Phay CNC , chương 2

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      95      0
Mã tài liệu nnzqtq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyen Van Dau Loại file PDF Số trang 47 Dung lượng Lần tải 4 Lần xem 95
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Lời nói đầu II-Sơ đồ khối của chương trình NC III-Chương trình NC trong hệ thống CIM IV-Trình tự thực hiện (Ví dụ) V-Chương trình chính và chương trình con trong MTS VI-Chương trình chính và chương trình con trong S840C 1-Quy ước cấu trúc chương trình Chính trong S840C 2-Quy ước cấu trúc chương trình con trong S840C 3-Quy ước lưu File chương trình Chính và chương trình Con 2-Từ lệnh, địa chỉ, mã lệnh, gía trị VII-Cấu trúc của một câu lệnh NC......

 1. Modul II / Tr. 19 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Phaàn II Kyõ thuaät laäp trình Phay CNC Theo DIN 66025 vôùi MTS ISO 30 ( Phaàn caên baûn ) N.Q.Ñ/ 01-2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul II / Tr. 20 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL MUÏC LUÏC Muïc luïc I-Lôøi noùi ñaàu 27 II-Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC 28 III-Chöông trình NC trong heä thoáng CIM 29 IV-Trình töï thöïc hieän (Ví duï) 31 V-Chöông trình chính vaø chöông trình con trong MTS 32 VI-Chöông trình chính vaø chöông trình con trong S840C 33 1-Quy öôùc caáu truùc chöông trình Chính trong S840C 33 2-Quy öôùc caáu truùc chöông trình con trong S840C 33 3-Quy öôùc löu File chöông trình Chính vaø chöông trình Con 33 2-Töø leänh, ñòa chæ, maõ leänh, gía trò 34 VII-Caáu truùc cuûa moät caâu leänh NC 34 1-Caâu leänh NC 34 VIII-Boä leänh ñieàu khieån caùc chöùc naêng maùy 35 1-Khôûi ñoäng vaø ngöøng truïc chính 36 2-Leänh thay ñoåi duïng cuï caét 36 3-Leänh taét, môû bôm nöôùc töôùi nguoäi 36 4-Leänh taïm ngöøng chöông trình 36 5-Leänh keát thuùc chöông trình 36 6-Leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc trong moät maët phaúng 38 7-Xoùa caùc leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc 38 8-Vaän toác tieán baøn, löôïng chaïy dao 39 9-Soá voøng quay cuûa truïc chính 39 10-Thay ñoåi duïng cuï caét 39 IX-Boä maø leänh chöông trình NC theo DIN 66025 40 1-Haønh trình chaïy dao nhanh, thaúng, khoâng caét goït-G00 42 2-Haønh trình chaïy dao thaúng vôùi F aán ñònh tröôùc-G01 44 3-Chaïy dao theo ñöôøng troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà-G02 46 4-Chaïy dao theo ñöôøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà-G03 48 5-Baøi taäp ví duï laäp trình cho G02 vaø G03 49 7-Chaïy dao theo ñöôøng thaúng vôùi toïa ñoä cöïc G11 51 8-G/c theo ñöôøng troøn thuaän chieàu kim ñoàng hoà vôùi toïa ñoä cöïc-G12 52 N.Q.Ñ/ 01-2001
 3. Modul II / Tr. 21 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL MUÏC LUÏC 9-G/c theo ñöôøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vôùi toïa ñoä cöïc-G13 53 10- Chöông trình chính vaø chöông trình con trong MTS 54 11-Leänh goïi chöông trình con-G22 56 12-Leänh laäp laïi moät ñoaïn chöông trình-G23 57 a)Xoùa hieäu chænh baùn kính dao G40 vôùi tuøy choïn ra dao G45 59 b)G40 vôùi tuøy choïn ra dao theo cung 1/2-G46 59 14-Xoùa hieäu chænh baùn kính dao-G40 59 15-Hieäu chænh beân traùi-G41 vaø beân phaûi ñöôøng gia coâng-G42 61 16-Hieäu chænh dao vôùi caùc tuøy choïn vaøo dao 63 a)Hieäu chænh dao khoâng duøng tuøy choïn vaøo dao 63 b)Hieäu chænh dao cuøng tuøy choïn vaøo dao song song 63 c)Hieäu chænh dao cuøng tuøy choïn vaøo dao vôùi cung 1/2 63 e)Hieäu chænh dao cuøng tuøy choïn vaøo dao vôùi cung 1/4 63 18-Di chuyeån goác toïa ñoä töông ñoái - nhoùm leänh töø G58 ñeán G59 65 17-Di chuyeån goác toïa ñoä tuyeät ñoái - nhoùm leänh töø G54 ñeán G57 65 19-Xoùa caùc chöùc naêng di chuyeån goác toïa ñoä - G53 65 N.Q.Ñ/ 01-2001
 4. Modul II / Tr. 22 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL VÍ DUÏ MINH HOÏA 1 C B Maët caét B-B 35 ,7 3 5 1 C Maët caét C-C B 5 1 Maët caét A-A Ø24 30 62 10 22 A R8 R12 3 12 R4 70 65 Ø6x6 54 6 48 R5 35 30 13 8 5 5 A 5 13 35 45 77 92 100 Ngöôøi veõ Kieåm tra VÍ DUÏ MINH HOÏA - 1 N.Q.Ñ/ 01-2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Tæ leä Hình 1: Ví duï minh hoïa Lôùp : Tôø soá :
 5. Modul II / Tr. 23 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Phieáu coâng taùc PHIEÁU COÂNG TAÙC - Teân chi tieát : VÍ DUÏ MINH HOÏA 1 - Kích thöôùc phoâi: 70 x 100 x 30 - Vaät lieäu : C45 - Ngöôøi thöïc hieän : MTS projeck - Lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thieát bò keïp Teân thieát bò keïp Kyù hieäu Ghi chuù Eto moät haøm coá ñònh MAXKFX 160 Chieàu cao haøm keïp 45 Trình töï gia coâng Teân böôùc gia coâng Teân vaø Kyù hieäu dao Thoâng soá coâng ngheä - Vc = 30 m/ph Dao Phay truï maët ñaàu Þ40 Böôùc 1: - Fz = 0.1 MS-40.0/063K 030 ISO 1641 -n = 240 v/ph Phay ñöôøng bao ngoaøi - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 2: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ12 - Fz = 0.1 Phay hoác R8 MS-12.0 / 053L 030 ISO 1641 -n = 800 v/ph - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 3: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ12 Phay hoá 4 goùc bo cung R7 - Fz = 0.1 MS-12.0 / 053L 030 ISO 1641 -n = 800 v/ph 22 x 47 x 6 - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 4: - Vc = 30 m/ph Dao Phay ngoùn Þ8 Phay raõnh 3 D - Fz = 0.1 MS-08.0 / 030L 030 ISO 1641 34 x 8 x ( 5 x 1 ) -n = 1200 v/ph - M8 = Töôùi nguoäi Böôùc 5: Khoan, laû 6 loã Þ6 Löôõi laû mieäng loã Þ8 x 900 - Vc = 30 m/ph - Fz = 0.1 caùch ñeàu treân voøng loã Þ24 Löôõi Khoan Þ6 -n = 1600 v/ph – Saâu 6 DR-06.00 / 028 030 ISO 235 - M8 = Töôùi nguoäi - Toïa ñoä thay dao : X : -50 Y : 50 Z : 100 N.Q.Ñ/ 01-2001
 6. Modul II / Tr. 24 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Phöông aùn gaù keïp Phöông aùn gaù keïp Haøm coá ñònh Löïc keïp N.Q.Ñ/ 01-2001
 7. Modul II / Tr. 25 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Tra cöùu cheá ñoä caét Tính toaùn soá voøng quay vaø löôïng chaïy dao Vc Vaän toác caét Vc Vf Vaän toác chaïy dao Soá voøng quay n= πd d Ñöôøng kính dao phay n Soá voøng quay dao phay fz Löôïng chaïy dao voøng Vaän toác chaïy dao vf = n . fz . z z Soá raêng cuûa dao phay Caùc trò soá cho vaän toác caét Vc m/phuùt vaø löôïng chaïy dao raêng fz mm/ raêng dao phay Duïng cuï phay Daïng Theùp khoâng Theùp hôp kim Gang ñuùc Hôïp kim Kim loaïi giacoâng hôïpkim Rm tôùi Rm Rm tôùi tôùi ñoàng nheï 700 N/mm2 tôùi750N/ 1000N/mm2 180 HB mm2 Phay truï Dao phay baèng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...210 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,1...0,15 0,1...0,3 0,1...0,25 0,15...0,2 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 200...300 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,1...0,15 0,1...0,15 0,1...0,15 Dao phay vôùi löôõi caét hôïp kim Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,2...0,4 0,1...0,2 0,15 Tinh Vc 100...200 100...200 80...150 100...160 150...400 400...120 0 fz 0,05...0,15 0,05...0,15 0,03...0,1 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08 Phay truï maët ñaàu Dao phay baèng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...210 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,15 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 200...300 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 Dao phay vôùi löôõi caét hôïp kim Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,8...0,15 01,...0,2 Tinh Vc 100...300 100...300 80...150 100...160 150...400 400...120 0 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,06...0,15 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08...0,1 5 Phay maët ñaàu Löôõi caét hôïp kim Thoâ Vc 80...150 80...150 60...120 70...120 150...400 350...800 N.Q.Ñ/ 01-2001 fz 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,1...0,3 0,8...0,15 01,...0,2 Tinh Vc 100...300 100...300 80...150 100...160 150...400 400...120 0 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,06...0,15 0,1...0,2 0,05...0,1 0,08...0,1 5
 8. Modul II / Tr. 26 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Tra cöùu cheá ñoä caét Caùc trò soá cho vaän toác caét Vc (m/phuùt), löôïng chaïy dao raêng fz(mm/raêng dao phay)vaø löôïng chaïy dao voøng Vf(mm/phuùt) Theùp. . . Daïng gia Rm tôùi Rmtôùi Gang ñuùc Hôïp kim Kim loaïi Duïng cuï phay Rm tôùi 700 coâng 750 1000 tôùi 180HB ñoàng nheï N/mm2 N/mm2 N/mm2 Dao phay ngoùn Dao phay baènh theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,05...0,1 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,02...0,1 0,07...0,2 0,05...0,2 0,04...0,2 Dao phay baèng hôïp kim Thoâ Vc 80...120 80...120 60...100 80...120 120...300 200...800 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,06...0,1 0,08...0,1 0,06...0,1 5 5 5 5 Tinh Vc 100...150 100...150 80...120 80...120 150...300 1200 fz 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,04...0,1 0,06...0,1 0,06...0,1 Dao phay dóa 3 maët caét Dao phay baèng theùp gioù Thoâ Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,1...0,2 0,1...0,15 0,1...0,15 0,15...0,3 0,2...0,3 0,2...0,3 Tinh Vc 30...40 25...30 15...20 20...25 60...150 150...250 fz 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 0,07...0,2 0,07...0,2 0,07...0,2 Dao phay baèng hôïp kim Thoâ Vc 100...180 100...160 80...120 80...120 120...300 200...800 fz 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,15...0,3 0,1...0,2 Tinh Vc 120...250 120...250 100...150 100...160 150...300 300...800 fz 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,2 0,1...0,3 0,1...0,2 Phay caét ñöùt Dao phay baèng theùp gioù Chieàu saâu caét Vc 45...50 35...40 25...40 25...45 100...200 200...400
 9. Modul II / Tr. 27 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Lôøi noùi ñaàu I - Lôøi noùi ñaàu Ñeå coù theå gia coâng ñöôïc moät chi tieát treân caùc loaïi maùy caét goït kim loaïi NC hoaëc CNC thì chöông trình gia coâng laø moät trong nhöõng ñieàu caàn thieát phaûi coù . Vaäy chöông trình gia coâng laø gì? Caàn phaûi coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå laäp chöông trình gia coâng vaø laäp chöông trình gia coâng nhö theá naøo? Nhöõng vaán ñeà neâu treân ñöôïc taïm giaûi thích nhö sau: Chöông trình gia coâng laø ngoân ngöõ giao tieáp giöõa maùy vaø ngöôøi söû duïng ñeå thöïc hieän moät yù ñoà taïo daùng naøo ñaáy. Vieäc vieát chöông trình döïa treân cô sôû söû duïng caùc quy öôùc laø caùc maãu töï vaø soá ñöôïc dieãn taû theo moät quy luaät naøo ñaáy tuøy theo maùy vaø heä ñieàu khieån maø maùy ñöôïc trang bò. Ñieàu kieän ñeå vieát chöông trình gia coâng do vaäy maø ngöôøi laäp trình phaûi naém ñöôïc quy öôùc vaø am hieåu quy luaät dieãn taû moät caùch thích hôïp. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø ngöôøi laäp trình cho troïn nghóa thì phaûi am hieåu ñöôïc maùy ( Keå caû nhöõng ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa noù ) seõ thöïc hieän chöông trình do mình laäp. Ñeå taêng tieän nghi cho vieäc laäp trình gia coâng, ngaøy nay ngöôøi ta söû duïng nhieàu caùc phaàn meàm CNC chuyeân duïng coù khaû naêng bieân dòch ñöôïc nhieàu loaïi ngoân ngöõ maùy, giao tieáp vaø ñieàu khieån deã daøng qua söï trôï giuùp cuûa maùy vi tính. Trong giaùo trình naøy, chuùng toâi trình baøy kyõ thuaät laäp trình cô baûn baèng phöông phaùp phoå thoâng duøng vôùi MTS - ISO 30 qua söï giao tieáp vaø trôï giuùp cuûa phaàn meàm CNC coù teân laø MTS Top CAM vaø MTS TopMill. Baûn veõ chi tieát Motor truïc chính Baûng ñieàu khieån Laäp trình NC Tuû ñieàu khieån Taûi hoaëc nhaäp chöông trình NC vaøo maùy Ñieàu khieån vaø giaùm saùt quùa trình gia coâng qua ñieàu khieån CNC N.Q.Ñ/ 01-2001 Cô caáu Ño haønh trình THAØNH PHAÅM truyeàn daãn ñoäc laäp
 10. Modul II / Tr. 28 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC II - Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC Caùc thoâng soá hình hoïc Caùc thoâng soá coâng ngheä .Bieân daïng cuûa chi tieát G/c .Caùc thoâng soá veà dao cuï .Caùc phaàn töû taïo daùng .Vaän toác caét .Caùc loã vaø heä loã .Löôïng chaïy dao .Caùc cung troøn, raõnh thoaùt .Soá voøng quay Tôø maãu duøng ñeå laäp trình NC Caâu Caùc thoâng tin veà ñöôøng Caùc thoâng tin veà coâng ngheä Löu chöông trình Taïo taäp tin vaø taûi Nhaäp chöông trình vaøo baèng baêng ñuïc loã chöông trình qua maùy maùy qua baøn ñieàu khieån Ñieàu khieån NC Ñieàu khieån CNC MAÙY COÂNG CUÏ NC VAØ CNC N.Q.Ñ/ 01-2001 Hình 1: Sô ñoà khoái cuûa chöông trình NC
 11. Modul II / Tr. 29 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chöông trình NC trong heä thoáng CIM III- Chöông trình NC trong heä thoáng CIM LAÄP KEÁ HOAÏCH LAÄP LUAÄN CHÖÙNG VAØ THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA PC CHUAÅN BÒ LAÄP TRÌNH NC ÑIEÀU KHIEÅN VAØ KIEÅM TRA CKS N.Q.Ñ/ 01-2001 Hình 2: Chöông trình NC trong heä thoáng CIM
 12. N.Q.Ñ/ 01-2001 BAÛN VEÕ PHOÂI THOÂ Dao cuï QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SÔ ÑOÀ GAÙ KEÏP PHÖÔNG AÙN SÖÛ DUÏNG DAO MAÙY CNC Ñieàu chænh maùy KEÏP CHAËT Gia coâng KYÕ THUAÄT CHÖÔNG TRÌNH NC XAÙC ÑÒNH W Ño kieåm Phay CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL THAØNH PHAÅM Kieåm tra chaát löôïng HÌnh 3: Chöông trình NC trong moái quan heä hình thaønh saûn phaåm Modul II Quùa trình KYÕ THUAÄT PHAY CNC Modul II / Tr. 30 hình thaønh saûn phaåm
 13. Modul II / Tr. 31 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Trình töï thöïc hieän IV - Trình töï thöïc hieän ( Ví duï ) * Nghieân cöùu baûn veõ. * Laäp quy trình coâng ngheä ñôn giaûn goàm: - Phöông aùn gaù keïp. - Phöông aùn söû duïng dao. ⇒ Coâng vieäc chuaån bò - Tính toaùn cheá ñoä caét. vaø laäp trình - Trình töï gia coâng. * Vieát chöông trình NC. * Moâ phoûng treân maùy vi tính vôùi MTS Software. * Bieân dòch töø MTS sang S840C. * Taûi chöông trình NC qua maùy Phay CNC vôùi Xmit * Moâ phoûng kieåm tra treân maùy Phay CNC. ⇒ Gia coâng thöû * Gia coâng thöû treân maùy Phay. * Hieäu chænh vaø löu chöông trình. ⇒ Löu tröõ. 1- Haønh trình thöïc cuûa dao 5 25 40 10 20 40 30 10 N.Q.Ñ/ 01-2001 10 20 40 10
 14. Modul II / Tr. 32 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chöông trình chính vaø chöông trình con V- chöông trình chính vaø chöông trình con trong moâ phoûng Phay vôùi MTS 1 - Chöông Chöông trình chính laø moät chöông trình NC ñöôïc löu giöõ trong trình CHÍNH thö muïc do ngöôøi duøng ñònh nghóa vaø ñöôïc ñaët teân theo quy öôùc teân File vôùi : - Phaàn teân: Toái ña laø 19 kyù töï, laø chöõ hoaëc soá vaø khoâng bao goàm kyù töï laï nhö daáu chaám(.), daáu gaïch cheùo ( \ hoaëc / ), daáu (:). - Phaàn môû roäng: Toái ña laø 3 kyù töï - Do chöông trình töï ñaët theo quy öôùc sau. - Keát thuùc chöông trình CHÍNH vôùi leänh M30 Ví duï: - AAAAA.FNC: Chöông trình chính daønh cho Phay. - BBBBB.DNC: Chöông trình chính daønh cho Tieän. 2 - Chöông Chöông trình CON cuõng laø moät chöông trình NC ñöôïc aùb trình CON duïng ñeå moâ taû moät beà maët hay moät bieân daïng, moät nhoùm beà maët hay moät nhoùm bieân daïng ñöôïc phaân boá mang tính quy luaät. Chöông trình CON toàn taïi song song vôùi chöông trình CHÍNH vaø ñöôïc löu döôùi teân File laø: Ví duï: - Ua1b2.FNC: Chöông trình CON daønh cho Phay. - Ub3c4.DNC: Chöông trình CON daønh cho Tieän. - Keát thuùc chöông trình CON vôùi leänh M99 Toàn taïi song song vôùi chöông trình chính coù nghóa laø chöông trình con vaø chöông trình chính ñöôïc löu giöõ cuøng trong moät thö muïc coâng taùc. N.Q.Ñ/ 01-2001
 15. Modul II / Tr. 33 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Chöông trình chính vaø chöông trình con VI- chöông trình chính vaø chöông trình con trong moâ phoûng Phay S840C 1- Quy öôùc caáu truùc chöông trình Chính trong S840C. - Teân File: Theo quy öôùc chuaån. - Teân chöông trình Chính: %MPF... * %: Kyù hieäu môû ñaàu chöông trình. * MPF: Main Program File - Chöông trình Chính. * ...: Soá cuûa chöông trình Chính. - Keát thuùc chöông trình Chính : M30 2- Quy öôùc caáu truùc chöông trình con trong S840C - Teân File: Theo quy öôùc chuaån. - Teân chöông trình con: %SPF... * %: Kyù hieäu môû ñaàu chöông trình. * SPF: Sub Program File - Chöông trình Con. * ...: Soá cuûa chöông trình Con. - Keát thuùc chöông trình Con : M17 3- Quy öôùc löu File chöông trình Chính vaø chöông trình Con. - File chöông trình Chính vaø File chöông trình Con phaûi ñöôïc löu tröõ trong cuøng moät thö muïc. N.Q.Ñ/ 01-2001
 16. Modul II / Tr. 34 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Caáu truùc caâu leänh NC Ñòa chæ vaø soá cuûa caâu leänh Ñieàu kieän ñöôøng, leänh chaïy dao. Toïa ñoä cuûa ñieåm ñích Vaän toác tieán baøn - löôïng chaïy dao Soá voøng quay truïc chính Soá cuûa duïng cuï caét / Vò trí cuûa dao trong oå tích dao Caùc chöùc naêng cuûa maùy nhö chieàu quay cuûa truïc chính, taét môû nöôùc töôùi nguoäi, . . . Hình 4 : Caùc töø leänh trong moät caâu leänh NC VII - Caáu truùc cuûa moät caâu leänh NC Khaùc vôùi maùy coâng cuï vaïn naêng - maùy coâng cuï CNC ñöôïc ñieàu khieån baèng chöông trình soá. Söï ñieàu khieån maùy qua caùi goïi laø chöông trình NC ñeå thöïc hieän moät böôùc coâng vieäc naøo ñaáy ñöôïc vieát baèng moät boä maõ leänh - thoâng qua ñoù vieâc gia coâng chi tieát ñöôïc töï ñoäng thi haønh. 1- Caâu leänh NC Trong moät chöông trình NC bao goàm nhieàu caâu leänh vaø trong moät caâu leänh laïi bao goàm nhieàu töø leänh. Caùc caâu leänh ñöôïc baét ñaàu baèng chöõ N vaø ñöôïc ñaùnh soá ñeå ñònh danh. 2- Töø leänh, ñòa chæ, maõ leänh, gía trò. Trong moät caâu leänh goàm coù moät hay nhieàu töø leänh, moãi moät töø leänh laïi bao goàm moät ñòa chæ laø moät chöõ caùi keøm theo moät maõ leänh hoaëc moät gía trò ñònh löôïng hay gía trò ñònh tính. Ví duï: N110 G01 X60 M08 Soá caâu leänh Töø leänh Töø leänh Töø leänh Töø leänh Töø leänh Töø leänh N.Q.Ñ/ 01-2001 Ñòa chæ Maõ leänh Ñòa chæ Gía trò Ñòa chæ Gía trò
 17. Modul II / Tr. 35 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Boä leänh ñieàu khieån caùc chöùc naêng maùy VIII- Boä leänh ñieàu khieån caùc chöùc naêng maùy. Kyù hieäu YÙ nghóa M00 Taïm ngöøng chöông trình M02 Keát thuùc chöông trình M03 Khôûi ñoäng truïc chính, quay chieàu phaûi M04 Khôûi ñoäng truïc chính, quay chieàu traùi M05 Ngöøng truïc chính M06 Kích hoaït heä thoáng thay dao M07 Môû bôm töôùi nguoäi 1 M08 Môû bôm töôùi nguoäi 2 M09 Taét caùc bôm töôùi nguoäi M30 Keát thuùc chöông trình M80 Taét caùc chöùc naêng laäp trình ñoái xöùng M81 Laäp trình ñoái xöùng qua truïc Y M82 Laäp trình ñoái xöùng qua truïc X M83 Ñoåi daáu truïc Z - Ñoái xöùng trong Z qua maët phaúng chöùa goác toïa ñoä M84 Ñoái xöùng ñoàng thôøi qua 2 truïc X vaø Y M85 Ñoái xöùng qua Y vaø Ñoåi daáu truïc Z M86 Ñoái xöùng qua X vaø Ñoåi daáu truïc Z M99 Keát thuùc chöông trình con F Löôïng chaïy dao ( mm/phuùt ) S Soá voøng quay ( Voøng/phuùt ) T Leänh thay ñoåi dao N.Q.Ñ/ 01-2001
 18. Modul II / Tr. 36 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Boä leänh ñieàu khieån caùc chöùc naêng maùy 1- Khôûi ñoäng vaø ngöøng truïc chính. - M03 Khôûi ñoäng truïc chính, quay Phaûi - thuaän chieàu kim ñoàng hoà. - M04 Khôûi ñoäng truïc chính, quay Traùi - ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. - M05 Taïm ngöøng truïc chính. 2- Leänh thay ñoåi duïng cuï caét. - M06 Kích hoaït heä thoáng thay ñoåi duïng cuï caét nhö heä thoáng thuûy löïc ñieàu khieån keïp ruùt coái gaù dao, ñieàu khieån tay maùy thay ñoåi dao. 3- Leänh taét, môû bôm nöôùc töôùi nguoäi. - M07 Khôûi ñoäng bôm nöôùc töôùi nguoäi thöù nhaát. - M08 Khôûi ñoäng bôm nöôùc töôùi nguoäi thöù hai. - M09 Taét taát caû caùc bôm töôùi nguoäi. 4- Leänh taïm ngöøng chöông trình. - M00 Taïm ngöøng chöông trình ñeå ño kieåm - thöôøng aùb duïng khi chaïy thöû chöông trình. 5- Leänh keát thuùc chöông trình. - M30 Leänh keát thuùc chöông trình chính, taét taát caû caùc chöùc naêng boå sung nhö taét truïc chính, taét bôm nöôùc töôùi nguoäi, xoùa boû ñònh nghóa gia coâng ñoái xöùng, xoùa boû caùc leänh di chuyeån hoaëc quay goác toïa ñoä vaø trôû veà ñaàu chöông trình. - M02 Trong Phay CNC thì leänh M02 coù chöùc naêng töông ñöông vôùi leänh M30. - M99 Leänh keát thuùc chöông trình con, trôû ra chöông trình chính vaø thöïc hieän caâu leänh tieáp theo ngay sau noù. * Löu yù : N.Q.Ñ/ 01-2001 Trong moät caâu leänh NC chæ ñöôïc söû duïng toái ña laø 3 leänh M
