Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và...

  • 30/08/2018 05:20:28
  • 55 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trình bày khái quát về cụm ngành công nghiệp; thực trạng phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam; một số chính sách phát triển cụm ngành công nghiệp.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.59 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