Xem mẫu

  1. N12 PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ REGISTRATION CARD OF STAY Tên KS, nhà thuê, nhà nghỉ, nhà khách (*) : ………………………………………………… Hotel/ Guest house Số nhà: ………………………….. Đường Phố: ……………………….. House No Road/Street Phường, xã: ………………………… Quận, huyện:…………………………………... Ward/Commune District Thành phố Hà Nội Số điện thoại liên ………………………... Hanoi City lạc: Telephone: 1. Họ và tên (Chữ in hoa): Giới tính: Nam Nữ Full name Sex Male Female 2. Sinh ngày……..tháng……..năm…….. 3. Quốc tịch: …………………………... Date of birth (day, moth, year) Nationalit y 4. Nghề nghiệp: 5. Số hộ chiếu: …………………………. …………………………………. Occupation Pasport No 6. Số thẻ tạm trú/ Thẻ thường trú (nếu có): ………………………………………………….. Temporary/ Permanent residence card number (if any) 7. Mục đích nhập cảnh:………………................................................................................... Purpose of entry 8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đón:……………………………………………………………. Name of sponsors 9. Ngày nhập cảnh: 10. Cửa khẩu nhập: Date of entry Entry Port 11. Được phép tạm trú tại Việt Nam đến ngày……tháng ……năm…… Authorized length of stay in Vietnam until (day, month, year) 12. Tạm trú tại khách sạn nhà khách từ ngày……tháng …….năm……… Staying in Hotel/ Guest house from the date (day, month, year) đến ngày …...tháng…..năm …… 13. Trẻ em dưới14 tuổi đi cùng (Họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tích, số hộ chiếu): Accompanying children under 14 years old (Full name, sex, date of birth, nationality, passport number ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Hà nội ngày …… tháng ……. Năm ….. Done on (day, month, year) Ký tên Signature Chú thích – Note on the mark: (*) Nếu ở nhà dân thì ghi họ tên chủ nhà. In case not staying at a hotel or guesthouse, please state the landlord of accommodation