Xem mẫu

 1. Phát tri n website báo ti n phong i n t trên cơ s nghiên c u, kh o sát i tư ng b n c (Ph n 2) Chương 2: Báo Ti n Phong i n t và b n c báo ti n phong i n t I.Vài nét v s hình thành và phát tri n c a báo Ti n Phong 1.S ra i Báo Ti n Phong ra i ngày 16.11.1953 t i Chi n khu Vi t B c, v i ch ng ư ng phát tri n g n n a th k , t báo ã góp ph n không nh vào vi c ng viên hàng tri u thanh niên lên ư ng làm nhi m v c u nư c trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M . Nh ng óng góp c a Ti n Phong trong công cu c i m i, xây d ng t nư c cũng ư c ánh giá r t cao. ã t lâu, báo Ti n Phong là ngư i b n thân thi t c a thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o cùng hàng tri u thanh niên c nư c. Ti n Phong hi n nay là m t nh t báo v i 6 s m t tu n và m t s ch nh t cùng v i các n ph m: Ti n phong cu i tháng ra i năm 1989 in 4 màu kh nh , có bìa, t p trung cho các v n xã h i văn hoá th thao
 2. Ngư i p Vi t nam ra i năm 1995 ca ng i v p c a con ngư i, các giá tr tinh th n, hư ng các b n tr s ng p và t làm p cho mình. Tri th c tr ra i năm 1995: cung c p tri th c v m i lĩnh v c khoa h c và i s ng, ch y u là nh ng ki n th c thư ng th c, có ý nghĩa th c ti n cao. T p chí M Ph m v các m ph m, th i trang… V i ngũ phóng viên, báo Ti n Phong là cơ quan báo chí u tiên c a Vi t Nam ti n hành thi tuy n phóng viên (L n u tiên năm 1988) n nay, toàn b toà so n và 4 ban i di n b n a phương: TP H Chí Minh, C n Thơ, à N ng, Buôn Mê Thu t và các phóng viên thư ng trú có g n 200 ngư i. i ngũ c ng tác viên ông o có 150 ngư i ư c báo c p ph c p hàng tháng do c ng tác tích c c và có hi u qu . Hi n xu t b n kho ng 15 tri u b n/năm. 2. ý nghĩa c a vi c ra i www.tienphongonline.com.vn Ra i trang báo i n t là con ư ng phát tri n t t y u c a m t t báo l n như Ti n Phong, s ki n này có ý nghĩa h t s c to l n: + C nh tranh thông tin: v i s bùng n v phương ti n truy n thông i chúng như hi n nay, b t kì t báo nào cũng ph i t mình vào th c nh tranh kh c li t. N u không có nh ng phương ti n kĩ thu t cao v i vai trò như nh ng “vũ khí” m nh, t báo khó mà gi ư c c gi . Báo i n t ra i th i m t làn gió m i, tăng thêm s c m nh cho t báo chi n th ng trong cu c ch y ua này. +Thúc y báo in phát tri n. Hi n nay, v n làm PR(Puplic Relation) cho chính t báo c a mình ư c coi là m t chi n lư c c a các t báo l n. Vi c ra i Ti n Phong i n t là m t kênh thông tin quan tr ng trong vi c qu ng bá hình nh
 3. Ti n Phong t i nh ng i tư ng công chúng ông o trong và ngòai nư c. i u này có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng. (M i quan h gi a báo in và báo i n t s ư c làm rõ hơn trong ph n sau c a niên lu n). +Khai thác i tư ng c gi m i: Ti n Phong có m t i tư ng b n c truy n th ng là thanh niên nông thôn, h i o. Nhưng m t t l l n nh ng ngư i truy c p Internet l i s ng trên a bàn thành ph , th tr n, khu ông dân cư. Chính vì v y, t Ti n Phong i n t ra i là cơ h i qu ng bá hình nh t báo và lôi kéo m t i tư ng không nh c gi các thành ph l n quan tâm n t Ti n Phong gi y hơn n a. 3. i tư ng c gi truy n th ng c a Ti n Phong là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o. V i nh ng chuyên m c như làm p làm duyên, h p thư k t b n, thanh niên và th i i, thanh niên và cu c s ng, b n tr v i vi c làm, thanh niên l p nghi p, gương sáng trên công trư ng… c bi c là m t chuyên m c có tu i i vào hàng cao niên: Sau lũy tre làng, Ti n Phong th c s là t báo g n gũi v i b n tr nông thôn, mi n núi, h i o. Qua kh o sát các s báo ti n Phong trong Tháng 4-2005 cho chúng tôi s li u sau: a bàn ph n ánh: Vùng nông thôn chi m 67% i tư ng ph n ánh: Nông dân, thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o chi m 74%. (Ngoài ra là các i tư ng: Thương nhân, chính tr gia, khách du l ch, sinh viên…) - Vài s i sánh v i Thanh niên, Tu i tr : V i t Thanh Niên, i tư ng c a h hư ng n khá ông o và r ng kh p. Tuy nhiên, thông tin ăng t i v n là nh ng thông tin bao quát v nhi u
 4. m ng, nhi u lĩnh v c. Trong các bài vi t v i tư ng là thanh niên, ph n l n trong s ó là gương m t doanh nhân, nh p s ng ô th …T l tin bài v thanh niên nông thôn thành th không nhi u. V a bàn, Ti n Phong hi n v trí khá t t trong lòng c gi ngòai B c và Mi n Trung, nhưng t i Mi n Nam, T báo không có ư c v trí t t như ib n doanh Mi n B c. c bi t, v i Tu i tr : Trong chi n d ch m r ng th ph n ra mi n B c b ng các ho t ng phúc l i, khuy n m i, t ng báo…như th i gian g n ây, t l tin bài v khu v c Mi n B c ã tăng áng k . Tuy nhiên, có th nh n ra m t i u: V vùng nông thôn, Tu i Tr v n chưa ư c nhi u ngư i bi t n. i u này có nguyên nhân c v truy n th ng và hi n t i. Truy n th ng là t báo c a Thành oàn thành ph H CHí Minh, m t trung tâm kinh t l n nh t c nư c. Do ó, th i gian ti p c n v i v n thanh niên nông thôn nói riêng và c gi là ngư i dân nông thôn nói chúng chưa nhi u. Hi n t i, v t l tin bài, Tu i tr là t báo phù h p v i nh ng ngư i có trình hi u bi t khá cao. Thích h p v i thương nhân, trí th c thành th , không phù h p l m v i nông dân, thanh niên nông thôn. V tình c m cũng như hình nh c a t báo trong m t ngư i dân, nh t là ngư i dân nông thôn ng b ng B c B , có th kh ng nh: Tu i Tr chưa th có ch ng v ng ch c như Ti n Phong. Như v y có th th y, v i c gi vùng nông thôn, mi n núi, t báo Ti n Phong ã có nh ng b n c truy n th ng và h t s c ông o. V i phân tích như trên, có th kh ng nh, báo Ti n Phong ang có m t l i th so sánh n i b t: ó là m t i tư ng c gi truy n th ng h t s c ông o. Trên 70 % dân s Vi t Nam s ng nông thôn, t c là có kho ng 56 tri u ngư i. Trong ó, s ngư i tr t 18 n 30 chi m t l khá l n.
 5. Tuy nhiên, n u nhìn v lâu dài trong chi n lư c phát tri n, chúng ta có th nh n th y ây cũng là m t thách th c b i quá trình ô th hóa ang diên ra r t nhanh. Nhi u i tư ng ngư i dân s chuy n t nông thôn ra thành th ho c chính nơi h ang s trong hi n t i s la ô th trong tương lai. T l dân s thành th s cao, dân nông thôn s gi m. Con s th ng kê qua b ng trên có th s thay i trong vài năm t i. Nói như v y th y r ng, chi n lư c c nh tranh thông tin, c nh tranh i tư ng c gi m r ng th ph n báo chí là v n c t y u, mang tính s ng còn c a m t t báo hi n nay. ý nghĩa c a chi n lư c này s ư c phân tích sâu hơn ngay trong ph n ti p theo. 4.M r ng i tư ng b n c là chi n lư c phát tri n Trong tình hình m i, Ti n Phong ang c ng c i tư ng b n c cũ và m r ng sang các i tư ng b n c m i: Thanh niên thành th , trí th c, gi i tr các thành ph , th xã. ây là i tư ng ư c qua tâm c a nh ng t báo l n b i h chính là ngư i có i u ki n mua báo và có nhu c u c báo l n nh t. c bi t, n u không m r ng t c là không phát tri n, v i quá trình ô th hoá như hi n nay, trong kho ng ch c năm t i, nhi u vùng nông thôn, mi n núi s tr thành th tr n, th xã. N u Ti n Phong không thay i, ương nhiên, s m t d n b n cb i c gi truy n th ng ã thay i. Cùng v i quá trình ô th hóa, môi trư ng s ng khác i, nhu c u thông tin khác i, i u ki n cơ s v t ch t nâng cao, h có nhi u cơ h i l a ch n thông tin hơn, phương ti n gi i trí a d ng hơn. N u chúng ta không thay i, ch cho h ăn món ăn ã nhàm chán, ã không còn phù h p, i u t t y u ngư i dân s chuy n sang m t kênh thông tin khác, m t t báo khác.
 6. II. Ho t ng c a Báo Ti n Phong i n t và b n c báo Ti n Phong i n t 1. Mô hình t ch c toà so n báo Ti n Phong i n t Báo Ti n Phong i n t cũng như m t s t báo i n t n m trong t báo in khác, trong t ch c b máy ho t ng, ng u v n là T ng biên t p, sau ó n phó t ng biên t p, thư ký tòa so n và n các phóng viên, h a sĩ trình bày. Th i i m hi n t i (tháng 5 năm 2005), ph trách ban i n t là Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam, thư ký tòa so n là Nguy n Vi t Hùng ch u trách nhi m trưc ti p m i công vi c c a tòa so n, t u tháng 5, ch Nguy n Ng c Linh tr thành m t thư ký tòa so n ph trách n i dung. Cùng v i TKTS Nguy n Vi t Hùng biên t p và y bài lên website. Cũng như h u h t các ban i n t trong lòng báo in khác, báo Ti n Phong i n t có cơ c u nhân s h t s c g n nh và r t ít ngư i. T ng s phóng viên báo Ti n Phong lên t i g n 200 ngư i, trong khi c Ban i n t ch có 4 phóng viên chính th c. T l là 0,02 %. i ngũ phóng viên Phóng viên ban i n t báo ti n phong có t ng c ng 5 ngư i g m: Lan Anh; Ph trách văn hóa và H n Vi t Xuân Cư ng: Ph trách giáo d c du h c và i s ng gi i tr H u Quang: Th Thao Ph m Tuyên: Kinh t …
 7. Ngòai ra, báo Ti n Phong i n t còn có 2 h a sĩ là Nguy n Minh Hoàng và T Thu Trang, m t k thu t viên Th Hi n. i m c bi t c a báo Ti n Phong i n t so v i các t báo i n t khác là TPO có 5 câu l c b : Ô tô, th i trang, i n nh, ca nh c, i n tho i. M i CLB do m t ngư i ph trách. Nh ng ngư i ph trách câu l c b như m t c ng tác viên ăn lương làm vi c dư i s ch o c a thư ký tòa so n. M i ngư i ph trách CLB h ng ngày vi t bài, d ch bài và t ng h p biên t p bài t báo khác y lên chuyên m c c a mình. Hi n nay, m i câu l c b cũng thu hút ư c lư ng ngư i truy c p khá l n. Như CLB Th i trang hàng tháng có t i 20.000 ngư i truy c p, CLB ô tô là 8.000, CLB mobile là 11.000; CLB âm nh c là 13. 000 ngư i. K t qu lư ng ngư i truy c p vào các câu l c b trong tháng 4/2005 H uh t i ngũ phóng vi n c a báo Ti n Phong i n t u ph i làm vi c kiêm nhi m, m t ngư i bao sân nhi u m ng ho t ng vì s lư ng không tr thành phóng viên ng trang chuyên m c. M c dù các câu l c b chưa th t s tr thành nơi g p g c a nh ng ngư i cùng s thích nhưng m i i vào ho t ng trong vòng hơn 1 tháng, v i s lư ng ngư i truy c p ngày càng tăng như v y ã là m t thành công áng khích l . i ngũ phóng viên c a báo Ti n Phong i n t khá nh y bén, khi s y ra s ki n gì nóng, t t c các phóng viên ư c huy ng vào cu c. V i cơ ch ho t ng như hi n nay, t t c các phong viên trong ban u ph i làm vi c v i cư ng r t cao áp ng nhu c u công vi c. V phóng viên c a ban ho t ng tác nghi p khá nhanh nh y và hi u qu .
 8. M t ví d i n hình trong v gi i c u con tin chi u ngày th 5, 12 tháng 5. T t c 3 phóng viên, 1 c ng tác viên c a Ban ã xu ng hi n trư ng tư ng thu t tr c ti p v s ki n này. B t u t 16 gi , nh ng thông tin u tiên v s vi c ư c ăng t i, su t 10 ti ng sau ó, thông tin liên t c ư c c p nh t. Khi xu ng hi n trư ng, nh ng thông tin u tiên ư c tư ng thu t qua i n tho i di ng, nh ng t m nh liên t c ư c g i vê tòa so n qua email, M t ngư i túc tr c ch có nhi m v l y th nh t máy nh chuy n v tòa so n, ngư i ch p v n bám sát hi n trư ng. Khi m ng i n tho i b ngh n, t t c thông tin ư c truy n v qua chat yahoo messenger. Ngay hôm ó có t i 2000 ngư i c và bài ó ã tr thành bài ư c nhi u nh t trong nhi u hôm li n sau s ki n. 3. Cơ ch v n hành c a báo Ti n Phong i n t u tu n, các phóng viên báo cáo tài v i thư ký tòa so n, thư ký tòa so n duy t và phóng viên tri n khai theo k ho ch. Tuy nhiên khi có s ki n nóng, các phóng viên s ư c i u ng th c hi n nhi m v theo phân công. V i nh ng bài nóng có tính ch t c bi t quan tr ng có th ư c huy ng cùng ph i h p cùng phóng viên chuyên trách c a báo gi y cùng th c hi n. Bài phóng viên ư c th c hi n trên ph n m m CMS chuyên dùng c a báo Ti n Phong. Bên c nh vi c t phóng viên i vi t tin bài là ch y u, m i phóng viên h ng ngày còn th c hi n nhi m v biên t p bài t báo khác lên TPO (tienphongonline). Nh ng bài t trên báo khác khi l y l i trên TPO ư c biên t p l i cho ng n g n và phù h p v i báo Ti n Phong. Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam kh ng nh: “v i m i tác ph m báo chí khi l y l i c a báo khác v n ghi ngu n nhưng ph i rút l i tít, vi t l i sapo, tác
 9. ph m v n ghi ngu n c a báo khác nhưng ph i thay cho nó t m áo m i, cho nó có b m t m i”. 4.M i quan h gi a báo Ti n Phong i n t và báo Ti n Phong in M i quan h này ã ư c quy nh trong nhi u văn b n, thông báo c a tòa so n. N i dung ch y u c a m i quan h gi a hai b ph n trong cùng m t tòa so n th hi n qua m t s nguyên t c sau: Nguyên t c chung Là m i quan h h tr l n nhau cùng phát tri n. Ti n phong online (TPO) ph i góp ph n qu ng cáo cho Ti n Phong gi y (TPP). Cũng như v y, TPP dành t gi i thi u cho TPO. TPO S d ng ngu n bài v trên TPP nhưng d n t o ra b n s c riêng c a mình thông qua l a ch n n i dung tuyên truy n ch y u, t n d ng công c tr c tuy n TPO s góp ph n làm cho TPP sinh ng, phong phú và g n b n c hơn qua công c tr c tuy n và bài v ph tr . _Ti n t i, trong tương lai, TPO ph i kh ng nh ư c v trí c a mình góp ph n kh ng nh thương hi u Ti n Phong và thu hút qu ng cáo. N i dung ph i h p c th H ng ngày, TKTS tr c TPOvà TPP thư ng xuyên trao i v i nhau v n i dung thông tin và i u ng phóng viên. Vi c nào không nh t trí ư c, báo cáo ngay ban biên t p x lý trong ngày. TPO s gi i thi u nh ng bài ch y u s ăng vào hôm sau c a báo in. _ Các phóng viên g i bài ng th i cho TPO và TPP
 10. _M t s tin bài h ng ngày do phóng viên trong tòa so n g i t i, TKTS tr c TPO s ch ng ngh PTBT báo in ho c TKTS báo in xu t v i PTBT báo in chuy n TPO xu t b n lên website trư c n u xét th y không nh hư ng n vi c phát hành c a báo in. _Khi th y xu t hi n các v n nóng mà báo ta không th c quy n hai bên s bàn b c c th xu t b n ngay lên website. Phóng viên s ch ng khai thác tri t nh m ưa nhanh nh t lên website. Báo in s biên t p l i xu t b n vào hôm sau. Khi th y xu t hi n các v n có th làm tr c tuy n hai bên s bàn b c làm. Báo in có th biên t p l i xu t b n vào hôm sau. _ TPO s xu t b n h t các tin có ch t lư ng trong ngày mà do di n tích báo in không in h t ư c. Báo in s dành t gi i thi u nh ng ch tr c tuy n c a TPO nh m thu hút ư c ông ob n c tham gia. T t nh t TPP giành trang Ti n phong v i c gi TPO ưa nh ng ph n h i c a b n c. Báo in có th l a ch n, biên t p l i in nh ng bài v có l i cho thông tin và phát hành c a TPO; c bi t là nh ng tài tr c tuy n, bài v th thao, qu c t . Trên th c t , m i quan h này ã ư c th c hi n khá chi t t, h u h t các bài có ch t lư ng c a phóng viên TPO u ăng t i trên TPP. M t s tài nóng ã ư c ph i h p khá t t gi a hai bên như: D ch v hành chính công, gi i c u con tin… .Th hi u ngư i c qua phân tích các chuyên m c c a báo Ti n Phong i n t
 11. M c ư c c nhi u nh t là th i s xã h i, sau ó n m c pháp lu t, top 5m c ư c c nhi u nh t ư c x p th t như sau: Th i s xã h i, pháp lu t, văn hóa, thanh niên th i i, kinh t . Như v y, qua s lư ng ngư i c các chuyên m c c a báo i n t , ta có th xác nh ư c m c ích c a c gi và nh ng chuyên m c yêu thích. c gi c ti n phong i n t có s chú ý c bi t n nh ng s ki n th i s nóng h i, nh ng thông tin mang tính t c th i. M c dù nh ng ngư i truy c p internet nói chung và nh ng ngư i c báo i n t nói riêng u có trình văn hóa khá cao nhưng m t th c t là nh ng s n ph m báo chí thu c ch cư p, gi t, hi p v n thu hút s chú ý quan tâm c bi t c a c gi . Như v y có th th y, tính nh hư ng c a t báo iv i c gi chưa cao, nh ng bài c nhi u không n m ngòai nh ng ch như trên ã nói. ây không ch là c i m riêng c a báo Ti n Phong i n t mà là c i mc a i tư ng công chúng báo chí nói chung. Theo các nhà tâm lý, b n thân thông tin v m ng tài ó ã khơi g i trí tò mò c a c gi . Ngay khi m t c gi b t g p thông tin ó thì t kh c n y sinh nhu c u khám phá, tìm hi u và ương nhiên, ch m t thao tác cu i cùng là click. thu hút c gi , nhi u t báo ã chuyên t ng h p tin v nh ng s ki n gi t gân câu khách. Tuy nhiên ây chưa h n ã là cách hay, vì dù sao ph n l n trong s nh ng thông tin ó cũng ch là thông tin mang tính gi i trí, gi i áp tòa mò. Nh ng thông tin i vào b n ch t v n xã h i, nh hư ng n nhi u ngư i, có ý nghĩa xã h i m i là nh ng tin bài có giá tr th t s .
 12. 4. Vài i m c n lưu ý v c i m i tư ng b n c Ti n Phong i n t 4.1.V i b n c trong nư c, như trên ã phân tích, i tư ng chính c a báo Tiên phong gi y là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o, thanh niên mi n B c. Chính vì v y, m t c i m chung là h c n nh ng ki n th c b ích thi t th c. Nh ng ki n th c v cu c s ng, ph c p tin h c, ngo i ng là h t s c c n thi t. Dung hoà ư c c hai y u t v a thi t th c v a sang tr ng và có t m văn hoá cao là m t yêu c u khách quan khi Ti n Phong mu n th c hi n ư c c hai nhi m v : C ng c i tư ng truy n th ng và m r ng i tư ng b n c m i. Tác gi niên lu n cũng ã phân tích ph n u, iv i i tư ng c gi nông thôn mi n núi, ây là i tư ng b n c truy n th ng c a Ti n phong. Tuy nhiên, công tác qu ng bá cho t trang báo Ti n Phong i n t còn quá ít nên nhi u ngư i trong s b n nh ng c gi báo gi y chưa t ng n v i báo i n t . 4.2. i tư ng Vi t ki u: Trong khóa lu n này, tác gi chưa có i u ki n kh o sát i tư ng Vi t Ki u nhưng ch c ch n ó là m t i tư ng ông o và là c gi m c tiêu c a h u h t báo i n t . Qua m t s cu c thăm dò ý ki n cá nhân i v i b n bè nư c ngòai và m t vài thư ph n h i c a c gi , tôi xin m nh d n nên lên m t s quan i m c a mình v c gi Vi t ki u: H u h t báo i n t Vi t Nam hi n nay u có i tư ng b n cr tl n là Vi t ki u ang sinh s ng kh p nơi trên th gi i. Vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong i v i b n bè qu c t là h t s c c n thi t. Nó không ch có ý nghĩa v m t kinh t mà còn có ý nghĩa l n v chính tr . V i i tư ng này, h c n nh ng thông tin cơ b n v i s ng xã h i Vi t Nam. M ng này nhi u báo ã làm. Tuy nhiên, trong th i bu i h i nh p kinh t qu c t hi n nay, r t nhi u Vi t ki u ang có ý nh tìm ki m thông tin u tư vào nư c ta. ó chính là m ng thông tin mà cơ quan Báo có th khai thác. Các văn
 13. b n lu t, gi i thi u môi trư ng u tư, các gương i n hình Vi t ki u ã làm ăn phát t t i Vi t Nam, các u m i liên h …luôn là nh ng thông tin quý giá mà h u h t ngư i Vi t Nam nư c ngoài u r t mu n bi t. Th hai là i s ng gi i tr ngư i Vi t nư c ngoài. ây g n như là m t tr n i b b tr ng. Th nh tho ng m i có m t vài thông tin v nh ng ngư i Vi t tr , ó là khi có nh ng v án c a SV ngư i Vi t như Vũ Anh Tu n, ho c có m t ngư i Vi t tr thành công…. Chúng ta v n chưa th c s có m i liên k t g n gũi gi a nh ng ngư i Vi t ang s ng, h c t p và làm vi c trên nư c b n. N u xây d ng ư c m t i ngũ c ng tác viên nhi u nơi trên th gi i s làm cho t báo c a chúng ta sinh ng hơn. Tâm lí chung c a nh ng ngư i con xa x bao gi cũng là c n s g n k t c ng ng. Báo Ti n Phong i n t có th tr thành ngư i b n g n gũi c a nh ng SV, H c sinh du h c, c a ngư i vi t nư c ngoài. H c n thông tin v chính lu t pháp nư c ó. Hay nh t là kinh nghi m c a nh ng ngư i i trư c truy n t l i và ư c ăng t i trên báo chí. Thành l p các câu l c b , ban liên l c, trao i h c thu t, chia s kinh nghi m, giúp nhau trong cu c s ng. Ai s là ngư i vi t báo v m ng tài này? Câu tr l i: nh ng ngư i c m bút t t nh t chính là nh ng sinh viên du h c. H c v a có tri th c v a có v n s ng th c t , hơn n a nhi u ngư i trong s h còn tr l i Vi t Nam. Chúng ta có th xây d ng i ngũ này ngay t i nhà, trư c khi h lên ư ng du h c. Danh sách không khó ki m t i các khoa Báo chí, Văn h c…các trư ng H. Trư c khi m i SV lên ư ng du h c, Báo Ti n Phong có th ào t o kĩ năng báo chí ng n h n, nh hư ng cho h . Và như v y, không khó có ư c m t i ngũ phóng viên thư ng trú r t hi u qu mà không c n ph i g i phóng viên i nư c ngoài. N u làm t t công tác này, các văn phòng tư v n du h c, vi c làm c a Ti n phong còn có th m r ng a bàn ho t ng và ngày càng phát tri n.
 14. Vi c thông tin i s ng ngư i Vi t nư c ngoài còn góp ph n tích c c trong vi c l a ch n du h c, nh ng ki n th c c n thi t trư c khi ra nư c ngoài. Nâng cao ý chí ph n u cho nh ng ngư i tr trong nư c. ó là i u mà báo Ti n Phong nên chú ý khi ra m t b n c toàn c u. Hi n trên báo Ti n Phong i n t cũng có chuyên m c H n Vi t do phóng viên Lan Anh ph trách nhưng chưa th t s sôi ng. i u này th hi n ngay trên s lư ng ngư i truy c p. Tháng 2/2005, có 5110 trên t ng s 298.498 ngư i truy c p m c này (b ng 1,7%), tháng 3 có 8799 ngư i trên t ng s 725.299 ngư i truy c p (1,2%), tháng 4 năm 2005, có 13.254 trên t ng s 1.588.870 ngư i truy c p (Chi m 0,8 % t ng s ngư i). Như v y có th th y r ng cùng v i s tăng trư ng nhanh chóng c a s lư ng c gi nhưng s ngư i c trong trang này v n chưa tăng tương ng. Tính trên t ng s lư ng c gi thì còn gi m i. ây là i u r t áng ti c. Nguyên nhân c a hi n tư ng này theo tôi là vì trang H n Vi t v n chưa ư c c p nh t thư ng xuyên, có khi 2 ngày v n chưa có bài m i. V n bi t vi c quan h v i Vi t Ki u là m t m ng khó nhưng như v y không có nghĩa là không có thông tin trong i s ng kinh t sôi ng như hi n nay. c bi t nh ng thông tin gi i thi u v cơ h i u tư, v th t c hành chính, pháp lu t v n chưa xu t hi n nhi u trên chuyên m c này. 4.3. Khác v i Tu i Tr hay Thanh niên, hai t báo luôn hư ng vào các v n gai góc c a xã h i. Hai t báo này có xu hư ng i quá xa vào chính tr , kinh t , nhi u khi không còn là t báo c a nh ng ngư i tr . i u này th hi n rõ nét hơn Thanh Niên, c trong cách trình bày l n n i dung báo. Ti n Phong nên t o cho mình phong cách riêng. i tư ng chính c a Ti n Phong là thanh niên, h c sinh, sinh viên. Vì v y n i dung và hình th c c a t báo ph i th hi n ư c i u ó thông qua cách trình bày, các chuy n m c. Thanh
 15. niên luôn là nh ng ngư i r t năng ng và h c n nh ng ki n th c thi t th c. Chân dung nh ng ngư i tr thành t, bí quy t kinh doanh, kinh nghi m là giàu t chính m nh t quê nhà, kinh nghi m, ch d n h c ngo i ng , tin h c…là nh ng i u có th giúp ích tr c ti p hàng ngàn thanh niên khi h c m t báo, khi h c truy c p vào www.tienphong.com.vn. Chính tr hay kinh t , nh ng chi n lư c phát tri n, phân tích v n t m vĩ mô là i u quan tr ng. Tuy nhiên, v i i tư ng c gi như Ti n Phong, thi t nghĩ nên hư ng vào nh ng v n thi t th c nh t v i i s ng thanh niên. 4.4. Sinh viên chi m t l quá nh trong i tư ng ư c ph n nh: M t b ph n thanh niên ưu tú n m trong các trư ng H. Tuy nhiên, hi n nay báo Ti n Phong chưa chú ý nhi u n i tư ng này. Trên báo tr c tuy n, c n phát huy m nh m tính năng tương tác. Nh ng di n àn c n ư c m ra SV có ý ki n, trao i. T chính nh ng ý ki n ó, hoàn toàn có th tr thành nh ng tài nóng b ng khi chuy n t i và “nâng t m” trên báo in. 4.5. Theo tác gi niên lu n, Ti n Phong nên c bi t chú tr ng phát huy th m nh m t s chuyên m c sau: H p thư k t b n Chuyên m c k t b n ã ư c r t nhi u trang Web chú ý, tuy nhiên, v i Báo Ti n Phong, chuyên m c k t b n ã là m t nh p c u ư c tin c y b i cách làm nghiêm túc và chu áo, t o hi u qu cao. V i “thương hi u” y, báo hoàn toàn có th phát tri n m nh hơn n a nh ng nhu c u b n c b ng cách k t b n trên m ng. Ngày nay, tính tương tác ư c t t c các lo i hình báo chí h t s c coi tr ng. Báo i n t là lo i hình báo chí c bi t thích h p và ph i n m ư c l i th này thu hút c gi . Thông qua nh ng b n ăng kí g i v t thư tay ho c thư i n t , báo Ti n phong s tr thành nh p c u n i nh ng ngư i b n cùng s thích. Không ch là tình b n nam n ơn thu n, chúng ta nên m r ng câu l c b k t b n tr thành
 16. i m h n c a nh ng ngư i cùng s thích, k t n i cơ h i kinh doanh, h p tác s n xu t, phát minh sáng ch . V m t n i dung: c n có m t qu n tr viên t t làm nhi m v này. Tích c c làm PR cho chuyên m c c a mình b ng nh ng bài vi t trên báo gi y, trên Ti n Phong i n t v các n i dung: Thư c m ơn, l i m i d l cư i, chúc m ng nh ng nhóm b n ã thành công nh quen bi t và h p tác v i nhau qua H p thư k t b n c a Báo Ti n Phong. i u này t trư c n nay chưa ư c chú tr ng và thi t nghĩ cũng chưa ư c nhi u báo ánh giá úng vai trò c a nó. Tr l i thư b n c: Tr l i v t t c nh ng th c m c c a b n c v tu i tr , tình yêu, hôn nhân, gi i tính…T o nh p c u thân thiên. B n c có th g i câu h i v toà so n tr l i. Th trư ng trên m ng: Chuyên m c mua bán qua m ng cũng nên ư c phát tri n m nh. Rao bán, rao mua mi n phí t o thành m t ch o cho gi i tr . Tuy nhiên cũng c n hình th c ki m soát hàng hóa, ví d khi ăng kí ngh ngư i ăng kí ph i xu t trình ch ng minh thư, t th i gian hi n thông tin phù h p khi hàng hóa ã giao d ch xong không còn hi n di n trên trang Web. Ban u có th vi c thanh tóa b ng th tín d ng, thanh toán phi ti n m t chưa ph bi n, nhưng t báo có th tr thành u m i cung c p thông tin cho các i tư ng liên l c th c hi n mua bán. ó ã là m t thành công r t áng ghi nh n. C n thư ng xuyên cung c p thông tin c n thi t v giá c , bi n ng th trư ng, các lo i m t hàng. Kinh nghi m mua , l i khuyên s d ng… ây có th ư c coi là m t cánh c a r t l n c gi vào thăm quan ngôi nhà Ti n Phong. Chính i u ó cho h s tin tư ng, g n gũi và ý nghĩa thi t th c trư c khi n m b t thông tin a d ng v các v n khác. i s ng gi i tr : V văn hoá ng x c a nh ng ngư i tr . Ch ra th t c th nh ng a ch mua hàng r , t t. Nh ng i m du l ch, quán cà phê…thú v .
