Xem mẫu

  1. Phát thanh trong b i c nh m i Phát thanh hi n ang ư c coi là lo i hình truy n thông hi n i và có s c nh hư ng l n t i dư lu n xã h i, có ư c m t lư ng thính gi
  2. r ng rãi. Phát thanh hi n ang c nh tranh m nh m cùng các lo i hình truy n thông khác. Tuy ra i mu n hơn so v i báo in song phát thanh có nh ng bư c phát tri n nhanh chóng áng kinh ng c. T vi c xu t hi n manh mún ban u khi mà Alexandre phát minh ra ăngten vô tuy n i n năm 1895. Tr i qua nh ng bư c mày mò, tìm ki m ng d ng thì n năm 1913, lo i hình báo phát thanh chính th c ra i. Cho n nay thì t t c các qu c gia trên th gi i phát thanh u ã góp m t. Ngoài vi c s d ng các cách làm cũ thì phát thanh còn b t u ng d ng các công ngh cao vào trong phát thanh nh m nâng cao ch t lư ng ph c v công chúng. Trong xu th c nh tranh gi a các lo i hình báo chí v i nhau, phát thanh cũng ang ph i tìm l i i cho mình. 1. duy trì và phát tri n t m nh hư ng c a mình, Báo phát thanh ang d n chuy n i sang phát thanh kĩ thu t s Cũng như truy n hình, phát thanh cũng ang t ng bư c chuy n i hình th c phát sóng t d ng Analog sang hình th c k thu t s . phát tri n r ng thì không th thi u y u t này, vì m t ài phát thanh m nh không th có di n ph sóng h p, ch t lư ng âm thanh kém, s chuy n t i thông tin hay b gián o n… Phát thanh hi n is ng d ng kĩ thu t s vào t t c các khâu, các công o n; t vi c trang b các phương ti n tác nghi p cho phóng viên, n vi c x lí, d ng các tác ph m hoàn ch nh, hay truy n phát sóng…
  3. Khi ngu n thu nh p thông tin t t, kh năng x lí thông tin, kh năng truy n d n t t thì ch c ch n s t o m t chương trình phát thanh t t. Hi n nay phát thanh kĩ thu t s ra i ang m ra cho phát thanh m t tương lai m i: ó là ch t lư ng âm thanh t t như CD. Không có nhi u, giao thoa, hay s c n tr b i các y u t t nhiên Khi ư c s d ng m t cách ng b s t o ta ch t lư ng phát sóng r t cao v i các lo i hình khác như PT-TH; PT- i n T . 2. Xây d ng các chương trình phát thanh m M c ích là thông tin nhanh, thính gi có th tham gia tr c ti p vào n i dung chương trình, làm tăng tính i thư ng c a chương trình, tính g n gũi c a phát thanh, làm cho phát thanh gi ng như ngư i b n, m t di n àn nơi mà m i ngư i có th chia s quan ni m, ý ki n. Kinh nghi m c a các ài phát thanh l n là khi th c hi n ư c công vi c này thì s t o ra s c hút r t l n v i công chúng. Các chương trình m có m t c i m ó là thông tin ó không ch do phóng viên cung c p mà do c công chúng, nh ng ngư i tham gia vào chương trình qua trao i cung c p do v y ngu n tin s a d ng. Hơn th thông tin ây có tính chân th c, khách quan và có kh năng thu hút thính gi theo dõi nhi u hơn. Khi có s góp m t, óng góp công s c c a công chúng theo dõi vào chương trình thì s có nhi u thông tin m i, thông tin t giá ư c
  4. khai thác, và hơn th trách nhi m v thông tin ư c chia u cho c phóng viên l n ngư i tr c ti p cung c p. Khi các chương trình m ư c th c hi n òi h i ph i có m t êkíp th c hi n chuyên nghi p, có trình , có kh năng ng bi n cao và các phương ti n, trang thi t b hi n i. 3. Thay i trong cách th c truy n thông tin - Thông tin nhanh và chính xác Nhanh chính là l i th c a phát thanh so v i các lo i hình báo chí khác. N u như báo in b h ng thông tin 24 gi thì t s ra ngày hôm trư c t i s ra ngày hôm sau, các s ki n, s vi c di n ra trong th i gian gi a 2 s báo s ph i lưu l i cho t i s sau. Truy n hinh thì c n y u t c n thi t cho vi c ghi hình, vi c truy n d n do các công o n th c hi n ph c t p hơn, có nhi u công o n x lý và ph thu c vào nhi u y u t máy móc m i có th êm thông tin t i cho công chúng ư c. Còn thông tin trên phát thanh thì có th ch y liên t c trong su t kho ng th i gian phát sóng. Thông tin c a phát thanh ư c cung c p liên t c và có th ưa ra cho công chúng m i lúc, m i nơi. T vi c cung c p cho công chúng nh ng thông tin ng n g n ban u (tin) hay ưa ra nh ng l i bình lu n, ánh giá ban u. Phát thanh còn có th cung c p thông tin bên ngoài thông qua tr t t tuy n tính v th i gian, theo ti n trình phát tri n c a s ki n, s vi c.
  5. Mu n thông tin nhanh thì ngư i làm phát thanh ph i gi i v nghi p v và có h tr c l c c a các phương ti n k thu t. Các công o n, thao tác th c hi n ph i chuyên nghi p, nhanh nh n, ch ng i phó và x lí thông tin. Có h tr c l c c a các phương ti n k thu t s giúp cho công vi c c a phóng viên có th di n ra nhanh và thu n l i, tăng tính chuyên nghi p và hi u qu c a tác ph m báo chí trên phát thanh. Cách cung c p thông tin nhanh nh t là phát th ng t c là thông tin ư c truy n t i thính gi ng th i cùng lúc v i s ki n ang di n ra… Phương th c phát thanh tr c ti p hi n nay ang ngày càng ph bi n hơn trong phát thanh hi n i. chuy n t phương th c s n xu t thông thư ng, truy n th ng sang phát thanh tr c ti p thì c n có s h tr c l c c a công ngh , phương ti n k thu t. Do ó c n ư c u tư ng b , có m t êkíp làm vi c ăn ý, chuyên nghi p. Khi s n xu t chương trình mà ph i in ra băng t thì vi c th c hi n m t chương trình phát thanh tr c ti p s khó th c hi n do mu n l y ư c m t u băng úng ch ph i quay i quay l i nhi u l n. Phát thanh hi n i ngày nay ã kh c ph c như c i m ó b ng cách s d ng vi tính. Thi t b s cho phép tính th i gian chính xác n t ng % giây. Thông tin nhanh nhưng c n ph i chính xác b i ó là y u t làm nên hình nh p cho phát thanh, t o nên ni m tin cho công chúng vào
  6. phát thanh. Thông tin chính xác chính là áp ng yêu c u thông tin s th t c a công chúng, là s tôn tr ng c a phóng viên i v i công chúng c a mình. - Vi t ng n, nói ng n, nói rõ Thông tin trên phát thanh là thông tin ch trôi qua m t l n, không th c l i như trên báo in. C ng v i vi c theo dõi b ng thính giác có gi i h n v s lư ng, t c âm thanh. Do v y m t ngư i làm phát thanh chuyên nghi p ph i n m rõ ư c c i m này có th t o ra m t chương trình phát thanh h p d n. Khi nói trên phát thanh c n coi ó như là m t cu c trò chuy n, là m t cu c trò chuy n v i b n tri k . Ngôn ng chu n cho phát thanh là ngôn ng có s k t h p gi a ngôn ng nói và ngôn ng vi t. N u như trên báo in thì công chúng c b ng m t, và văn b n ư c so n th o nói cho nhi u ngư i nghe. Còn phát thanh là vi t cho tai nghe, vi t nói ch không c. Văn b n vi t cho phát thanh là văn b n vi t dành riêng cho phát thanh ch không th sao chép hay copy t báo in sang. Văn b n phát thanh c n rõ ràng, tránh l i nói vòng vèo, quanh co. Khi trình bày văn b n cho phát thanh c n tuân theo quy t c chung như: không in lên 2 m t, ph i ánh d u các ý quan tr ng, căn l , làm tròn s …
  7. Các tin phát thanh hi n i thư ng ch dài 1 phút: Phóng s thu thanh thì t 5 – 6 phút; ph ng v n t 3-4 phút; bình lu n t 2-3 phút là h p lí… Khi ã vi t ng n r i thì nên nói ng n t c là l i d n c n h p lí, v a Khi nói c n rõ ràng b i gi ng c là phương ti n chính truy n t i n i dung c a tác ph m phát thanh t i thính gi , do ó góp ph n t o nên s h p d n cho tác ph m ó. Các ph n m c, o n trong tác ph m phát thanh không ư c phân cách b ng cách ng t hơi, d ng hơi c a ngư i c. Do v y mb o tính chính xác c a thông tin nên c rõ. - Khai thác, s d ng tri t c i m c a phát thanh Vi c khai thác các y u t b tr trong phát thanh giúp cho phát thanh tránh tình tr ng ài là nơi c báo cho công chúng nghe. Ph i bi n chương trình phát thanh thành m t chương trình sinh ng, h p d n ch không ph i là c d ch t báo in mà ra. Các y u t b tr c l c cho l i phát thanh là: Ti ng ng hi n trư ng: Ti ng ng hi n trư ng có hai d ng cơ b n: Ti ng ng th c c a hi n trư ng và ti ng ng ư c lưu gi trong các băng d li u.
  8. có th có ư c ch t lư ng âm thanh t t thì ph i luôn có kho d tr âm thanh Phát thanh s d ng ti ng ng hi n trư ng nh m t o s h p d n cho n i dung, tính chân th c, thuy t ph c cho thông tin c a mình, Khi ti ng ng hi n trư ng ư c s d ng t t s t o ra giao di n l n iv i thính gi , t o s sinh ng cho tác ph m. Nó giúp truy n t i ý c a tác gi và kh năng liên tư ng c a c gi ư c nâng cao hơn. Do không ư c ph tr b i hình nh nên có th t o ra kh năng hình dung, tư ng tư ng cho thính gi ư c coi là m t thành công. Âm nh c: Âm nh c ư c s d ng trong phát thanh nh m t o tính linh ho t m m m i cho thông tin và giúp thông tin n v i công chúng d dàng hơn. Theo nhà nghiên c u c a Úc thì trong m t chương trình phát thanh thì âm nh c chi m t i 35 – 45% là phù h p nh t. Âm nh c có th làm thành m t chương trình riêng ho c làm n n cho các chương trình khác. Nh c c t, nh c hi u, nh c n n…giúp cho các chương trình thêm a d ng, làm nên cái riêng, cái c trưng, là y u t h tr t o kh năng thu hút cao hơn cho các chương trình. Trong chương trình phát thanh hi n i do có các phương ti n k thu t s do ó âm nh c ư c x lí và c t, ghép m t cách trơn tru quá, ang làm gi m d n i tính h p d n c a nh ng âm thanh m c m c.
  9. - K t h p gi a thông tin i thư ng, thông tin gi i trí và thông tin chi n u T c là c n chú tr ng t i n i dung c a chương trình. ây là y u t quan tr ng hàng u quy t nh t i vi c thành b i c a chương trình phát thanh. Khi xây d ng k ch b n cho chương trình phát thanh thì nên chú ý k t h p các y u t sao cho th t phù h p ph n ánh a d ng cu c s ng, áp ng ư c yêu c u thông tin c a công chúng thì phát thanh ph i l a ch n thông tin ph n ánh sao cho th t hi u qu . Thông tin y không ch thiên v m t lĩnh v c mà ph i ph n ánh a di n v cu c s ng, áp ng nhu c u thông tin. Do ó vi c k t h p các y u t trên là vô cùng quan tr ng. N u thông tin i thư ng cung c p cho công chúng thông tin v cu c s ng xung quanh thì thông tin gi i trí áp ng nhu c u tinh th n và thông tin chi n us nh hư ng cho dư lu n v nh ng v n có t m quan tr ng… Khi khai thác y thông tin trên thì phát thanh ã làm ư c nhi m v là tr thành m t ngư i tri k , m t ngư i d n ư ng, phù h p v i nhi u i tư ng thính gi , thu c m i l a tu i, m i ngh nghi p… Vi c dung hoà tính th i s và gi i trí s giúp cho ngư i nghe d ti p thu và không ch u áp l c khi theo dõi thông tin. Ch có xây d ng m t k ch b n hay thì m i thu hút ư c thính gi .
  10. Trên ây là các xu hư ng phát tri n c a báo Phát thanh hi n i Tuy nhiên ây ch là nh ng xu hư ng phát tri n chung mà thôi, còn trong tuỳ t ng trư ng h p, hoàn c nh, i u ki n c th s xu t hi n các xu hư ng khác nhau. phát thanh phát tri n thì không nên áp d ng m t cách khô c ng khuôn m u mà ph i bi t ch ng, linh ho t, sáng t o.
nguon tai.lieu . vn