Xem mẫu

 1. Phát tri n website báo ti n phong i n t trên cơ s nghiên c u, kh o sát i tư ng b n c (Ph n 3) Chương 3: Hình th c th hi n trên báo Ti n Phong i n t I. c i m v hình th c trình bày trên báo i n t (so sánh v i báo in) 1.S khác bi t v cách trình b y trên báo in và trên báo i n t Trên báo in, h u h t các toà so n u s d ng ph n m m QuarkXpress, i m khác bi t l n nh t c a báo in là m t tác ph m báo chí ph i ư c t trong t ng th trang báo. C nh có th t do theo ý tư ng c a ho sĩ thi t k . Còn v i báo i n t , m i tác ph m là m t ch nh th hoàn ch nh n m c l p. Chính vì v y, khi ưa m t bài t báo in lên báo i n t , phóng viên ph i bóc t ph n m m dàn trang ưa lên báo chí. i u này nh hư ng t i lý thuy t i m nhìn c a c gi . Trên báo in, v trí inh c a trang báo ư c tính t trên góc trái, xu ng nhưng trên báo i n t , ph n u bài báo là quan tr ng nh t. M i tác ph m báo i n t ch ưc t trong tương quan v i bài báo khác khi n m trong cùng chuyên m c ho c ư c t các tít bài c nh nhau. M t bài báo n m trên trang báo là m t thành ph n trong t ng th nhưng v i m t tác ph m báo chí i n t , nó mang tính c l p tương i.
 2. Quy lu t c chúng c a c gi báo i n t ch là lư t ch không c. Tít bài là quan tr ng nh t, sau ó n sapô, nh và chú thích nh. Sau khi quan sát và ph ng v n s u m t s sinh viên, cho h c m t báo gi y và sau ó c báo m ng, h u h t m i ngư i khi c m báo gi y u có s bao quát c trang báo và chú ý vào bài inh, còn trên báo i n t , khi c gi ã click vào bài c n c, h không còn ý sang bài khác n a. V i báo i n t thì khi ã “ i ch ”, (ch n l a) bài c t c là ã có quá trình phân tích, chính vì v y, khi t các bài c nh nhau, tít bài là quan tr ng nh t. Tít bài cho ngư i c thông tin là h s ư c c cái gì và có c hay không. i u này là m t trong nh ng s khác nhau cơ b n khi biên t p bài t báo in lên website. Chính vì lý do ó mà khi biên t p bài, y u t c ng hư ng c a c trang báo không có, bù l i báo i n t l i có m t s i dây t p h p s c m nh r t l n ó chính là các ư ng link. 2.Các hình th c ư c s d ng trên báo ti n phong i n t H u h t các bài trên báo in u ư c ưa lên báo ti n phong i n t mà không có nhi u thay i v th lo i. N u có cũng ch là làm l i tít và vi t l i sapo. Chính vì v y, các th lo i báo chí trên báo in ư c chuy n sang báo i n t g n như nguyên v n. Tuy nhiên, v i các lo i bài t vi t ho c biên t p, th lo i ư c s d ng nhi u nh t là tin, tư ng thu t và bài ph n nh. Dư ng như khi vi t các phóng viên không quan tâm nhi u n th lo i, có m t tiêu chí t i cao ra v i phóng viên ó là vi t v i lư ng ch t i thi u th hi n n i dung t i a.
 3. Tin trên báo i n t thư ng là tin sâu kho ng 100-200 t v i 1 nh. Mô hình hình tháp ngư c ư c áp d ng tri t . 3. Giao di n c a báo Ti n Phong i n t : Khi kh o sát giao di n c a báo Ti n Phong i n t , tác gi niên lu n ã kh o sát ý ki n c a m t s SV trư ng H M thu t công nghi p. H u h t các sinh viên ư c h i u cho r ng giao di n trang ch c a Ti n Phong là khá p, n i b t cách ph i màu h p lý. Cách trình bày như hi n này chia trang màn hình làm 4 c t khá thân thi n và d tìm ki m thông tin. Kh o sát c gi báo Ti n Phong i n t , i u ư c khen l n nh t là màu s c và t c c, c bi t là công c tìm ki m c c nhanh và chính xác. V giao di n trang ch , vi c b trí nh bài n i b t chưa h p lý, nên anh inh l n hơn, chi m 2/3 trang màn hình là h p lý. Như hi n này quá nh . Theo k t qu ph ng v n sâu c a m t s sinh viên báo chí và sinh viên H M thu t công nghi p. Vi c nh bài bên trái không th t s có l i cho i m nhìn c a c gi . Có nh ng nh ư c dùng l i n 3 l n: trang ch , trang chuyên m c, và nh bài. Như v y d gây c m giác nhàm chán mà h u h t nh trên báo Ti n Phong i n t không ph i là nh p do chính phóng viên ch p. Ưu i m c a giao di n c a báo Ti n Phong i n t là n i b t, thân thi n v i ngư i s d ng, tuy nhiên, có m t s như c i m ư c ánh giá là chưa h p lý. ó là khi vào m i trang chuyên m c, ph i vào trang m i ra các thư m c con, khi t con tr chu t không ra ngay các thư m c. i u này làm gi m i tính l c ch n t c th i c a c gi . Có th so sánh v i báo Thanh Niên s th y rõ i u này: V i Báo Thanh niên i n t , ch c n t con tr vào m c c n c, thư m c con s hi n ra ngoài cho ngư i c l a ch n.
 4. Khi so sánh gi a báo Ti n Phong i n t và báo Thanh Niên, Tu i tr i n t , ph n l n ngư i ư c h i u ánh giá giao di n c a Ti n Phong n i b t và cach b trí n i dung cũng tr c quan, d hi u hơn. Tuy nhiên, m c c p nh t và ch t lư ng bài v n b ánh giá th p hơn các t báo kia. Tóm l i: V giao di n trình bày c a báo Ti n Phong i n t ư c c gi ánh giá tương i t t. V n b phàn nàn nhi u nh t là nh và chú thích nh. Theo i u tra c a tác gi khoá lu n, nh bên ph i là h p lý và thu n m t ngư i c hơn. Chú thích nh c a báo Ti n Phong i n t chưa ư c nhi u c gi hài lòng vi nhi u nh minh ho không nói lên n i dung gì, ôi khi chú thích không ăn nh p v i nh. IV. Nh n xét, ánh giá chung và xu t, ki n ngh T nh ng nghiên c u trên ây, tác gi niên lu n xin xu t m t vài ý ki n trong vi c xây d ng và hoàn thi n Website:http://www. Tienphong.com.vn 1.Giao di n: Báo Ti n Phong i n t nên hư ng t i tiêu chí: p, ti n ích p t c là b t m t, cũng như làm market m t t báo in, giao di n m t t báo i n t cũng c n ư c chú ý. Website c a các báo i n t l n trên th gi i như www.cnn.com; www.usatoday.com; www.bbc.com... u trình bày r t ơn gi n nhưng thu n ti n và sang tr ng. Trên trang nh t ăng m t b c nh p, kích thư c l n, menu các chuyên m c x p x p phía bên trái. tin chính nêu trang tr ng trên n a thanh cu n u tiên. Các tin khác ư c li t kê tiêu và r t chú ý t i a i m khoanh vùng i tư ng c gi . “Không nên dùng quá nhi u màu. Nên dành cho bài báo quan tr ng m t v trí p trên trang báo còn hơn là dùng màu s c nh n m nh t m quan tr ng c a
 5. nó. N u trên trang báo bài nào cũng ư c in màu s c s trên n n màu lúc xanh lúc thì trang báo s như m t t gi y in nháp, làm c gi l c hư ng không bi t b t ut âu. ng nên l m d ng màu s c” , l i khuyên trên c a Loic Hervouet trong cu n “Vi t cho c gi ” cũng có th áp d ng trong báo i n t . Quan tr ng khi thi t k giao di n là ph i ti n l i khi truy c p. Nhi u trang Web d u thông tin quá sâu khi n c gi không bi t b t ut âu. c gi v a là ngư i tìm ki m thông tin v a là ngư i l a ch n thông tin. Ph i bày “hàng” cho khéo c gi b t m t l a ch n món ngon nh t trong th c ơn mình ưa ra. ng th i cũng chú ý n t khóa c gi có th tìm ki m cái mà h ang c n khi tìm ki m t trang khác. Maket báo i n t khác báo in ch có th cho màu s c trung th c và hình nh sinh ng hơn. Báo Ti n Phong i n t nên c bi t chú ý n i u này níu m t c gi ngay t cái nhìn u tiên. Tuy nhiên, mà s c s c s cũng không ph i là m t i u nên l m d ng. M t s trang Web nư c ngoài như BBC, USA today thư ng ch n màu nên nh t, ít màu s c s t o c m giác d ch u cho c gi . C n có m t cái nhìn chi n lư c hơn ch n màu n n sao cho th ng nh t v i màu trên băng rôn, màu trong ho t ng qu ng cáo, màu áo trong ho t ng xã h i sau nay. M c ích là t o nên m t n tư ng màu c trưng. Nhìn th y màu ó là nghĩ ngay n t báo Ti n Phong! Trang m t là trang vô cùng quan tr ng, ó là b m t c a t báo- trang u tiên mà c gi s c- là m t i m g p mà n u ó s giúp c gi ti p t c c tiép t báo c a mình. c i m là c gi xem lư t th t nhanh, h ng thú năng ng. có m t trang ch t t c n chú ý m t s i m sau: Ch ra âu là tin chính, tin n i b t nh t trong ngày?
 6. Tin có nh m t ngư i nào không? Chú thích nh th t c n th n vì ó là cánh c a vào ngôi nhà y p thông tin mà chúng ta ang mu n cung c p h u c gi . a bàn x y ra tin ó, nh hư ng n ai? i u này c n chú ý có th cung c p s l a ch n cho c gi các a phương, sau ó là nh ng ngư i liên quan tr c ti p. Có m t phóng viên nh t t? nh l n, nét căng, khuôn hình ch t. Có th gây hi u qu cao khi m nh d n c t ct . Chú ý ó là giao ti p b ng m t là ch y u nên y u t b c c cũng c c kì quan tr ng. Quan tâm n tính cân i c a trang ch : Tiêu bài báo, nh, các y u t ho Tin a phương, khu v c, qu c gia, qu c t Khi quan tâm t i nh ng i u này không ch kh ng nh ph n nào trang ch có b t m t hay không mà còn xét n tính t ng th c a toàn b n ph m báo i n t s hi n di n trư c hàng tri u công chúng trong m t kho ng th i gian nh t nh. 2.N i dung: Quan ni m báo i n t có t không gi i h n do ó có th vi t dài tho i mái là hoàn toàn sai l m. i u này ã ư c ch ng minh ngay ph n u Tuy nhiên, m i lý thuy t u ch là tương i. M t yêu c u c a c gi khi c báo là ư c gi i thích. N u c gi là ngư i u tiên bi t m t tin nóng h u h t u là vô tình, h nh n ư c tin ó khi h ã vào internet. Nhưng s có m t lư ng
 7. l n ngư i vào trang web tìm ki m thông tin gi i thích sâu hơn khi ã bi t m t s ki n m i s y ra. Chính vì l ó, vi c vi t ng n là c n thi t nhưng ng n không có nghĩa là sơ lư c là c u th . Nên vi t ng n nh t có th nhưng v n ph i mb o thông tin. V n x lí nh: trong báo i n t nên s d ng nhi u nh, nhưng dùng nhi u không có nghĩa là l m d ng. V i nh ng ngư i ang săn lùng thông tin thì h s reo lên n u sau cú cick chu t là m t trang text ch không ph i là m t chùm nh. Thêm vào ó, nh còn làm tr ng i l n n dung lư ng trang Web, t c t i xu ng ch m ng nghĩa v i vi c b n khép l i cánh c a ng sau v khách ã quay i. T ch c bài báo theo nhi u c a: Hơn b t kì lo i hình báo chí nào, c gi báo tr c tuy n là nh ng ngư i có ít th i gian nh t. Vi c c trên máy tính cũng có nh ng khó khăn hơn khi c bài báo trên gi y. Do ó, h mong mu n trong m t kho ng th i gian ng n nh t, có th ti p thu ư c lư ng thông tin nhi u nh t. Vi c t ch c bài báo qua nhi u c a: hình,bi u ,b n , box…là i u c bi t c n lưu ý khi xu t b n n ph m báo tr c tuy n. Tuy nhiên, i u này cũng gây m t khó khăn c n chú ý ó là vi c dàn trang c a báo tr c tuy n ch là theo thanh cu n d c. Do ó vi c b trí theo chi u ngang thành m t chuyên trang, thành m t c m bài là không kh thi. Có th t o nhi u c a thông qua các ư ng link, ví d v i nh ng khái ni m, nh ng v n liên quan có th link sang m t tài li u khác c a cùng m t trang web ho c sang trang khác. ây là m t th m nh c thù c a báo tr c tuy n. N u trên báo in ư c khuy n khích s d ng nhi u bi u , b ng, hình minh ho ho c các box i kèm nh m t o i u ki n cho c gi ti p c n ư c nhi u thông tin hơn thì vi c ó s ư c làm qua các ư ng link trong báo tr c tuy n.
 8. Khi dùng link n trang khác ph i chú ý tính xác th c c a thông tin, n ch chính c a bài báo mà c gi ang c. H s th t v ng n u ư ng link không ăn nh p v i bài và i u t t y u là h s có thái không thi n chí v i chính trang ã ch ra ư ng link cho h . 3.M i quan h gi a báo in và báo i n t . ây là m t m i liên h m t thi t và h t s c quan tr ng. Toà so n c n t ra nh ng quy nh cho phóng viên: Sau khi l a ch n ăng t i trên báo in s lư ng nh nh t nh (vì không có t), khi ăng t i trên báo i n t , c n t n d ng s nh có s n, bài có th rút g n, dùng nhi u nh hơn. i u này c n cân nh c và chú ý t i dung lư ng nh tránh nh hư ng nhi u n dung lư ng và t c t i xu ng c a trang Web. C n t ra quy nh dùng máy ghi âm ghi hình v i các phóng viên th i s , i u tra… V i s c m nh vư t tr i v truy n thông a phương ti n, báo i n t có th cung c p nh ng thông tin chi ti t, tin c y mà báo in không th làm ư c: V i các cu c ph ng v n, phóng viên c n chú ý n âm thanh t t sau khi ưa lên báo in, hoàn toàn có th ưa c file âm thanh lên m ng. V i nh ng cu c ph ng v n v lãnh o v ch gai góc, câu tr l i c a chính i tư ng v i gi ng nói, hình nh là h t s c thuy t ph c và không nhàm chán iv i c gi . Sau khi h ã c báo in, n u gi i thi u t t, bu c h không th không vào báo m ng. V i nh ng hình nh c áo, thay vì ph i dùng r t nhi u nh trên báo in, v i ư ng truy n như hi n nay ã có th cho phép xem ư c nh ng o n phim ng n. S hi u qu hơn r t nhi u n u nh ng o n phim v tài mãi l ư c ưa lên báo tr c tuy n.
 9. H u h t các báo u r t quan tâm nv n này, tuy nhiên vi c th c hi n v n chưa ph i ã thành công. V i công ngh tiên ti n, Tienphong online th c hi n ư c bư c i tiên phong này s t o ư c ti ng vang r t l n và thu hút m nh m công chúng n v i t báo c a mình. “Chúng tôi không d i gì làm t báo i n t n u không h tr ư c báo in phát tri n và m r ng i tư ng công chúng. Không ban biên t p nào l i d i d t ưa h t thông tin c áo c a s báo ngày hôm sau lên báo i n t trư c n a ngày ngày hôm sau báo anh m. Nhưng chúng tôi có th ưa nh ng món khai v , nh ng thông tin h p d n sao khi c thông tin y, h ch i n sáng mai mua báo c a chúng tôi”. (Tr n c Chính-phó t ng biên t p báo Lao ng khi tr l i câu h i c a SV báo chí HKHXH&NV v m i quan h gi a báo i n t và báo gi y) 4.M i quan h gi a các n ph m báo Ti n Phong và Ti n Phong i n t Hi n nay, h u h t các t báo i n t u ra i t t báo in truy n th ng. Tr Vietnamnet, Vnexpress.net và VDC.media.com. Ti n phong là t n m trong s có nhi u n ph m báo gi y và (s có )nhi u n ph m báo i n t . Như ph n u tác gi ã trình bày, trong i s ng báo chí hi n nay, v n làm PR cho t báo c a mình ã tr nên h t s c quan tr ng. Mu n ngư i ta mua báo, anh ph i làm cho c gi bi t n báo c a anh. Nói cho h th y t báo c a chúng ta c nh tranh thông tin th nào, hay i m nào, hơn báo khác i m nào. âu s là nơi ăng t i nh ng thông tin ó n u không ph i chính là trên m t báo c a mình. M i quan h ây là m i quan h h p tác, tương tr l n nhau cùng phát tri n. Không ph i ng u nhiên mà Tu i tr thư ng xuyên có cách ưa tin ki u: Như ã ăng t i trên www.tuoitre.com.vn thông tin v …Theo ngu n tin riêng c a Tu i tr cho bi t…Forum trên www.tuoitre online.com.vn tr nên sôi ng v i nh ng thông tin…Ho c ngay khi i tuy n Vi t Nam ghi bàn th ng vào lư i Hàn
 10. Qu c, 24 giây sau, t m nh và di n bi n tr n u ã ư c ăng t i trên tu i tr tr c tuy n. Có th i u ó b m t s ngư i nói r ng…m hát con khen hay, con hát m khen hay, tuy nhiên ó là i u h t s c bình thư ng trong i s ng báo chí hi n i. V n là anh ã thông tin úng s th t. N u chính “m ”, “con” c a mình còn không ng h mình thì làm sao có ư c ông o c gi ng h . ít nh t ph i lôi kéo ư c càng ông càng t t b n c c a Ti n Phong truy n th ng sang ti n phong i n t . i u ó không h ti m n nguy cơ m t b n c mua báo, trái l i nó s càng m r ng i tư ng b n c hơn. Phân tích ví d c a Tu i Tr : M c dù thông tin ã ưa lúc chi u hôm trư c, n sáng hôm sau m i ư c nh c n trên tu i tr ra h ng ngày, ngư i c báo lúc ó không còn giá tr v tính th i s n a r i, và vi c m trang Web c a báo i n t khi ó là không c n thi t. Nhưng thông tin ó v n h t s c quan tr ng. Nó như m t l i kh ng nh v i c gi r ng: M i thông tin quan tr ng u ã (và s , t t nhiên) ư c ăng t i trên t báo tr c tuy n c a chúng tôi. L n sau, n u có s ki n gì m i, xin m i b n hay truy c p ngay vào trang Web ó, b n s ư c th a mãn thông tin. Ho c gi , ó cũng là l i kh ng nh v i b n c truy n th ng r ng chúng ta không thua kém, n u không mu n nói là i u so v i các kênh thông tin khác. ó là ni m t hào c a b n c truy n th ng, nh ng ngư i coi t báo như m t ngư i b n như m t kênh thông tin không th thi u c u b n thân mình. Cùng v i chi n lư c phát tri n qu ng bá thương hi u thông qua hàng lo t các ho t ng mang tính xã h i sâu s c ng h n n nhân ch t d c da cam, ti p s c n trư ng, t ng báo cho các ơn v cơ quan, trư ng h c, Tu i tr ã bư c u thành công trong cu c ti n quân ra mi n B c, ít nh t là cũng ã có ư c nh ng thành công trên i bàn thành ph l n. i u này làm chưa ư c làm t t Ti n Phong. M t s ki n Thi hoa h u l n n v y, thành công v m t t ch c nhưng chưa th nói ã t hi u qu cao nh t v m t qu ng bá hình nh báo Ti n phong n v i ông o ngư i dân. Th t
 11. m t gi thuy t, n u Tu i tr t ch c s ki n này, h s làm như th nào? T nh ng chương trình trư c ó, có th nêu ra m t s gi nh như sau: Làm m t phóng s trên truy n hình v s chu n b c a các cơ quan báo chí, trong ó nh n m nh n t báo c a mình, v i cơ s h t ng thông tin, máy móc hi n i, con ngư i nhân l c hùng h u. Trên báo in c a mình cho c gi bi t v nh ng chuy n h u kì trong làng báo, trong ó có nh ng chi ti t nêu b t s chu n b c a Ti n Phong v m t truy n thông chu áo như th nào, s vư t tr i ra sao so v i các t báo khác. ây là cơ h i c quy n thông tin r t l n nhưng trên m t báo ti n phong h u như ch có thông tin r t ơn i u v các hoa h u: tên tu i, chi u cao, quê quán, th m chí có nh ng t m nh còn làm cho ngư i xem th t v ng vì hoa h u không ư c s c nư c hương tr i cho l m. N u là Tu i tr ( ã có báo tr c tuy n) h s còn làm l n hơn n a qu ng bá cho chuyên v Hoa h u trên báo tr c tuy n. T i sao không có bài ph ng v n T ng biên t p Ti n Phong v khâu t chu n b cho s ki n này?... Như th th y r ng, vi c làm PR cho chính t báo c a mình, không âu hi u qu hơn, d dàng hơn là dùng chính nh ng n ph m c a mình nói v mình. V n ch PR cho khéo, tránh khen ng i quá l , làm m t lòng tin c a b n c. Hi n nay ã có quy nh trong vi c qu ng cáo báo. T Văn hoá thông tin ã r t nhanh chóng th c hi n quy n l i này. Ti n Phong cũng nên tính n chi n d ch qu ng bá hình nh c a mình trên các phương ti n truy n thông i chúng khác ông o nhân dân bi t n mình nhi u hơn. S d ng tài nguyên báo in ưa lên m ng Riêng v vi c biên t p tác ph m báo in ưa lên m ng có th tri n khai thành m t tài riêng bi t. Trong ph m vi niên lu n này, tác gi ch nêu ra vài v n cơ b n. Xin nh c l i, quan ni m v báo i n t th a t ăng t i h t các bài vi t dài lê thê, ôi khi là bài lo i t báo in là hòan toàn sai l m. i u ó còn nguy hi m
 12. b i l n u th y bài v quá d cho m t l n click chu t, l n sau h s không tr l i. N u ó là ngư i bi t n báo Ti n phong i n t trư c khi bi t n báo in thì còn t hơn. H s nghĩ t ti n phong ch ng có gì áng c. Và c t báo um t i i tư ng b n c ti m năng c a mình. Vi c biên t p v i báo i n t là h t s c quan tr ng. Khi i vi t bài, phóng viên báo gi y thư ng b h n ch b i di n tích t, b i ch th i tư ng, b i tài ư c giao. Khi vi t bài h thư ng ph i lư c b r t nhi u thông tin, ch ưa thông tin chính vào bài. Tuy nhiên, n u ý th c ư c r ng chúng ta còn t báo tr c tuy n thì nhi u thông tin ã b có th tái ch và ưa lên m ng. Hòan tòan không ph i cách g p t t c nh ng th th a thãi cho vào bài dài ưa lên báo i n t . Phóng viên có th tách ra thành nhi u bài nh . N u ý, trên báo i n t hi n nay, có r t nhi u bài ch kho ng 300-400 t v nh ng khía c nh r t nh c a v n . V n là nh ng bài c l p, không ph i tin, không ph i box cho bài chính. Khi bóc tách ưa lên m ng, v a cung c p thêm thông tin cho c gi v m t i tư ng, v a có th t n d ng ư c tài nguyên, nguyên li u ã qua ch bi n. Ví d : Khi vi t bài v ư ng bi n thành ph như trong lo t bài c a Phùng Kông Sư ng, sau khi ã ăng t i trên Ti n phong gi y, có th ưa thêm nhi u bài n a v cu c s ng c a m t gia ình bên ư ng 5, m t nơi thư ng xuyên ph i ch ng ki n tai n n ngay trư c c a nhà mình, m t gia ình có tr c t lao ng chính b tai n n trên tuy n ư ng này, v m t bênh vi n thư ng xuyên ph i ón ca c p c u trên ư ng này… Nên ra m t nguyên t c, ch p càng nhi u nh càng t t, l y ư c nhi u nh nh t có th . Báo in không th t ăng nhi u nh, nhưng v i báo i n t , ây là kho ng không gian r ng l n, v i màu s c trung th c. V i công ngh x lí nh như hi n nay, m t t m nh ch có dung lư ng kho ng 5-7 Kb s không làm
 13. nh hư ng nhi u l m nt c ư ng truy n cũng như th i gian t i trang Web c a c gi . Thay vì ưa nguyên m t bài 1300 t và m t nh trên báo in, ta có th biên t p chuy n thành phóng s nh ho c m t bài 500 t v i 4 nh s d xem hơn nhi u trên báo m ng. (T t nhiên, m i v n , tài u ph i cân nh c trong hoàn c nh c th : th lo i, i tư ng ph n nh: L h i hay bài i u tra, bình lu n…) Trong tương lai, m t phóng viên báo tr c tuy n còn ng th i ph i là nhà quay phim, là ngư i thu âm, ý th c v vi t cho báo tr c tuy n càng tr nên quan tr ng hơn bao gi h t. M t lưu ý n a là v n t các hai c t hai bên trang báo. V i báo Ti n Phong i n t khi vào m t trang ch , ví d như kinh t , lư t h t các bài, khi mu n vào trang khác l i ph i back l i trang ch . Hai c t hai bên không có nh ng tít bài h p d n cho c gi click ti p. i u này toàn so n cũng c n lưu ý b i ó chính là cách d n c gi i ti p theo n i dung c a mình. 5.V Công tác b n c Báo i n t có m t l i th vô cùng l n ó là th c hi n trưng c u ý ki n trên m ng. T t nhiên theo tâm lý c gi , s không có nhi u ngư i i n thông tin vào b ng h i. Nhưng n u bi t cài khéo léo, ví d như vi c ưa ra nh ng tr c nghi m h pd n c gi làm tr c nghi m cho h nhưng qua ó h cũng ph i ưa thông tin chính xác v h . Qua ó toà so n có th thu th p ư c thông tin h t s c có giá tr . 5 câu l c b cũng là m t th m nh và trong tương lai hoàn toàn có th thu hút lư ng l n c gi . Tuy nhiên hi n nay các câu l c b ph n l n ch là nơi cung c p thông tin, chưa ph i là nơi các b n cùng s thích bày t ý ki n, trao i kinh nghi m, s thích.
 14. Tóm l i: V giao di n c a t báo, qua kh o sát m t s i tư ng b n c, h uh t u ng h c a b n c. Tuy nhiên, xét m t cách t ng th , cũng như nhi u t báo i n t vi t nam báo Ti n Phong i n t chưa có ư c b n s c riêng v giao di n và b c c c a trang. i u này òi h i tính sáng t o và s b t phá. Dù khó nhưng n u có ư c bư c t phá (giao di n ngang như CNN là m t ví d ), t o ư c s khác bi t là i u nên làm.