Xem mẫu

  1. TRƯỜNG………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KHCN, HT&SĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HỌC VỤ Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH Họ tên học viên: ...................................................................MSHV: ............................ Ngày sinh: .....................................................Nơi sinh: ................................................. Chuyên ngành: ..........................................................Khóa:............................................ Nội dung yêu cầu: 1□ Chứng nhận học viên cao học 2□ Giấy giới thiệu (ghi rõ cơ quan đến) 3□ Giấy triệu tập (ghi rõ cơ quan công tác) 4□ Sao y (ghi rõ loại giấy cần sao y) 5□ Bảng điểm cao học 6□ Bảng điểm tích lũy môn học 7□ Xác nhận hoàn thành luận văn thạc sĩ 8□ Khác (ghi rõ nội dung yêu cầu) Lý do:........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Học viên …………………………………. _____________________________________________________________________ PHÒNG KHCN-HT&SĐH XÁC NHẬN có nhận phiếu đề nghị giải quyết học vụ của HV ...................................................... Về việc:........................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngày hẹn đến nhận kết quả:......................................................................................... Ngày … tháng … năm 20… Người nhận đơn
nguon tai.lieu . vn