Xem mẫu

  1. Phát hành Hồ sơ mời thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở chuyên ngành, Ban QLDA Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, ban QLDA (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày); - Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu
  2. thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày); - Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày); Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch chi phí Nghị định vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định 1. thẩm 58/2008/NĐ-CP của căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu định C... nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đấu thầu quốc tế. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Sở chuyên ngành, Ban QLDA thông báo mời thầu rộng rãi 1. hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu; Sở chuyên ngành, Ban QLDA bán HSMT tới trước thời 2. điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu
  4. Tên bước Mô tả bước thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Số bộ hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn