Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      31      0
Mã tài liệu cb7otq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyễn Thị Giỏi Loại file PDF Số trang 39 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 31
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Hệ thống lỗ: + Là tập hợp các kiểu lắp mà trong đó độ hở hoặc độ dôi của kiểu lắp được hình thành bằng cách ghép các trục khác nhau với lỗ cơ bản

 1. Baøi taäp 4 Phay raõnh vuoâng Treân maùy phay vaïn naêng
 2. Phay raõnh vuoâng 1. Khaùi nieäm veà caùc loaïi raõnh 2. Caùc loaïi dao duøng ñeå gia coâng raõnh vuoâng 3. Caùc phöông phaùp gia coâng raõnh vuoâng 4. Phöông phaùp ño vaø kieåm tra 5. Dung sai laép gheùp 6. Caùc böôùc chuaån bò 7. Trình töï gia coâng 8. Caùc daïng sai hoûng 9. An toaøn lao ñoäng 10. Nhöõng ñieàu caàn bieát
 3. KHAÙI NIEÄM VEÀ CAÙC LOAÏI RAÕNH Raõnh t Raõnh vuoâng Raõnh mang caù
 4. Raõnh vuoâng Raõnh mang caù Raõnh T
 5. CAÙC LOAÏI DAO PHAY DUØNG ÑEÅ GIA COÂNG RAÕNH VUOÂNG CAÁU TAÏO VAØ ÑAËC ÑIEÅM DA O PH DAO AY N GO PHA ÙN Y ÑÓA
 6. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG RAÕNH VUOÂNG TREÂN MAÙY PHAY NGANG TREÂN MAÙY PHAY ÑÖÙNG
 7. Duïng cuï ño vaø kieåm tra Caên maãu Thöôùc keïp Thöôùc ño saâu Ca líp
 8. Caùc loaïi thöôùc keïp
 9. Duïng cuï ño saâu Thöôùc ño saâu
 10. Duïng cuï kieåm tra - caên maãu
 11. Duïng cuï kieåm tra - calip
 12. Caùc phöông phaùp ño vaø kieåm tra 1. Caùc phöông phaùp ño: Ño tröïc tieáp Ño giaùn tieáp Ño phaân tích 2. Caùc phöông phaùp kieåm tra Duøng Calíp Duøng caên maãu
 13. Heä thoáng dung sai laép gheùp 1. Heä thoáng loã: Laø taäp hôïp caùc kieåu laép maø trong ñoù ñoä hôû hoaëc ñoä doâi cuûa kieåu laép ñöôïc hình thaønh baèng caùch gheùp caùc truïc khaùc nhau vôùi loå cô baûn Mieàn dung sai cuûa truïc Ñöôøng 0 Mieàn dung sai cuûa loã cô baûn
 14. Heä thoáng dung sai laép gheùp 1. Heä thoáng truïc: Laø taäp hôïp caùc kieåu laép maø trong ñoù ñoä hôû hoaëc ñoä doâi cuûa kieåu laép ñöôïc hình thaønh baèng caùch gheùp caùc loå khaùc nhau vôùi truïc cô baûn Mieàn dung sai cuûa loã Ñöôøng 0 Mieàn dung sai cuûa truïc cô baûn
 15. Dung sai Sai leäch a döông b cc j de Ñöôøng 0 d e ff km n f g gh pr st u vx Sai leäch y z za z z b c aâm Sai leäch döông z j zz yz b c uvx ff gh p rs t a d e ef g k mn c Ñöôøng 0 Sai leäch c b d a aâm
 16. kieåu LAÉP GHEÙP
 17. Caùc böôùc chuaån bò I. Ñoïc baûn veõ 2. Chuaån bò phoâi 3. Chuaån bò maùy 4. Chuaån bò dao 5. Chuaån bò ñoà gaù 6. Chuaån bò duïng cuï ño vaø kieåm tra 7. Chuaån bò duïng cuï phuï
 18. Trình töï gia coâng 1. Laép ñoà gaù leân baøn maùy 2. Laép dao vaøo truïc chính 3. Gaù chi tieát leân ñoà gaù 4. Ñieàu chænh maùy (s ; t ; v) 5. Chænh dao ngay taâm chi tieát gia coâng 6. Phay thoâ raõnh roäng 11,5mm & saâu 4,5mm 7. Ño vaø kieåm tra raõnh 8. Gia coâng raõnh ñuùng kích thöôùc vaø yeâu caàu kyõ thuaät 9. Laáy bavôù, kieåm tra, thaùo chi tieát
 19. Caùc daïng sai hoûng 1. Raõnh khoâng ñuùng kích thöôùc 2. Raõnh khoâng ñaït yeâu caàu veà ñoä boùng 3. Raõnh khoâng song song vôùi caïnh ñaùy 4. Raõnh khoâng naèm ngay giöõa chi tieát
 20. An toaøn lao ñoäng 1. Khoâng ñöôïc duøng tay hay gæe ñeå phuûi phoi khi maùy ñang hoaït ñoäng 2. Khoâng ñöôïc ño hoaëc kieåm tra chi tieát khi maùy ñang hoaït ñoäng 3. Khoâng ñöôïc thay ñoåi toác ñoä khi maùy ñang hoaït ñoäng

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
cb7otq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
:Công nghệ phay, phay mặt phẳng, phay mặt nghiêng, phay bậc, phay song song, phay vuông góc, phay vạn năng
Loại file
PDF
Số trang
39
Dung lượng
Lần xem
31
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Phay-ranh-vuong-tren-may-phay-van-nang.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT