Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính 72. Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính - Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm quyền. - Bước 3: Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. + Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên nhà thầu trúng thầu; b) Giá trúng thầu; c) Hình thức hợp đồng; d) Thời gian thực hiện hợp đồng; đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có). + Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể + Số lượng hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể
  2. - Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ kế hoạch tài chính - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: + Phê duyệt; văn bản xác nhận; bản cam kết - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có - Mẫu số 1: Đơn dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Mẫu số 2: Giấy uỷ quyền - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 3: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công trong nước - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 4: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công nước ngoài - Quyết định số 521/2007/ QĐ-BKH - Mẫu số 6: Danh mục hợp đồng tương tự đã thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 7: Danh mục hợp đồng tương tự đang thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 8: Kê khai kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 9: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 10: Bảo lãnh dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Đấu thầu số 65/2005/QH11 ngày 12/12/2005; có hiệu lực ngày 01/04/2006 + Nghị định 58/2008/N Đ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Xây dựng theo Luật Xây dựng; có hiệu lực 29/5/2008. + Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Mẫu số 01 ĐƠN DỰ THẦU , ngày tháng năm __
nguon tai.lieu . vn