Phay thuận phay nghịch

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      24      0
Mã tài liệu hnh5tq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả 3 3 Loại file PPT Số trang 11 Dung lượng 0.39 M Lần tải 1 Lần xem 24
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tham khảo sách 'phay thuận phay nghịch', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY MOÂN HOÏC: COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO KHUOÂN MAÃU Nhoùm thöïc hieän: Nhoùm 6
 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO KHUOÂN MAÃU PHAY THUAÄN-PHAY NGHÒCH ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÑÒNH NGHÓA PHAY  Phay laø phöông phaùp gia coâng caét goït trong ñoù duïng cuï caét quay troøn taïo ra chuyeån ñoäng caét.Chuyeån ñoäng tieán dao thoâng thöôøng do maùy,cuõng coù khi do dao hoaëc caû maùy vaø dao cuøng thöïc hieän theo caùc höôùng khaùc nhau.Coù 2 phöông phaùp phay ñoù laø phay thuaän vaø phay nghòch. (coâng ngheä cheá taïo maùy-trang 266- Phay STOP PLAY GS TS Traàn Vaên Ñòch) ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH PHAY THUAÄN-PHAY NGHÒCH  Phay thuaän: Laø quaù trình phay khi chieàu quay cuûa dao vaø chieàu tieán cuûa baøn maùy cuøng chieàu nhau.  Phay nghòch: Laø quaù trình phay khi chieàu quay cuûa dao vaø chieàu tieán cuûa baøn maùy ngöôïc chieàu nhau. ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Sô ñoà phaân boá löïc Phay thuaän: ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Sô ñoà phaân boá löïc Phay nghòch: ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 7. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Moät soá phim öùng duïng 2 phöông phaùp phay Phim 1 Phim 2 Phim 3 Reset ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 8. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÖU ÑIEÅM  PHAY THUAÄN  PHAY NGHÒCH  Chieàu saâu caét giaûm daàn do  Gia coâng thoâ ñaït naêng ñoù caûi thieän ñöôïc ñoä nhaùm suaát cao. vaø giaûm thieåu meû dao.  Khoù meû dao do caét chi tieát  Coù theå keùo daøi tuoåi beàn dao töø moûng ñeán daøy. leân 50%.  Ñöôïc duøng roäng raõi. Nhaát  Löïc caét luoân ñeø leân chi tieát laø ñoái vôùi maùy cuõ do neân cheá taïo ñoà gaù deã daøng khöû ñöôïc ñoä rô cuûa vaø reû hôn. maùy…  Nhieät caét töông ñoái ít vaø coù xu  Ít va ñaäp, maùy chaïy eâm höôùng giaûm daàn. hôn. ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 9. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NHÖÔÏC ÑIEÅM PHAY THUAÄN PHAY NGHÒCH  Va ñaäp maïnh khi caét, do  Thaønh phaàn löïc caét luoân chieàu daøy caét töø daøy ñeán moûng. Deã meû dao, tuoåi thoï coù xu höôùng keùo chi tieát maùy thaáp. leân neân löïc keïp lôùn.  Chæ gia coâng ñöôïc khi maùy  Phoi coù theå bò keït giöõa coù boä khöû ñoä rô vaø cheâm raêng dao vaø beà maët gia baøn maùy ñöôïc sieát chaët. coâng, gaây trôû ngaïi cho  Khoù gia coâng chi tieát coù lôùp vieäc caét goït. voû cöùng,chi tieát ñuùc,theùp  Coù hieän töôïng tröôït khi caùn noùng...…… löôïng chaïy dao nhoû. ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 10. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TAØI LIEÄU THAM KHAÛO  Cô sôû coâng ngheä cheá taïo maùy-Nguyeãn Ngoïc Ñaøo,Hoà Vieát Bình,Phan Minh Thanh \ÑH SPKT tp HCM. Coâng ngheä cheá taïo maùy-GS TS Traàn Vaên Ñòch\NXB Khoa Hoïc & Kyõ thuaät. Thöïc haønh cô khí Tieäân Phay Baøo Maøi-NXB Ñaø Naüng Kyõ thuaät Phay-NXB Ñaø Naüng ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM
 11. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO KHUOÂN MAÃU ÑÒNH NGHÓA ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay thuận phay nghịch

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
hnh5tq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
Nguyên lý máy, thiết kế máy, kỹ thuật phay, role, robot tự hành
Loại file
PPT
Số trang
11
Dung lượng
0.39 M
Lần xem
24
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Phay-thua-n-phay-nghi-ch.PPT[0.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT