Xem mẫu

  1. Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm chủ đầu tư; Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày); - Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày); - Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu
  2. thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày); Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định chi phí Nghị định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 1. thẩm 58/2008/NĐ-CP của nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối định C... với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Bên mời thầu thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời 1. thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu; Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu 2. trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Số bộ hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn