Xem mẫu

  1. Biểu 03/CS-XNK BÁO CÁO NĂM Đơn vị nhận báo cáo: Ban hành theo Quyết định HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU - Phòng Thống Kê Quận 1 Số 158/2003/QĐ-TCTK ngày 14/3/2003 của HÀNG HÓA - Phòng 49, Số 47 Lê Duẩn-Quận 1 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Năm) Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 2 năm sau Mã số thuế của doanh nghiệp 1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................................... 2. Địa chỉ doanh nghiệp: ……………………..…………..………………………...……………………….. 3. Ngành sản xuất kinh doanh chính: .................................................................................................................. 3. Loại hình doanh nghiệp: ....................................................................................................................................... Tổng số Mã số Đơn vị tính Lượng A B C D 1 TỔNG TRỊ GIÁ (1+2) (FOB) 1 Xuất khẩu trực tiếp Tr.đó: XK ủy thác cho DN khác Mặt hàng/nước hàng đến (*) - Mặt hàng ... /nước ... Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác Ghi theo đơn vị tính của - Mặt hàng ... /nước ... hàng hóa Tr.đó: XK uỷ thác cho DN khác ... 2 Ủy thác xuất khẩu Mặt hàng (*) ... Người lập biểu Người kiểm tra biểu (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
  2. Đơn vị nhận báo cáo: - Phòng Thống Kê Quận 1 - Phòng 49, Số 47 Lê Duẩn-Quận 1 Mã số thuế của doanh nghiệp ............................... …...……………………….. ................................................. ....................................................... Tổng số Giá trị (1000USD) 2 ........ ngày.. . tháng ... năm... Giám đốc doanh nghiệp (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)
nguon tai.lieu . vn