Xem mẫu

  1. Bài ki m tra gi a kỳ Môn: Phê bình tác ph m VHNT trên báo chí bài : Phê bình v k ch: 100 phút cu i cùng c a Hàn M c T -------- 1. 100 phút cu i cùng c a Thi sĩ trăng Hàn M c T - thi sĩ tài hoa b c m nh, ư c m nh danh là thi sĩ c a trăng. Ngư i ta bi t n ông không ch v i nh ng v n thơ “ iên” mà ngư i ta cũn bi t n ông b i ông là m t thi sĩ b c m nh. ó cú r t nhi u c c t c ph m VHNT kh c nhau núi v Hàn M c T như b phim Hàn M c T c a Hóng phim TH TP H Ch Minh, c c v k ch, c c bài ph b nh, bài h t….. và gi ây m t l n n a chúng ta ư c th y m t con ngư i Hàn M c T qua v k ch hình th c a Nhà h t Tu i tr “ 100 phút cu i cùng c a Hàn M c T ” 100 phút … n au V i nh ng ai yêu Hàn M c T và yêu thơ c a ông s 1 l n n a th y ư c s ph n và tâm h n thơ c a thi sĩ qua v k ch h nh th “ 100 phỳt cu i c ng c a Hàn M c T ” do oàn k ch 3 Nhà hát tu i tr trình di n. ây là m t v k ch v i s k th p y sáng t o gi a k ch và thơ c a o di n NSND Lê Hùng. V k ch tái hi n l i 100 phút cu i cùng c a thi sĩ trăng trư c khi ông i vào c i vĩnh h ng v i 4 ph n r r t : nh m nh - au thương - iên lo n - Vĩnh h ng, g n v i cu c i c a thi sĩ tài hoa, b c m nh. nh m nh ó giao cho ng v a chào i ó là m t nhà thơ nhưng r i cũng nh m nh y ó khi n nhà thơ m c m t căn b nh nan y lúc b y gi : b nh phong. au ơn, cô ơn ông ph i xa vũng tay yêu thương c a gia nh, xa r i t nh y u v i nh ng giai nhõn vào tr i phong, nơi c u r i linh h n c a nh ng con ngư i không may m n b m c b nh. Qu n quai, au kh , s ng trong cô ơn, lo âu và s hói, nhưng trong sâu th m tâm h n c a ông l i là nh ng yêu thương sâu l ng, nh ng nh thương v m t tình yêu v i nh ng giai nhân. ó cũng chính là lúc khát v ng s ng, khát v ng sáng t o c a ông dâng lên m nh m , c bi t hơn n a, nó như bùng lên d d i khi ông b ng b t g p ánh trăng, tâm h n 1
  2. thi sĩ thăng hoa, l n át n i au th xác và l i nh ng bài thơ tuy t v i. Và r i ngư i ta ó t ng ng m t t n g i kh c Thi sĩ c a trăng. R i n 1 ngày kia, trăng v , bóng giai nhân r i cũng nh t nhũa cũng là lỳc thi nhõn tr v v i Chỳa. Xem v k ch, khán gi s th y l i nh ng câu thơ hay tuy t v i c a Hàn M c T , m i ph n s kh c h a l i cu c s ng c a nhà thơ khi ph i ch u s giày vũ n au gi a tõm h n và th x c và ch nh trong nh ng v t vó iên lo n y nh ng v n thơ “ iên” ó ra i, và s ng mói cho n ngày nay. "Tôi ng i dư i b n i nư ng Mơ Ti ng rú ban êm r ng bóng m Ti ng rỳ lũng t i x v súng Rung t ng kh ng kh , b t vi l Ai i l ng l ng trên làn nư c V i l i ai ng i kh t c nh t i?” R i "L a tr i ai d t v i ai căng? Ai th chim bay n Qu ng H ng? Và ai gánh máu i trên tuy t M nh o da c u ng m n nang” 4 ph n c a v k ch ó th hi n ư c s cô ơn n t t cùng c a thi sĩ nhưng ó m i ch là s cô ơn trong cu c s ng mà không th hi n ư c s cô ơn trong sáng tác c a ông. M t v n n a c n nói n ây ó là v n c m th c tôn giáo. Ni m tin vào Chúa và s c u r i linh h n c a Chúa ó nõng và là i m t a cho con ngư i. trong tr i phong, s chăm sóc t n t nh c a c c bà sơ cũng như s ng c m b nh t t c a nh ng ngư i b n h i ó th c s là m t s ng viên l n lao cho Hàn M c T . Chính c m th c tôn giáo ó là ngon ngu n th i bùng ng n l a khát khao và am mê sáng t o trong tõm h n thi nhõn. Thành công và dư âm V k ch có m t i m khác bi t so v i các v k ch khác, ó là có n3 di n viên th hi n vai Hàn M c T : m t là thi nhân Hàn M c T (Công Dũng), 2
  3. m t là th xác c a Hàn M c T (Hoàng Tùng) và m t là linh h n c a thi nhân (Như Lai). 3 di n viên, 3 nhân cách khác nhau, nhưng th t ra nó là m t, chính v th ó x y ra s u tranh, gi ng xé gi a linh h n và th xác, h u qu là s au n n t t cùng c a thi nhân. “ Ai cũng cho m nh là quan tr ng, nhưng thân xác mà kh ng cú linh h n th thõn x c ó li u có ph i là con ngư i. Linh h n mà không có thân xác th linh h n bi t trỳ ng nơi âu…”. Kh ng ph nh n s c g ng h t s c c a c c ngh sĩ khi vào vai di n c a m nh, nhưng dư ng như c m giác r ng h v n chưa th t s di n úng v i tên g i c a th lo i v k ch, ó là k ch h nh th . L i tho i v n nhi u hơn ngôn ng h nh th , và cú chăng ngôn ng h nh th mà v k ch c p n ây ch ng có g ngoài ng tác th hi n s au n, co dúm ngư i khi b nh t t dày vũ ng, và áng lý ra ó là n i au c a th xác ch không ph i là con ngư i thi ca trong Hàn M c T . S gi ng x gi a th xác và tâm h n, s au n t t cùng c a Thi nhân Thu hút và h p d n khán gi nh t có l là âm nh c c a v k ch, chính âm nh c ó gúp ph n t o n n s thành c ng c a v di n. Nú l i n tư ng sâu trong lũng kh n gi và õm nh c là y u t h tr c l c cho ngh sĩ l t t ư c tâm tr ng, c m xúc c a nhân v t, ưa l i cho khán gi nhi u ám nh. i m c bi t n a c a v k ch chính là nh ng câu thơ c a thi nhân trong m i ph n c a v k ch, nh ng câu thơ ư c th hi n qua m t gi ng c Hu m áp, truy n c m, giúp khán gi c m nh n r hơn v thơ ông. Ngh thu t c a v k ch còn m t y u t n a kh ng th c p n ó chính là ngh thu t nude. M t th nude ngh thu t ch không ph i thô t c, t m thư ng. Khán gi s b t g p c nh nh ng giai nhân p tuy t v i và tinh khi t 3
  4. dư i ánh trăng. R i r t nhi u nh ng khung c nh p, c nh lóng m n ó ư c th hi n trên sân kh u, nó v a mang v p lung linh, huy n o v a liêu trai. V p lung linh, tinh khi t c a giai nhân dư i ánh trăng Có th nói, m t góc nào ó v k ch ó thành c ng, b i th c ra nh ng ngư i làm ra v k ch này cũng ch t cho v k ch m t cái tên là K ch h nh th nhưng l i ch là th nghi m mà th i. V y th thành c ng c a v k ch như v y là áng k , b i v i công chúng c a chúng ta hi n nay k ch h nh th là m t c i g ó hoàn toàn m i m ./. 4
nguon tai.lieu . vn