 17. Cung c p nh ng ý tư ng chung m i ngư i cùng sôi n i bàn v các v n trong cu c s ng. Ti n Phong lâu nay không thu hút ư c i tư ng c gi l n ó là t ng l p sinh viên. ây là i u r t c n chú tr ng và hoàn toàn có th b xung trong khi hoàn thi n Ti n Phong tr c tuy n b ng các thông tin thi t th c, thư vi n sách, trao i h c thu t, di n àn… Th c t kh o sát ã ch ng minh, lư ng ngư i c báo Ti n Phong i n t h u h t là gi i tr và h th c s quan tâm n m ng thông tin v th h mình. i u này th hi n b ng s lư ng ngư i truy c p vào chuyên m c này không ng ng tăng lên và luôn n m trong 3 chuyên m c h p d n nh t c a t báo. M c ít ư c c nh t trên báo chính là H n Vi t, Phóng S và giáo d c, du h c. V i m c H n Viêt, i u này có th d hi u vì i tư ng này th c ch t không nhi u so v i t ng lư ng c gi . Tuy nhiên m c thu hút c gi c a m c này chưa cao khi ch tăng kho ng 40% lư ng c gi sau 1 tháng, trong khi các chuyên m c khác tăng t i 100 th m chí 150%. Tháng 2/2005 m c này có 5886 ngư i c, tháng 3 có 8799 (tăng 49%) ngư i, tháng 4 có 13.254 ( tăng 50,6%). Phóng s là th lo i t ng có thương hi u trên báo Tìên Phong nhưng th c s trên báo i n t ây l i là chuyên m c có s ngư i c ít th hai sai H n Vi t. i u này thêm m t l n kh ng nh c gi báo i n t “s ” bài dài. M c ích h vào web tìm tin mà không ph i thư ng văn. 5. Công tác b n c c a Ti n Phong và báo Ti n Phong i n t .
 18. Công tác b n c c a báo ti n phong gi y ư c giao cho Ban b n c. Báo Ti n Phong chưa có nhi u ho t ng i u tra i tư ng c gi , t ch c các ho t ng giao lưu v i b n c và cơ quan báo. V ib n c c a báo Ti n Phong i n t , tình hình khá hơn, m i ngày có t i 200 lá thư i n t và ph n h i c a b n c g i v toà so n và ph n l n nh ng thư, ph n h i có giá tr u ư c quan tâm i u tra, tr l i ngay trong ngày. V i các cu c giao lưu tr c tuy n u thu hút ư c s quan tâm l n c a b n c. Tuy nhiên, v i l i th v vi c nghiên c u i tư ng c gi b ng hình th c i u tra, b phi u (vote), báo Ti n Phong i n t v n chưa t n d ng tri t l i th này. Tóm l i, khác v i Tu i tr , i tư ng c gi c a TPP và TPO không trùng nhau, ngư i c báo gi y nhi u khu v c nông thôn, mi n núi, còn ngư i c báo m ng l i là nhân viên văn phòng, thanh niên thành th . Chính vì v y mà s lư ng ngư i c bi t n TPO còn chưa nhi u. V i m t s k t qu i u tra, th ng kê như trên cho th y i tư ng b n c ang tăng lên m t cách rõ r t. ó là quy lu t c a h u h t các t báo i n t m i ra i. Trong th i gian u lư ng c gi s tăng r t nhanh, nhưng sau ó, khi lên n ngư ng, có gi ư cm c ó hay không l i là chuy n không d .