Xem mẫu

  1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị được giao làm chủ đầu tư và đơn vị được giao 1. nhiệm vụ thẩm định trình báo cáo về kế hoạch đấu thầu và báo cáo thẩm định KHĐT; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 2. Chính phủ phê duyệt KHĐT. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập KHĐT (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa 2. thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có)) 3. Báo cáo thẩm định KHĐT Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn