Xem mẫu

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200.. PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU (Chuyên đề nghiên cứu) Họ tên học viên: ...............................................................................MSHV: ................. Chuyên ngành:...................................................................................Khóa:.................... Tên chuyên đề thực hiện:................................................................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Đề xuất giảng viên hướng dẫn:..................................................................................... .......................................................................................................................................... Ý kiến của giảng viên hướng dẫn (đề nghị ghi rõ yêu cầu bắt buộc học viên phải hoàn thành khi kết thúc chuyên đề nghiên cứu): .................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cán bộ hướng dẫn Học viên …………………………………. …………………………………. PHÒNG KHCN, HT&SĐH
nguon tai.lieu . vn