¸ trÞ céng tr×nh KSTK­QHXD  nhµ kho,             x­ëng s¶n xuÊt         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD nhµ cöa kh¸c         + Gi¸ trÞ c/tr×nh KSTK­QHXD c¬ së h¹ tÇng TP.HCM, ngµy      th¸ng      n Ng­êi lËp biÓu                  Ng­êi kiÓm tra phiÕu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp
 9. §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:   Côc Thèng Kª Thµnh Phè : A Hµo  ¹t ®éng o¹ch x©y dùng 4 Céng dån tõ ®Çu  Dù tÝnh n¨m ®Õn cuèi   quÝ quÝ b¸o c¸o tiÕp theo 2 3 CM, ngµy      th¸ng      n¨m 2004 Tr­ëng Phßng Thèng KªQuËn 1 §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
 10.        Phßng Thèng Kª QuËn 1 ¹t ®éng o¹ch x©y dùng M aõ soá  hueá  t cuûa doanh nghi eäp ____   Sè ®iÖn tho¹i:________________ _____________________ _____________________ Céng dån tõ ®Çu  Dù tÝnh n¨m ®Õn cuèi  th¸ng th¸ng b¸o c¸o tiÕp theo 2 3 CM, ngµy      th¸ng      n¨m 2004 Gi¸m ®èc doanh nghiÖp
 11. Phiếu CONGNGHIEP-T Đơn vị nhận báo cáo: Ngày nhận: ngày 8 hàng tháng Phòng Thống Kê Quận 1 Điện thoại: 8.291.478 (A. Lân) PHIẾU ĐIỀU TRA DOANG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC Tháng : năm Mã số thuế doanh n Tên doanh nghiệp: ____________________________________ Địa chỉ : _____________________________________________________________________ Điện thoại: ___________________________________________________________________ Hoạt động sản xuất kinh doanh : _________________________________________ Loại hình doanh nghiệp:__________________________________________________ Thực hiện tháng Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính báo cáo A B C 1 I. Giá trị sản xuất (Giá cố định) 01 Triệu đồng II. Doanh thu thuần -Tổng số 02 Triệu đồng Trong đó : Doanh thu công nghiệp 03 Triệu đồng III. Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp 04 Triệu đồng IV. Sản phẩm sản xuất 05 Đ/V tính SP - - - - *- Tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng: Quận 1, ngày tháng nă Người lập biểu Người kiểm tra phiếu Giám đốc doanh nghiệ
 12. Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Thống Kê Quận 1 Điện thoại: 8.291.478 (A. Lân) GHIỆP Mã số thuế doanh nghiệp ___________________ ___________________ Cộng dồn từ Dự tính đầu năm đến tháng cuối tháng tiếp theo báo cáo 2 3 Quận 1, ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp
nguon tai.lieu . vn