Xem mẫu

CHƯƠNG 6 PHÁP CHẾ MUÏC TIEÂU Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân seõ naém vöõng nhöõng noäi dung cô baûn sau: -Hieåu roõ khaùi nieäm phaùp cheá -Naém vöõng caùc yeâu caàu cuûa phaùp cheá -Hieåu roõ caùc bieän phaùp taêng cöôøng phaùp cheá trong giai ñoïan hieän nay -Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa phaùp cheá ñoái vôùi moãi quoác gia NỘI DUNG 1. Khái niệm pháp chế 2. Những yêu cầu đối với pháp chế 3. Những bảo đảm đối với pháp chế 4. Các biện pháp tăng cường pháp chế 5. Câu hỏi KHÁI NIỆM Pháp chế XHCN là chế độ pháp luật trong đó đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng, tổ chức kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cán bộ, công-viên chức và mọi công dân phải chấp hành Hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục, không có ngọai lệ NHỮNG YÊU CẦU CỦA PHÁP CHẾ 1. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công-viên chức, các tổ chức chính trị-xã hội và mọi công dân có nghĩa vụ thực hiện pháp luật 3. Bảo đảm và bảo vệ quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của công dân 4. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, công minh mọi vi phạm pháp luật ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn