PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      94      0
Mã tài liệu 5a7otq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyễn Thị Giỏi Loại file PDF Số trang 38 Dung lượng Lần tải 2 Lần xem 94
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

- Khi phay trên máy phay ngang sử dụng dao phay đĩa phảI xoay bàn máy đúng góc xoắn ß để rãnh cắt có đúng biên dạng dao.Chiều xoay phải phù hợp vớI hướng xoắn. - Phay răng xoắn trên bánh răng trụ là việc phay rãnh xoắn định hình trên mặt trụ kết hợp với việc chia độ.

 1. CHUYÊN NGÀNH PHAY BÀI 14 PHAY BÁNH RĂNG XOẮN
 2. PHAY BÁNH RĂNG XOẮN I. Phương pháp phay rãnh xoắn a) Các dạng rãnh xoắn b) Nguyên tắc phay rãnh xoắn c) Tính toán truyền động d) Lắp bánh răng thay thế e) Xoay bàn máy f) Sai hỏng và cách khắc phục II. Phay bánh răng xoắn Phay bánh răng xoắn Thông số bánh răng xoắn Bài tập thực hiện Các tính toán cần thiết Trình tự thực hiện Đề phòng tai nạn
 3. CÁC DẠNG RÃNH XOẮN
 4. NGUYÊN TẮC PHAY RÃNH XOẮN Chi tiết Vít me bàn máy Bánh răng thay thế
 5. TÍNH TOÁN TRUYỀN ĐỘNG Chi tiết Bánh răng thay thế Vít me bàn máy S = π.d . tan α α = Góc rãnh xoắn π.d ß = Góc xoay bàn máy tan ß = S S = Bước xoắn α = 90 0 − ß i = Tỉ số truyền của đầu phân độ Z1 Pv .i Pv = Bước vít me bàn máy = Z2 S Z1 = Số răng bánh răng chủ động (Z1, Z3) Z2 = Số răng bánh răng bị động (Z2, Z4)
 6. Thí dụ 1: Một dao phay trụ xoắn có ß = 25 0 Z = 9 răng, d = 80 mm Cho i = 40, Pv = 6 mm Tìm bước xoắn S, bộ bánh răng thay thế và ntq GiảI: α = 90 0 − ß = 90 0 − 25 0 = 65 0 S = π.d . tan α = π.80 mm . tan 65 0 = 539 mm ≈ 540 mm Z1 Pv .i 6.40 240 4 32 = = = = = Z2 S 540 540 9 72 i 40 4 12 Ntq = = =4 =4 T 9 9 27
 7. Thí dụ 2: Một chi tiết có d = 40 mm được phay 6 rãnh xoắn có bước xoắn S = 40 mm Cho: i = 40; Pv = 6 mm Tìm góc xoay bàn ß, bộ bánh răng thay thế và Ntq S 40 GiảI: tan α = = = 0 ,318471; α = 17 ,40 0 π.d π.40 ß = 90 0 − α = 90 0 − 17 ,40 0 = 72 ,20 0 Z1 Pv .i 6.40 3.2 96.56 = = = = Z2 S 40 1 32.28 i 40 2 16 Ntq = = =6 =6 T 6 3 24
 8. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Lắp một cặp bánh răng Z1= Bánh răng Trục phụ đầu bị động phân độ Zw= Bánh răng trung gian Tay quay Vít me bàn máy bànmáy Z1= Bánh răng chủ động
 9. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Lắp 2 cặp bánh răng Z4 Z2 Z3 Z1
 10. LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ Từ thí dụ 2: Trạc bánh răng Z1 và Z3 = bánh răng chủ động Z2 và Z4 = bánh răng bị động Z1 = 96 răng lắp ở trục vít me bàn máy Z2 = 32 răng lắp trên trạc bánh răng ăn khớp vớI Z1 Z3 = 56 răng lắp chung trục vớI Z2 Z4 = 28 răng lắp ở trục phụ đầu phân độ được kéo bởI Z3 qua 2 bánh răng trung gian Zw có số răng bất kỳ 1 hay 2 bánh răng trung gian để đổI Trục phụ đầu phân độ chiều quay của chi tiết Trục vít me bàn máy
 11. Bộ bánh răng thay thế MỗI đầu phân độ vạn năng có một bộ bánh răng thay thế gồm các bánh răng có số răng như sau: 24 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 56 – 64 – 72 – 80 – 84 – 86 – 96 - 100
 12. XOAY BÀN MÁY Trên máy phay ngang vạn năng Khi phay trên máy phay ngang sử dụng dao phay đĩa phảI xoay bàn máy đúng góc xoắn ß để rãnh cắt có đúng biên dạng dao. Chiều xoay phảI phù hợp vớI hướng xoắn Xoắn trái Xoắn phải Hướng xoắn được quy ước: đặt đứng chi tiết lên, rãnh xoắn đi lên phía trái là xoắn trái và ngược lại
 13. Trên máy phay đứng Phay rãnh xoắn trên máy phay đứng và sử dụng dao phay ngón không cần phảI xoay bàn máy
 14. Trong trường hợp góc xoắn ß lớn hơn 45o •Sử dụng đầu phay đặc biệt Phay trục vít vớI đầu phay đặc biệt trên máy phay HURON (Pháp)
 15. SAI HỎNG VÀ CÁCH ĐỀ PHÒNG Daïng sai hoûng Nguyeân nhaân vaø caùch ñeà phoøng 1. Höôùng xoaén khoâng -Laép baùnh raêng sai (moät hoaëc hai baùnh raêng ñuùng trung gian). Neân phay tröôùc moät lôùp moûng ñeå kieåm tra höôùng xoaén. 2. Böôùc xoaén sai -Tính toaùn sai hoaëc laép sai vò trí caùc baùnh raêng. Neân phay tröôùc moät lôùp moûng ñeå kieåm tra goùc xoaén 3. Daïng cuûa raõnh sai -Choïn dao sai hoaëc xoay baøn maùy khoâng ñuùng goùc ñoä. Kieåm tra kyõ tröôùc khi phay 4. Beà maët raõnh khoâng -Dao cuøn hoaëc choïn cheá ñoä caét sai (v thaáp nhaãn quaù, S cao quaù), hoaëc do rung ñoäng nhieàu. Maøi beùn dao kòp thôøi, xem laïi baûng cheá ñoä caát, kieåm tra heä thoáng maùy vaø ñoà gaù. Coá ñònh baøn maùy phöông Z vaø phöông Y.
 16. PHAY BÁNH RĂNG XOẮN Phay răng xoắn trên bánh răng trụ là việc phay rãnh xoắn định hình trên mặt trụ kết hợp với việc chia độ
 17. THÔNG SỐ BÁNH RĂNG XOẮN mn PS Module tieáp tuyeán mS = = cos ß cos ß Pn π.m n Böôùc tieáp tuyeán PS = = cos ß cos ß Z .m n Ñöôøng kính voøng chia d = mS .Z = cos ß d π.d Soá raêng Z = = mS PS Pn Module phaùp tuyeán mn = = mS . cos ß Hai bánh răng xoắn truyền π động giữa 2 trục song song: Böôùc phaùp tuyeán Pn = π.m n = PS . cos ß Có cùng góc xoắn ß Ñöôøng kính ñaáu raêng d d = d + ( 2 .m n ) hướng xoắn ngược chiều nhau d1 + d 2 Khoaûng caùch taâm a = Có cùng module pháp tuyến 2 mn Góc ß = 8 … 200
 18. Bài tập thực hiện Phay một bánh răng xoắn trái có các thông số sau: mn = 1,75 Z = 17 ß = 18o Xoắn trái
 19. Phay một bánh răng xoắn trái có các thông số sau: - mn = 1,75 - Z = 17 - ß = 18o Các tính toán cần thiết mn 1,75 1,75 ms = = o = = 1,84 cos ß cos 18 0 ,951 D = m s .Z = 1,84.17 = 31,28 mm De = D + 2 mn = 31,28 mm + (2.1,75 ) = 34 ,78 mm h = 2 ,167.mn = 2 ,167.1,75 = 3 ,792 mm α = 90 o − ß = 90 o − 17 o = 73 o S = π.D. tan α = π.31,28. tan 73 o = 321,26 mm ≈ 320 mm Z t Pv .i 6 mm .40 240 48 = = = = Zg S 320 mm 320 64 i 40 6 ntq = = =2 T 17 17
 20. Trình tự thực hiện 1. Cặp tốc, lắp phôi giữa 2 chuôi nhọn của đầu chia và ụ động trên máy phay ngang vạn năng.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

PHAY BÁNH RĂNG XOẮN

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
5a7otq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
tài liệu xây dựng, phay bánh răng xoắn, tính toán truyền động,phay rãnh xoắn,tính toán truyền động,cơ khí chế tạo máy.
Loại file
PDF
Số trang
38
Dung lượng
Lần xem
94
Lần tải
2
 
LINK DOWNLOAD

PHAY-BANH-RANG-XOAN.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT