Xem mẫu

 1. PHÁP luËt vÒ KINh DOANH BÊt ®éng s¶n
 2. Tμi liÖu tham kh¶o ®Ó häc tËp 1. Nh÷ng néi dung míi cña Bé LuËt D©n Sù n¨m 2005, NXB T− ph¸p n¨m 2005; 2. NguyÔn V¨n Thung, Hái ®¸p vÒ LuËt Nhμ ë, NXB CTQG n¨m 2006. 3. NguyÔn V¨n Thung, Hái ®¸p vÒ LuËt Kinh doanh B§S, NXB CTQG n¨m 2007. 4. TrÇn Quang Huy, QuyÒn sö dông ®Êt trong thÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam, NXB T− ph¸p, n¨m 2004. 5. LuËt s− NguyÔn H÷u Quang, H−íng dÉn cho thuª mua b¸n B§S, NXB Lao ®éng - X· héi, 2005. 6. LuËt X©y dùng n¨m 2003, NXB CTQG, n¨m 2003. 7. LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 vμ c¸c v¨n b¶n thi hμnh 8. NghÞ ®Þnh sè 153/2007/N§-CP ngμy 15/10/2007 vÒ h−íng dÉn thi hμnh LKDB§S
 3. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 1. VÊn ®Ò së h÷u theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hμnh ( X¸c ®Þnh l¹i mét c¸ch chÝnh x¸c vÊn ®Ò së h÷u nhμ n−íc ®èi víi c¸c tμi nguyªn thiªn nhiªn - ®©y lμ ®iÓm m©u thuÉn gi÷a HiÕn ph¸p 1992, L§§ vμ BLDS ). + Së h÷u ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p 1992 + Së h÷u ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 + Së h÷u ®Êt ®ai theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 200 BLDS 2005
 4. Tranh chÊp vÒ QSH nhμ cho thuª N¨m 1989, tr−íc khi xuÊt c¶nh sang Canada ®Þnh c−, t«i cã cho ng−êi bμ con thuª nhμ víi thêi h¹n 6 n¨m. N¨m 1996, t«i vÒ n−íc ®Ó ®ßi l¹i nhμ nh−ng ng−êi thuª nhμ kh«ng chÞu tr¶. T«i lμm ®¬n khëi kiÖn ra toμ, nh−ng toμ ¸n kh«ng thô lý víi lý do ph¶i chê h−íng dÉn. VËy xin hái, tr−êng hîp cña t«i cã ®ßi ®−îc nhμ cho thuª kh«ng? ( Bïi ThÞ Toμn Mü- ViÖt KiÒu Canada )
 5. Tình huống vận dụng Năm 1972, gia đình ông T cho UBND xã mượn 500 m2 để UBND cho một cơ quan trung ương tạm trú trong thời gian chiến tranh. Khi mượn đất, UBND có viết giấy cam kết : “khi nào cơ quan trung ương chuyển về Hà nội sẽ trả lại đất cho ông”. Tuy nhiên, năm 1976, UBND huyện đã cấp diện tích này cho 5 cán bộ của UBND huyện làm nhà ở. Hiện nay ông T có nhu cầu về đất ở, vậy có thể đòi lại diện tích trên không? Trường hợp này giải quyết như thế nào?
 6. C¸c quyÒn cña CSH, SD BÊt ®éng s¶n 2. §Ò cËp mét sè quyÒn cña chñ së h÷u hoÆc sö dông B§S : quyÒn yªu cÇu söa ch÷a, ph¸ dì B§S liÒn kÒ (i); quyÒn sö dông h¹n chÕ B§S liÒn kÒ (ii); x¸c lËp QSD h¹n chÕ B§S liÒn kÒ (iii); quyÒn vÒ lèi ®i qua B§S liÒn kÒ (iv); quyÒn vÒ m¾c ®−êng d©y ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c (v); quyÒn cÊp tho¸t n−íc, quyÒn t−íi tiªu (vi).
 7. T×nh huèng vËn dông Nhμ «ng K vμ «ng H ë gÇn nhau. Khi söa l¹i nhμ, «ng K kh«ng x©y cèng tho¸t n−íc mμ cho toμn bé n−íc th¶i sinh ho¹t ch¶y th¼ng xuèng ao th¶ c¸ nhμ «ng H. ¤ng H yªu cÇu «ng K lμm cèng tho¸t n−íc ra n¬i quy ®Þnh nh−ng «ng K cø ch©y ú. Xin cho biÕt ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nμy?
 8. T×nh huèng vËn dông Gia ®×nh «ng A vμ bμ B ë c¹nh nhau. ¤ng A söa nhμ n©ng tÇng vμ ®Þnh më thªm cöa sæ, nh−ng v× cöa sæ tr«ng th¼ng vμo phßng kh¸ch nhμ bμ B nªn bμ B kh«ng ®ång ý cho «ng A më thªm cöa sæ. Hái, viÖc kh«ng cho më cöa sæ nh− vËy cã ®óng kh«ng?
 9. T×nh huèng vËn dông Nhμ «ng T ë bªn trong, nhμ «ng B ë phÝa ngoμi. ¤ng T muèn m¾c ®iÖn tho¹i nh−ng ph¶i kÐo d©y qua nhμ «ng B. ¤ng B kh«ng ®ång ý v× cho r»ng, nh− thÕ ¶nh h−ëng ®Õn mü quan nhμ m×nh. ¤ng B lμm nh− vËy cã ®óng kh«ng?
 10. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 3. X¸c ®Þnh c¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù: trung thùc, trªn tinh thÇn hîp t¸c, ®óng cam kÕt, kh«ng tr¸i ph¸p luËt, ®¹o ®øc x· héi. T×nh huèng Bμ T cã anh ruét lμ P. ¤ng P muèn tÆng cho bμ T ng«i nhμ 2 tÇng, diÖn tÝch 40 m2 ë Hμ Néi. Hái, «ng P vμ bμ T ph¶i thùc hiÖn nh÷ng thñ tôc g× ®Ó viÖc tÆng cho ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt?
 11. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 4. X¸c lËp c¬ së ph¸p lý cho c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m B§S nh−: cÇm cè, thÕ chÊp, ®Æt cäc, b¶o l·nh. T×nh huèng vËn dông §Çu n¨m 2008, hai anh em chóng t«i cã tho¶ thuËn b¸n cho bμ A mét c¨n nhμ do chóng t«i ®ång së h÷u. Sau khi thèng nhÊt gi¸ c¶, bμ A ®Æt cäc 70 triÖu ®ång. Chóng t«i ®· viÕt giÊy nhËn tiÒn vμ hÑn c¸c thñ tôc mua b¸n sau 15 ngμy. Ngoμi ra, chóng t«i kh«ng cßn bÊt cø tho¶ thuËn nμo kh¸c. Sau ®ã, do m©u thuÉn, chóng t«i kh«ng ®ång ý b¸n nhμ vμ chÞu båi th−êng cho bμ A 30 triÖu ®ång ( tæng céng, chóng t«i ®ång ý tr¶ cho bμ A 100 triÖu ®ång), nh−ng bμ A kh«ng chÞu, ®ßi chóng t«i ph¶i b¸n nhμ hoÆc tr¶ gÊp 3 lÇn tiÒn ®Æt cäc. Xin hái, chóng t«i cã buéc ph¶i b¸n nhμ kh«ng? nÕu kh«ng b¸n nhμ th× tr¶ bμ A bao nhiªu tiÒn cäc?
 12. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 5. Quy ®Þnh chung cho giao dÞch hîp ®ång lμm nÒn t¶ng cho viÖc x¸c lËp c¸c quan hÖ vÒ th−¬ng m¹i, ®Çu t−, mua b¸n B§S vμ quyÒn sö dông ®Êt + C¸c hîp ®ång trong ®Çu t− x©y dùng, hîp t¸c liªn doanh. + C¸c hîp ®ång trong kinh doanh B§S + C¸c hîp ®ång trong giao dÞch d©n sù vÒ ®Êt ®ai
 13. Bé luËt D©n sù 2005 6. C¸c lo¹i hîp ®ång DS th«ng dông: H§ mua b¸n tμi s¶n, H§ mua b¸n nhμ, hîp ®ång trao ®æi tμi s¶n, H§ tÆng cho tμi s¶n ( tÆng cho ®éng s¶n vμ B§S ), H§ vay tμi s¶n, H§ thuª tμi s¶n, H§ thuª nhμ, H§ thuª kho¸n tμi s¶n, H§ m−în tμi s¶n, H§ dÞch vô, H§ uû quyÒn lμm c¬ së cho viÖc quy ®Þnh vÒ hîp ®ång kinh doanh B§S vμ H§ kinh doanh dÞch vô B§S theo quy ®Þnh cña LKDB§S
 14. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 7. C¬ së ph¸p lý cho viÖc thõa kÕ tμi s¶n, ph©n chia tμi s¶n mμ c¸c ®¹o luËt ®¬n hμnh th−êng kh«ng quy ®Þnh cô thÓ, mμ c¨n cø vμo BLDS vÝ dô: L§§, LHNG§, LN/ë, LKDB§S.
 15. T×nh huèng vËn dông ¤ng T kÕt h«n víi bμ C. Sau 21 n¨m chung sèng, «ng T qua ®êi. Trong di chóc «ng ®Ó l¹i sè tiÒn ®−îc tÆng cho riªng ( ng−êi th©n ë n−íc ngoμi tÆng cho riªng «ng ) göi t¹i ng©n hμng C«ng th−¬ng ViÖt Nam chi nh¸nh quËn CÇu GiÊy, Hμ Néi lμ 300 triÖu ®ång cho 3 ng−êi con lμ E, F, G. C¸c bÊt ®éng s¶n lμ tμi s¶n chung «ng kh«ng ®Ò cËp trong di chóc. Hái, bμ C cã quyÒn thõa kÕ ®èi víi sè tiÒn 300 triÖu ®ång cña «ng T ®Ó l¹i kh«ng? ph¸p luËt d©n sù quy ®Þnh nh− thÕ nμo?
 16. T×nh huèng vËn dông Cô «ng vμ cô bμ H së h÷u mét c¨n nhμ trªn diÖn tÝch 200m2. Hai cô cã 3 ng−êi con lμ M, N, P. Cô «ng ®· mÊt n¨m 1999 vμ kh«ng ®Ó l¹i di chóc. Nay cô bμ H ®· 88 tuæi nh−ng vÉn cßn rÊt minh mÉn. Hái: nÕu cô bμ lËp di chóc ®Ó ®Þnh ®o¹t c¨n nhμ trªn cho c¶ 3 ng−êi con th× di chóc ®ã cã hîp ph¸p kh«ng?
 17. Bé luËt d©n sù n¨m 2005 8. §Ò cËp tíi c¸c giao dÞch d©n sù vÒ ®Êt ®ai c¶ vÒ néi dung, h×nh thøc, quyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn vμ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch ( c¸c quy ®Þnh nμy kh«ng cßn thÓ hiÖn sù can thiÖp cã tÝnh chÊt hμnh chÝnh trong giao dÞch d©n sù nh− tr−íc ®©y, vÝ dô ®iÒu 740 vμ 744 BLDS 1995, §iÒu 76 L§§ 1993 ).
 18. T− vÊn ph¸p luËt Do lμ chç quen biÕt, ngμy 15/8/2007 Hoμ lËp giÊy tê viÕt tay cho B×nh vay 100 triÖu ®ång trong thêi h¹n 3 th¸ng. Hai bªn cã tho¶ thuËn, B×nh thÕ chÊp c¨n nhμ cÊp 4 vμ diÖn tÝch ®Êt cã c¨n nhμ ®ã. Khi nhËn tiÒn, B×nh cã cho Hoμ xem GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®øng tªn m×nh. Qu¸ thêi h¹n tr¶ nî, Hoμ yªu cÇu B×nh tr¶ tiÒn th× B×nh nãi ®· b¸n c¨n nhμ vμ chuyÓn nh−îng QSD ®Êt trªn cho ng−êi kh¸c víi thñ tôc ®· hoμn tÊt ®ång thêi xin khÊt nî víi Hoμ. VËy, B×nh ®ang thÕ chÊp nhμ, ®Êt mμ b¸n nhμ cho ng−êi kh¸c th× cã tr¸i ph¸p luËt kh«ng?
 19. LuËt ®Çu t− 2005 B . Nội dung cơ bản của Luật đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS 1. Kh¸i qu¸t vÒ LuËt §Çu t− - Luật ĐT được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 gồm 10 chương 89 điều; - Luật này thay thế Luật ĐTNN tại VN năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐTNN năm 2000 và Luật khuyến khích ĐT trong nước năm 1998;
 20. B . Nội dung cơ bản của Luật đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS 2. Chính sách về ĐT + Nhà ĐT được đÇu tư trong các lĩnh vực và ngành, nghề mà PL không cấm; được tự chủ và quyết định hoạt động ĐT; + Nhà nước đối xử bình đẳng trước PL đối với các nhà ĐT thuộc mọi thành phần KT, giữa ĐT trong nước và ĐT nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ĐT; + Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền SH tài sản, vốn ĐT, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà ĐT, thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động ĐT; + Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với ĐT vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi ĐT;
nguon tai.lieu . vn