Phát triển website báo tiền phong điện tử trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát...

 • 29/08/2018 05:43:46
 • 29 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Báo Tiền Phong ra đời ngày 16.11.1953 tại Chiến khu Việt Bắc, với chặng đường phát triển gần nửa thế kỉ, tờ báo đã góp phần không nhỏ vào việc động viên hàng triệu thanh niên lên đường làm nhiệm vụ cứu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những đóng góp của Tiền Phong trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước cũng được đánh giá rất cao. Đã từ lâu, báo Tiền Phong là người bạn thân thiết của thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo cùng hàng...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 18

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Phát tri n website báo ti n phong i n t trên cơ s nghiên c u, kh o sát i tư ng b n c (Ph n 2) Chương 2: Báo Ti n Phong i n t và b n c báo ti n phong i n t I.Vài nét v s hình thành và phát tri n c a báo Ti n Phong 1.S ra i Báo Ti n Phong ra i ngày 16.11.1953 t i Chi n khu Vi t B c, v i ch ng ư ng phát tri n g n n a th k , t báo ã góp ph n không nh vào vi c ng viên hàng tri u thanh niên lên ư ng làm nhi m v c u nư c trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M . Nh ng óng góp c a Ti n Phong trong công cu c i m i, xây d ng t nư c cũng ư c ánh giá r t cao. ã t lâu, báo Ti n Phong là ngư i b n thân thi t c a thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o cùng hàng tri u thanh niên c nư c. Ti n Phong hi n nay là m t nh t báo v i 6 s m t tu n và m t s ch nh t cùng v i các n ph m: Ti n phong cu i tháng ra i năm 1989 in 4 màu kh nh , có bìa, t p trung cho các v n xã h i văn hoá th thao
 2. Ngư i p Vi t nam ra i năm 1995 ca ng i v p c a con ngư i, các giá tr tinh th n, hư ng các b n tr s ng p và t làm p cho mình. Tri th c tr ra i năm 1995: cung c p tri th c v m i lĩnh v c khoa h c và i s ng, ch y u là nh ng ki n th c thư ng th c, có ý nghĩa th c ti n cao. T p chí M Ph m v các m ph m, th i trang… V i ngũ phóng viên, báo Ti n Phong là cơ quan báo chí u tiên c a Vi t Nam ti n hành thi tuy n phóng viên (L n u tiên năm 1988) n nay, toàn b toà so n và 4 ban i di n b n a phương: TP H Chí Minh, C n Thơ, à N ng, Buôn Mê Thu t và các phóng viên thư ng trú có g n 200 ngư i. i ngũ c ng tác viên ông o có 150 ngư i ư c báo c p ph c p hàng tháng do c ng tác tích c c và có hi u qu . Hi n xu t b n kho ng 15 tri u b n/năm. 2. ý nghĩa c a vi c ra i www.tienphongonline.com.vn Ra i trang báo i n t là con ư ng phát tri n t t y u c a m t t báo l n như Ti n Phong, s ki n này có ý nghĩa h t s c to l n: + C nh tranh thông tin: v i s bùng n v phương ti n truy n thông i chúng như hi n nay, b t kì t báo nào cũng ph i t mình vào th c nh tranh kh c li t. N u không có nh ng phương ti n kĩ thu t cao v i vai trò như nh ng “vũ khí” m nh, t báo khó mà gi ư c c gi . Báo i n t ra i th i m t làn gió m i, tăng thêm s c m nh cho t báo chi n th ng trong cu c ch y ua này. +Thúc y báo in phát tri n. Hi n nay, v n làm PR(Puplic Relation) cho chính t báo c a mình ư c coi là m t chi n lư c c a các t báo l n. Vi c ra i Ti n Phong i n t là m t kênh thông tin quan tr ng trong vi c qu ng bá hình nh
 3. Ti n Phong t i nh ng i tư ng công chúng ông o trong và ngòai nư c. i u này có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng. (M i quan h gi a báo in và báo i n t s ư c làm rõ hơn trong ph n sau c a niên lu n). +Khai thác i tư ng c gi m i: Ti n Phong có m t i tư ng b n c truy n th ng là thanh niên nông thôn, h i o. Nhưng m t t l l n nh ng ngư i truy c p Internet l i s ng trên a bàn thành ph , th tr n, khu ông dân cư. Chính vì v y, t Ti n Phong i n t ra i là cơ h i qu ng bá hình nh t báo và lôi kéo m t i tư ng không nh c gi các thành ph l n quan tâm n t Ti n Phong gi y hơn n a. 3. i tư ng c gi truy n th ng c a Ti n Phong là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o. V i nh ng chuyên m c như làm p làm duyên, h p thư k t b n, thanh niên và th i i, thanh niên và cu c s ng, b n tr v i vi c làm, thanh niên l p nghi p, gương sáng trên công trư ng… c bi c là m t chuyên m c có tu i i vào hàng cao niên: Sau lũy tre làng, Ti n Phong th c s là t báo g n gũi v i b n tr nông thôn, mi n núi, h i o. Qua kh o sát các s báo ti n Phong trong Tháng 4-2005 cho chúng tôi s li u sau: a bàn ph n ánh: Vùng nông thôn chi m 67% i tư ng ph n ánh: Nông dân, thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o chi m 74%. (Ngoài ra là các i tư ng: Thương nhân, chính tr gia, khách du l ch, sinh viên…) - Vài s i sánh v i Thanh niên, Tu i tr : V i t Thanh Niên, i tư ng c a h hư ng n khá ông o và r ng kh p. Tuy nhiên, thông tin ăng t i v n là nh ng thông tin bao quát v nhi u
 4. m ng, nhi u lĩnh v c. Trong các bài vi t v i tư ng là thanh niên, ph n l n trong s ó là gương m t doanh nhân, nh p s ng ô th …T l tin bài v thanh niên nông thôn thành th không nhi u. V a bàn, Ti n Phong hi n v trí khá t t trong lòng c gi ngòai B c và Mi n Trung, nhưng t i Mi n Nam, T báo không có ư c v trí t t như ib n doanh Mi n B c. c bi t, v i Tu i tr : Trong chi n d ch m r ng th ph n ra mi n B c b ng các ho t ng phúc l i, khuy n m i, t ng báo…như th i gian g n ây, t l tin bài v khu v c Mi n B c ã tăng áng k . Tuy nhiên, có th nh n ra m t i u: V vùng nông thôn, Tu i Tr v n chưa ư c nhi u ngư i bi t n. i u này có nguyên nhân c v truy n th ng và hi n t i. Truy n th ng là t báo c a Thành oàn thành ph H CHí Minh, m t trung tâm kinh t l n nh t c nư c. Do ó, th i gian ti p c n v i v n thanh niên nông thôn nói riêng và c gi là ngư i dân nông thôn nói chúng chưa nhi u. Hi n t i, v t l tin bài, Tu i tr là t báo phù h p v i nh ng ngư i có trình hi u bi t khá cao. Thích h p v i thương nhân, trí th c thành th , không phù h p l m v i nông dân, thanh niên nông thôn. V tình c m cũng như hình nh c a t báo trong m t ngư i dân, nh t là ngư i dân nông thôn ng b ng B c B , có th kh ng nh: Tu i Tr chưa th có ch ng v ng ch c như Ti n Phong. Như v y có th th y, v i c gi vùng nông thôn, mi n núi, t báo Ti n Phong ã có nh ng b n c truy n th ng và h t s c ông o. V i phân tích như trên, có th kh ng nh, báo Ti n Phong ang có m t l i th so sánh n i b t: ó là m t i tư ng c gi truy n th ng h t s c ông o. Trên 70 % dân s Vi t Nam s ng nông thôn, t c là có kho ng 56 tri u ngư i. Trong ó, s ngư i tr t 18 n 30 chi m t l khá l n.
 5. Tuy nhiên, n u nhìn v lâu dài trong chi n lư c phát tri n, chúng ta có th nh n th y ây cũng là m t thách th c b i quá trình ô th hóa ang diên ra r t nhanh. Nhi u i tư ng ngư i dân s chuy n t nông thôn ra thành th ho c chính nơi h ang s trong hi n t i s la ô th trong tương lai. T l dân s thành th s cao, dân nông thôn s gi m. Con s th ng kê qua b ng trên có th s thay i trong vài năm t i. Nói như v y th y r ng, chi n lư c c nh tranh thông tin, c nh tranh i tư ng c gi m r ng th ph n báo chí là v n c t y u, mang tính s ng còn c a m t t báo hi n nay. ý nghĩa c a chi n lư c này s ư c phân tích sâu hơn ngay trong ph n ti p theo. 4.M r ng i tư ng b n c là chi n lư c phát tri n Trong tình hình m i, Ti n Phong ang c ng c i tư ng b n c cũ và m r ng sang các i tư ng b n c m i: Thanh niên thành th , trí th c, gi i tr các thành ph , th xã. ây là i tư ng ư c qua tâm c a nh ng t báo l n b i h chính là ngư i có i u ki n mua báo và có nhu c u c báo l n nh t. c bi t, n u không m r ng t c là không phát tri n, v i quá trình ô th hoá như hi n nay, trong kho ng ch c năm t i, nhi u vùng nông thôn, mi n núi s tr thành th tr n, th xã. N u Ti n Phong không thay i, ương nhiên, s m t d n b n cb i c gi truy n th ng ã thay i. Cùng v i quá trình ô th hóa, môi trư ng s ng khác i, nhu c u thông tin khác i, i u ki n cơ s v t ch t nâng cao, h có nhi u cơ h i l a ch n thông tin hơn, phương ti n gi i trí a d ng hơn. N u chúng ta không thay i, ch cho h ăn món ăn ã nhàm chán, ã không còn phù h p, i u t t y u ngư i dân s chuy n sang m t kênh thông tin khác, m t t báo khác.
 6. II. Ho t ng c a Báo Ti n Phong i n t và b n c báo Ti n Phong i n t 1. Mô hình t ch c toà so n báo Ti n Phong i n t Báo Ti n Phong i n t cũng như m t s t báo i n t n m trong t báo in khác, trong t ch c b máy ho t ng, ng u v n là T ng biên t p, sau ó n phó t ng biên t p, thư ký tòa so n và n các phóng viên, h a sĩ trình bày. Th i i m hi n t i (tháng 5 năm 2005), ph trách ban i n t là Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam, thư ký tòa so n là Nguy n Vi t Hùng ch u trách nhi m trưc ti p m i công vi c c a tòa so n, t u tháng 5, ch Nguy n Ng c Linh tr thành m t thư ký tòa so n ph trách n i dung. Cùng v i TKTS Nguy n Vi t Hùng biên t p và y bài lên website. Cũng như h u h t các ban i n t trong lòng báo in khác, báo Ti n Phong i n t có cơ c u nhân s h t s c g n nh và r t ít ngư i. T ng s phóng viên báo Ti n Phong lên t i g n 200 ngư i, trong khi c Ban i n t ch có 4 phóng viên chính th c. T l là 0,02 %. i ngũ phóng viên Phóng viên ban i n t báo ti n phong có t ng c ng 5 ngư i g m: Lan Anh; Ph trách văn hóa và H n Vi t Xuân Cư ng: Ph trách giáo d c du h c và i s ng gi i tr H u Quang: Th Thao Ph m Tuyên: Kinh t …
 7. Ngòai ra, báo Ti n Phong i n t còn có 2 h a sĩ là Nguy n Minh Hoàng và T Thu Trang, m t k thu t viên Th Hi n. i m c bi t c a báo Ti n Phong i n t so v i các t báo i n t khác là TPO có 5 câu l c b : Ô tô, th i trang, i n nh, ca nh c, i n tho i. M i CLB do m t ngư i ph trách. Nh ng ngư i ph trách câu l c b như m t c ng tác viên ăn lương làm vi c dư i s ch o c a thư ký tòa so n. M i ngư i ph trách CLB h ng ngày vi t bài, d ch bài và t ng h p biên t p bài t báo khác y lên chuyên m c c a mình. Hi n nay, m i câu l c b cũng thu hút ư c lư ng ngư i truy c p khá l n. Như CLB Th i trang hàng tháng có t i 20.000 ngư i truy c p, CLB ô tô là 8.000, CLB mobile là 11.000; CLB âm nh c là 13. 000 ngư i. K t qu lư ng ngư i truy c p vào các câu l c b trong tháng 4/2005 H uh t i ngũ phóng vi n c a báo Ti n Phong i n t u ph i làm vi c kiêm nhi m, m t ngư i bao sân nhi u m ng ho t ng vì s lư ng không tr thành phóng viên ng trang chuyên m c. M c dù các câu l c b chưa th t s tr thành nơi g p g c a nh ng ngư i cùng s thích nhưng m i i vào ho t ng trong vòng hơn 1 tháng, v i s lư ng ngư i truy c p ngày càng tăng như v y ã là m t thành công áng khích l . i ngũ phóng viên c a báo Ti n Phong i n t khá nh y bén, khi s y ra s ki n gì nóng, t t c các phóng viên ư c huy ng vào cu c. V i cơ ch ho t ng như hi n nay, t t c các phong viên trong ban u ph i làm vi c v i cư ng r t cao áp ng nhu c u công vi c. V phóng viên c a ban ho t ng tác nghi p khá nhanh nh y và hi u qu .
 8. M t ví d i n hình trong v gi i c u con tin chi u ngày th 5, 12 tháng 5. T t c 3 phóng viên, 1 c ng tác viên c a Ban ã xu ng hi n trư ng tư ng thu t tr c ti p v s ki n này. B t u t 16 gi , nh ng thông tin u tiên v s vi c ư c ăng t i, su t 10 ti ng sau ó, thông tin liên t c ư c c p nh t. Khi xu ng hi n trư ng, nh ng thông tin u tiên ư c tư ng thu t qua i n tho i di ng, nh ng t m nh liên t c ư c g i vê tòa so n qua email, M t ngư i túc tr c ch có nhi m v l y th nh t máy nh chuy n v tòa so n, ngư i ch p v n bám sát hi n trư ng. Khi m ng i n tho i b ngh n, t t c thông tin ư c truy n v qua chat yahoo messenger. Ngay hôm ó có t i 2000 ngư i c và bài ó ã tr thành bài ư c nhi u nh t trong nhi u hôm li n sau s ki n. 3. Cơ ch v n hành c a báo Ti n Phong i n t u tu n, các phóng viên báo cáo tài v i thư ký tòa so n, thư ký tòa so n duy t và phóng viên tri n khai theo k ho ch. Tuy nhiên khi có s ki n nóng, các phóng viên s ư c i u ng th c hi n nhi m v theo phân công. V i nh ng bài nóng có tính ch t c bi t quan tr ng có th ư c huy ng cùng ph i h p cùng phóng viên chuyên trách c a báo gi y cùng th c hi n. Bài phóng viên ư c th c hi n trên ph n m m CMS chuyên dùng c a báo Ti n Phong. Bên c nh vi c t phóng viên i vi t tin bài là ch y u, m i phóng viên h ng ngày còn th c hi n nhi m v biên t p bài t báo khác lên TPO (tienphongonline). Nh ng bài t trên báo khác khi l y l i trên TPO ư c biên t p l i cho ng n g n và phù h p v i báo Ti n Phong. Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam kh ng nh: “v i m i tác ph m báo chí khi l y l i c a báo khác v n ghi ngu n nhưng ph i rút l i tít, vi t l i sapo, tác
 9. ph m v n ghi ngu n c a báo khác nhưng ph i thay cho nó t m áo m i, cho nó có b m t m i”. 4.M i quan h gi a báo Ti n Phong i n t và báo Ti n Phong in M i quan h này ã ư c quy nh trong nhi u văn b n, thông báo c a tòa so n. N i dung ch y u c a m i quan h gi a hai b ph n trong cùng m t tòa so n th hi n qua m t s nguyên t c sau: Nguyên t c chung Là m i quan h h tr l n nhau cùng phát tri n. Ti n phong online (TPO) ph i góp ph n qu ng cáo cho Ti n Phong gi y (TPP). Cũng như v y, TPP dành t gi i thi u cho TPO. TPO S d ng ngu n bài v trên TPP nhưng d n t o ra b n s c riêng c a mình thông qua l a ch n n i dung tuyên truy n ch y u, t n d ng công c tr c tuy n TPO s góp ph n làm cho TPP sinh ng, phong phú và g n b n c hơn qua công c tr c tuy n và bài v ph tr . _Ti n t i, trong tương lai, TPO ph i kh ng nh ư c v trí c a mình góp ph n kh ng nh thương hi u Ti n Phong và thu hút qu ng cáo. N i dung ph i h p c th H ng ngày, TKTS tr c TPOvà TPP thư ng xuyên trao i v i nhau v n i dung thông tin và i u ng phóng viên. Vi c nào không nh t trí ư c, báo cáo ngay ban biên t p x lý trong ngày. TPO s gi i thi u nh ng bài ch y u s ăng vào hôm sau c a báo in. _ Các phóng viên g i bài ng th i cho TPO và TPP
 10. _M t s tin bài h ng ngày do phóng viên trong tòa so n g i t i, TKTS tr c TPO s ch ng ngh PTBT báo in ho c TKTS báo in xu t v i PTBT báo in chuy n TPO xu t b n lên website trư c n u xét th y không nh hư ng n vi c phát hành c a báo in. _Khi th y xu t hi n các v n nóng mà báo ta không th c quy n hai bên s bàn b c c th xu t b n ngay lên website. Phóng viên s ch ng khai thác tri t nh m ưa nhanh nh t lên website. Báo in s biên t p l i xu t b n vào hôm sau. Khi th y xu t hi n các v n có th làm tr c tuy n hai bên s bàn b c làm. Báo in có th biên t p l i xu t b n vào hôm sau. _ TPO s xu t b n h t các tin có ch t lư ng trong ngày mà do di n tích báo in không in h t ư c. Báo in s dành t gi i thi u nh ng ch tr c tuy n c a TPO nh m thu hút ư c ông ob n c tham gia. T t nh t TPP giành trang Ti n phong v i c gi TPO ưa nh ng ph n h i c a b n c. Báo in có th l a ch n, biên t p l i in nh ng bài v có l i cho thông tin và phát hành c a TPO; c bi t là nh ng tài tr c tuy n, bài v th thao, qu c t . Trên th c t , m i quan h này ã ư c th c hi n khá chi t t, h u h t các bài có ch t lư ng c a phóng viên TPO u ăng t i trên TPP. M t s tài nóng ã ư c ph i h p khá t t gi a hai bên như: D ch v hành chính công, gi i c u con tin… .Th hi u ngư i c qua phân tích các chuyên m c c a báo Ti n Phong i n t
 11. M c ư c c nhi u nh t là th i s xã h i, sau ó n m c pháp lu t, top 5m c ư c c nhi u nh t ư c x p th t như sau: Th i s xã h i, pháp lu t, văn hóa, thanh niên th i i, kinh t . Như v y, qua s lư ng ngư i c các chuyên m c c a báo i n t , ta có th xác nh ư c m c ích c a c gi và nh ng chuyên m c yêu thích. c gi c ti n phong i n t có s chú ý c bi t n nh ng s ki n th i s nóng h i, nh ng thông tin mang tính t c th i. M c dù nh ng ngư i truy c p internet nói chung và nh ng ngư i c báo i n t nói riêng u có trình văn hóa khá cao nhưng m t th c t là nh ng s n ph m báo chí thu c ch cư p, gi t, hi p v n thu hút s chú ý quan tâm c bi t c a c gi . Như v y có th th y, tính nh hư ng c a t báo iv i c gi chưa cao, nh ng bài c nhi u không n m ngòai nh ng ch như trên ã nói. ây không ch là c i m riêng c a báo Ti n Phong i n t mà là c i mc a i tư ng công chúng báo chí nói chung. Theo các nhà tâm lý, b n thân thông tin v m ng tài ó ã khơi g i trí tò mò c a c gi . Ngay khi m t c gi b t g p thông tin ó thì t kh c n y sinh nhu c u khám phá, tìm hi u và ương nhiên, ch m t thao tác cu i cùng là click. thu hút c gi , nhi u t báo ã chuyên t ng h p tin v nh ng s ki n gi t gân câu khách. Tuy nhiên ây chưa h n ã là cách hay, vì dù sao ph n l n trong s nh ng thông tin ó cũng ch là thông tin mang tính gi i trí, gi i áp tòa mò. Nh ng thông tin i vào b n ch t v n xã h i, nh hư ng n nhi u ngư i, có ý nghĩa xã h i m i là nh ng tin bài có giá tr th t s .
 12. 4. Vài i m c n lưu ý v c i m i tư ng b n c Ti n Phong i n t 4.1.V i b n c trong nư c, như trên ã phân tích, i tư ng chính c a báo Tiên phong gi y là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o, thanh niên mi n B c. Chính vì v y, m t c i m chung là h c n nh ng ki n th c b ích thi t th c. Nh ng ki n th c v cu c s ng, ph c p tin h c, ngo i ng là h t s c c n thi t. Dung hoà ư c c hai y u t v a thi t th c v a sang tr ng và có t m văn hoá cao là m t yêu c u khách quan khi Ti n Phong mu n th c hi n ư c c hai nhi m v : C ng c i tư ng truy n th ng và m r ng i tư ng b n c m i. Tác gi niên lu n cũng ã phân tích ph n u, iv i i tư ng c gi nông thôn mi n núi, ây là i tư ng b n c truy n th ng c a Ti n phong. Tuy nhiên, công tác qu ng bá cho t trang báo Ti n Phong i n t còn quá ít nên nhi u ngư i trong s b n nh ng c gi báo gi y chưa t ng n v i báo i n t . 4.2. i tư ng Vi t ki u: Trong khóa lu n này, tác gi chưa có i u ki n kh o sát i tư ng Vi t Ki u nhưng ch c ch n ó là m t i tư ng ông o và là c gi m c tiêu c a h u h t báo i n t . Qua m t s cu c thăm dò ý ki n cá nhân i v i b n bè nư c ngòai và m t vài thư ph n h i c a c gi , tôi xin m nh d n nên lên m t s quan i m c a mình v c gi Vi t ki u: H u h t báo i n t Vi t Nam hi n nay u có i tư ng b n cr tl n là Vi t ki u ang sinh s ng kh p nơi trên th gi i. Vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong i v i b n bè qu c t là h t s c c n thi t. Nó không ch có ý nghĩa v m t kinh t mà còn có ý nghĩa l n v chính tr . V i i tư ng này, h c n nh ng thông tin cơ b n v i s ng xã h i Vi t Nam. M ng này nhi u báo ã làm. Tuy nhiên, trong th i bu i h i nh p kinh t qu c t hi n nay, r t nhi u Vi t ki u ang có ý nh tìm ki m thông tin u tư vào nư c ta. ó chính là m ng thông tin mà cơ quan Báo có th khai thác. Các văn
 13. b n lu t, gi i thi u môi trư ng u tư, các gương i n hình Vi t ki u ã làm ăn phát t t i Vi t Nam, các u m i liên h …luôn là nh ng thông tin quý giá mà h u h t ngư i Vi t Nam nư c ngoài u r t mu n bi t. Th hai là i s ng gi i tr ngư i Vi t nư c ngoài. ây g n như là m t tr n i b b tr ng. Th nh tho ng m i có m t vài thông tin v nh ng ngư i Vi t tr , ó là khi có nh ng v án c a SV ngư i Vi t như Vũ Anh Tu n, ho c có m t ngư i Vi t tr thành công…. Chúng ta v n chưa th c s có m i liên k t g n gũi gi a nh ng ngư i Vi t ang s ng, h c t p và làm vi c trên nư c b n. N u xây d ng ư c m t i ngũ c ng tác viên nhi u nơi trên th gi i s làm cho t báo c a chúng ta sinh ng hơn. Tâm lí chung c a nh ng ngư i con xa x bao gi cũng là c n s g n k t c ng ng. Báo Ti n Phong i n t có th tr thành ngư i b n g n gũi c a nh ng SV, H c sinh du h c, c a ngư i vi t nư c ngoài. H c n thông tin v chính lu t pháp nư c ó. Hay nh t là kinh nghi m c a nh ng ngư i i trư c truy n t l i và ư c ăng t i trên báo chí. Thành l p các câu l c b , ban liên l c, trao i h c thu t, chia s kinh nghi m, giúp nhau trong cu c s ng. Ai s là ngư i vi t báo v m ng tài này? Câu tr l i: nh ng ngư i c m bút t t nh t chính là nh ng sinh viên du h c. H c v a có tri th c v a có v n s ng th c t , hơn n a nhi u ngư i trong s h còn tr l i Vi t Nam. Chúng ta có th xây d ng i ngũ này ngay t i nhà, trư c khi h lên ư ng du h c. Danh sách không khó ki m t i các khoa Báo chí, Văn h c…các trư ng H. Trư c khi m i SV lên ư ng du h c, Báo Ti n Phong có th ào t o kĩ năng báo chí ng n h n, nh hư ng cho h . Và như v y, không khó có ư c m t i ngũ phóng viên thư ng trú r t hi u qu mà không c n ph i g i phóng viên i nư c ngoài. N u làm t t công tác này, các văn phòng tư v n du h c, vi c làm c a Ti n phong còn có th m r ng a bàn ho t ng và ngày càng phát tri n.
 14. Vi c thông tin i s ng ngư i Vi t nư c ngoài còn góp ph n tích c c trong vi c l a ch n du h c, nh ng ki n th c c n thi t trư c khi ra nư c ngoài. Nâng cao ý chí ph n u cho nh ng ngư i tr trong nư c. ó là i u mà báo Ti n Phong nên chú ý khi ra m t b n c toàn c u. Hi n trên báo Ti n Phong i n t cũng có chuyên m c H n Vi t do phóng viên Lan Anh ph trách nhưng chưa th t s sôi ng. i u này th hi n ngay trên s lư ng ngư i truy c p. Tháng 2/2005, có 5110 trên t ng s 298.498 ngư i truy c p m c này (b ng 1,7%), tháng 3 có 8799 ngư i trên t ng s 725.299 ngư i truy c p (1,2%), tháng 4 năm 2005, có 13.254 trên t ng s 1.588.870 ngư i truy c p (Chi m 0,8 % t ng s ngư i). Như v y có th th y r ng cùng v i s tăng trư ng nhanh chóng c a s lư ng c gi nhưng s ngư i c trong trang này v n chưa tăng tương ng. Tính trên t ng s lư ng c gi thì còn gi m i. ây là i u r t áng ti c. Nguyên nhân c a hi n tư ng này theo tôi là vì trang H n Vi t v n chưa ư c c p nh t thư ng xuyên, có khi 2 ngày v n chưa có bài m i. V n bi t vi c quan h v i Vi t Ki u là m t m ng khó nhưng như v y không có nghĩa là không có thông tin trong i s ng kinh t sôi ng như hi n nay. c bi t nh ng thông tin gi i thi u v cơ h i u tư, v th t c hành chính, pháp lu t v n chưa xu t hi n nhi u trên chuyên m c này. 4.3. Khác v i Tu i Tr hay Thanh niên, hai t báo luôn hư ng vào các v n gai góc c a xã h i. Hai t báo này có xu hư ng i quá xa vào chính tr , kinh t , nhi u khi không còn là t báo c a nh ng ngư i tr . i u này th hi n rõ nét hơn Thanh Niên, c trong cách trình bày l n n i dung báo. Ti n Phong nên t o cho mình phong cách riêng. i tư ng chính c a Ti n Phong là thanh niên, h c sinh, sinh viên. Vì v y n i dung và hình th c c a t báo ph i th hi n ư c i u ó thông qua cách trình bày, các chuy n m c. Thanh
 15. niên luôn là nh ng ngư i r t năng ng và h c n nh ng ki n th c thi t th c. Chân dung nh ng ngư i tr thành t, bí quy t kinh doanh, kinh nghi m là giàu t chính m nh t quê nhà, kinh nghi m, ch d n h c ngo i ng , tin h c…là nh ng i u có th giúp ích tr c ti p hàng ngàn thanh niên khi h c m t báo, khi h c truy c p vào www.tienphong.com.vn. Chính tr hay kinh t , nh ng chi n lư c phát tri n, phân tích v n t m vĩ mô là i u quan tr ng. Tuy nhiên, v i i tư ng c gi như Ti n Phong, thi t nghĩ nên hư ng vào nh ng v n thi t th c nh t v i i s ng thanh niên. 4.4. Sinh viên chi m t l quá nh trong i tư ng ư c ph n nh: M t b ph n thanh niên ưu tú n m trong các trư ng H. Tuy nhiên, hi n nay báo Ti n Phong chưa chú ý nhi u n i tư ng này. Trên báo tr c tuy n, c n phát huy m nh m tính năng tương tác. Nh ng di n àn c n ư c m ra SV có ý ki n, trao i. T chính nh ng ý ki n ó, hoàn toàn có th tr thành nh ng tài nóng b ng khi chuy n t i và “nâng t m” trên báo in. 4.5. Theo tác gi niên lu n, Ti n Phong nên c bi t chú tr ng phát huy th m nh m t s chuyên m c sau: H p thư k t b n Chuyên m c k t b n ã ư c r t nhi u trang Web chú ý, tuy nhiên, v i Báo Ti n Phong, chuyên m c k t b n ã là m t nh p c u ư c tin c y b i cách làm nghiêm túc và chu áo, t o hi u qu cao. V i “thương hi u” y, báo hoàn toàn có th phát tri n m nh hơn n a nh ng nhu c u b n c b ng cách k t b n trên m ng. Ngày nay, tính tương tác ư c t t c các lo i hình báo chí h t s c coi tr ng. Báo i n t là lo i hình báo chí c bi t thích h p và ph i n m ư c l i th này thu hút c gi . Thông qua nh ng b n ăng kí g i v t thư tay ho c thư i n t , báo Ti n phong s tr thành nh p c u n i nh ng ngư i b n cùng s thích. Không ch là tình b n nam n ơn thu n, chúng ta nên m r ng câu l c b k t b n tr thành
 16. i m h n c a nh ng ngư i cùng s thích, k t n i cơ h i kinh doanh, h p tác s n xu t, phát minh sáng ch . V m t n i dung: c n có m t qu n tr viên t t làm nhi m v này. Tích c c làm PR cho chuyên m c c a mình b ng nh ng bài vi t trên báo gi y, trên Ti n Phong i n t v các n i dung: Thư c m ơn, l i m i d l cư i, chúc m ng nh ng nhóm b n ã thành công nh quen bi t và h p tác v i nhau qua H p thư k t b n c a Báo Ti n Phong. i u này t trư c n nay chưa ư c chú tr ng và thi t nghĩ cũng chưa ư c nhi u báo ánh giá úng vai trò c a nó. Tr l i thư b n c: Tr l i v t t c nh ng th c m c c a b n c v tu i tr , tình yêu, hôn nhân, gi i tính…T o nh p c u thân thiên. B n c có th g i câu h i v toà so n tr l i. Th trư ng trên m ng: Chuyên m c mua bán qua m ng cũng nên ư c phát tri n m nh. Rao bán, rao mua mi n phí t o thành m t ch o cho gi i tr . Tuy nhiên cũng c n hình th c ki m soát hàng hóa, ví d khi ăng kí ngh ngư i ăng kí ph i xu t trình ch ng minh thư, t th i gian hi n thông tin phù h p khi hàng hóa ã giao d ch xong không còn hi n di n trên trang Web. Ban u có th vi c thanh tóa b ng th tín d ng, thanh toán phi ti n m t chưa ph bi n, nhưng t báo có th tr thành u m i cung c p thông tin cho các i tư ng liên l c th c hi n mua bán. ó ã là m t thành công r t áng ghi nh n. C n thư ng xuyên cung c p thông tin c n thi t v giá c , bi n ng th trư ng, các lo i m t hàng. Kinh nghi m mua , l i khuyên s d ng… ây có th ư c coi là m t cánh c a r t l n c gi vào thăm quan ngôi nhà Ti n Phong. Chính i u ó cho h s tin tư ng, g n gũi và ý nghĩa thi t th c trư c khi n m b t thông tin a d ng v các v n khác. i s ng gi i tr : V văn hoá ng x c a nh ng ngư i tr . Ch ra th t c th nh ng a ch mua hàng r , t t. Nh ng i m du l ch, quán cà phê…thú v .
 17. Cung c p nh ng ý tư ng chung m i ngư i cùng sôi n i bàn v các v n trong cu c s ng. Ti n Phong lâu nay không thu hút ư c i tư ng c gi l n ó là t ng l p sinh viên. ây là i u r t c n chú tr ng và hoàn toàn có th b xung trong khi hoàn thi n Ti n Phong tr c tuy n b ng các thông tin thi t th c, thư vi n sách, trao i h c thu t, di n àn… Th c t kh o sát ã ch ng minh, lư ng ngư i c báo Ti n Phong i n t h u h t là gi i tr và h th c s quan tâm n m ng thông tin v th h mình. i u này th hi n b ng s lư ng ngư i truy c p vào chuyên m c này không ng ng tăng lên và luôn n m trong 3 chuyên m c h p d n nh t c a t báo. M c ít ư c c nh t trên báo chính là H n Vi t, Phóng S và giáo d c, du h c. V i m c H n Viêt, i u này có th d hi u vì i tư ng này th c ch t không nhi u so v i t ng lư ng c gi . Tuy nhiên m c thu hút c gi c a m c này chưa cao khi ch tăng kho ng 40% lư ng c gi sau 1 tháng, trong khi các chuyên m c khác tăng t i 100 th m chí 150%. Tháng 2/2005 m c này có 5886 ngư i c, tháng 3 có 8799 (tăng 49%) ngư i, tháng 4 có 13.254 ( tăng 50,6%). Phóng s là th lo i t ng có thương hi u trên báo Tìên Phong nhưng th c s trên báo i n t ây l i là chuyên m c có s ngư i c ít th hai sai H n Vi t. i u này thêm m t l n kh ng nh c gi báo i n t “s ” bài dài. M c ích h vào web tìm tin mà không ph i thư ng văn. 5. Công tác b n c c a Ti n Phong và báo Ti n Phong i n t .
 18. Công tác b n c c a báo ti n phong gi y ư c giao cho Ban b n c. Báo Ti n Phong chưa có nhi u ho t ng i u tra i tư ng c gi , t ch c các ho t ng giao lưu v i b n c và cơ quan báo. V ib n c c a báo Ti n Phong i n t , tình hình khá hơn, m i ngày có t i 200 lá thư i n t và ph n h i c a b n c g i v toà so n và ph n l n nh ng thư, ph n h i có giá tr u ư c quan tâm i u tra, tr l i ngay trong ngày. V i các cu c giao lưu tr c tuy n u thu hút ư c s quan tâm l n c a b n c. Tuy nhiên, v i l i th v vi c nghiên c u i tư ng c gi b ng hình th c i u tra, b phi u (vote), báo Ti n Phong i n t v n chưa t n d ng tri t l i th này. Tóm l i, khác v i Tu i tr , i tư ng c gi c a TPP và TPO không trùng nhau, ngư i c báo gi y nhi u khu v c nông thôn, mi n núi, còn ngư i c báo m ng l i là nhân viên văn phòng, thanh niên thành th . Chính vì v y mà s lư ng ngư i c bi t n TPO còn chưa nhi u. V i m t s k t qu i u tra, th ng kê như trên cho th y i tư ng b n c ang tăng lên m t cách rõ r t. ó là quy lu t c a h u h t các t báo i n t m i ra i. Trong th i gian u lư ng c gi s tăng r t nhanh, nhưng sau ó, khi lên n ngư ng, có gi ư cm c ó hay không l i là chuy n không d .

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