Xem mẫu

  1. Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Đơn vị làm Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, xây lắp và mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu của đơn vị làm Chủ đầu tư và báo cáo thẩm định của đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt 1. kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu; xây lắp, mua sắm hàng hoá dưới 01 tỷ đồng); Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư phê duyệt gói thầu chào hàng cạnh tranh
  3. Tên bước Mô tả bước dưới 01 tỷ đồng. 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Báo cáo kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư 2. - Báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không