 19. Modul II / Tr. 37 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Gia coâng ñoái xöùng Chöông trình ví duï vôùi chöùc naêng N90 G0 X20 Y30 leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc Y N95 G1 Z-6 N100 X90 N105 X20 Y75 N110 Y30 N115 G0 Z2 N120 M81 N90 G0 X20 Y30 N95 G1 Z-6 N100 X90 N105 X20 Y75 N110 Y30 Hình 5: Gia coâng ñoái xöùng toïa ñoä X qua truïc Y Chöông trình ví duï vôùi chöùc naêng leänh gia coâng ñoái xöùng vaø chöông trình con Hình 6: Gia coâng ñoái xöùng toïa ñoä Y qua truïc X Chöông trình ví duï vôùi chöùc naêng leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc X,Y vaø leänh laëp laïi moät ñoaïn chöông trình N90 G0 X20 Y30 N95 G1 Z-6 N100 X90 N105 X20 Y75 N110 Y30 N115 G0 Z2 N.Q.Ñ/ 01-2001 N120 M84 N125 G23 O90 Q115 Hình 7: Gia coâng ñoái xöùng toïa ñoä qua truïc X vaø truïc Y
 20. Modul II / Tr. 38 Modul II KYÕ THUAÄT Phay CNC KYÕ THUAÄT PHAY CNC vôùi MTS TopCAM vaø MTS TopMILL Gia coâng ñoái xöùng 6- Leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc trong moät maët phaúng Vôùi nhoùm leänh töø M81 ñeán M86 chuùng ta coù theå gia coâng ñoái xöùng qua truïc toïa ñoä moät nhoùm loã khoan, moät bieân daïng. - Ñoái xöùng qua truïc Y thì toïa ñoä X ñoåi daáu vaø ñoåi leänh hieäu chænh R dao töø G42 sang thaønh G41.( Hình 15 ) - Ñoái xöùng qua truïc X thì toïa ñoä Y ñoåi daáu vaø ñoåi leänh hieäu chænh R dao töø G42 sang thaønh G41. ( Hình 16 ) - Ñoái xöùng qua truïc X,Y thì toïa ñoä X vaø toaï ñoä Y cuøng ñoåi daáu vaø leänh hieäu chænh R dao vaãn ñöôïc giöõ nguyeân. ( Hình 17 ) Cuù phaùp: - M81 Ñoái xöùng caùc toïa ñoä X qua truïc Y. - M82 Ñoái xöùng caùc toïa ñoä Y qua truïc X. - M83 Ñoåi daáu cuûa toïa ñoä Z. - M84 Ñoái xöùng ñoàng thôøi caùc toïa ñoä X vaø Y qua truïc X vaø Y. - M85 Ñoái xöùng qua truïc Y vaø ñoåi daáu toïa ñoä Z. - M86 Ñoái xöùng qua truïc X vaø ñoåi daáu toïa ñoä Z. * Löu yù * Sau caùc leänh ñoái xöùng khoâng nhaát thieát phaûi vieát laïi ñoaïn chöông trình moâ taû bieân daïng caàn gia coâng ñoái xöùng maø chuùng ta coù theå söû duïng leänh laëp laïi moät ñoaïn chöông trình G23 nhö hình 7. * Khi thöïc hieän laäp trình ñoái xöùng neân di chuyeån goác toïa ñoä veà taâm ñoái xöùng. * Phaûi keát thuùc vieäc laäp trình gia coâng ñoái xöùng vôùi M80. 7- Xoùa caùc leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc Vôùi leänh M80, taát caû caùc leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc ñang hieän haønh seõ bò xoùa chöùc naêng - heä toïa ñoä seõ ñöôïc traû veà nhö tröôùc khi chöa aùb duïng caùc leänh gia coâng ñoái xöùng qua truïc. N.Q.Ñ/ 01-2001

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay CNC , chương 2

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
nnzqtq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
Kỹ thuật,công nghệ,cơ khí,chế tạo máy,hàn
Loại file
PDF
Số trang
47
Dung lượng
Lần xem
95
Lần tải
4
 
LINK DOWNLOAD

Phay-CNC-A-chuong-2.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT