Xem mẫu

  1. BiÓu 02/CS­XNK Báo cáo tháng Đơn vị nhận báo cáo: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh   Hoạt động nhập khẩu + Phòng Thống Kê Quận 1, sè 156&158/2003/Q§­TCTK  ngµy  hàng hoá 47 Lê Duẩn, ĐT: 8.291.478 13&14/3/2003 Tháng…… năm 200.... Số Fax: 8.275.800 cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc Thèng  kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 12 sau  th¸ng b¸o c¸o Mã số thuế doanh nghiệp 1. Tên đơn vị: _________________________________________________ 2. Ngành sản xuất kinh chính: _____________________________________ 3. Loại hình doanh nghiệp: _______________________________________ 4. Địa chỉ văn phòng: ___________________________________________________________________ 5. Số điện thoại liên lạc: ________________ Người liên hệ: ___________________________________ Cộng dồn từ đầu năm Thực hiện tháng báo Dự tính tháng tiếp đến cuối tháng báo cáo theo Mã số Đơn vị tính cáo Trị giá Trị giá Trị giá Lượng Lượng Lượng (1000USD) (1000USD) (1000USD) A B C 1 2 3 4 5 6 A. TỔNG TRỊ GIÁ (1+2) (CIF) 1000USD 1. Nhập khẩu trực tiếp Trong đó: NK uỷ thác cho DN khác " 2. Uỷ thác nhập khẩu B. Mặt hàng, nhóm hàng NK chủ yếu " 1. Sữa và sản phẩm sữa: 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 2. Dầu mỡ động thực vật Tấn - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 3. Bột mỳ " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 4. Thực phẩm chế biến 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 5. Thức ăn gia súc và NPL chế biến " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 6. Phụ liệu thuốc lá " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 7. Xăng dầu Tấn - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 8. Hóa chất 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 9. Tân dược " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 10. Nguyên phụ liệu SX tân dược " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 11. Phân bón Tấn - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 13. Sơn và NPL sản xuất sơn 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 13.Thuốc trừ sâu và nguyên liệu " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác
  2. Cộng dồn từ đầu năm Thực hiện tháng báo Dự tính tháng tiếp đến cuối tháng báo cáo theo Mã số Đơn vị tính cáo Trị giá Trị giá Trị giá Lượng Lượng Lượng (1000USD) (1000USD) (1000USD) A B C 1 2 3 4 5 6 14. Chất dẻo Tấn - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 15. Bột giấy " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 16. Giấy " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 17. Bông xơ " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 18. Tơ, xơ, sợi dệt " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 19. Vải may mặc 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 20. Phụ liệu hàng may mặc " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 21. Phụ liệu giày dép " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 22. Sắt thép Tấn - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 23. Kim loại thường khác " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 24. Hàng điện tử 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 25. Máy tính và linh kiện " - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 26. Ô tô các loại (kể cả LKĐB) Chiếc - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác Tr/đó: + Loại 12 chỗ ngồi trở xuống " - Tđó: Nhập Uthác cho DN khác + Ô tô vận tải " - Tđó: Nhập Uthác cho DN khác 27. Xe máy (kể cả LKĐB) Chiếc - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 28. Máy móc, TB, PT khác 1000USD - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác 1000USD 29. Hàng hóa khác - Tđó: Nhập uỷ thác cho DN khác * Ghi chú: Mặt hàng nhập khẩu: dòng trên tính toàn bộ khối lượng, giá trị nhập khẩu của doanh nghiệp, bao gồm nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác nhập khẩu, giống như phần tính tổng trị giá. Những ô màu đen không cần ghi. Người lập biểu Người kiểm tra biểu Quận 1, ngày …..… tháng……. năm...…. (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
  3. Cộng dồn từ đầu năm Thực hiện tháng báo Dự tính tháng tiếp đến cuối tháng báo cáo theo cáo Người lập biểu Người số ểm n vị biểu Mã ki Đơ tra tính Quận 1, ngày …..… tháng……. năm...…. (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Lượng Trị giá Giám đốc doanh nghiượp Lượng Trị giá L ệ ng Trị giá (1000USD) (1000USD) (1000USD) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) A B C 1 2 3 4 5 6
nguon tai.lieu . vn