Phay rãnh tròn

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      40      0
Mã tài liệu eb7otq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyễn Thị Giỏi Loại file PDF Số trang 30 Dung lượng Lần tải 3 Lần xem 40
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Khái niệm: đây là một loại dao dùng để gia công các mặt định hình hở có đường sinh và đường chuẩn thẳng, thông thường được chế tạo bằng thép gió. Độ chính xác về hình dáng của chi tiết gia công tùy thuộc vào đó chính xác về hình dáng của dao

 1. Moân hoïc Phay BAØI TAÄP 5 PHAY RAÕNH TROØN TREÂN MAÙY PHAY VAÏN NAÊNG NAÈM NGANG
 2. PHAY RAÕNH TROØN I. Khaùi nieäm veà maët ñònh hình II. Ñaëc ñieåm-Caáu taïo cuûa caùc loaïi dao phay ñònh hình III. Phöông phaùp phay ñònh hình IV. Caùc loaïi dao phay cung troøn V. Duïng cuï ño vaø kieåm tra VI. Caùc böôùc chuaãn bò VII. Trình töï gia coâng VIII. Caùc daïng sai hoûng IX. An toaøn lao ñoäng X. Nhöõng ñieàu caàn bieát
 3. khaùi nieäm veà maët ñònh ñònh hình Maët ñònh hình kín h hôû òn h hìn M aët ñ
 4. Phöông phaùp phay ñònh hình 1. Phay maët ñònh hình kín: * Ñieàu khieån baèng tay theo ñöôøng laáy daáu * Duøng maâm quay * Duøng maãu cheùp hình * Duøng maùy phay cheùp hình 2. Phay maët ñònh hình hôû: * Duøng dao phay ñònh hình
 5. DAO PHAY DUØNG ÑEÅ GIA COÂNG CUNG troøn 1. Khaùi nieäm: Ñaây laø moät loaïi Dao duøng ñeå gia coâng caùc maët ñònh hình hôû coù ñöôøng sinh vaø ñöôøng chuaån thaúng, thoâng thöôøng ñöôïc cheá taïo baèng theùp gío. Ñoä chính xaùc veà hình daùng cuûa chi tieát gia coâng tuyø thuoäc vaøo ñoä chính xaùc veà hình daùng cuûa Dao 2. Phaân loaïi: * Dao phay cung troøn loài * Dao phay cung troøn loõm
 6. Duïng cuï ño vaø kieåm tra 1. DUÏNG CUÏ ÑO * Thöôùc keïp * Thöôùc ño saâu 2 DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA * Raäp ño cung
 7. CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ 1. ÑOÏC BAÛN VEÕ 2. CHUAÃN BÒ PHOÂI 3. CHUAÃN BÒ MAÙY 4. CHUAÃN BÒ DAO 5. CHUAÃN BÒ ÑOÀ GAÙ 6. CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ ÑO & KIEÅM TRA 7. CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ PHUÏ
 8. TRÌNH TÖÏ GIA COÂNG 1. LAÉP ÑOÀ GAÙ LEÂN BAØN MAÙY 2. LAÉP DAO VAØO TRUÏC CHÍNH 3. GAÙ CHI TIEÁT LEÂN ÑOÀ GAÙ 4. ÑIEÀU CHÆNH MAÙY 5. CHÆNH DAO NGAY TAÂM CHI TIEÁT GIA COÂNG 6. PHAY THOÂ RAÕNH SAÂU 4,5mm 7. ÑO VAØ KIEÅM TRA RAÕNH 8. GIA COÂNG TINH RAÕNH ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC & YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT 9. KIEÅM TRA, THAÙO CHI TIEÁT, LAÙY BA VÔÙ
 9. CAÙC DaïNG SAI HOÛNG 1. RAÕNH KHOÂNG ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC 2. RAÕNH KHOÂNG ÑAÏT YEÂU CAÀU VEÀ ÑOÄ BOÙNG 3. RAÕNH KHOÂNG SONG SONG 4. RAÕNH KHOÂNG NGAY TAÂM CHI TIEÁT
 10. AN TOAØN LAO ÑOÄNG 1. KHOÂNG ÑÖÔÏC DUØNG TAY HAY GIEÕ ÑEÃ PHUÛI PHOI TREÂN BEÀ MAËT CHI TIEÁT ÑANG GIA COÂNG 2. KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑO HOAËC KIEÅM TRA CHI TIEÁT KHI MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG 3. KHOÂNG ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI TOÁC CAÉT GOÏT KHI MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG
 11. NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT 1. TRÖÔÙC KHI TIEÁN HAØNH GIA COÂNG CAÀN PHAÛI KIEÅM TRA XEM HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ COÙ CÖÙNG VÖÕNG CHÖA. 2. NHÔÙ ÑAËT MIEÁNG GIAÁY MOÛNG VAØO GIÖÕA DAO VAØ CHI TIEÁT KHI CANH CHÆNH TAÂM 3. ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH CHIEÀU SAÂU CAÉT PHAÛI DI CHUYEÃN CHI TIEÁT TÖØ TÖØ LEÂN KHI DAO ÑANG QUAY. 4. NEÂN THÖÏC HIEÄN ÑÖÔØNG CHUYEÃN DAO KHOÂNG GIAÙN ÑOAÏN ÑEÅ ÑAÏT ÑÖÔÏC ÑOÄ BOÙNG SUOÁT CHIEÀU DAØI RAÕNH 5. ÑEÅ NGÖØNG MAÙY: PHAÛI TAÉT TÖÏ ÑOÄNG BAØN MAÙY, ÑÖA BAØN MAÙY TRÔÕ LAÏI VÒ TRÍ BAN ÑAÀU ROÀI TAÉT MAÙY
 12. Gia coâng raõnh baùn nguyeät
 13. Dao CAÉT raõnh baùn nguyeät
 14. Gia coâng cung troøn loài
 15. Dao CAÉT CUNG troøn loài
 16. Maùy phay vaïn naêng naèm ngang
 17. Maùy phay ngang
 18. Duïng cuï ño saâu
 19. Thöôùc keïp

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay rãnh tròn

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
eb7otq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
tài liệu xây dựng, Phay rãnh tròn, phương pháp phay định hình,bài giảng xây dựng,công nghệ phay,phay nằm ngang.
Loại file
PDF
Số trang
30
Dung lượng
Lần xem
40
Lần tải
3
 
LINK DOWNLOAD

Phay-ranh-tron.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT