Xem mẫu

  1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Người quyết định đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Người được người quyết định đầu tư ủy quyền Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người quyết định đầu tư (Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các cấp; HĐQT, Giám đốc doanh nghiệp) hoặc người được ủy quyền. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định; Trường hợp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của cơ quan Chính phủ.
  2. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước - Chủ đầu tư trình HSMT - Cơ quan, tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định 1. HSMT - Người có thẩm quyền phê duyệt HSMT 2.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Báo cáo thẩm định HSMT Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không