Phay thanh răng nghiêng

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      78      0
Mã tài liệu 7a7otq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyễn Thị Giỏi Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 78
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

+ Bước 1: chọn dao đúng số liệu + Bước 2: chọn chế độ ca81g n, s, t + Bước 3: lắp dao, lắp chi tiết lên máy + Bước 4: chạm dao và ăn đúng chiều sâu cắt, và cho dao ăn hết chiều dài răng, lùi dao về vị trí ban đầu

  1. BAØI 16 PHAY THANH RAÊNG NGHIEÂNG
  2. Moân hoïc: Phay TRÖÔØNG ÑHSPKT THÖÏC HAØNH PHAY Maõ MH : KHOA CTM Tín chæ : BM:Thöïc haønh ngheà PHAY THANH RAÊNG NGHIEÂNG Baøi taäp : 17 module 2 24 100 16 β=10° 3,2 Dung sai: ± 0,1 1 THANH RAÊNG NGHIEÂNG C45 1 30 x 105 SL Teân goïi Baûn veõ soá Vaät lieäu STT Kích thöôùc phoâi Ghi chuù THANH RAÊNG NGHIEÂNG Tæ leä: 1:1
  3. PHAY THANH RĂNG THẲNG NGHIÊNG 1. CÁC THONG SỐ HÌNH HỌC CỦA THANH RĂNG NGHIÊNG Bước răng : pc m .π ts = = n cos β cos β Bước răng t n = mn .π Chiều cao đỉnh răng :h’ = mn Chiều cao chân răng :h” = 1,167.mn Chiều cao răng :h = h’ +h” = 2,167.mn Bán kính góc lượn chân răng : R ≤ 0,4.mn
  4. TRƯỜNG HỢP GIA CÔNG PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG NGẮN PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG DÀI Phay thanh răng trên máy phay vạn năng. Chọn Dao Phay: Dao số 8 (đối với bộ dao phay Môđun 8 con) Dao số 1 (đối với bộ dao phay Pitch 8 con)
  5. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG NGẮN Sau khi tinh toaùn caùc thoâng soá hình hoïc cuûa thanh raêng : mn .π ts = Trong ñoù: cos β t n = mn .π t s böôùc maët ñaàu t n böôùc phaùp tuyeán mn = m s . cos β mn ms = cos β mn moâ ñun thaät m s moâ ñun maët ñaàu β goùc xoaén TRÌNH TU GIA CONG
  6. •Trinh Töï Gia Coâng: ü Böôùc 1: Choïn dao ñuùng soá hieäu ü Böôùc 2: Choïn cheá ñoä caét n, s, t. ü Böôùc 3: Laép dao, laép chi tieát leân maùy ü Böôùc 4: Chaïm dao vaø aên ñuùng chieàu saâu caét, vaø cho dao aên heát chieàu daøi raêng, luøi dao veà vò trí ban ñaàu ü Böôùc 5:Môû khoùa haõm baøn maùy, dòch chuyeån baøn maùy ñuùng böôùc raêng, haõm baøn maùy laïi vaø tieán haønh caét raêng keá tieáp cho ñeán khi hoaøn thaønh ü Böôùc 6: Döøng maùy vaø thaùo chi tieát gia coâng, laáy ba vôù Chuù yù: khi laép phoâi leân EÂ toâ ta phaûi so EÂ toâ song song vôùi truïc dao ngang vaø sau ñoù xoay EÂ toâ 1 goùc β
  7. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGHIÊNG DÀI Chuù yù : Khi phay thanh raêng nghieâng daøi ta phaûi tính caùc baùnh raêng thay theá , sau ñoù ta xoay baøn maùy ñi goùc vaø dòch chuyeån baøn maùy theo böôùc maët ñaàu

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay thanh răng nghiêng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7a7otq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
Giáo dục đào tạo, giáo trình cao đẳng đại học, giáo trình xây dựng, Phay thanh răng nghiêng, thông số hình học của thanh răng nghiêng
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
Lần xem
78
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Phay-thanh-rang-nghieng.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT